منابع پایان نامه با موضوع ساختار سرمایه، سلسله مراتب، چرخه عمر، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به:

پدرم که به من تلاش و امیدواری آموخت

مادرم که صبر و پیشه در زندگی را آویزه گوشم کرد

و خواهرم که غم و اندوه زندگی را از چشمانم شست.

با سپاس فراوان از :

استاد ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر سعید خدامرادی
که در نهایت گشاده رویی و بزرگواری خود، همواره در کنارم بوده و راهنمایی این پایان نامه را متقبل شده اند.
استاد ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر محمد جواد شیخ
که افتخار مشاوره ی این پایان نامه را در نهایت لطفی که همیشه به بنده دارند، پذیرفتند.

چکیده
هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین چرخه عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. چرخه عمر صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است، در راستای این هدف، اطلاعات کلیه ی شرکت های صنعت خودرویی در بازه ی زمانی 1380-1389 مورد بررسی قرار گرفته اند و در مجموع 17 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش پس از تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه ی عمر آن ها شامل مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل آنتونی رامش و متغییرهای سن شرکت، رشد فروش، بازده دارایی ها، مخارج سرمایه ای و نسبت پرداخت سود تقسیمی ، دو نظریه ی توازن ایستا و سلسله مراتبی که از نظریات بسیار مهم ساختار سرمایه به شمار می روند به همراه مدل ترکیبی آن ها مورد آزمون قرار گرفته اند. مدل داده های این تحقیق از نوع ترکیبی (مقطعی – زمانی) بوده و با بررسی 170 سال – شرکت انجام شده است. جهت انتخاب روش تخمین مدل رگرسیون از نوع پنل دیتا یا داده های تجمیعی(تلفیقی) از آزمون چاو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در طول چرخه عمر صنعت خودرویی و به تفکیک مراحل آن ، ساختار سرمایه ی صنعت خودرویی از مفروضات تئوری توازن ایستا پیروی می کند و بایستی برای تخمین مدل های آن ، از نوع رگرسیون تلفیقی (pooled) به جای پنل دیتا (panel) استفاده کرده کرد.

واژه های کلیدی: چرخه عمر، ساختار سرمایه، تئوری توازن ایستا، تئوری سلسله مراتبی

فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….23
1- 1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………24
1- 2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..24
1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………27
1- 4 – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….28
1-4-1- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..28
1-4-2-اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………….28
1- 5 – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….29
1-5 – 1- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………..29
1-5-2- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………29
1-6 – تعریف واژگان عملیاتی…………………………………………………………………………………………30
1 -7 – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….32
1-7-1- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….32
1-7-2- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………32
1-7-3- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………..32
1-8- جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………..32

1-9- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………..33
1-9-1- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………..33
1-9-2- از نظر روش…………………………………………………………………………………………..33
1-10- ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………..34
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….35
2- 1 – مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………….36
2-1-1- چرخه حیات ………………………………………………………………………………………….36
2-1-2- ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………..37
2-1-3- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری : …………………………………..38
2-1-4- هزینه سرمایه…………………………………………………………………………………………..39
2-1-5- ساختار سرمایه بهینه ………………………………………………………………………………….39
2-1-6- چرخه ی عمر رشدی شرکت………………………………………………………………………..40
2-1-7- درک مراحل تامین بودجه در طول چرخه ی حیات کسب و کار از دیدگاه کارآفرینی…………41
2-1-8- پارامترهای استراتژی مالی در مراحل مختلف چرخه عمر…………………………………………42
2-1-9- مروری بر نظریه های اصلی ساختار سرمایه………………………………………………………….44
2-1-9-1- تئوری توازن ایستا……………………………………………………………………..44
2-1-9-2- تئوری سلسله مراتبی…………………………………………………………………..45
2-2- ادبیات علمی تحقیق……………………………………………………………………………………………..46
2-2-1- چرخه عمر…………………………………………………………………………………………….46
2-2-1- 1 – مراحل کلی چرخه عمر شرکت……………………………………………………….46
2-2-1-2- ویژگی های مالی مرحله عمر سازمانی………………………………………………….46
2-2-1-2-1- مشخصات مالی مرحله تولد…………………………………………….46
2-2-1-2-2- مشخصات مالی مرحله ی رشد………………………………………..47
2-2-1-2-3- مشخصات مالی مرحله بلوغ……………………………………………47
2-2-1-2-4- مشخصات مالی مرحله افول……………………………………………47
2-2-2- ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………..48
2-2-2-1- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………..49
2-2-2-2- منابع مالی بانک ها……………………………………………………………………….49
2-2-2-3- ساختار سرمایه بهینه………………………………………………………………………50
2-2-2-4- چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در شرکت ها……………………………….51
2-2-2-5- تئوری های ساختار سرمایه………………………………………………………………52
2-2-2-5-1- تئوری توازن ثابت یا پایدار…………………………………………….52
2-2-2-5-2- فرضیه عدم تقارن اطلاعات…………………………………………….54
2-2-2-5-3- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی……………………………55
2-2-2-5-4- فرضیه جریان نقدی آزاد……………………………………………….58
2-2-2-6- عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا…59
2-2-2-6-1- اندازه شرکت……………………………………………………………59
2-2-2-6-2- قابلیت مشاهده دارایی ها……………………………………………….60
2-2-2-6-3- فرصت های رشد……………………………………………………….61
2-2-2-6-4- سودآوری……………………………………………………………….62
2-2-2-6-5- ریسک سود……………………………………………………………..63
2-2-2-6-6- صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی………………………………………63
2-2-2-6-7- سود تقسیمی…………………………………………………………….64
2-2-2-7- فرضیات تئوری های ساختار سرمایه …………………………………………………..64
2-2-2-7-1- فرضیات تئوری ساختار سرمایه بر مبنای اشتراک دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا ……………………………………………………………………………………………………………64
2-2-2-7- 2- فرضیات نظریه موازنه ایستا ……………………………………………65
2-2-2-7- 3- فرضیات نظریه سلسله مراتبی ………………………………………….65
2-2-3- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله عمر سازمانی………………………………………………67
2-2-3-1- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله تولد…………………………………………….67
2-2-3-2- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی رشد…………………………………………67
2-2-3-3- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی بلوغ…………………………………………68
2-2-3-4- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، سلسله مراتب، حسابداری مالی، گفتمان سیاسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع چرخه عمر، ساختار سرمایه، صنعت خودرو، کسب و کار