پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، رگرسیون، مدل رگرسیون، جریان نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

2 – دکتر هاشم ولی پور استاد داور خارجی

3 – دکتر کریم نعمتی استاد داور داخلی

مراتب فوق مورد تأیید است. مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جاآورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر حسینی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر ولی پور که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم.

تقدیم به پدر ومادر عزیزم
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است.
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه …2
1-2- بيان مسأله …5
1-3- اهداف تحقیق …9
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10
1-5- فرضیههای تحقیق و مبانی نظری فرضیهها 12 1- 6- قلمرو تحقیق 15
1- 6-1- قلمرو موضوعی تحقیق ……15
1- 6-2- قلمرو زمانی تحقیق ……15
1- 6-3- قلمرو مکانی تحقیق ……15
1-7- استفادهکنندگان از نتایج تحقیق ……15
1-8- تعریف واژهها و اصطلاحات ……16
1-9- خلاصه فصل ….17
1-10- ساختار تحقیق …18
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ….19
2-2- ادبیات تحقیق …20
2-2-1- جریانهای نقدی ..21
2-2-2- پیشینه و ساختار صورت جریان وجه نقد.. 22
2-2-3- هدف گزارشگری مالی و صورت جریانهای وجوه نقد 23
2-2-4- اهمیت جریان نقدی 28
2-2-5- گزارش جریانهای نقدی ناشی از عملیات 28
2-2-6- اهمیت جریانهای نقدی عملیاتی 29
2-2-7- هدف صورت گردش وجه نقد 29
2-2-8- فرضیهها موجود در خصوص جریانهای نقدی 30
2-2-8-1- فرضیه اطلاعات جریان نقدی…………………………………………………………………………………………………30
2-2-8-2- فرضیه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-9- سود، جریانهای نقدی و قیمت سهام 31
2-2-10- رابطه بین سود حسابداری و جریانهای نقدی 32
2-2-11- گزارش جریانهای نقدی یا گزارشگری سود 33
2-2-12- مزایای صورت جریان وجوه نقد 33
2-2-13- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد 34
2-2-14- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد 35
2-2-15- درماندگی مالی 36
2-2-16- حساسیت سرمایهگذاری و جریان نقدی 37
2-2- 17- درماندگی مالی- سرمایهگذاری- جریان نقدی 39
2-2-18- سرمایهگذاری و جریانهای نقدی 41
2-2-19- عوامل موثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی 43
220-2- – تئوري سلسله مراتب گزینه تأمین مالی…………………………………………………………………………………………..45
2-2-21 – ميزان استفاده از بدهي………………………………………………………………………………………………………………..46
2-3- پیشینه تحقیق 46
2-3-1- تحقیقهای داخلی 46
2-3-2- تحقیقهای خارجی 48
2-4- خلاصه فصل 52
فصل سوم: روششناسی تحقیق
3-1- مقدمه 53
3-2- فرضیههای تحقیق 53
3-3- روش تحقیق 54
3-4- مدل تحقیق 55
3-5- جامعه آماری 57
3-6- نمونه و روش نمونهگیری 58
3-7- روش جمعآوری اطلاعات 59
3-8- آمار توصیفی 60
3-9- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 60
3-9-1- روش آزمون فرضیهها 60
3-9-2- رگرسیون چند متغیره 61
3-9- 3- تحلیل همبستگی 61
3-9-3-1- تحلیل همبستگی پیرسون 62
3-9-3-2- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 63

3-10-4- آزمون معنادار بودن 64
3-10-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 64
3-10-6- آزمون معنادار بودن ضرایب 65
3-10-7- آزمون مؤثربودن مدل رگرسیون 65
3-10-8- آماره دوربین- واتسون 66
3-10-9- آزمون F لیمر 66
3-10-10- آزمون هاسمن 67
3-10-11- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق 67
3-11- خلاصه فصل 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه 69
4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 70
4-3- آمار استنباطی 72
4-3-1- آزمون فرضیه اول 73
4-3-1-1- ماتریس همبستگی مدل (4-1) 74
4-3-1-2- آزمون F لیمر فرضیه اول 76
4-3-1-3- نتایج آزمون هاسمن فرضیه اول 77
4-3-1-4- آزمون F فرضیه اول 77
4-3-1-5- تحلیل نتایج اولین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا) 78
4-3-1-6- آزمون t فرضیه اول 79
4-3-1-7- نتیجه آزمون فرضیه اول 81
4-3-2- آزمون فرضیه دوم 81
4-3-2-1- ماتریس همبستگی مدل (4-2) 82
4-3-2-2- آزمون F لیمر فرضیه دوم 84
4-3-2-3- نتایج آزمون هاسمن فرضیه دوم 84
4-3-2-4- آزمون F فرضیه دوم 85
4-3-2-5- تحلیل نتایج دومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا) 86
4-3-2-6- آزمون t فرضیه دوم 87
4-3-3- آزمون فرضیه سوم 88
4-3-3-1- ماتریس همبستگی مدل (4-3) 89
4-3-3-2- آزمون F لیمر فرضیه سوم 91
4-3-3-3- نتایج آزمون هاسمن فرضیه سوم 91
4-3-3-4- آزمون F فرضیه سوم 92
4-3-3-5- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا) 93
4-3-3-6- آزمون t فرضیه سوم 94
4-3-3-7- نتیجه آزمون فرضیه سوم 95
4-3-4- آزمون فرضیه چهارم 96
4-3-4-1- ماتریس همبستگی مدل (4-4) 96
4-3-4-2- آزمون F لیمر فرضیه چهارم 100
4-3-4-3- نتایج آزمون هاسمن فرضیه چهارم 100
4-3-4-4- آزمون F فرضیه چهارم 101
4-3-4-5- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا) 102
4-3-4-6- آزمون t فرضیه چهارم 103
4-3-4-7- نتیجه آزمون فرضیه چهارم 105
4-3-5- آزمون فرضیه پنجم 106
4-3-5-1- ماتریس همبستگی مدل (4-5) 107
4-3-5-2- آزمون F لیمر فرضیه پنجم 110
4-3-5-3- نتایج آزمون هاسمن فرضیه پنجم 110
4-3-5-4- آزمون F فرضیه پنجم 111
4-3-5-5- تحلیل نتایج پنجمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا) 112
4-3-5-6- آزمون t فرضیه پنجم 113
4-3-5-7- نتیجه آزمون فرضیه پنجم 115
4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق 116
4-5- خلاصه فصل 117
فصل پنجم: نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
5-1- مقدمه 118
5-2- خلاصه تحقیق 118
5-3- نتایج تحقیق 119
5-3-1- نتایج آزمون فرضیه اول 119
5-3-2- نتايج آزمون فرضیه دوم 121
5-3-3- نتایج آزمون فرضیه سوم 122
5-3-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم 123
5-3-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم 125
5-4- پیشنهادها 127
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 127
5-4-2- پیشنهادها برای تحقیقهای آتی 128
5-5- محدودیتهای تحقیق 128
5-6- خلاصه فصل 129
منابع . 129
پیوستها
پیوست الف: نمودارها 134
پیوست ب: لیست شرکتهای نمونه آماری 140

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول 3-1: نحوه انتخاب 163 شرکت تحقیق بصورت حذف……………………………………………………………………….58
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بامحدودیت…………………………………………………………………………………71
جدول 4-2: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بدون محدودیت……………………………………………………………………………72
جدول 4-3: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………………………………… 74
جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………………………….. 75
جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون F لیمر مدل (4-1)………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-1) …………………………………………………………………………… …… 77
جدول 4-7: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-1) 77
جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت (4-1) 78
جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت (4-1) 79
جدول 4-10: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت (4-1) 79
جدول 4-11: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت (4-1) 80
جدول 4-12: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-2) 82
جدول 4-13: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-2) 83
جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون F لیمر مدل (4-2) 84
جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-2) 85
جدول 4-16: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-2) 85
جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت 86
جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت 87
جدول 4-19: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت 89
جدول 4-20: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت 90
دول 4-21: نتایج حاصل از آزمون F لیمر 91
جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل 92
جدول 4-23: نتایج آزمون خلاصه مدل 92
جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت 93
جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت 93
جدول 4-26: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت 94
جدول 4-27: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت 95
جدول 4-28: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت 96
جدول 4-29: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت 97
جدول 4-30: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت 98
جدول 4-31: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت 99
جدول 4-32: نتایج حاصل از آزمون F لیمر مدل 100
جدول 4-33: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل 101
جدول 4-34: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم 101
جدول 4-35: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم 101
جدول 4-36: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت 102
جدول 4-37: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت 103
جدول 4-38: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت 103
جدول 4-39: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم 104
جدول 4-40: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم 105
جدول 4-41: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آثار ادبی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، جریان نقدی، انتشار سهام، نگهداری وجه نقد