پایان نامه درمورد مواد مخدر، روانگردان، عنصر مادی، سیاست جنایی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری
سپاس و ستایش مر خدای را جل وجلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان ، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
با درود فراوان به روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم و به مادرم ، دریای بی کران فداکاری و عشق،که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر بود.
وبا تقدیر وتشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه سر کار خانم دکتر عسل عظیمیان که با نکته های دلاویز و با گفته های بلند، صحیفههای سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راهگشای نگارنده در اتمام واکمال پایان نامهام بوده است.

تقدیم به

همسرم ، به پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرمش برای من فراهم آورده است.
همدلی که با واژهای نجیب و مغرور تلاش، آشنایی دارد و تلاش راستین را میشناسد وعطر رویایی آن را استشمام میکند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری میرساند، همان که حس تعهد و مسئولیت را در زندگیمان تلالویی خدای داده است.
ازفرزندان دلبندم بهنود، فرنود و فرجاد تشکر مینمایم که صبورانه و صادقانه مرا همراهی نمودهاند تا بتوانم در کمال آرامش وآسایش به تهیه و تنظیم پایان نامه مبادرت نمایم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1
الف ـ بیان مسئله 2
ب ـ سئوالهای تحقیق 3
ج ـ فرضیههای تحقیق 4
د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق 4
ه ـ روش تحقیق 4
ز ـ سازماندهی تحقیق 4

بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و ارکان آن
فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگیهای مشترک مواد مخدر و روانگردان 7
مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر 7
گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روانگردان 7
بند اول : تعریف لغوی 7
بند دوم : تعریف حقوقی 9
بند سوم : تعریف مواد مخدر و روانگردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی 10
گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روانگردان 10
بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان 11
بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد 11
بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بینالمللی 12
مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان 15
گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان 15
بند اول : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در جهان 15
بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در ایران 20
گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان 21
بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در جهان 21
بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در ایران 23
الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 23
ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 26
گفتار سوم : ویژگیهای مشترک بین مواد مخدر و روانگردان 31
فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان 32
مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر 32
گفتار اول : رکن قانونی 33
گفتار دوم : رکن مادی 35
بند اول : فعل 35
بند دوم : ترک فعل 35
بند سوم : داشتن و نگهداشتن 36
بند چهارم : حالت و وضعیت 36
بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل 36
گفتار سوم : رکن معنوی 37
بند اول : علم 37
بند دوم : سوءنیت عام 38
بند سوم : سوء نیت خاص 38
بند چهارم : انگیزه 38
گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال
1389 39
بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روانگردان 40
الف ـ جرایم اصلی 40
1ـ کشت مواد مخدر 40
1ـ1ـ کشت خشخاش 40
ـ عنصر مادی 40
ـ عنصر معنوی 41
ـ عنصرقانونی 41
1ـ2ـ کشت شاهدانه 42
ـ عنصرمادی 42
ـ عنصرمعنوی 42
ـ عنصر قانونی 42
1ـ3ـ کشت کوکا 42
– عنصر مادی 43
– عنصر معنوی 43
– عنصر قانونی 43
بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روانگردان 43
الف ـ واردات مواد مخدر و روانگردان 43
1ـ عنصر مادی 43
2ـ عنصر معنوی 44
3ـ عنصر قانونی 44
ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روانگردان 46
1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت 46
2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت 47
3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت 48
ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روانگردان 48
1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید 48
2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید 48
3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید 48
دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روانگردان 49
1ـ عنصر مادی حمل 49
ـ عنصر مادی نگهداری 49
ـ عنصر مادی اختفاء 49
2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء 50
3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء 50
ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان 51
1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان 52
ـ عنصر مادی جرم خرید 52
ـ عنصر مادی جرم فروش 52
ـ عنصر مادی جرم عرضه 53
ـ عنصر مادی جرم توزیع 53
2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان 53
3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان 53
ب ـ جرایم وابسته 54
مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان 54
گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان 54
بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد 54
بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد 55
الف ـ علم به موضوع 55
ب ـ سوء نیت عام 55
بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد 56
گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان 56
بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان 57
بند دوم : عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان 59
الف ـ علم به موضوع 59
ب ـ سوء نیت عام 59
ج ـ انگیزه 59
بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان 59
گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری 60
بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری 60
بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری 62
الف ـ علم به موضوع 62
ب ـ سوء نیت عام 62
بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری 62
فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در قوانین کیفری ایران 63
مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روانگردان و تزریق مواد به دیگری 63
گفتار اول : مجازات اعتیاد 63
گفتار دوم : مجازات استعمال 64
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری 65
مبحث دوم : شیوههای مداخله در جرایم مواد مخدر و روانگردان 66
گفتار اول : مشارکت 66
گفتار دوم : معاونت 66
گفتار سوم : شروع به جرم 68
مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان 69
مبحث چهارم : عوامل موثر در میزان مجازات 70
گفتار اول : تعدد 70
بند اول : تعدد معنوی 71
بند دوم : تعدد مادی 72
گفتار دوم : تکرار جرم 73
بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان 77
بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روانگردان 78
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر 78
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر 78
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه 78
بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان 79
گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان 79
گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روانگردان 90

