پایان نامه ارشد درمورد نهج البلاغه، قابوس نامه، صاحب نظران، سیاست خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

1-10. روش انجام تحقیق .10
1ـ10-1. روش و ابزار گردآوری اطلاعات 10
1-10-2. روش تجزیه و تحلیل دادهها 10
1ـ10-3. قلمرو تحقیق 10
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2ـ1. سیاست 12
2ـ2. تعاریف متعدد سیاست از دیدگاه صاحب نظران 13
2ـ3. حکومت 15
2ـ4. تعاریف متعدد حکومت از دیدگاه صاحب نظران 16
2-5. تعاریف واژه حکومت در فرهنگ صدر اسلام 17
2ـ6. ضرورت حکومت 18
2ـ7. انگیزه حکومت 19
2ـ8 . جامعه و نیاز به حکومت 19
2ـ9. انواع حکومت از دیدگاه صاحب نظران 20
2ـ10. انواع حکومت 21
2ـ10ـ1. حکومت سلطنتی 21
2ـ10ـ2. حکومت اشرافی، زرمداری، نخبگان 22
2ـ10-3. حکومت استبدادی .23
2ـ10ـ4. حکومت ملّی(حکومت مردم) 24
2ـ10-5. حکومت اسلامی(دموکراسی اسلامی) 25
2ـ11. اهداف حکومت دینی 25
2ـ12. حاکمیّت 26
2ـ13. حاکمیّت در فرهنگ سیاسی غرب 27
2ـ14. حاکمیّت در فرهنگ سیاسی اسلام 28
2ـ15. دیدگاه اسلام از انواع حاکمیّت 28
2ـ16. حاکمیّت الهی مبنای اولیه حکومت دینی 30
2ـ17. حاکمیّت و قانون گذاری 31
2ـ18. عدالت……………………………………………………………………………………………………………………..32
2-19. حاکم اسلامی و عدالت 33
2ـ20. شرایطرهبروحاکم .34
2ـ21. ادبیّات تطبیقی 36
فصل سوم: شرح احوال وآثار
3ـ1. زندگینامه امام علی (ع) 41
3ـ2. امام علی از زبان دیگران 43
3ـ3. زندگی نامه سیّد رضی 43
3ـ4. آثار و نوشته‌های سیّد رضی 45
3ـ5. نهج البلاغه 46
3ـ6. وضع سیاسی درقرن پنجم وششم 47
3ـ7. جایگاه واعتبار دودمانی عنصرالمعالی 51
3ـ8. زندگی نامه عنصرالمعالی 52
3ـ9. قابوس نامه و معرفی بابهای آن 55
3ـ10. سبک نگارش قابوس نامه 58
3ـ11. کلیلهودمنه 60
3ـ12. مهمترین ترجمه‌های کلیلهو دمنه 63
3ـ12ـ1. ترجمه پهلوی کلیلهودمنه 63
3ـ12ـ.2. ترجمه سریانی کلیلهودمنه 64
3ـ12ـ3. ترجمه عربی کلیلهودمنه 64
3ـ12ـ4. ترجمه فارسی کلیلهودمنه 67
3ـ12ـ4ـ1. ترجمه منثور بلعمی 67
3ـ12ـ4ـ2. ترجمه منظوم رودکی 67
3ـ12ـ4ـ3. ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشی 67
3ـ12ـ4ـ3ـ.1. زندگینامه نصرالله منشی 67
3ـ13. کلیلهودمنه‌ی منظوم قانعی طوسی 69
3ـ14. داستان بیدپای…………………………………………………………………………………………………………… 69
3ـ15. مهمترین تهذیبهای کلیلهودمنه .. . 70
3ـ16. بررسی جنبه‌های مختلف کلیلهودمنه 70
3ـ16ـ1. جنبهی داستانی کلیلهودمنه 70
3ـ16ـ2. جنبه‌ی اخلاقی در کلیلهودمنه 71
3ـ16ـ3. جنبه سیاسی در کلیلهودمنه 72
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
بخش اول: ویژگی حاکمان در نهج البلاغه 75
4ـ1. مقدّمه 75
4-2. حکومت از دیدگاه امام علی(ع) 76
