منبع پایان نامه درباره جهان بینی، آموزش عالی، موسسات آموزش عالی، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

روح پاک مادرم دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم همه برایش رنج بود و وجودش همه برایم مهر

و تقدیم به پدرم
که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی ایستادگی را تجربه کنم.

سپاسگزاری

اکنون که اين رساله به پايان رسيده است بر خود لازم ميدانم که از استاد ارجمند و بزرگوارم جناب آقاي دکتر جعفر ترک زاده که با راهنماييهاي ارزنده خود مرا در پيشبرد اين پاياننامه صميمانه ياري رساندند، تشکر و قدرداني نمايم.
همچنين از اساتيد ارجمند جناب آقاي دکتر مهدی محمدی و سرکار خانم دکتر مریم شفیعی که زحمت مشاوره و داوری اين رساله را بر عهده گرفتند و در اين راه مرا ياري دادند، تشکر ويژه دارم.
از پدر و مادر عزيزم که در طول زندگي هميشه بهترين دوست و پشتيبان من بودهاند با کمال احترام قدرداني و تشکر مينمايم.

چکیده

رابطه بین جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی به محیط و تصویر بیرونی در موسسه آموزش عالی مهر اروند

به کوشش
آمنه براتی

هدف پژوهش بررسی رابطه بین جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی به محیط و تصویر بیرونی در موسسه آموزش عالی مهر اروند بود. جامعه آماری در محیط درونی موسسه شامل کلیه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان سال آخر موسسه که 145 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. و همچنین در قلمرو محیط تعاملی موسسه از مجموعه عوامل موجود 145 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه مقیاس جهان بینی رهبری (ترک زاده و جعفری، 1391)، توان پاسخگویی به محیط (ترک زاده ونکومند، 2015) و تصویر بیرونی (ترک زاده و تقی زاده، 1391) بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی آن، دادهها با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر، تی تک نمونهای، ماتریس همبستگی، مدل معادله ساختاری تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که نوع غالب جهان بینی رهبری در موسسه، جهان بینی شبکه ای می باشد. توان پاسخگویی به محیط و تصویر بیرونی موسسه هر دو در سطح متوسط می باشند. جهان بینی رهبری تنظیمی و کارآفرینی پیش بینی کننده مثبت و معنادار تصویر بیرونی می باشند، و جهان بینی رهبری اجتماعی و شبکه ای پیش بینی کننده منفی و معنادار تصویر بیرونی موسسه می باشند. همچنین جهان بینی رهبری اجتماعی و تنظیمی پیش بینی کننده مثبت و معنادار توان پاسخگویی به محیط می باشند،و جهان بینی کارآفرینی و شبکه ای پیش بینی کننده منفی و معنادار توان پاسخگویی موسسه به محیط می باشند. نهایتا نوع جهان بینی رهبری با واسطه توان پاسخگویی به محیط پیش بینی کننده مثبت و معنادار تصویربیرونی موسسه می باشد.

کلمات کلیدی: جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی به محیط، تصویر بیرونی، آموزش عالی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 5
1-3 ضرورت و اهمیت 9
1-4 اهداف پژوهش 11
1-5 سوالات پژوهش 11
1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 12
1-6-1 تعاریف مفهومی 12
1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 14

فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه 16
2-1 جهان بینی رهبری 16
2-1-1 تعاریف رهبری 16
2-1-2 تئوری های رهبری 17
2-1-2-1 نظریه های سنتی رهبری 17
2-1-2-1-1 نظریه خصوصیات فردی رهبر 18
2-1-2-1-2 رویکرد رفتاری رهبری 18
عنوان صفحه

2-1-2-1-3 نظریه های اقتضایی 19
2-1-2-1-4 نظریه ها و رویکردهای نوین رهبری 20
2-1-2-1-4-1 رهبری تمام عیار 20
2-1-2-1-4-2 رهبری راهبردی 21
2-1-2-1-4-3 رهبری خدمتگزار 21
2-1-2-1-4-4 رهبری تحول آفرین 22
2-1-2-1-4-5 رهبری اصیل 23
2-1-2-1-4-6 رهبری معنوی 24
2-1-2-1-4-7 جهان بینی رهبری 26
2-1-2-1-4-7-1 انواع جهان بینی رهبری از نظر وکسلر 28
2-3 توان پاسخگویی به محیط 36
2-3-1 اهمیت محیط سازمانی برای بقای سازمان 36
2-3-2 محیط و انواع آن 37
2-3-3 مفهوم و تعاریف پاسخگویی 38
2-3-4 دو مفهوم متفاوت از پاسخگویی 40
2-3- 5 انواع پاسخگویی 41
2-3-6 کارکردهای پاسخگویی 43
2-3-7 تفاوت مسئولیت و پاسخگویی 43
2-3-8 پاسخگویی به تغییرات محیطی 44
2-3-9 پاسخگویی به محیط 45
2-3-10 ابعاد پاسخگویی 46
2-4 تصویر بیرونی 48
2-4-1 مروری بر ادبیات مفهوم تصویر 48
2-4-2 اهمیت تصویر سازمانی 49
عنوان صفحه