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد
فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن 83
مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی 83
گفتار اول : تعریف سیاست جنایی 83
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی 84
بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی) 84
بند دوم : سیاست جنایی قضایی 84
بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی 85
بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی 85
گفتار سوم : حوزههای فعالیت سیاست جنایی 85
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روانگردان 86
گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا 87
بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی 87
بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا 88
الف ـ جرم زایی 89
ب ـ قانونمند سازی 89
ج ـ جرم انگاری 89
گفتار دوم : سیر قانونگذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن 90
بند اول : قبل از انقلاب 90
بند دوم : بعداز انقلاب 91
بند سوم : اعتیاد در کنوانسیونهای بینالمللی 94
گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد 95
بند اول : کارایی نداشتن مجازات 95
الف ـ اثرات عمومی مجازات 96
1ـ اثر سزا دهی مجازات 96
2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات 96
3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات 96
4ـ قبح مجازات 97
5ـ سلب شایستگی و اعاده آن 97
6ـ بازگشت به جامعه 97
ب ـ اثرات خاص مجازات 98
1ـ متناسب بودن مجازات با جرم 98
2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار 99
3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن 99
4ـ هزینههای انسانی و مادی مجازات 99
5ـ پذیرش مجازات 100
بند دوم : معایب مجازات 100
الف ـ معایب کیفر معتادین 100
ب ـ معایب مجازات زندان 103
فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد 105
مبحث اول : مفهوم حقوق 105
گفتار اول : تعریف حقوق 105
گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی 106
گفتار سوم : تعریف حق 106
بند اول : حقوق مربوط به شخصیت 107
بند دوم : حقوق شهروندی 107
گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر 109
گفتار پنجم : حقوق معتادین 109
بند اول : رهایی از شکنجه 110
بند دوم : حق آموزش 110
بند سوم : حق کار 111
بند چهارم : حق ازدواج 112
بند پنجم : حق درمان 113
بند ششم : حق دادرسی عادلانه 114
مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر
و روانگردان 115
گفتار اول : جرم انگاری 115
بند اول : اصل قانونی بودن 115
بند دوم : اصل ضرورت 116
بند سوم : مفید بودن جرم انگاری 116
بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری 117
گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988 117
فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد 118
مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟ 118
گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری 120
گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین 123
گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روانگردان 126
مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان سال1389 128
گفتار اول : امتیازات قانون 129
بند اول : اهمیت به روانگردانها 130
بند دوم : جرم زدایی 132
بند سوم : حمایت پزشکی 133
بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر 134
بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی 136
بند ششم : پشتیبانی مالی 133
بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد 137
بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، معنادار بودن Next Entries پایان نامه درمورد مواد مخدر، سیاست جنایی، مبارزه با مواد مخدر، روانگردان