پایان نامه درباره ارزش افزوده، ارزش بازار، ارزش افزوده سهامدار، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول – کلیات تحقيق
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3
2-1 تشریح و بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………. 4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………. 4
4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 6
5-1 پرسش های تحقيق ………………………………………………………………………………………………….. 6
6-1 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 7
7-1 قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………… 8
8-1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
9-1روش گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………… 8
10-1 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………. 9
11-1 تعاريف نظري و عملياتي برخي از واژه هاي مورد استفاده…………………………………………. 9
12-1 خلاصه فصل و ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم – ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-2 بخش اول : سرمايه فكري ………………………………………………………………………………………. 13
1-2-2 تاريخچه و معرفي سرمايه فكري ……………………………………………………………………. 13

2-2-2 اجزاي تشكيل دهنده سرمايه فكري …………………………………………………………………… 14
1-2-2-2 ادوينسون و مالون……………………………………………………………………………………. 15
2-2-2-2 بروكينگ ……………………………………………………………………………………………….. 16
3-2-2-2 روس، روس، دراگونتي و ادوينسون…………………………………………………………… 18
4-2-2-2 استيوارت ………………………………………………………………………………………………. 20
5-2-2-2 ساليوان …………………………………………………………………………………………………. 21
6-2-2-2 بونتيس ………………………………………………………………………………………………….. 22
7-2-2-2 بونفور …………………………………………………………………………………………………… 23
3-2-2 اجماع درباره سرمايه فكري ………………………………………………………………………………. 26
1-3-2-2 سرمايه انساني ………………………………………………………………………………………… 28
2-3-2-2 سرمايه ساختاري ……………………………………………………………………………………. 29
3-3-2-2 سرمايه اجتماعي/ مشتري ………………………………………………………………………… 30
4-2-2 سير تحول تاريخي سرمايه فكري …………………………………………………………………….. 31
3-2 بخش دوم : دلايل اندازه گيري سرمايه فكري ………………………………………………………………. 33
4-2 بخش سوم :روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري …………………………………………………………… 35
1-4-2 روشهاي مستقيم سرمايه فكري …………………………………………………………………………. 35
2-4-2 روشهاي سرمايه گذاري بازار يا ارزش بازار ………………………………………………………… 35
3-4-2 روشهاي بازده دارايي ها …………………………………………………………………………………… 35
4-4-2 روشهاي كارت امتيازي …………………………………………………………………………………….. 36
5-4-2 مدلهاي اندازه گيري ارائه شده توسط محققان ……………………………………………………… 36
1-5-4-2 كيوي توبين …………………………………………………………………………………………… 36
2-5-4-2 حسابداري منابع انساني …………………………………………………………………………… 37
3-5-4-2 ترازنامه نامشهود …………………………………………………………………………………….. 37
4-5-4-2 كارت امتياز متوازن …………………………………………………………………………………. 37
5-5-4-2 هوش سرمايه انساني………………………………………………………………………………… 38

6-5-4-2 حسابداري و هزينه يابي منابع انساني ………………………………………………………… 38
7-5-4-2 مدل كارگزار فناوري………………………………………………………………………………… 39
8-5-4-2 امتيازات موزون مستند ………………………………………………………………………………39
9-5-4-2 هدايت كننده اسكانديا …. ………………………………………………………………………….40
10-5-4-2 نمايشگر دارايي نامشهود…………………………………………………………………………. 41
11-5-4-2 ارزش بازار به ارزش دفتري …………………………………………………………………… 41
12-5-4-2 اندازه گيري ارزش نامشهود …………………………………………………………………… 41
13-5-4-2 شاخص سرمايه فكري ………………………………………………………………………….. 42
14-5-4-2 روش ارزشگذاري جامع ……………………………………………………………………….. 43
15-5-4-2 حسابداري براي آينده ……………………………………………………………………………. 43
16-5-4-2 ارزش بازار تخصيص يافته سرمايه گذار ………………………………………………….. 44
17-5-4-2 درآمد سرمايه دانش محور ……………………………………………………………………… 44
18-5-4-2 ايجاد ارزش جامع(فراگير) …………………………………………………………………….. 44
19-5-4-2 جستجوگر ارزش ………………………… ……………………………………………………….45
20-5-4-2 ارزش گذاري دارايي فكري …………………………………………………………………… 45
21-5-4-2 گزارش منابع انساني ……………………………………………………………………………… 46
22-5-4-2 رويكرد ارزش كل نگر ………………………………………………………………………….. 46
23-5-4-2 ضريب ارزش افزوده فكري …………………………………………………………………… 46
24-5-4-2 چرخه مميزي دانش ……………………………………………………………………………… 47
25-5-4-2 نقشه داراييهاي دانش …………………………………………………………………………….. 47
26-5-4-2 اندازه گيري و حسابداري سرمايه فكري ………………………………………………….. 47
27-5-4-2 كارت امتياز زنجيره ارزش ……………………………………………………………………… 48
28-5-4-2 خطوط راهنماي مريتوم …………………………………………………………………………. 48
29-5-4-2 درجه بندي سرمايه فكري ……………………………………………………………………… 49
30-5-4-2 روش مالي اندازه گيري دارايي هاي نامشهود ……………………………………………..50

31-5-4-2 ارزشگذاري پوياي سرمايه فكري ……………………………………………………………. 50
32-5-4-2 خطوط راهنماي دانمارك ………………………………………………………………………. 51
33-5-4-2 بهره هوشي كسب و كار ………………………………………………………………………… 51
5-2 بخش چهارم :ضريب ارزش افزوده فكري …………………………………………………………………… 51
1-5-2 مزيت روش ضريب ارزش افزوده فكري نسبت به ساير روشها………………………………. 53
6-2 بخش پنجم : مزايا و مشكلات اندازه گيري سرمايه فكري …………………………………………….. 54
1-6-2 مزاياي اندازه گيري سرمايه فكري………………………………………………………………………. 54
2-6-2 مشكلات سنجش سرمايه فكري…………………………………………………………………………. 54
7-2 بخش ششم : ارزش افزوده سهامداران……………………………………………………………………………56
8-2 بخش هفتم : ارزش افزوده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قابلیت مقایسه Next Entries پایان نامه درباره ارزش افزوده، اقتصاد دانش محور، ارزش افزوده سهامدار، سرمایه فکری