منبع پایان نامه ارشد درباره نهج البلاغه، صائب تبریزی، آیات و روایات، رفاه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
دنیا موضوعی است که از گذشته مورد توجه ائمه معصومین علیه السلام و همه ادبا و عرفای بزرگ بوده است که هر یک برای آن صفات و ویژگیهایی را ذکر کرده اند. صائب موضوع دنیا را در غزلیات خود بسیار به کار برده است و تمثیلهای متعددی در این زمینه آورده است. در نظر او دنیا موضوعی تمثیل وار است و او به صور مختلف به آن پرداخته است که به صورت متنوع در غزلیات او پراکنده است. در نظر او دنیا آبی است تیره که انسانهای با بصیرت از آن وحشت دارند، آتشی است که خواهان خود را در کام خود فرو خواهد برد باری است سنگین که در فکر هم نمی گنجد، باغی است که بقایی در آن نیست، بیابانی است که بی زاد و توشه در آن قدم گذاشتن مایه هلاکت است و سراب این بیابان چه بسیار دلهایی را شیفته خود کرده است، خاکدانی است بی اساس و بنیاد که همواره در حال دگرگونی است، خوابی است که آن را حقیقت و اصلی نیست، دیواری است در حال خراب شدن، دریای متلاطمی است که آن را ساحلی نیست و ….در این پایان نامه به انواع تمثیلهای مذموم و ممدوح دنیا در جلد اول دیوان صائب (2577 غزل) با تکیه بر نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: غزلیات صائب، نهج البلاغه، دنیا، تمثیلات دنیا

فهرست مطالب
عنوان صحفه
فصل اول : کلیات طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….1
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….2
1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………3
1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..3
1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………..3
1-4-2- اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………4
1-5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………4
1-6- پیش فرضهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4
1-7- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..5
1-8- تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………5
1-8-1-صائب تبریزی………………………………………………………………………………………………………….5
1-8-2-نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………6
1-8-3-دنیا…………………………………………………………………………………………………………………………6
1-8-4-تمثیل و تمثیلات دنیایی…………………………………………………………………………………………….7
1-8-5-تمثیلات دنیا……………………………………………………………………………………………………………7
1-8-5-1-سایه گذرا……………………………………………………………………………………………………………7
1-8-5-2-مزرعه…………………………………………………………………………………………………………………7
1-8-5-3-خواب و خیال……………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………8
2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………9
2-2-مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………9
2-2-1-درباره دنیا……………………………………………………………………………………………………………….9
2-2-2-دنیا در لغت…………………………………………………………………………………………………………….9
2-2-3-دنیا در قرآن و روایات…………………………………………………………………………………………….10
2-3-انواع دنیا…………………………………………………………………………………………………………………..10
2-3-1- دنیای ممدوح……………………………………………………………………………………………………….11
2-3-2-دنیای مذموم………………………………………………………………………………………………………….13
2-3-2-1-ویژگی های دنیای مذموم صائب تبریزی……………………………………………………………….14
2-3-2-1-1-دنیا سرای آکنده از رنج و محنت است……………………………………………………………..14
2-3-2-1-2- دنیا کوتاه و ناپایدار است……………………………………………………………………………….18
2-3-2-1-3- دنیا فریبنده و مکار است………………………………………………………………………………..21
2-3-2-1-4- دنیا مایه تباهی دین می شود……………………………………………………………………..23
2-4-راه های بیرون کردن محبت دنیا از دل…………………………………………………………………………..24
4-2-1-تأمل در آیات و روایات………………………………………………………………………………………….24
4-2-2- جهان زندان است………………………………………………………………………………………………….24
2-4-3-دنیا بی ارزش است و نباید به آن دل بست………………………………………………………………..25
2-4-4- دنیا و آنچه در آن است،برای عبرت گرفتن است……………………………………………………….25
2-4-5-چشم پوشی کردن از دنیا…………………………………………………………………………………………26
2-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….27
فصل سوم:روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………….29
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………30
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….30
3-3- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………30
3-4- ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………30
3-5- روش آماری……………………………………………………………………………………………………………..30
3-6-شرح حال صائب……………………………………………………………………………………………………….30
3-6-1-صفویه………………………………………………………………………………………………………………….30
3-6-2-ویژگیهای بارز سلسله صفویه…………………………………………………………………………………..31
3-6-2-1-ملیت………………………………………………………………………………………………………………..31
3-6-2-2-مذهب………………………………………………………………………………………………………………31
3-6-2-3-هنر و ادبیات……………………………………………………………………………………………………..32
3-6-3-سبک هندی…………………………………………………………………………………………………………..33
3-6-4-عوامل پیدایش سبک هندی یا طرز نو……………………………………………………………………….35
3-6-4-1- مذهب…………………………………………………………………………………………………………….35
3-6-4-2- سفر به هند………………………………………………………………………………………………………35
3-6-4-3-توسعه اصفهان…………………………………………………………………………………………………..36
3-6-4-4-رفاه اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….37
3-6-4-5-علاقه شاهان صفوی به فرهنگ…………………………………………………………………………….37
3-6-5-زندگی صائب………………………………………………………………………………………………………..37
3-6-5-1-نگرش کلی به عصر صائب………………………………………………………………………………….39
3-6-5-2-اوضاع سیاسی عصر صائب………………………………………………………………………………….40
3-6-5-3-اوضاع اجتماعی عصر صائب……………………………………………………………………………….40
3-6-5-4-شعر صائب……………………………………………………………………………………………………….41
3-6-5-5-آثار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حسابداران، امور مالی، امور مالیاتی، استانداردهای حسابداری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره صائب تبریزی، ادب فارسی، شعر فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی