پایان نامه با واژه های کلیدی منافی عفت، جرایم منافی عفت، جرم انگاری، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به
تقديم با بوسه بر دستان پدرم
به او كه نمي دانم از بزرگيش بگويم يا مردانگي، سخاوت ، سكوت ، مهرباني …
پدرم تمام راه زندگيست
پدرم دلخوش هميشگي است
كه مسيح وار با صبرش رفيق و ياور و دلسوز و فداكار بود
سنگ صبوري كه الفباي زندگي را به من آموخت.

پ

تعهدنامه اصالت رساله ياپايان نامه
اينجانب معصومه اسفندياري دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي كه در تاريخ 25/9/94 از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان :
بررسي جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ازديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
با كسب نمره 18 و درجه عالي دفاع نموده ام ، بدينوسيله متعهد مي شوم :
1 ) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، كتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه موجود نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوط ذكر و درج كرده ام .
2 ) اين پايان نامه / رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( هم سطح ، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات عالي ارائه نشده است .
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
4 ) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .

نام ونام خانوادگی دانشجو
معصومه اسفندياري
تاریخ و امضاء

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: كليات
1- فصل اول: کلیات 3
1-1-مقدمه 3
1-2- بيان مساله 3
1-3-اهميت وضرورت تحقيق 4
1-4- سوالات تحقيق 5
1-5- فرضيه هاي تحقيق 5
1-6-پيشينه تحقيق 5
1-7- روش تحقيق 7
فصل دوم: تعاريف ومباحث عام
2- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام 9
2-1-بخش اول: تعاريف 9
2-1-1- تعريف اصطلاحي جرم 9
2-1-2- تعريف لغوي واصطلاحي اخلاق 10
2-1-3-تعريف لغوي واصطلاحي عفت 10
2-1-4-تعريف جرايم عليه عفت واخلاق عمومي 10
2-1-5- تعريف لغوي واصطلاحي فقه 11
2-1-6- معني متعارف فقه 12
2-1-7- نگاهي بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومي در ایران 14
2-1-8-نگاهي به جرایم علیه عفت واخلاق عمومي در سایر کشورها 14
2-2-بخش دوم: اقسام جرايم عليه عفت واخلاق عمومي 20
2-2-1- زنا 20
2-2-2- لواط 22
2-2-3- تفخیذ 23
2-2-4- از روی شهوت پسری را بوسیدن 24
2-2-5- مساحقه 24
2-2-6- قیادت 24
2-2-7- قذف 25
فصل سوم: ديدگاه ها ومستندات فقها
3- فصل سوم : ديدگاه ها و مستندات فقها 27
3-1-بخش اول : دلايل ومستندات 27
3-1-1-کتاب 27
3-1-2- سنت 37
3-1-3-اجماع 41
3-1-4-عقل 42
3-2-بخش دوم : نظرات فقهاي اماميه 43
3-2-1-نظر فقها در زمينه جرايم موجب حد 43
3-2-1-1-مفهوم حدود 44
3-2-1-2- زنا 44
3-2-1-2- 1- تعریف زنا 44
3-2-1-2-2- ثبوت زنا 47
3-2-1-2-3- اقسام حد زنا 48
3-2-1-2-3-حکم زنای مکرر 50
3-2-1-3-لواط 50
3-2-1-3-1-تعریف لواط 50
3-2-1-3-2-ثبوت لواط 50
3-2-1-3-3-حد لواط 50
3-2-1-3-4-تکرار لواط 51
3-2-1-4-تفخیذ 51
3-2-1-5-مساحقه 52
3-2-1-5-1-تعریف مساحقه 52
3-2-1-5-2-ثبوت حد 52
3-2-1-5-3-تکرار مساحقه 53
3-2-1-6-قیادت 53
3-2-1-6-1-ثبوت قیادت 53
3-2-1-6-2-حد قیادت 54
3-2-1-7-قذف 54
3-2-1-7-1-حد قذف 55
3-2-1-7-2-ثبوت قذف 55
3-2-2-نظر فقها در زمينه جرايم موجب تعزير 55
3-2-2-1-مفهوم تعزیر 55
3-2-2-2-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار 56
3-2-2-3-ازاله بکارت 56
3-2-2-4-نزدیکی با چهارپایان 56
3-2-2-5-تخلی در کعبه 56
3-2-2-6-استمناء 57
3-3-بخش سوم : احكام و مسايل فقهي 57
3-3-1- اصول درجرايم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد 57
3-3-1- 1- اصل لزوم یا منع تعطیل 58
3-3-1- 2- اصل عدم تاخیر 58
3-3-1- 3- اصل عدم شفاعت 58
3-3-1- 4- اصل عدم کفایت 58
3-3-1- 5- اصل منع تبدیل 59
3-3-2- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد 59
3-3-3- سیاست کیفری اسلام 63
فصل چهارم: ديدگاه هاي حقوقدانان
4- فصل چهارم: ديدگاه هاي حقوقدانان 69
4-1-بخش اول:جرائم منافی عفت 69
4-1-1-تعریف 69
4-1-2-قانون اساسی 71
4-1-3- قانون مدنی 73
4-1-4- قانون مجازات اسلامی 74
4-2-بخش دوم :احكام ومسايل 74
4-2-1- زنا 74
4-2-1-1-ثبوت زنا 76
4-2-2-لواط 80
4-2-2-1-ثبوت لواط 80
4-2-2-2-حد لواط 81
4-2-3-تفخیذ 81
4-2-4-مساحقه 82
4-2-4-1-ثبوت مساحقه 82
4-2-4-2-حد مساحقه 82
4-2-5- قوادی 82
4-2-5-1-ثبوت قوادی 83
4-2-5-2-حد قوادی 83
4-2-6- قذف 83
4-2-6-1-ثبوت قذف 84
4-2-6-2-حد قذف 84
4-2-7-رابطه نامشروع- عمل منافی عفت غیرزنا 84
4-2-8-تظاهر به فعل حرام 85
4-2-9-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن 87
4-2-10-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی 88
4-2-11-مزاحمت تلفنی 90
4-2-12-قیادت در فضای مجازی 90
فصل پنجم: نتيجه گيري
5- فصل پنجم : نتيجه گيري 96
5-1- نتیجه گیری 96
منابع 99
چكيده انگليسي 103

چکیده
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،
به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راههای پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و …
واژگان کلیدی: منافیات اخلاقي، عفت عمومي، پیشگیری.شریعت

فصل اول
كليات

1- فصل اول : كليات
1-1-مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.
جرايم عليه اخلاق وعفت عمومي كه بعضا به آنها جرايم جنسي گفته مي شود از جمله جرايمي است كه عليه اشخاص صورت مي گيرددر اين نوع جرايم تمركز به رفتار غيرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسماني كه ممكن است ايجاد شده باشد اين نوع جرايم درحقوق موضوعه ايران از فقه اماميه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزيرات قابل بررسي است
با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راههای پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.

1-2- بيان مساله
انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو. تعبیرات آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهمتر است. پیغمبر گرامی (ص) در حدیثی می فرماید: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن. گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلائی است بزرگ زیرا سبب می شود که را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند، دنیایی وحشتناک آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) آمده است.
کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد. بنابراین قرآن با صراحت تمام تجسس را در اينگونه جرايم منع نموده، و از آنجا که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است.
درباره مطلب فوق خداوند در آیه 12 از سوره حجرات می فرماید:« یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا الله ان الله تواب رحیم.» ترجمه آيه شريفه :« ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.» در این آیه سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است. در حقیقت گمان بد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع معاونت در جرم، عنصر مادی، قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عنصر مادی، نیروهای مسلح، ترک فعل، جزای نقدی