منابع تحقیق درمورد رگرسیون، معنادار بودن، حافظه کاری، محافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

………….12
1-13-2-8. نرخ بازدهی دارایی ها. ……………………………………………………………………….12
خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………15
مفهوم محافظه کاری……………………………………………………………………………………………..16
انواع مدلهای محافظه کاری……………………………………………………………………………………18
2-3-1.مدل باسو……………………………………………………………………………………………………….18
2-3-2.مدل دیچو و تنگ…………………………………………………………………………………………….18
2-3-3.مدال بال و شیواکومار……………………………………………………………………………………….19
2-3-4.مدل فلتهام و اولسون………………………………………………………………………………………..19
2-3-5. مدل گیولی و هین…………………………………………………………………………………………..20
دیدگاههای محافظه کاری………………………………………………………………………………………20
2-4-1. دیدگاه قراردادی……………………………………………………………………………………………..20
2-4-2. دیدگاه حقوقی………………………………………………………………………………………………..21
2-4-3. دیدگاه سیاسی………………………………………………………………………………………………..21
2-4-4. دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………………………..21
معیارهای محافظه کاری…………………………………………………………………………………………21
پیامد های محافظه کاری………………………………………………………………………………………..22
تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی…………………………………………………………………….23
2-7-1. تعریف کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….23
2-7-1-1. تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین………………………………..24
2-7-2. اندازه مؤسسه حسابرسی…………………………………………………………………………………..25
2-7-3. دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………………………..26
2-7-4. نوع اظهارنظر حسابرس……………………………………………………………………………………28
اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………29
اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………29
نرخ بازدهی دارایی ها……………………………………………………………………………………………30
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….30
2-11-1. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….30
2-11-2. تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………34
خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….36

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………38
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..38
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….38
نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..38
فرضیه ها و مبانی نظری آنها…………………………………………………………………………………..39
3-5-1. بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..39
3-5-2. بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..41
طریقه استخراج مدلها……………………………………………………………………………………………42
روش گرداوری داده ها…………………………………………………………………………………………44
روشهای آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………….45
خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….45

فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47
آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………47
بررسی آزمون فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………48
4-3-1. فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………….48
4-3-1-1. آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………49
4-3-1-2. آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………51
4-3-1-3. بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………52
4-3-1-4. جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………52
4-3-1-5. آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………53
4-3-1-6. جدول ضرایب……………………………………………………………………………………..54
4-3-2. فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………56
4-3-2-1. آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………56
4-3-2-2. آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………58
4-3-2-3. بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………59
4-3-2-4. جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………60
4-3-2-5. آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………61
4-3-2-6. جدول ضرایب……………………………………………………………………………………..62
نرمال سازی………………………………………………………………………………………………………….64
4-4-1. تعريف فرضيه ها……………………………………………………………………………………………….64
4-4-2. بررسی فرض نرمال بودن باقيمانده ها……………………………………………………………………65
خلاصه بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………80
4-5-1. بررسی فرضیه‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..80
4-5-2. بررسی فرضیه‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای ارزش بازار…………………81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..83
یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………………….83
5-2-1. تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………83
5-2-2. تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………84
5-2-3. تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..85
5-2-4. تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..85
نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..87
پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………….88
پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………89

منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..91
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..93

ضمائم و پیوستها
جدول حجم نمونه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد بازاریابی، اصلاحات اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل بازدارنده Next Entries منابع تحقیق درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، ارزش بازار، ارزش دفتری