منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، زنان خانه دار، سرمایه فرهنگی، زنان شاغل

دانلود پایان نامه ارشد

واژگان کلیدی:الگوهای غذایی، زنان شاغل،زنان خانه دار،شهر کرمان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقق
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..1
1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….2
1-3-موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7
1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7
1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..8
1-6-پرسشهای اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………..9
1-7-تعریف اصطلاحات و مفاهیم اساسی تحقیق…………………………………………………………………..9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1-مروری بر پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی………………………………………………………..11
2-1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………11
2-1- 2-مروری بر تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….11
2-1-3-ارزیابی مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………18
2-1-4-مروری بر تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………19
2-2-ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..25
2-2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….25
2-2-2-نظریه های سبک زندگی…………………………………………………………………………………….25
2-2-2-1-نظریهی ماکس وبر……………………………………………………………………………………………30
2-2-2- 2-نظریهی آنتونی گیدنز……………………………………………………………………………………….31
2-2-2- 3-نظریهی پی یر بوردیو……………………………………………………………………………………….32
2-2-3- نظریهی کاکرهام…………………………………………………………………………………………………35
2-2-4-نظریهی بیکر………………………………………………………………………………………………………..38
2-2-5-نظریهی جاکانوکسی……………………………………………………………………………………………..38
2-2-6-نظریهی سرمایه فرهنگی………………………………………………………………………………………….39
2-2-6-1-نظریهی سرمایه فرهنگی بوردیو……………………………………………………………………………39
2-2-6-2- ابعاد سرمایه فرهنگی………………………………………………………………………………………….40
2-2-7-نظریهی یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………42
2-2-8-نظریهی رفتار برنامه ریزی شده………………………………………………………………………………..42
2-2-9-نظریهی جورج ریتزر……………………………………………………………………………………………..45
2-2-10-اثرپذیری از رسنه(تبلیغات تلویزیونی)……………………………………………………………………..46
2-2-10-1-نظریهی کاشت…………………………………………………………………………………………………47
2-2-11-اشتغال زنان و تعارض کار با خانواده…………………………………………………………………………49
2-2-12-نظریهی حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………………52
2-2-13-چارچوب نظری منتخب………………………………………………………………………………………..54
2-2-14-جدول متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………58
2-2-15-مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………….60
2-2-16-فرضیهها…………………………………………………………………………………………………….61
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………63
3-2- پارادایم تحقیق………………………………………………………………………………………………..63
3-3-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………64
3-4- ابزار جمع آوری……………………………………………………………………………………………..64
3-5- جامعهی آماری……………………………………………………………………………………………….67
3-6-نمونهی آماری…………………………………………………………………………………………………67
3-7-اعتبار……………………………………………………………………………………………………………..68
3-8-پایایی……………………………………………………………………………………………………………..68
3-9-جدول میزان آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه……………………………………………………..70
3-10-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………….70
3-10-1-متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………..70
3-10-2-متغیرهای زمینهای………………………………………………………………………………………….75
3-10-3-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………..75
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..76
4-2-جداولدرصد فراوانی گویههای متغیرهای تحقیق……………………………………………………….77
الف:جداول درصد فراوانی زنان خانهدار بر حسب پاسخ به گویههای متغیرها…………………………77
4-2-1- جدول درصد فراوانی زنان خانهدار بر حسب پاسخ به گویههای الگوی غذایی…………………………77
4-2-2- جدول درصد فراوانی زنان خانهدار بر حسب پاسخ به گویههای سرمایه فرهنگی………………………..79
4-2-3-جدول درصد فراوانی زنان خانهدار بر حسب پاسخ به گویههای حمایت اجتماعی……………………..80
4-2-4-جدول درصد فراوانی زنان خانهدار بر حسب پاسخ به گویههای اثرپذیری از تبلیغات تلویزیونی…….80
ب:جداول درصد فراوانی زنان شاغل بر حسب پاسخ به گویههای متغیرها…………………………………………….81
4-2-5-جدول درصد فراوانی زنان شاغل بر حسب پاسخ به گویههای الگوی غذایی……………………………..81
4-2-6-جدول درصد فراوانی زنان شاغل بر حسب پاسخ به گویههای سرمایه فرهنگی…………………………..83
4-2-7-جدول درصد فراوانی زنان شاغل بر حسب پاسخ به گویههای تعارض کار با خانواده………………….84
4-2-8-جدول درصد فراوانی زنان شاغل بر حسب پاسخ به گویههای حمایت اجتماعی………………………..85
4-2-9-جدول درصد فراوانی زنان شاغل بر حسب پاسخ به گویههای اثرپذیری از تبلیغات تلویزیونی……..85
4-3-جدول یک بعدی توزیع فراوانی متغیر وابسته(زنان خانه دار)…………………………………………………….86
4-3-1-جدول توزیع فراوانی زنان خانه دار بر حسب الگوی غذایی…………………………………………………..86
4-4-جداول یک بعدی توزیع فراوانی متغیرهای مستقل(زنان خانه دار)……………………………………………..86
4-4-1-جدول توزیع فراوانی زنان خانه دار بر حسب سرمایه فرهنگی……………………………………………….86
4-4-2-جدول توزیع فراوانی زنان خانه دار بر حسب سرمایه اقتصادی………………………………………………87
4-4-3-جدول توزیع فراوانی زنان خانه دار بر خسب طبقه اجتماعی…………………………………………………87
4-4-4-جدول توزیع فراوانی زنان خانه دار بر حسب میزان اثرپذیری از تبلیغات تلویزیونی…………………..88
4-5-جداول یک بعدی توزیع فراوانی متغیرهای زمینهای زنان خانه دار…………………………………………….88
4-5-1-جدول توزیع فراوانی زنان خانهدار بر حسب میزان تحصیلات……………………………………………….88

4-5-2-جدول توزیع فراوانی زنان خانهدار بر حسب ابعاد خانواده…………………………………………………89
4-5-3-جدول توزیع فراوانی زنان خانهدار بر حسب میزان درآمد خانواده………………………………………90
4-5-4-جدول توزیع فراوانی زنان خانهدار بر حسب سن…………………………………………………………….90
4-6-جداول دو بعدی متغیر وابسته با متغیرهای مستقل(زنان خانهدار)…………………………………………….91
4-6-1-توزیع فراوانی الگوی غذایی بر سرمایه فرهنگی………………………………………………………………91
4-6-2-جدول دوبعدی الگوی غذایی بر حسب اثرپذیری از تبلیغات تلویزیونی……………………………….92
4-6-3-جدول دوبعدی الگوی غذایی بر حسب طبقه اجتماعی……………………………………………………..93
4-6-4-جدول دوبعدی الگوی غذایی بر حسب سن……………………………………………………………………94
4-6-5-جدول دوبعدی الگوی غذایی بر حسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تقاضای پول، الگوی تصحیح خطا، تولید ناخالص داخلی، انحراف معیار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد زنان شاغل، توزیع فراوانی، حمایت اجتماعی، سرمایه فرهنگی