پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، سازمان تجارت جهاني، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

ق مالکیت فکری از دیدگاه قوانین………………………………………………………………….23
گفتار سوم: ماهیت حق تألیف …………………………………………………………………………………………….27
گفتار چهارم: مشروعیت حق پدیدآورنده………………………………………………………………………………29
1: دلائل موافقان و مخالفان حق پدیدآورنده………………………………………………………………………….30
2: حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………….32
فصل دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و تریپس…… 35
بخش اول: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در نظام بینالملل………………………………………………..36
مبحث اول: سازمانهای مرتبط………………………………………………………………………………………………37
مبحث دوم: تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری…………………………………..40
گفتاراول:معاهدات مرتبط با حق مولف…………………………………………………………………………………..41
گفتار دوم: معاهدات مرتبط با حقوق مجاور حق مولف…………………………………………………………….44
گفتار سوم: ایران و معاهدات بینالمللی …………………………………………………………………………………..46
بخش دوم: عضويت در سازمان تجارت جهاني……………………………………………………………….47
مبحث اول:بررسی حالت های گوناگون عضویت…………………………………………………………….48
مبحث دوم:علل محرک عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………….49
بخش سوم: كشورهاي عضو…………………………………………………………………………………………50
مبحث اول: حقوق مالكيت فكري و كشورهاي توسعه يافته………………………………………………………..51
مبحث دوم: حقوق مالكيت فكري و كشورهاي در حال توسعه…………………………………………………….53
مبحث سوم: نقش‌ مالكيت های فكري در تنظيم روابط كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه………56
بخش چهارم: ايران و سازمان تجارت جهاني…………………………………………………………………..59
مبحث اول : بایسته های الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني…………………………………………………..61
مبحث دوم: بررسي آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني در حوزه‌ي مالكيت فكري ……………..62
گفتار اول: بررسي تأثيرات غير‌مستقيم الحاق به سازمان تجارت جهاني در حوزه مالكيت‌هاي فكري….63
گفتاردوم: بررسي تأثيرات مستقيم الحاق به سازمان تجارت جهاني در حوزه‌ي مالكيت‌هاي فكري…….65
بخش پنجم: موافقتنامه‌ي تريپس…………………………………………………………………………………….65
مبحث اول: تبعات پيوستن به موافقتنامه‌ي تريپس در كشور‌هاي عضو سازمان تجارت جهاني…………..67
مبحث دوم: ايران و موافقتنامه‌ي تريپس…………………………………………………………………………………….69
فصل سوم: بررسي حق پديد آورنده و مصاديق مالكيت‌هاي فكري به مفهوم خاص……. .73
بخش اول: شناسنامه‌ي حق پديد آورنده………………………………………………………………………….74
مبحث اول: مباني و سیستم حمایتی از حق پديدآورنده ………………………………………………………………75
مبحث دوم: حقوق ناشي از اثر پديد‌آورنده (كپي رايت)……………………………………………………………..78
گفتار اول: حقوق مادي…………………………………………………………………………………………………………..79
گفتار دوم: حقوق معنوي پديد‌آورنده………………………………………………………………………………………..85
مبحث سوم: انواع آثار مالكيت‌هاي فكري از نظر شكلي در نظام مالکیت فکری ایران………………………87
بخش دوم: مصاديق آثار مالكيت‌هاي فكري از ديدگاه‌ بين‌المللي و حقوق ملي……………………..88
مبحث اول:بررسی مصادیق مالکیتهای فکری از دیدگاه کنوانسیون برن وموافقتنامهی تریپس………….89
مبحث دوم: مصاديق خاص مالكيت‌هاي فكري از ديدگاه قوانين موضوعه ايران……………………………..92
مبحثسوم:مصاديقنو ظهور مالكيت‌هاي فكري از ديدگاه كميتهی بين‌الدول سازمان جهانيمالكيت فکری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
گفتار اول: دانش سنتي…………………………………………………………………………………………………………….98
گفتار دوم: صنايع دستي…………………………………………………………………………………………………………..98
گفتار سوم: فولكلور………………………………………………………………………………………………………………100
گفتار چهارم: منابع ژنتيك………………………………………………………………………………………………………101
مبحث چهارم: بررسي علل مغايرت مصاديق بين‌المللي و ملی مالكيت‌هاي فكري در ایران…………….101
گفتار اول:چگونگی دفاع ار مصادیق مالکیت فکری در معاهدان بین المللی و نقش آن در شکل گیری مصادیق مورد حمایت………………………………………………………………………………………..102
گفتار دوم: وجوه مغايرت‌ های مصاديق مالكيت فكري در نظام مالکیت فکری ايران و بين‌الملل……..111
گفتار سوم: وجوه اشتراك مصاديق مالكيت‌هاي فكري ايران و منابع بين‌المللي……………………………..112
فصل چهارم: چالش‌هاي حقوق ايران در راه عضويت در سازمان تجارت جهانی…………114
