پایان نامه درباره دولت مدرن، فرهنگ سیاسی، دولت مطلقه، مفهوم دولت

دانلود پایان نامه ارشد

22
4-5-2-1- دیدگاه هوگو گروسیوس 23
5-5-2-1- نظریات هابز در رابطه با دولت 23
6-5-2-1- مونتسکیو و دولت 24
7-5-2-1- دولت از دیدگاه روسو 24
8-5-2-1- اگوست کنت ونگاه وی به دولت 25
9-5-2-1- مارکس و دولت 26
6-2-1- اشکال مختلف دولت 27
1-6-2-1- دولت های ملوک الطوایفی 27
2-6-2-1- دولت پاتریمونیال 27
3-6-2-1- دولت مطلقه 29
1-3-6-2-1- ریشه های تاریخی پیدایش و زوال دولت مطلقه 29
2-3-6-2-1- توجیه نظری پیدایش دولت مطلقه 29
3-3-6-2-1- عوامل موثر بر پیدایش دولت مطلقه 30
4-3-6-2-1- ویژگی های دولت مطلقه 30
7-2-1- مفهوم مدرنیته 32
1-7-2-1- مدرنیته در اندیشه ی ماکس وبر 33
2-7-2-1- مفهوم دولت مدرن 34
3-7-2-1- جامعه شناسی تاریخی دولت مدرن 34
نتیجه گیری 36
بخش سوم: مبانی نظری هویت 37
مقدمه 37
3-1- مبانی نظری هویت 37
1-3-1-تعریف هویت 37
2-3-1- فلسفه وجودی هویت 39
3-3-1- مروری بر دیدگاه های نظری هویت 39
1-3-3-1- دیدگاه مدرنیستی 39
2-3-3-1- دیدگاه جاوید انگاری یا کهن گرائی 40
3-3-3-1- دیدگاه زیست شناختی 41
4-3-3-1- دیدگاه مارکسیستی در تبین هویت ها 41
5-3-3-1- دیدگاه های کلاسیک در موضوع هویت 41
4-3-1- رویکردهای مدرن به هویت 42
1-4-3-1- نظریه آنتونی گیدنز 42
2-4-3-1- نظریه فردریک بارث 43
3-4-3-1- پسا ساخت گرایی و هویت 43
4-4-3-1- مکتب کنش متقابل نمادین و هویت 43
5-3-1- انطباق و سازگاری هویتی 45
6-3-1- مفهوم هویت ترکیبی 46
7-3-1- عوامل موثر بر آینده هویت 47
8-3-1- بررسی رابطه ی قدرت و هویت 47
9-3-1- جهانی شدن و هویت 48
10-3-1- هویت قومی 50
11-3-1- شکل گیری مفهوم دولت – ملت 51
12-3-1- هویت ملی و مفهوم آن 54
نتیجه گیری 55
فصل دوم:ماهیت دولت در ایران
مقدمه 56
1-2- فرهنگ سیاسی در ایران و ماهیت دولت در ایران 56
2-2- فرهنگ سیاسی قبل از اسلام 56
3-2- فرهنگ سیاسی ایران بعد از اسلام 58
4-2- فرهنگ سیاسی ایران در دوره ی معاصر 59
5-2- پیشینه ی ساخت دولت مدرن در ایران 61
6-2- ساخت سیاسی دولت ملی در ایران 62
7-2- نگاه پاتریمونالیستی به ماهیت دولت ایران 65
فصل سوم: هویت ملی در ایران
مقدمه 67
1-3- تاسیس هویت ملی در ایران 67
2-3- هویت ایرانی در پرتو مدرنیسم 67
3-3- هویت ایرانی در پرتو مدرنیسم 68
4-3- فرآیند هویت سازی در ابتدای شکل گیری دولت مدرن 68
5-3- بنیانهای سیاسی جامعهی سنتی ایران 69
6-3- ورود اندیشه ناسیونالیسم به ایران 70
1-6-3- ناسیونالیسم قومی در ایران 71
7-3- هویت مدرن در پرتومدرنیسم ایرانی 72
8-3- نقش نخبگان در توجیه هویت مدرن ایران 73
9-3- نخبگان سیاسی وادبیات قوم مدارانه 74
10-3- سیاست های قومی و تاثیر آن بر هویت ملی 80
1-10-3- سیاست قومی دولت ایران در قبال اقوام 84
2-10-3- سیاست های قومی قبل ازدولت مدرن 84
1-2-10-3- سیاسیت قومی در دوره ی قاجار 85
2-2-10-3- سیاست های قومی دوران مشروطه 85
فصل چهارم: نا کارآمدی دولت مدرن در ساخت هویت ملی
1-4- مراحل اولیه تشکیل دولت ملی در ایران 88
2-4- سیاست قومی رضا شاه در ایران 88
3-4- مصادیق سیاست های قومی رضا شاه در ایران 92
4-4-توصیف وضع مناطق قومی در ایران بعد از رضا شاه 92
5-4- سیاست های قومی پهلوی دوّم 94
نتیجه گیری 97
منابع 99