4ـ3. هدف وانگیزه از پذیرش حکومت 77
4-4. ضرورت حکومت دینی از دیدگاه امام علی 82
4ـ 5. مشروعیت حکومت 28
4-6. حاکم از دیدگاه نهج البلاغه .83
4-7. وظایف فردی حاکم……………………………………………………………………………………………………..83
4-7-1. خودسازی و تقوای الهی 84
4-7-2. اخلاق اسلامی 85
4-8 . حقوق، دولت و مردم در نهج البلاغه 87
4-8-1. حق مداری از دیدگاه نهج البلاغه 87
4-8-2. دولت از دیدگاه نهج البلاغه 89
4-8-3. مردم از دیدگاه نهج البلاغه 90
4-8-3-1. بیعت 91
4-9. مبانی حقوق متقابل دولت ومردم 92
4-9-1. خدامحوری 92
4-9-2. عدالت محوری 93
4-9-3. مصلحت محوری 94
4-9-4. مردم محوری 95
4-9-5. تربیت محوری 97
4-9-6. امنیّت محوری 97
4-9-7. رفاه محوری 100
4-9-8 . تعادل محوری 101
4-9-9. حقمداری 101
4-9-10. وظایف سیاسی ـ مدیریتی 101
4-9-11. وظایف فرهنگی واجتماعی 102
4-9-12. دقّت در گزینش کارگزار حکومتی 104
4-9-13. ملاک گزینش کارگزاران 104
4-9-14. روش‌های تربیت سیاسی کارگزاران 107
4-9-14-1. توجّه به رشد عقلانی 108
4-9-14-2. روش االگویی 109
4-9-14-3. تشویق و تنبیه 110
4-9-14-4. شیوهی نظارت 111
4-9-14-5. نشان دادن لغزشگاهها 112
4-9-14-6. عبرت ز تاریخ 113
4-9-14-7. روش پند و اندرز 113
4-10. حقوق مردم از دیدگاه نهج البلاغه 114
4-10-1. حقوق سیاسی مردم 115
4-10-2. حقوق اجتماعی مردم 117
4-10-3. حقوق فرهنگی مردم 118
4-10-4. حقوق اقتصادی مردم 119
4-10-5. حقوق قضایی مردم 120
4-10-6. حقوق دشمنان 122
4-10-7. حقوق اقلیّتها 123
4-11. حقوق دولت از نگاه نهج البلاغه 123
4-11-1. حقوق سیاسی حکومت 123
4-11-2. حقوق نظامی و دفاعی حکومت 125
4-12. اوصاف منفی رهبران 125
4-13. اوصاف مثبت رهبران 130
4-14. عدالت از نگاه نهج البلاغه 135
4-14-1. عدل در باورها و بینش امام علی(ع) 135
4-14-2. عدل در نظام سیاسی امام علی (ع) 136
4-14-3. عوامل تحقّق عدالت………………………………………………………………………………………… 136
4-14-4. موانع اجرای عدالت 137
4-14-5. عدل شریف تر است یا بخشندگی؟ 138
4-15. عرصه سیاست خارجی 139
4-16. دینداری 139
4-17. مبارزه با فساد در حکومت علی (ع) 141
بخش دوم: ویژگی حاکمان در قابوس نامه 143
4-18. حکومت از دیدگاه عنصرالمعالی 144
4-19. وظایف و جایگاه نهادها و دستگاه سلطنت 146
4-19-1. پادشاه و ویژگی هاو وظایف آن 146
4-19-1-1. پارسایی 146
4-19-1-2. رعایت عدل و داد 147
4-19-1-3. قدرت 148
4-19-1-4. مشورت و عاقل بودن 150
4-19-1-5. راستگویی 150
4-19-1-6. عملکرد پادشاه در امور سپاه و رعیت 150
4-19-1-7. شایسته سالاری در انتصابات 151
4-19-1-8.. نظارت برجامعه و کارگزاران 153
4-19-1-9. رفتارپادشاه با وزیروخویشانش 153
