منابع تحقیق درمورد هوش فرهنگی، برنامه درسی، یافته های پژوهش، برنامه درسی ملی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………. 13
2-2 فرهنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-3 مشخصه های فرهنگ ………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-4 تنوع فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-5 ضرورت توجه به ایده هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………… 21
2-6 تعاریف هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-7 امتیازات هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………… 26
2-8 اجزای هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-9 ابعاد سه گانه هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………… 29
2-9-1 بعد شناختی (سر) ……………………………………………………………………………………………………………… 29
2-9-2 بعد فیزیکی (بدن) ……………………………………………………………………………………………………………. 30
2-9-3 بعد احساسی- انگیزشی (قلب) ………………………………………………………………………………………… 31
2-10 ابعاد هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………… 32
2-10-1 استراتژی در هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………………. 33
2-10-2 دانش در هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………….. 33
2-10-3 انگیزش در هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………………….. 34
2-10-4 رفتار در هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………….. 35
2-11 تقویت هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………… 36
2-11-1 الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی …………………………………………………………………….. 37
2-11-2 الگوی قواعد مشارکت تومای و اینکسون ……………………………………………………………………………… 38
2-11-3 الگوی حلقه های سه گانه باووک و همکاران ………………………………………………………………………… 39
2-12 ویژگی های مؤثر در هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………… 40
2-13 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 40
2-13-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-13-2 تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-14 سند برنامه درسی ملی ایران …………………………………………………………………………………………………… 48
2-15 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………………. 51
2-16 چارچوب مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 53
فصل سوم : روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 54
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-1 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-3 نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 58
3-4 ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-5 روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-6 روش اجرا و جمع آوری اطلاعات پژوهش ………………………………………………………………………………… 59
3-7 روش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………. 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ……………………………………………………………………….. 62
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………. 87
5-1 نتایج بررسی پرسشهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 88
5-2 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
5-2-1 پیشنهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………………………………………… 93
5-2-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………. 93
5-3 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 94
منابع فارسی و انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 95
پیوست
چکیده انگلیسی
فهرست جدول ها
جدول4-1-1-1 میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی …………………………………………. 64
جدول4-1-1-2 میزان بعد شناختی هوش فرهنگی در سنر برنامه درسی……………………………………………… 67
جدول4-1-1-3 میزان بعد انگیزشی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی……………………………………………. 70
جدول4-1-1-4 میزان بعد رفتاری هوش فرهنگی در سند برنامه درسی………………………………………………. 73
جدول4-1-2 فراوانی و درصدمؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی………………………………………. 74
جدول4-1-3 توزیع فراوانی توجه به ابعادهوش فرهنگی در بخشهای مختلف سند……………………………….. 75
جدول4-1-4 داده های بهنجار شده هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ……………………………………………. 76
جدول4-1-5 مقدار بار اطلاعاتی ابعاد هوش فرهنگی در سند برنامه درسی……………………………………………. 76
جدول4-1-6 ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ………………………………………………. 76
جدول4-2-1-1 میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین………………………………………….. 78
جدول4-2-1-2 میزان بعد شناختی هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین……………………………………………… 80
جدول4-2-1-3 میزان بعد انگیزشی هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین…………………………………………… 81
جدول4-2-1-4 میزان بعد رفتاری هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین……………………………………………… 82
جدول4-2-2 فراوانی و درصد توجه به مؤلفه های هوش فرهنگی در سند تحول………………………………….. 83
جدول4-2-3 توزیع فراوانی توجه به ابعاد هوش فرهنگی در بخشهای مختلف سند تحول………………………. 84
جدول4-2-4 داده های بهنجار شده توجه به ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین………………………….. 85
جدول4-2-5 مقدار بار اطلاعاتی ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین…………………………………………. 86
جدول4-2-6 ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین……………………………………………….. 86
جدول5-1 یافته های پژوهش مربوط به سند برنامه درسی ملی ایران…………………………………………………….. 89
جدول5-2 یافته های پژوهش مربوط به سند تحول بنیادین…………………………………………………………………… 91
فهرست نمودارها
نمودار4-1 نمودار ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی……………………………………. 77
نمودار4-2 نمودار ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین…………………………………………. 86
فهرست شکل ها
شکل2-1 هرم فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………… 18
شکل2-2 اجزاء هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………. 27
شکل2-3 ابعاد هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………… 32
شکل3-1 مراحل انجام

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت کیفری، دوران کودکی Next Entries منابع تحقیق درمورد تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، هوش فرهنگی، برنامه درسی ملی