پایان نامه ارشد رایگان درباره بازار سرمایه، بازارهای مالی، بازار سهام، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

2-5-4 متوسط قیمت مسکن 36
2-6 پیشینه مطالعه 37
2-6-1 مطالعات خارجی 37
2-6-2 مطالعات داخلی 43
2-7 جمع بندی فصل 45
فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل
3-1 مقدمه 49
3-2 روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق 50
3-2-1 روش حداقل مربعات((OLS 50
3-2-2 روش داده‌های ترکیبی 50
3-3 معرفی مدل‌ها 54
3-3-1 شرح داده‌ها و متغیرهای مدل 55
3-4 خلاصة فصل 58
فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج
4-1 مقدمه 61
4-2 بررسی فروض کلاسیک 62
4-2-1 نرمال بودن جملة پسماند 62
4-2-2 عدم ناهمسانی واریانس 63
4-2-3 عدم خودهمبستگی 64
4-2-4 عدم وجود همخطی 64
4-3 برآورد مدل با استفاده از روش OLS و تفسیر نتایج آن 65
4-4 برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی 66
4-4-1 آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت 67
4-4-2 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج 68
4-5 خلاصه فصل 70
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 73
5-2 مروری کلی بر پژوهش 73
5-3 نتایج آزمون فرضیه‌ها 74
5-4 نتیجه گیری کلی تحقیق 75
5-5 پیشنهادات 75
منابع فارسی 77
منابع لاتین: 79
پیوستها و ضمائم 83

فهرست جداول
جدول ‏41-نتایج آزمون گلجسر جهت تشخیص واریانس ناهمسانی 64
جدول ‏42: برآورد مدل مقطعی با استفاده از روش OLS 65
جدول ‏44: نتایج آزمون هاسمن و f لیمر برای شناسایی مدل 68
جدول ‏45 برآورد مدل از روش پانل دیتا نامتوازن(1391-1379) 68
جدول ‏61: نتایج آزمون گلجسر جهت تشخیص واریانس ناهمسانی 85
جدول ‏62: برآورد به روش OLS در داده‌های مقطعی سال 1388 85
جدول ‏63: آزمون F لیمر 86
جدول ‏64: آزمون هاسمن 86
جدول ‏65: برآورد پنل 87

فهرست اشکال و نمودارها
نمودار ‏21: ارتباط بین سطوح مختلف سرمایة اجتماعی 21
نمودار ‏22 ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب بانکداری اسلامی 36
شکل ‏41 نتایج نرمالیتی بودن پسماندهای تخمین مقعطی 63