4-19-1-10. ویژگی ضروری برای وزیر 154
4-19-1-11. عاقبت اندیشی در تصمیمات 154
4-19-1-12. کم سخن و کم خنده بودن 155
4-19-1-13. عفو نکردن بر قاتل 155
4-19-1-14. الگوپذیری از پادشاهان گذشته 155
4-19-2. وزارت 156
4-19-3. ندیمی پادشاه 160
4-19-4. خدمتگزاران 161
3-19-5. دبیران 163
4-19-6. سپهسالاران 164
4-19-7. ارتش 165
4-20. اصول حقوق و روشهای قضایی 168
4-21. وضعیّت اقتصادی 171
4-22. مردم از دیدگاه عنصرالمعالی 172
4-22-1. حقوق مردم بر پادشاه 175
4-23. سیاست خارجی 176
4-24. روش‌هاو اصول تعامل و مقابله با دشمن 177
بخش سوم: ویژگی حاکمان در کلیله و دمنه 181
4-25. مقدّمه 181
4-26. حکومت از دیدگاه نصرالله منشی 181
4-27. حاکم 182
4-28. وظایف واوصاف مثبث حاکم 184
4-28-1. دینداری 184
4-28-2. عدالت 186
4-28-3. قدرت 188
4-28-4. مشورت 188
4-28-5. راستی 192
4-28-5-1. راستی در اطرافیان شاه 194
4-28-6. خرد و دانش 195
4-28-7. توجّه به لشکر و سپاهیان 197
4-28-8. دقّت در گزینش کارگزار حکومتی 197
4-28-8-1. معیار گزینش کارگزاران 198
4-28-9. نظارت بر امورکارگزاران و جامعه 202
4-28-9-1. نتایج عدم نظارت بر مردم و کارگزاران……………………………………………………………..204
4-28-10. رأفت و رحمت پادشاه 206
4-28-11. عجله نکردن در کار 207
4-28-12. دارا بودن حلم 207
4-28-13. رازداری 207
4-28-14. نرم خویی …208
4-28-15. گذشت .208
4-28-16. کم آزاری…………………………………………………………………………………………………………208
4-28-17. استماع سخن ناصحان……………….…………………………………209
4-28-18. اجتناب از غدر و بی قولی……………………………..………..………209
4-28-19. نیکویی کردن درحال قدرت ..209
4-28-20. تشویق وتنبیه 210
4-28-21. فضیلت عفو وبخشش……………………………………………………………………………………. 211
4-28-22. عدالت به اندازه جرم ..211
4-29. ویژگیهای منفی ارائه شده حاکم و زیردستان از منشی 212
4-29-1. خشونت 213
4-29-2. حیله و توطئه زیردستان و پیمان شکنی پادشاه 214
4-29-3. چاپلوسی 217
4-29-4. استبداد و خودرایی پادشاه 217
4-29-5. خیانت 218
4-29-6. فایت گشتن فرصت ها 219
4-29-7. دست به خون ناحق زدن 219
4-29-8 . ظلم و ستم به زیردستان 220
4-29-9. هراس شاهان از قدرت گرفتن زیردستان 221
4-29-10. نزدیکی طمع ورزان در اطراف حاکم 221
4-30. وزیر 222
4-31. جایگاه مردم 225
4-31-1. حقوق مردم بر ملوک 228
4-31-2. حقوق ملک بر مردم 229
4-32. آسیب شناسی نظام سیاسی 230
4-33. اصول حاکم در زمان تیرگی روابط (جنگ) 231
4-34. اصول حاکم بر روابط بین الملل 235
بخش چهارم:بررسی تطبیقی سه کتاب ……………………………………………………………………………238
4-35. شباهت ها 238
4-35-1.رعایت تقوا و دین داری 238
4-35-2. عدالت 238
4-35-2-1. پرهیز از ظلم و ستم به مردم 239