2-4-3 تعاریف تصویر سازمانی 50
2-4-4 رویکردهای تصویر سازمانی 52
2-4-5 مولفه های تصویر سازمانی 53
2-4-6 تصویر بیرونی نهادهای دانشگاهی 53
2-4-7 عوامل و مولفه های تاثیر گذار بر تصویر سازمان های خدماتی 54
2-4-8 تصویر بیرونی و ابعاد آن 55
2-5 پیشنه پژوهش 56
2-5-1 جهان بینی رهبری 56
2-5-2 پاسخگویی به محیط: 59
2-5-3 تصویر بیرونی 60
2-6 جمع بندی پژوهش های پیشین 62
2-7 مدل مفهومی پژوهش 63

فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 65
3-1 روش پژوهش 65
3-2 جامعه آماری 66
3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه 66
3-4 ابزار های پژوهش 66
3-5 روایی و پایایی مقیاس ها 68
3-6 روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 70

عنوان صفحه

فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه 72
4 – 1 یافته های توصیفی 72
4 – 2 یافته های استنباطی 73
4 – 2- 1 سوال اول: نوع غالب جهان بینی رهبری در موسسه آموزش عالی
مهر اروند کدام است؟ 73
4 – 2- 2 سوال دوم: توان پاسخگویی موسسه آموزش عالی مهر اروند به محیط
به چه میزان است؟ 74
4 – 2 – 3 سوال سوم: کیفیت تصویر بیرونی موسسه چگونه است؟ 75
جدول 4-4 مقایسه میانگین ابعاد تصویر بیرونی با معیار حد متوسط ( 3Q2=)
و معیار حد مطلوب (4 Q3=) 75
3– 2 – 4 سوال چهارم: آیا رابطه معناداری بین جهان بینی رهبری، توان
پاسخگویی به محیط و تصویر بیرونی موسسه وجود دارد؟ 76
3– 2 – 5 سوال پنجم: آیا نوع جهان بینی رهبری پیش بینی کننده معنادار
تصویر بیرونی موسسه آموزش عالی مهر اروند می باشد؟ 77
3– 2- 6 سؤال شش: آیا نوع جهان بینی رهبری پیش بینی کننده معنادار توان پاسخگویی موسسه آموزش عالی مهر اروند به محیط می باشد؟ 79
4– 2 – 7 سؤال هفت: آیا جهان بینی رهبری با واسطه توان پاسخگویی به محیط
پیش بینی کننده معنادار تصویر بیرونی موسسه آموزش عالی
مهر اروند می باشد؟ 81
4-4 خلاصه یافته ها 84

عنوان صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 86
5 – 1 تعیین نوع جهان بینی غالب در موسسه 86
5 – 2 میزان توان پاسخگویی موسسه آموزش عالی مهر اروند به محیط 88
5 – 3 میزان کیفیت تصویر بیرونی موسسه 90
5 – 4 بررسی توان نوع جهان بینی رهبری در پیش بینی کیفیت تصوی
بیرونی موسسه 92
5 – 5 بررسی توان نوع جهان بینی رهبری در پیش بینی میزان توان پاسخگویی
موسسه آموزش عالی مهر اروند به محیط 93
5-6 جهان بینی رهبری با واسطه توان پاسخگویی به محیط پیش بینی کننده
معنادار تصویر بیرونی موسسه می باشد 94
5-7 نتیجه گیری نهایی 95
5-8 محدودیت های پژوهش 96
5-9 پیشنهادهای پژوهشی 97
5-9-1 پیشنهادهای کاربردی 97
5-9-2 پیشنهادهای پژوهشی 98

منابع
منابع فارسی 99
منابع انگلیسی 104

عنوان صفحه

پیوست ها
پیوست یک: مقیاس جهان بینی رهبری 109
پیوست دو: مقیاس توان پاسخگویی به شرایط محیطی 114
پیوست سه: مقیاس تصویر بیرونی 117

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1 نظریه ها و رویکردهای نوین رهبری 25
جدول 2-2 شاخص ها و مولفه های انواع جهان بینی کارآفرینی 29
جدول 2-3 شاخص ها و مولفه های جهان بینی تنظیمی 31
جدول 2-4 شاخص ها و مولفه های جهان بینی اجتماعی 33
جدول 2-5 شاخص ها و مولفه های جهان بینی شبکه ای 35
جدول 2-6 انواع متفاوت پاسخگویی 40
جدول 2-7 خلاصه ای از تعابیر مختلف از تصویر سازمانی 51
جدول 2-8 ابعاد تصویر بیرونی در دانشگاه و شاخص های آن 56
جدول 3-1توزیع گویه های مربوط به مقیاس جهان بینی رهبری 67
جدول3-2 توزیع گویه های مربوط به مقیاس پاسخگویی به شرایط بیرونی 67
جدول 3-3 توزیع گویه های مربوط به مقیاس ارزیابی تصویر بیرونی 68
جدول 3-4 روایی و پایایی مقیاس جهان بینی رهبری 68
جدول 3-5 روایی و پایایی مقیاس پاسخگویی به شرایط محیطی 69
جدول 3-6 روایی و پایایی مقیاس تصویر بیرونی 69
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش 72
جدول 4- 1 نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت تعیین نوع غالب
جهان بینی رهبری 73