بخش اول: خلا های موجود در قوانین موضوعهی داخلی در حوزهی مالکیت های فکری…………………………116
مبحث اول: خلاهاي موجود در قوانين ملي در حوزه‌ي مالكيت‌هاي فكري………………………..117
مبحثدوم: عدم جامعيت مصاديق خاص ماليكت‌هاي فكري درايران ………………………………………..122
مبحثسوم: فقدان وجود ضمانت اجراهاي كافي در حوزه‌ي حمايت از حقوق مالكيت فكري………127
مبحث چهارم: فقدان وجود بنيان‌هاي حقوقي حامي حقوق پديد آورنده …………………………………….135
مبحث پنجم: موانع موجود در سازمان تجارت جهاني و موافقت‌نامه تريس………………………………….141
بخش دوم: راهكارهاي حل خلأهاي قانوني موجود درحوزه مالكيت‌هاي فكري ……………….145
مبحث اول: بررسي نظامي مصاديق با قابليت حمايت بين‌المللي به عنوان آثار مالكيت‌هاي فكري… .145
مبحث دوم: فرهنگ سازي اقتصادي درزمينه‌ي آثار مالكيت‌هاي فكري در كشور …………………………147
مبحث سوم: جلوگيري از تجاوز به حقوق مالكيت فكري در فضاي ديجتال ……………………………….150
مبحث چهارم: ايجاد محاكم تخصصي حل اختلافات ناشي از نقض حقوق مالكيت فكري ……………151
بخش سوم: لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری……………………………………………………………………………………………………………..155
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..161
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..164
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….165
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………176

مقدمه
به گفته آندره موریو، از زمانی که انسان توانست قلم به دست گیرد و نگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد. با پدیداری ادبیات، سرقت ادبی از سوی مردم نکوهش شد و با فرایند تدوین قوانین، کسی که دست به سرقت ادبی می زد ، کیفر می دید. مالکیت فکری ، رشته ای از علم حقوق است که از خلاقیت های فکر بشر در زمینه های ادبی ، هنری وعلمی حمایت می کند . هدف از حمایت این حقوق ، تشویق افراد به ایجاد آثار فکری بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده و تجاوز غیر قانونی به آثار پدید آورندگان است. حقوق پدیدآورندگان شامل حقوق مادی و معنوی ای است که به محض خلق اثرموجودیت پیدا می کند. درسطح بین الملل دو نظام وجود دارد که ناظر براین حقوق است. نظام حق مولف ونظام کپی رایت. هردونظام دو حق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده به رسمیت می شناسند، اما نظام کپی رایت، توجه خاصی به حقوق مادی دارد . در واقع جنبه های اقتصادی این حقوق را بیشتر مدنظر قرارداده است.
درسطح بین الملل هم می توان با عضویت در کنوانسیون ها و موافقتنامه ها و سازمان های بین المللی به امر حمایت از پدیدآورندگان جامهی عمل پوشانید. یکی از بهترین روش ها، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این سازمان دارای موافقتنامه هایی است که عضویت در آن ها پیش شرط پذیرش در سازمان تجارت جهانی است. از جمله موافقتنامهی تریپس که مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. هر کشور متقاضی عضویت باید هماهنگی های لازم را با این سازمان و با این موافقتنامه انجام دهد تا بتواند به عضویت آن ها درآید. این موافقتنامه دارای استانداردهایی در زمینهی کپی رایت است. کشورهای متقاضی عضویت باید وضعیت مالکیت فکری را در کشورهای خود بررسی نموده، پس از آن اقداماتی در راستای هماهنگی با این استاندارد ها انجام دهند از طریق اصلاح قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید ، البته در صورت وجود چالش های حقوقی، شناسایی حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این حوزه هم از لوازم کار به شمار می آیند. در صورت انجام این امور می توان تاثیر عضویت در سازمان را در این حوزه ها ارزیابی نمود و در مقیاسی عظیم تر آثار عضویت بر اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم را مورد بررسی قرار داد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند در طولانی مدت دارای تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و خصوصا توسعهی فرهنگ کشور داشته باشد، لذا تلاش حقوقدانان و دولتمردان ایرانی در سال های اخیر بر عضویت در سازمان و ازمیان برداشتن موانع حقوقی بوده است و این تلاش ستودنی است.
1- بیان مسأله
امروزه مالكيت فكري وا‍‍‍‍ژه اي است كه به دفعات مورد استفاده قرار مي گيرد ولي هنوز مفهوم ناچيزي از آن توسط عموم برداشت مي شود. اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اشخاص ثالث، سند رسمی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان تجارت جهاني، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، اختلافات تجاری