دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت سود، سودآوری، آزمون فرضیه، صورت های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

14
2-5-1-2-2 مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر 15
3-5-1-2-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر 15
4-5-1-2-2 هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر 15
5-5-1-2-2 تئوری تبادل ایستا 16
6-5-1-2-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 16
7-5-1-2-2 تئوری ساختار سازمانی 17
2-2-2 هزینه سرمایه 17
3-2-2 عوامل موثر بر ساختار سرمایه 18
1-3-2-2 ملاحظات مالیاتی 19
2-3-2-2 نوع دارایی های شرکت 19
3-3-2-2 نوسان سود عملیاتی شرکت 19
4-2-2 مدیریت سود: مفاهیم سود برای گزارشگری 19
1-4-2-2 مفهوم مدیریت سود 21
2-4-2-2 انگیزه های مدیریت سود 24
3-4-2-2 طبقه بندی مدیریت سود 27
1-3-4-2-2 انواع روشهای مدیریت سود: 27
4-4-2-2 انواع مدیریت سود: 31
5-4-2-2 هموارسازی سود 35
5-2-2 فرضيه كارآيي بازار 39
1-5-2-2 انواع كارايي: 39
2-5-2-2 سطوح مختلف كارايي 40
3-5-2-2 مفروضات بازار كامل سرمايه 41
3-2 پیشینه تحقیق: 44
1-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج: 44
2-3-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 48
4-2 خلاصه فصل 51
فصل سوم- روش شناسی تحقیق 52
3-1 مقدمه 53
3-2 تعریف و تبیین جامعه 53
3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری 54
3-4 روش جمع آوری داده ها 55
3-4-1 روش کتابخانه ای 55
3-4-2 روش میدانی 55
3-5 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 56
3-5-1 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل 56
3-5-2 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته 56
3-6 روش تجزیه تحلیل داده ها 56
3-6-1 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 57
3-6-1-1 ضریب همبستگی(r) 57
3-6-1-2 ضریب تعیین (R2) 57
3-6-2 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی 58
3-6-2-2) آزمون‌ هاسمن 62
3-6-2-3) آزمون هم خطی 62
3-6-2-4) مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی 63
3-7 فرضیه های تحقیق 63
3-8 مدلهای تحقیق 64
3-9 خلاصه فصل 65
فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها 66
4-1 مقدمه 67
4-2 تجزیه تحلیل داده ها 67
4-2-1 تجزیه تحلیل توصیفی 68
4-2-2 تجزیه تحلیل مقایسه ای 68
4-2-3 تجزیه تحلیل علی 68
4-3 آمار توصیفی 69
4 -4 بررسی همبستگی متغیر ها 70
4-5 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 71
4-5-1 آزمون ریشه واحد(Unit Root) 72
4-5-2 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF) 72
4-6 آزمون فرضیه ها 73
4-6-1 آزمون فرضیه اول 73
4-6-2 آزمون فرضیه دوم 75
4-6-3 آزمون فرضیه سوم 76
4-7 خلاصه فصل 78
فصل پنجم- نتیجه گیری و پيشنهادها 79
5-1 مقدمه 80
5-2 خلاصه تحقیق 80
5-3 نتیجه، بحث و مقایسه 81
5-4 محدودیت های تحقیق 82
5-5 پیشنهادهای تحقیق 82
فهرست منابع و ماخذ 84
ب- منابع انگلیسی 86
پیوست 88
فهرست اشکال
عنوان صفحه
نمودار 2-1. انواع هموارسازی سود 50
نمودار 2-3. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام 52
نمودار 3-2 : انتخاب روش تخمین 72

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1. انتخاب نمونه 63
جدول 4-1. آمارتوصیفی 78
جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی متغیرها 80
جدول 4-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته 81
جدول 4-4. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه اول 82
جدول 4-5. نتایج آزمون همخطی 83
جدول 4-6. نتایج آزمون فرضیه اول 83
جدول 4-7. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه دوم 84
جدول 4-8. نتایج آزمون همخطی 84
جدول 4-9. نتایج آزمون فرضیه دوم 85
جدول 4-10. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه سوم 86
جدول 4-11. نتایج آزمون همخطی 86
جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه چهارم 86

