پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اعتماد عمومی، مشارکت مردم، قانون اساسی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

———————————————-9
گفتار اول : مفهوم مدیریت اجرایی ——————————————————10
گفتار دوم : مدل های مدیریت اجرایی در انتخابات —————————————–11
1- مدل مستقل———————————————————————11
2- مدل حکومتی ——————————————————————-12
3- مدل ترکیبی ——————————————————————–14
فصل دوم : نظارت بر انتخابات ———————————————————-17
گفتار اول : مفهوم نظارت بر انتخابات —————————————————-18
گفتار دوم : اهداف نظارت بر انتخابات —————————————————-19
گفتار سوم : انواع نظارت بر انتخابات —————————————————–20
1- نظارت از طریق قوه مقننه ———————————————————-21
2- نظارت از طریق قوه قضائیه ———————————————————22
3- نظارت از طریق دادگاه های خاص و تخصصی ——————————————23
4- نظارت از طریق نهادهای سیاسی —————————————————–23
5- نظارت توأمان قوای مقننه و قضائیه —————————————————25
گفتار چهارم : اصول حاکم بر نظارت بر انتخابات ——————————————-25
1- اصل بی طرفی ——————————————————————-25
2- اصل شفافیت———————————————————————26
3- اصل حرفه ای بودن —————————————————————27
4- اصل پاسخگویی——————————————————————28
5- اصل صحت ودقت —————————————————————-28
6- اصل استقلال———————————————————————29
فصل سوم : اصول حاکم بر سلامت انتخابات ———————————————–29
گفتار اول : اصل صحت و دقت ———————————————————30
گفتار دوم : اصل امنیت —————————————————————30
گفتار سوم : اصل قطعیت ————————————————————-31
گفتار چهارم : اصل معتبر بودن ———————————————————31
گفتار پنجم : اصل اعتماد عمومی ——————————————————-32
فصل چهارم : پیشینه و مفهوم تخلف در انتخابات ——————————————32
گفتار اول : پیشینه تخلف ————————————————————-34
گفتار دوم : تعاریف تخلف ————————————————————-36
1- تعریف تخلف و تقلب در معنای عام —————————————————37
2- تعریف تخلف و تقلب در معنای خاص ————————————————-38
بخش دوم مصادیق تخلف در انتخابات و آیین رسیدگی مربوط به تخلفات انتخاباتی در پرتو مطالعه تطبیقی
فصل اول : مصادیق تخلفات انتخاباتی —————————————————-49
گفتار اول : تخلف پیش از فرآیند اخذ رأی ————————————————50
1- در زمان ثبت نام رأی دهندگان ——————————————————50
2- در زمان ثبت نام کاندیداها و احزاب سیاسی ——————————————–51
3- در زمان فعالیت و تبلیغات انتخاباتی ————————————————–53
4- در زمان استفاده از تجهیزات و امکانات رأی گیری —————————————54
گفتار دوم : تخلف در حین فرآیند اخذ رأی ———————————————–60
1- تخلف توسط رأی دهندگان ———————————————————60
2- تخلف توسط مأموران و نهادهای مجری انتخابات —————————————-61
3- تخلف توسط داوطلبان ————————————————————-62
گفتار سوم : تخلف پس از اخذ رأی ——————————————————67
1- درزمان شمارش آراء ————————————————————–67
2- در زمان اعلام نتایج —————————————————————68
3- در زمان توزیع و تخصیص کرسی ها ————————————————–68
4- در زمان بررسی صحت واعتبار انتخابات ———————————————–69
فصل دوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی ———————————-70
گفتار اول : نهادهای رسیدگی کننده به شکایات و تخلفات انتخاباتی—————————-70
1- نهادها و کمیسیون های انتخاباتی —————————————————-71
2- نهادهای سیاسی —————————————————————–72
3- نهادهای قضایی ——————————————————————73
گفتار دوم : آیین رسیدگی به شکایات انتخاباتی ——————————————–75
1- رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ——————————————————-75
2- رسیدگی به شکایات و دعاوی مربوط به عدم صحت انتخابات ——————————-77
گفتار سوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران ————79
1- هیأت اجرایی ——————————————————————–81
2- هیأت نظارت ——————————————————————–82
نتیجه گیری ———————————————————————–84
پیشنهادات ————————————————————————-86
فهرست منابع و مأخذ—————————————————————–89

مقدمه

شاید ارائه تعریف قاطعی از سلامت انتخابات مشکل باشد اما این مفهوم یک مؤلفه ضروری در هر انتخابات دموکراتیک است. سلامت انتخابات در حقیقت وجه تضمینی در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است که بدون وجود نظام دمکراتیک به صلح و ثبات نخواهد رسید.
لذا سلامت انتخابات یک سری از عناصر و استاندارهای مبتنی بر اصول دمکراتیک و مجموعه ای از اقدامات و ساز و کارهای حمایت از اصول ارزشی انتخابات آزاد و منصفانه را شامل می شود .
عناصری که می توانند نشانگر یا تأمین کننده سلامت انتخابات باشند عبارتند از:

1- اصل صحت و دقت
2- اصل امنیت
3- اصل قطعیت
4- اصل معتبر بودن
5- اصل احترام به اعتقاد عمومی
سلامت انتخابات به مثابه یکی از ویژگی های بنیادین در نظام دمکراتیک محسوب می شود .اما در برخی از نظام های مذکور نیز وجود تخلفات انتخاباتی محتمل است. تخلفات انتخاباتی به معنای عدم رعایت و اجرای قانون و یا قوانین انتخاباتی و سایر قوانین مرتبط با نظام انتخابات است. در چنین نظام های سیاسی سلامت انتخابات به علت تخلفات مجریان انتخاباتی و یا انتخاب شوندگان به خطر می افتد. اما به نظر می رسد مهم- ترین علت تخلفات انتخاباتی عدم وجود مدیریت مستقل و کارآمد در رأس برگزاری این فرآیند است . چرا که از شاخصه های بازر سلامت انتخابات ، وجود نهاد مدیریتی مستقل ، بی طرف و متخصص در زمینه برگزاری و اجرای انتخابات است. اهمیت این نهاد در تحقق انتخابات دمکراتیک از آن جهت است که نقش مهمی در تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی دارد .یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی کشور در سال های اخیر وجود برخی از تخلفات انتخاباتی نظیر خرید رأی بوده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی ابعاد مهم تخلفات انتخاباتی ، مصادیق و شیوه ها و راهکارهای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی را در چار چوب نظام حقوقی ایران بررسی کند.

شفافیت و سلامت انتخابات از جمله اصول مهمی است که در جهت سنجش میزان دمکراتیک بودن نظام سیاسی به کار می آید.

شفافیت و سلامت انتخابات به این معنا می باشد که اخذ تصمیم ها و اجرای آنها در یک نهاد و سازمان مطابق قوانین و مقررات ،صلاحیت ها و کنترل های خاص انجام شود. از این رو سلامت انتخابات و نیز شفافیت انتخاباتی ابهام و عدم قطعیت را کاهش می دهد و می تواند در جلوگیری و کاهش فساد بین اجزای یک نظام ، نقش بسزائی داشته باشد . در انتخابات ممکن است مشکلات و تخلفات عمده ای اتفاق بیفتد ، نظیر ارعاب رأی دهنگان از رأی دادن یا به نفع حزب یا شخص خاص رأی دادن ، سوء استفاده از آراء ناتوانان ، تعویض جعبه های رأی قبل از شمارش یا پر کردن آن قبل از رأی گیری ، تخلف در شمارش آراء و خرید رأی و….. قطعا راهکار این مشکلات، تضمین سلامت و شفافیت انتخابات را در پی دارد . در مجموع سلامت انتخابات، اعتماد و اطمینان عموم را از صحت و سقم انتخابات افزایش داده و موجب کنترل مسئولین و کارگزاران عمومی در اجرای فرآیند انتخابات می شود. از این رو درجه و میزان مشروعیت انتخابات نیز افزایش می یابد. اما در مقابل تخلفات انتخاباتی موجب بی اعتمادی شهروندان به ساختار حاکمیت و در نتیجه عدم مشروعیت حکومت را فراهم می سازد.

بی تردید مشارکت گسترده مردم در انتخابات در گرو اعتماد عمومی نسبت به حفظ امانت رأی آنهاست و هر گاه مردم احساس کنند و یا به آنها القا شود که به جز اراده آنها عوامل دیگری در نتیجه انتخابات مؤثراست از خود واکنش نشان می دهند و خود را از صحنه کنار می کشند . اعتماد به این که انتخابات سالم برگزار می شود تأثیری شگرف بر اقبال عمومی و افزایش سطح مشارکت مردم در پای صندوق های رأی دارد از این رو در جریان انتخابات ، نهادهای مسئول و همه حاضران و فعالان در صحنه انتخابات اعم از کاندیداها و گروه های آنان بایستی به اخلاق و قانون انتخابات متعهد و ملتزم باشند . بنابراین لازم است از تمام اقدامات و اعمالی که منجر به تخلف در انتخابات می شود و در سلامت انتخابات شبهه ایجاد می کنند جلوگیری کنند و اعتماد عمومی را نسبت به برگزاری سالم انتخابات فراهم آورند.
در هر کشوری با توجه به نظام انتخاباتی و تدابیر مهم برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و برگزاری سالم انتخابات احتمال وقوع تخلف و تقلب کم و زیاد می شود . در ایران نیز امکان این که تخلف در انتخابات کشور صورت گیرد وجود دارد ؛ تخلفاتی چون خرید رأی، رأی دادن با شناسنامه جعلی و یا شناسنامه افراد دیگر، فعالیت کاندیداها علیه یکدیگر از جمله توهین و حتک حرمت و حیثیت دیگر نامزدهای انتخاباتی رقیب، تبلیغات علیه کاندیداهای دیگر. قوانین انتخاباتی این اعمال را به صورت شفاف اعلام و از انجام آنها نهی کرده و این اعمال را جرم تلقی و برای آنها مجازات اعلام کرده است . از این رو برای جلوگیری از تخلفات ورقابت ناسالم و اختلال در آراء مردم در قانون اساسی مدیریت و نظارت بر امر انتخابات بر عهده دو نهاد مسئول به نام وزارت کشور و شورای نگهبان گذاشته شده است.

مدخل : روش شناسی

1- موضوع تحقیق

تحقیق حاضر ضمن بررسی مبانی نظری انتخابات و اصول حاکم بر مدیریت، نظارت و سلامت انتخابات به بررسی مفهوم تخلف در انتخابات کشور ایران و معرفی مصادیق این تخلفات در کشور پرداخته است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مدنی، سند رسمی، صدور سند مالکیت، اسناد و املاک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق ایران، علوم سیاسی، مبانی نظری، نظام انتخاباتی