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه
سرماية اجتماعي مفهومی فرا رشتهای است که در چند دهة اخیر وارد مباحث رشتههای مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا کنون تعاریف مختلفی از سرماية اجتماعي ارائه شده است؛ هر یک از صاحبنظران سرماية اجتماعي نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر میرسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کردهاند. به طور کلی سرماية اجتماعي را میتوان هنجار غيررسمي جا افتاده‌اي دانست كه همكاري بين دو يا چند نفر را تعريف مي‌كند كه مي‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بين مردم و دولت را در برگيرد كه اساس آن مبتني بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروههای اجتماعی مانع رفتارهای فرصتطلبانه و رانتجویی میشود. بنابراین، سرماية اجتماعي نتیجة تعاملات بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر میشود. درنتیجه، هر چه سرماية اجتماعي بيشتر باشد، روابط بين افراد از اعتماد بيشتري برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیتهای اقتصادی مولد میشود.
تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرماية اجتماعي و نحوه ارتباط آن با سایر پدیدههای اجتماعی، جامعهشناختی، اقتصادی و … انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کردهاند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفههای سرماية اجتماعي با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرماية اجتماعي بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقبماندگی و کمتر توسعهیافتگی برخی کشورها پرداختهاند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداختهاند که یک جامعه در کنار سرمایة فیزیکی( کارخانجات، زیرساختها، ماشینآلات و …) و سرمایة انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرماية اجتماعي فضایی را تشکیل میدهد که در آن سرمایههای فیزیکی و انسانی به کار گرفته میشوند. تمرکز بر سرماية اجتماعي به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایة انسانی و اقتصادی ایفا میکند؛ به طوری که امروزه سرماية اجتماعي به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.
مشارکت مردم در طرحها و سرمایهگذاریهای اقتصادی و برنامهریزیهای دولت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی امری ضروری است. در واقع بدون مشارکت مردم این برنامهریزیها تحقق نمییابد. در بازارهای مالی نیز مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است. بازارهای مالی وظیفه تأمین کننده منابع مالی طرحها و سرمایهگذاریهای اقتصادی را بر عهده دارند. بازار سرمایه به عنوان جزئی از بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی در جذب سرمایههای کوچک و بزرگ برای سرمایهگذاری در بازار سهام و جلوگیری از راکد ماندن آنها دارد. سطح بالای سرمایه اجتماعی در هر جامعهای، سطح بالای اعتماد در آن جامعه را نتیجه میدهد. با توجه به ماهیت قراردادهای مالی که سطح بالایی از اعتماد بین طرفین قرارداد را میطلبد، به نظر میرسد در فضایی که سرمایه اجتماعی سطح بالاتری داشته باشد، تمایل مردم برای حضور در بازار سرمایه نیز بیشتر است. اعتماد و مشارکت از مولفههای اصلی سرماية اجتماعي هستند.
تعریف مساله و بیان نکات اصلی
سرماية اجتماعي اگرچه مفهومی نوین و نوپا در عرصهی مطالعات اجتماعی و اقتصادی است؛ اما ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا گروه اجتماعی به عنوان تسهیلگر که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور میگردد، اشاره دارد. سرماية اجتماعي طی سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ اقتصاد هم ازین امر مستثنی نبوده و مطالعات گستردهای در این باره انجام شده است.
در تئوريهاي تقاضاي كل، مصرف روند با ثباتي را طي ميكند و مخارج دولتي نيز يك متغير سياستگذاري است كه كنترل آن در دست دولت قرار دارد، بنابراين تنها متغير پر تلاطم تقاضاي كل كه نقش عمدهاي در ايجاد نوسانات دارد، سرمايهگذاري خصوصي است، لذا شناخت رفتار سرمايهگذاري و عوامل مؤثر بر آن، بسيار مورد توجه اقتصاددانان و سياستگذاران بوده است. در ادبيات اقتصادي، بحث سرمايهگذاري بسيار غني بوده و سرشار از منابع تئوريك تجربي در كشورهاي توسعهيافته است. به دليل ساختار متفاوت كشورهاي توسعهيافته و توسعهنيافته و با توجه به اينكه بعضي از فروض اساسي لازم در تحليل رفتار بهينة سرمايهگذاري مانند وجود بازارهاي مالي نسبتاً کارا و عدم كنترلهاي شديد توسط دولت در كشورهاي توسعهنيافته فراهم نميباشد.
بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد و یکی از عوامل مهم رونق زیربنایی هر کشور محسوب میشوند و در ارتباط با مشارکت و سرمایهگذاری و تأمین مالی سایر بخشهای اقتصاد میتوان گفت نقش مهمی را در رشد و توسعه کشورها ایفا میکند. بازار سرمایه در کنار بازار پول نقش تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد را به عهده دارد. بازارهای سهام نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، پساندازها و منابع مالی محدود را در سریعترین زمان ممکن و با هزینهی معاملاتی کم به مسیر سرمایهگذاری هدایت میکنند و با جذاب نشان دادن سرمایهگذاری، مانع از راکد ماندن پساندازهای افراد میشوند و به نوعی به چرخهی تولید بازمیگردند.
پس از مطالعه ابعاد مختلف تاثیر سرماية اجتماعي بر بخشهای مختلف اقتصاد و بازارها و با توجه به ماهیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه میتوان بر اهمیت وجود سطح بالای سرمایة‌ اجتماعی و حاکمیت آن بر ارکان و نهاد‌های بازار سرمایه به خوبی پی برد. پرداختن به اینکه سرماية اجتماعي چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد و یا مکانیزم اثرگذاری آن بر بازار سرمایه چگونه است؛ و یا حتی تقویت و یا مدیریت این اثر به دلیل اهمیتی که بازار سرمایه در هر اقتصادی دارد، میتواند راهکارهایی مفید و البته کاربردی در جهت رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه به ما ارائه دهد. از آنجایی که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی با اعتماد بسیار بالا هستند، سرماية اجتماعي باید اثرات عمدهای روی توسعه بازارهای مالی داشته باشد. تأمین مالی و سرمایهگذاری چیزی جز چشمپوشی و تبادل مبلغی پول در امروز به منظور وعدهی بازگشت پول بیشتر در آینده نیست(گاسیو، ساپینزا و زینگالس، 2008).
یکی از مکانیزمهایی که از طریق آن سرماية اجتماعي روی بهرهوری اقتصادی اثر میگذارد، بوسیله افزایش سطح اعتماد غالب است. در مناطق با سرماية اجتماعي بالا، مردم میتوانند بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند چرا که شبکههای اجتماعی موجود در جامعه فرصتهای بهتری برای مجازات کجرویها فراهم میکنند (همان). اصولاً حتی بیش از بخش‌های دیگر اقتصاد، بازار سرمایه مبتنی بر معاملات و قرارداد‌های دوجانبه و چند‌‌‌‌جانبه و جریان سیال اطلاعات جامع، شفاف و دقیق می‌باشد و به این ترتیب کیفیت و سطح متغیر‌های سرمایة اجتماعی نقش پایه‌ای و حیاتی را در این بازار بر عهده دارند. اعتماد سرمایهگذاران به ناشران اوراق بهادار از این حیث بسیار مهم است چرا که آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی (برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و…) بلکه تنها مجموعهای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آنها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود میکنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرماية اجتماعي تشکیل می‌دهد. علاوه بر این سرمایهگذاران با خرید اوراق بهادار مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده میشوند که در واقع به سود دهی و بازدهی و اعتبار شرکت نیز اعتماد میکنند. طبیعیایست در خرید و فروش اوراق بهاداری که مبتنی بر سایر داراییهای مالی و واقعی هستند از قبیل اختیارهای معامله و قراردادهای سلف و پیمان آتی، عنصر اعتماد نمود بیشتری دارد. سطح سرمایه‌ اجتماعی و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه میتواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمتها، پولشویی، و غیره عمدتاً ناشی از فقدان و یا پایین بودن میزان سرماية اجتماعي در سطح بازار سرمایه می‌باشد.
ضرورت انجام پژوهش
در کشور ما مطالعات محدودي در زمينة سرماية اجتماعي صورت گرفته كه اغلب به ارائه تصويري از آن و توصيف آن پرداخته‌اند و در حال يافتن جايگاه درخور توجهي در مباحث اقتصادي است. ضمن اینکه با توجه به بررسی‌های انجام شده تا به این مرحله، در خصوص رابطه‌ی بین سرماية اجتماعي و سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای آن و توسعه بازار سرمایه تا کنون تحقیق علمی قابل توجهی صورت نگرفته و مطلبی منتشر نشده است. بازار سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، محیط امنی را برای سرمایهگذاری و کسب سود و تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری مهیا میکند. با توجه به نقش بازار سهام در جهت توسعه مالی و رشد اقتصادی، این ضرورت را ایجاد میکند که عوامل تأثیرگذار بر این بازار به منظور رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار مورد بررسی دقیق قرار گیرند؛ از اين رو ضروري است تا ضمن بررسي سرماية اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي آن در ایران، رابطه آن با رونق بازارهاي مالي و میل به مشاركت افراد در بازار سهام در استانهای ایران مورد بررسي دقيق قرار گيرد.
فرضیات پژوهش
بین سطح سرماية اجتماعي در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بورس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
اهداف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش مطالعة ارتباط بین میزان سرماية اجتماعي و حجم مشارکت مردم در بازار سهام استانهای ایران است. این اثر میتواند در جهت کمک به رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه و جذب

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع دیه شکستگی، روایت ظریف، قانون مجازات، شکستگی استخوان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سرمایه اجتماعی، بازار سهام، روابط اجتماعی، توسعه اقتصادی