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز، مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هايي که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بيان اهميت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مديريت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار سرمایه (اهرم مالی) برروی مدیریت سودآوری، در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.
با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
2-1 تعریف مسئله
شركت هايي كه اهرم مالي بالايي دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهاي ناشي از تأمي مالي برون سازماني نباشند، هم در معرض ريسك ورشكستگي قرار خواهند گرفت و هم قادر به پيدا كردن اعتباردهندگان جديد در آينده نخواهند بود. در چنين شرايطي اگر شركت تمايل به دريافت وام جديد داشته باشد، از سوي اعتباردهندگان از لحاظ توان پرداخت بدهي در دوره هاي آتي مورد بررسي دقيق قرار ميگيرد؛ بنابراين، براي تداوم فعاليت و سودآوري آتي وجود وجه نقد كافي ضروري است.
تأكيد روزافزون تحليل گران مالي و سرمايه گذاران بر جريان هاي نقد عملياتي، به عنوان شاخص شفاف تري از عملكرد شركت، سبب شده مديريت انگيز ه هاي بيشتري براي مديريت سود داشته باشد تا از اين طريق تصوير مطلوبي از جريان هاي نقد عملياتي ارائه دهد و بتواند منابع تأمين مالي برون سازماني را حفظ كند. در نتيجه، شركت هايي با اهرم مالي بالا در مقايسه با ساير منابع تأمين مالي توجه زيادي به جريان هاي نقد عملياتي دارند. مطالعاتي نظير بتي و وبر (2003) و ديچو و اسكينر (2003) نشان مي دهد كه شركت هايي با اهرم مالي بالا به منظور اجتناب از قصور در شرايط قراردادهاي بدهي اغلب با مديريت سود درگير هستند؛ در اين پژوهش ها مديريت سود با استفاده از معيارهاي مبتني بر اقلام تعهدي اندازه گيري شده است . نتايج اين پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش اهرم مالي با كاهش مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي همراه است؛ البته مي توان گفت كه شركت هايي كه با افزايش بدهي و اهرم مالي مواجه اند مي توانند با مديريت سود واقعي درگير باشند. مديريت سود واقعي با تغيير در زمان بندي يا ساختار فعاليت هاي واقعي واحد تجاري همراه است؛ لذا، افزايش اهرم مالي مي تواند انگيزه اي براي انتقال از مديريت سود تعهدي به سمت مديريت سود واقعي باشد .
ژانگ (2006) در مطالعه اي، به طور غيرمستقيم، اثر سطح اهرم مالي را بر مديريت سود واقعي بررسي كرد. وي اين احتمال را بررسي كرد كه آيا مفاد قراردادهاي بدهي مي تواند انگيزه اي براي مديران در جهت دستكاري جريان هاي نقدي از طريق فعاليت هاي واقعي باشد. نتايج بررسي نشان داد كه ضريب مشترك مفاد قراردادهاي بدهي مثبت است، ولي از نظر آماري معنادار نيست. از طرفي مطالعه زاگرز (2009) نشان داد كه بين اهرم مالي و مديريت سود واقعي رابطه ي مستقيم وجود دارد.
اهميت ارائه ي اطلاعات قابل اتكا به سرمايه گذاران و نتايج اقتصادي ناشي از مديريت سود مي تواند اين سؤال را به ذهن خطور دهد كه آيا شركت ها در موقعيت هايي نظير افزايش بدهي ها تمايلي به مديريت سود واقعي از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي دارند؟ لذا هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين اهرم مالي و مديريت سود واقعي است.
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.
در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .
بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، 1387،ص2-1)1 .
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384،ص166 )2.
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
بازی با «ارقام مالی » می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع آماري، اطمينان، تعيين، روش‏هاي Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ساختار سرمایه، دارایی ها، تامین مالی، مدیریت سود