چکیده:
مفهوم دولت مدرن عبارت است از تغییر و تحولاتی است که نیمه دوم قرن هیجده و اوایل قرن نوزده در اروپا اتفاق افتاد و موج آن به کشورهای دیگر از جمله ایران رسید. جنبش مشروطیت در ایران که واکنشی در مقابل این تحولات بود به دلایل متعددی نتوانست دولت مدرن در ایران رابه معنای واقعی کلمه تشکیل دهدو به تبع آن هویت ملی راجایگزین هویتهای قومی و قبیله نماید. در عوض نوعی استبداد جایگزین آن گردید. به این دلیل ما شاهد تنوع تعاریف این نوع هویت در یک صد سال اخیر در جامعه ی ایران بودیم بطوری که اغلب در فرهنگ سیاسی ایرانیان به غلط هویت ملی با هویت نژادی و زبانی آمیخته می شود و تصوری صحیحی از آن تا کنون حتی نزد نخبگان سیاسی حاصل نشده است.

واژگان کلید: دولت مدرن- هویت ملی

مقدمه:
در معنای جدید آن تقسیمبندی جهان به واحدهای سیاسی بر اساس مرزبندی جغرافیایی منجر به خلق مفهومی به نام هویت ملی گردید. رفته رفته دولتهای جدید التأسیس با پذیرش هنجارهای سرمایهداری و قوانین و مقررات اقتصاد جهانی، مطلقگرایی سیاسی را کنار گذاشته و انعطاف بیشتری در پذیرش ارزشهای ناشی از مدرنیسم و لیبرالیسم در حوزههای اجتماعی و اخلاقی از خود نشان دادند.
اما این وضع در کشورهای جهان سوم روند فوقالذکر را طی نکرد و در بازههای زمانی مختلف بین گشایش سیاسی و استبداد نوسان نمود. در ایران بعد از نهضت مشروطه، همراه با اولین مراحل پیدایش مدرنیته و تشکیل دولت شبه مدرن ملی تقابل بین سنت و مدرنیسم به خشونت گرائید و سطوحی از منازعات قومی و قبیلهای همراه با تهاجم به کلیهی مظاهر سنتگرایی از طرف دولت نوظهور، موجی از واگرایی قومی و قبیلهای را در ایران فراهم آورد. ونتوانست مفهوم مدرن هویت ملی را به درستی جایگزین سایر هویتهای مادون، نظیر هویت زبانی، قومی، قبیلهای، نژادی و مذهبی نماید. بدین ترتیب در همان اوایل پیدایش هویت ملی در ایران، نوعی چالش بین این هویت با سایر هویتها آغاز شد. پژوهنده در این تحقیق مدعی است که طرح مسئلهی هویت ملی در ایران و تلاش برای نهادینه کردن آن از سوی دولت شبه مدرن رضا خان، به درستی انجام نگرفت و به جای آن هویت قومی از سوی دولت و نظریه پردازان آن زمان تبلیغ و تثبیت شد. بعدها این برداشت از ظهور مشروطه تا پیدایش انقلاب اسلامی از سوی بسیاری از اندیشمندان، نظریه پردازان و سیاستمداران مورد تائید قرار گرفت و تا کنون هیچ مصالحهای بین نخبگان سیاسی حاکم و سایر اقلیتهای قومی بر سر این مفهوم حاصل نشده است.
از سوی دیگر، به دلیل اینکه در ساخت سیاسی ملت – دولت زندگی میکنیم، ضروری است که بدانیم چه نسبتی میان هویتهای مختلف با هویت ملی برقرار میشود و تا چه حد امکان یافتن راههای گریز برای جلوگیری از اختلاف بین آنها وجود دارد، به گونهای گه هیچ سطحی از هویت سطوح دیگر را تحت الشعاع قرار ندهد.

