دانلود تحقیق با موضوع مالکیت صنعتی، مالکیت فکری، علائم جمعی، مالکیت خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………….8
فصل دوم: کلیات و مفاهیم
2-1 مبحث اول: معنی و مفهوم مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………… 10
2-1-1 گفتار اول: انواع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………..10
2-1-1-1 مالکیت خصوصی………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-1-2 مالکیت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-2 گفتار دوم: مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………. 11
2-1-2-1 حق غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-2-2 حق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-3 گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی………………………………..16
2-1-3-1 دیدگاه موافقان مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………..16
الف- دیدگاههای کلی نگر………………………………………………………………………………………………………………….17
ب- دیدگاههای جزئی نگر…………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-3-2 نظرات مقام معظم رهبری……………………………………………………………………………………………………18
2-1-3-3 آيت‌الله مكارم شيرازي………………………………………………………………………………………………………..20
2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….21
2-1-4 گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………23
2-1-5 گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………..24
2-2 مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………25
2-2-1 شاخه های مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………………………………..25
2-2-1-1 علامت تجاری و صنعتی…………………………………………………………………………………………………….26
2-2-1-2 طرح و مدل های صنعتی……………………………………………………………………………………………………26
2-2-1-3 نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-4 نشانه های مبداء (جغرافیایی)………………………………………………………………………………………………27
2-2-1-5 اسرار تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-1-6 طرح ساخت مدارهای یکپارچه……………………………………………………………………………………………29
2-2-1-7 نمونه اشیاء مصرفی…………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-1-7 گونه های جدید گیاهی ……………………………………………………………………………………………………..29
2-2-1-8 نرم افزارهای رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….30
2-3 مبحث سوم: علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………..30
2-3-1 گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری………………………………………………………………..31
2-3-2 گفتار دوم: تعریف علامت تجاری…………………………………………………………………………………………..31
2-3-3 گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری………………………………………………………………………………………..32
2-3-3-1 علامت تجاری در قرون وسطی…………………………………………………………………………………………..32
2-3-3-2 علامت تجاری در عصر جدید …………………………………………………………………………………………..35
2-3-4 گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری…………………………………………………………………………………36
2-3-4-1 علائم خیالی و ابداعی ………………………………………………………………………………………………………36
2-3-4-2 علائم خودسرانه و دلبخواه ی ……………………………………………………………………………………………37
2-3-4-3 علائم وسوسه آمیز……………………………………………………………………………………………………………37
2-3-4-4 علائم توصیف………………………………………………………………………………………………………………….37
2-3-5 گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری……………………………………………………………………………………..39
2-3-5-1 وجه تمایز………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-3-5-2 جدید بودن علامت……………………………………………………………………………………………………………38
2-3-5-3 عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه……………………………………………………………..38
2-3-5-4 عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی………………39
2-3-6 گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری……………………………………………………………………….40
2-3-6-1 تمایز کردن کالاها و منشاء آن …………………………………………………………………………………………….40
2-3-6-2 کاربرد صنعتی علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..41
2-3-6-3 بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات…………………………………………………………………………………….41
2-3-6-4 افزایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….42
2-3-7 گفتار هفتم: انواع علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..43
2-3-7-1 علائم ازحیث موضوع حمایت……………………………………………………………………………………………..43
الف: علامت صنعتی و تولیدی…………………………………………………………………………………………………………….44
ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی………………………………………………………………………………………………….44
ج: علائم خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-3-7-2 علائم قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………………45
الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی……………………………………………………………………………………………………..45
ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری……………………………………………………………………………………………….46
ج: علائم رنگی……………………………………………………………………………………………………………………………….46
د: علائم جنبشی و متحرک……………………………………………………………………………………………………………….47
2-3-7-3 علائم نامرئی- غیرمادی……………………………………………………………………………………………………48
الف: بند اول: علائم صوتی………………………………………………………………………………………………………………48
ب: بند دوم: علائم بویایی………………………………………………………………………………………………………………..49
ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی………………………………………………………………………………………………………..49
2-3-7-4 علائم جمعی و تایید کننده……………………………………………………………………………………………….50
الف: بند اول: تعریف علامت جمعی…………………………………………………………………………………………………50
ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده…………………………………………………………………………………………….50
ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی………………………………………………………………………50
2-3-7-5 علائم مشهور و دامنه اینترنتی……………………………………………………………………………………………51
الف: بند اول: تعریف علائم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مواد مخدر، عنصر معنوی، مصرف مواد، مواد روان گردان Next Entries دانلود تحقیق با موضوع ایالات متحده، بررسی تطبیقی، مالکیت فکری، نام تجاری