عنوان صفحه

جدول 4-2 نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین های
ابعاد جهان بینی 73
جدول 4-3 مقایسه میانگین ابعاد پاسخگویی به محیط با معیار حد متوسط ( 3Q2=)
و حد مطلوب (4 Q3=) 74
جدول 4-4 مقایسه میانگین ابعاد تصویر بیرونی با معیار حد متوسط ( 3Q2=)و معیار
حد مطلوب (4 Q3=) 75
جدول4-5: ماتریس همبستگی بین ابعاد جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی به محیط
و تصویر بیرونی 76
جدول 4-6 مدل برازش نهایی 84

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل2-1 ساختار پاسخگویی 44
شکل 2-2 مدل مفهومی پژوهش: رابطه بین نوع جهان بینی رهبری، توان
پاسخگویی به محیط و تصویر بیرونی 63

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

همه سازمانها در دنیای امروز برای اینکه بتوانند در جهت اهداف متعالی پیش بروند نیازمند رهبری موفق و اثربخش هستند، رهبران از طریق تاثیر و نفوذ در روابط سازمانی و در بین افراد می توانند سازمانها را به سمت اهدافشان هدایت کنند ( نصر اصفهانی، حاجیان، کریمی و همکاران، 1391). شیوه های رهبری بدون شک جایگاه موسسات آموزش عالی را ارتقا یا تنزل می دهد بنابراین می توان گفت امروزه رهبری نقش بزرگی را در موفقیت موسسات آموزش عالی ایفا می کند (کوزس و پاسنر1،2002). رهبری موضوعی است که از دیر باز نظر اکثر محققان را به خود جلب کرده و اینکه چه نوع رفتار رهبری در فرآیند سازمانی مفید خواهد بود در مرکز توجه قرار گرفته است (پورسلطانی، فرجی، اللهیاری، 1391).
بررسی سبک‌های رهبری طی چندین رویکرد انجام پذیرفته است مطالعه ویژگی و خصوصیات رهبری در دهه 1930 آغاز شد و با رویکرد رفتاری و اقتضایی در دهه 1950و 1970 ادامه یافت (زردشتیان، تندنویس، هادوی و همکاران، 1388) این تلاش‌ها تا آنجا پیش رفته است که امروزه تئوری‌های رهبری پیچیده تر و پر بعدتری در حوزه مطالعه و عمل رهبری مطرح می شود (ترک زاده، 1388). از جمله این تئوری‌ ها تئوری جهان بینی رهبری 2است که وکسلر3 (2006) آن را مطرح کرده است، او تئوری خود را به‌عنوان یک تئوری پر بعد و پر برآیند در حوزه‌های مفهومی و عملی مطرح می سازد (جعفری، 1391، ترک زاده و جعفری، 1392، 1393).
از نظر وکسلر (2006) جهان بینی ‌ها بر مبنای آنچه ما نسبت به هستی و محیط پیرامون خود، برداشت، دریافت و احساس می نماییم به وجود می آید و تنها می توان با بررسی چارچوب ها، الگوها، رفتارها، ارزشها و فرهنگ‌های هر یک از جهان بینی ها به تشخیص و شناسایی آن ها پرداخت و متناسب با شرایط و اقتضائات موقعیتی و مطلوبیت های اساسی سازمان به اتخاذ و به کارگیری ازآنها پرداخت (ترک زاده و جعفری،1393).
با توجه به مطالب بیان شده و اهمیتی که نقش جهان بینی رهبری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایفا می کند، انتخاب جهان بینی رهبری توسط رهبران و مدیران دانشگاه ها می تواند زمینه ساز موفقیت یا عدم موفقیت آنان شود، بنابراین اگر رهبران جهان بینی رهبری متناسب با شرایط، اهداف و محیط تعاملی سازمان انتخاب کنند زمینه موفقیت سازمان خود را فراهم می کنند. و زمینه بالا رفتن توان پاسخگویی به محیط4 برای سازمان فراهم می شود.
در واقع فلسفه وجودی بسیاری از سازمانها از جمله دانشگاه برآوردن نیازهای محیطی و پاسخگویی به آن می باشد، ترک زاده (1388) عنوان می کند که امروزه بیشتر سازمان‌ها از جمله دانشگاه ها در محیطی که سرشار از تغییر،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره دولت مدرن، جامعه شناسی، قدرت سیاسی، نظام سیاسی Next Entries منبع پایان نامه درباره آموزش عالی، جهان بینی، مراکز آموزش عالی، موفقیت سازمان