فصل یک: کلیات تحقیق
بخش اول: کلیات تحقیق
1- 1- عنوان تحقیق
1-1-1- عنوان به زبان فارسی
بررسی رابطه بین تاسیس دولت مدرن در ایران و هویت ملی
2-1-1- تعداد واحد پایان نامه
3-1-1- بیان مساله اساسی تحقیق
هویت ملی و دولت مفاهیم مدرنی هستند که در اثر تغییر و تحولات قرن 17 وارد حوزه ی علوم انسانی شدند به این ترتیب که دولت در سه حوزه ی اقتصادی شامل توسعه صنعتی و رشد نظام سرمایه داری به همراه درهم ریختگی اقتصاد سنتی و ایجاد بازار ملی و هم در حوزه ی علوم سیاسی متاثر از انقلاب فرانسه و دیدگاههای مونتسکیو و در بعد فرهنگی مدیون توسعه ی تکنولوژیکی وسایل ارتباط جمعی و آموزش همگانی پدیدار شد. بنابراین دولت مدرن در اروپا حاصل ضرورتها و تکامل در سه حوزه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بعد از انقلاب صنعتی بود. برای تشکیل چنین دولتی فرآیندهای زیر طی شده اند.
1-مرحله ملت سازی1
2-مرحله دولت سازی2
3-تدوین معیارهای صحیح جهت توزیع عادلانه ی منابع
4-ترک علایق ماقبل مدرن و سیاست گذاری خارج از علایق شخصی و گروهی.
برای طی مراحل فوق مستلزم ضروریات ساختاری برای رسیدن به یک جامعه ی ملی است بدیهی است این مراحل جنبه ی انتزاعی نداشته بلکه در یک زمینه ی اجتماعی و فرآیندی تجربی به همراه گذر از یک مرحلهی آزمون و خطا و رسیدن به خرد جمعی یا رسیدن به یک هم رایی درباره تعاریف مشترکی نظیر فرد، جامعه، مالکیت، سیاست قدرت و… می باشد.
اما هویت ملی به تبع تشکیل دولتهای مدرن بوجود آمد چرا که تا قبل از پیدایش دولتهای مدرن، آنچه که ساخت سیاسی جوامع را تشکیل می داد، مرزبندیهای قومی بود. اما زایش هویت ملی به عنوان پدیدهای اجتماعی و سیاسی، خود آگاه و مستقل و تکوین این هویت و تحقق آن در چارچوب دولتهای ملی جدید، بستگی به میزان رعایت حقوق شهروندی و برابری انسانها به عنوان عضوی از یک دولت ملی دارد. هر اندازه مفهوم هویت از عناصر نژادی، زبانی، قومی، قبیله ای، دینی، طبقاتی، جنسی و تباری فاصله گیرد به مفهوم هویت ملی و مفهوم مدرن ملت نزدیک می شود و از واگرایی ملت کاسته می گردد.
در ایران قبل از شکل گیری دولت مدرن یا شبه مدرن، رؤسای قبایل، طوایف و عشایر در مناطق جغرافیایی دارای اختیارات و قدرت زیادی بودند حتی تمرکز گرایی دولت ایلی قاجار هم نتوانست از حوزه نفوذ و قدرت این رهبران بکاهد زیرا این دولت، دولتی ملوک الطوایفی بود و از لحاظ نظامی و مالی به قبایل و رؤسای آنها اتکا داشت آنچه که در ایران باید اتفاق می افتاد تضعیف هویت های مادون و برجستگی هویت مافوق (هویت ملی) نسبت به سایر هویت ها است. گر چه انقلاب مشروطه تا حدودی توانست زمینه ساخت هویت ملی را در شکل جدید آن در فرهنگ سیاسی ایران رواج دهد، اما به دلایلی چند از قبیل فقر، بی سوادی، جدایی جغرافیایی و همه گیر نبودن نهضت، این مفهوم نتوانست در ذهن عامه مردم ایران نضج گیرد و عاقبت در اثر برخورد با دیوار ستبر سنت گرایی متلاشی شد آنچه بعد از شکست جریان مشروطه خواهی رخ داد، بر خلاف شکل گیری دولتهای قرن 17 و 18 اروپا که حاصل سنتز نیروهای داخلی بود، نوعی یورش همگانی و تضاد خشونت آمیز بین آنچه در ظاهر مدرن است و آنچه که سنتی می نمود. حاصل این تضاد عدم امکان زیست سیاسی پایدار و مبتنی بر گفتمان معقول ومشارکت جو بین دولت و سایر اقوام ایرانی است یورش خشونت آمیز به نظم سنتی چند ساله و تلاش سرکوب گرایانه ی رضا خان به منظور ایجاد یک جامعه ی فارغ از سنت دقیقاً بر خلاف مدلهای غربی ایجاد دولت –ملت بود چرا که در مدل غربی دولت از دل دگرگونیهای نظام سنتی بیرون آمد. در این تحقیق پژوهنده مدعی است که سنتز دولت – ملت و پیدایش مفهوم هویت ملی در ایران حاصل یک توافق همگانی نبود بلکه در اثر سرکوب و تضاد بوجود آمده است .پروسه ی ساخت هویت ملی از همان ابتدا گروههای قومی و قبیله ای ایران را به چالش کشید و نوعی مقاومت منفی در مقابل تکوین هویت ملی در معنای مدرن آن ایجاد نمود نتیجه ی این فرآیند نگاه غیر خودی به مفهوم دولت از سوی جامعه ی قومی ایران بود بطوری که بین هویت ملی در معنای صحیح آن و سایر هویت ها ایجاد شکاف عمیق نمود در نتیجه پروژه ی توسعه در تاریخ ایران به دلیل این ساخت متباین نتوانست خلا ایجاد شده بین دولت و ملت را پر نماید.
هر چند که رضا خان و بعد از وی فرزندش تلاش فراوانی نمودند تا مولفه های هویت ملی را از افسانههای ایران باستان بگیرند و این خلا هویتی را پر نمایند، اما به دلیل تصنعی بودن این اسطوره ها و تکریم و تقدس آنها از سوی قدرت مرکزی مورد پذیرش عموم قرار نگرفتند وعاقبت در اثر چالشی های داخلی و خارجی این مفاهیم همراه با رویداد انقلاب اسلامی در ایران متلاشی شدند.
آنچه که در پژوهش فعلی مورد نظر است دریافت رابطه ی بین تشکیل دولت مدرن در ایران و افزایش یا کاهش همگرایی ملی است در این تحقیق دولت مدرن در ایران به دولتی اطلاق می شود که بعد از شکست انقلاب مشروطه و رسیدن رضا خان به قدرت آغاز می شود و سعی در ایجاد وحدت ملی بر اساس مرزهای جغرافیایی ایران دارد محقق به دنبال دریافت و فهم این رابطه است که اساسا دولت مدرن در ایران به معنی و مفهوم واقعی آن تشکیل شده است یا خیر؟ و اگر هم تشکیل شده باشد زایش هویت ملی در ایران چگونه بوده است؟
4-1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجایی که مفاهیمی مانند هویت، ملت و دولت مفاهیمی سیال بوده و از جامعه ای به جامعه ی دیگر تا حدودی متفاوتند، راه را بر برداشت های متفاوت از این مفاهیم باز می کنند و هر گروه و یا تفکری بر حسب اصول و مبادی و فلسفه وجودی خود گاهی تعریف های متباین از اصطلاحات بالا را با سایر احزاب و گروههای دیگر ارائه می نماید.
وجود این برداشت های متفاوت بخصوص هنگامی که

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد عدم تقارن، محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار Next Entries پایان نامه درباره دولت مدرن، هویت قومی، دولت مطلقه، بحران هویت