4-35-3. قدرتوتوانایی داشتن 240
4ـ35ـ4. مشورت…………………………………………………………………………………… 240
4-35-5. خردو دانایی…….……..………………………..……………………………………………241
4-35-6. راستگویی 242
4-35-7. توجّه به سپاه ورعیت در کنار هم 242
4-35-8.. همراهی با مردم 243
4-35-9. دقّت در گزینش کارگزاران 244
4-35-10. نظارت براحوال کارگزاران وجامعه و داشتن جاسوس .245
4-35-11. غرور و فریفته نشدن به قدرت 246
4-35-12. امتیاز ندادن به خواص 246
4-35-13. پرهیزاز عجله در تصمیمات وکارها 247
4-35-14. نصیحت پذیری 247
4-35-15. خدمتگزاربودن حاکم وعدم منّت وی بر مردم. 247
4-35 -16. تشویق وتنبیه 248
4-35-17. استقبال از صلح و ترک مخاصمه 249
4-35-18. ضعیف نشمردن دشمن و رعایت جوانب احتیاط 249
4-35-19. پرهیز از خونریزی ناحق وقتل نفس 250
4-35-20. وفاداری به پیمان هاوقراردادها 251
4-35-21. عقوبت به اندازه جرم وفضیلت عفو وبخشش……………………………………………………….251
4-36. تفاوتها 252
4-36-1. قدرت 252
4-36-2. همراهی با مردم 252
4-36-3. پرهیزازظلم وستم به زیر دستان 253
4-36-4. وفاداری به پیمان ها 253
4-36-5. امنیّت 253
4-36-6. پرهیز ازخشم و خشونت 254
4-36-7. علاقه به چاپلوسی 254
4-36-8. به ناحق کشتن 254
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1. نتیجه‌گیری 256
5-2. تنگناها 259
5-3. پیشنهادها 259
منابع 260

فصل اول
کلّیّات تحقیق

1ـ1. مقدّمه
توجّه به مسائل سیاسی و داشتن افکار و اندیشههای اجتماعی و طراحی و برنامهریزی برای امور دنیوی و اخروی لازمهاش، داشتن حکومت است. به گونهای که در کتاب دینی ما شیعیان و همچنین در متون ادبی پارسی مشهود و محسوس است. بحث دربارهی حکومت، ضرورت و مشروعیت آن، از جمله مسائلی است که توجه فیلسوفان و عالمان علوم اجتماعی را از دیرباز به خود جلب کرده است.
«دولت و حکومت»، همواره یکی از اصلیترین مباحث سیاسی بوده است، تا جایی که سیاست به عنوان «هنر حکومت کردن» یا «حکمرانی» تعریف گشته است. همچنین میتوان گفت: حکومت از مهمترین نهادهای اجتماعی است که انسانها فراخور سیر تکامل نظرها و اندیشههای خویش اشکال گوناگونی از آن را تشکیل داده و توسعه و تکامل بخشیدهاند.
پس از حکمرانی و حکومت در دورهی پیامبر اکرم (ص)، حکومت حضرت علی(ع) شروع میشود که به رغم کوتاهی زمانش، بیشترین دستورها و پیامدها را در زمینهی تحقّق عدالت اجتماعی، به جامعهی بشری عرضه داشته است. نهج البلاغه پرمایهترین اثر دینی به جامانده برای بازسازی سنّت الهی در زمین است، و به جرأت میتوان گفت: این سخنان گوهربار حضرت در نهجالبلاغه، به مثابه مبنای بازپردازی نظری حکومتی، عدالت محور و حق مدار است. در اندیشهی سیاسی آن حضرت، قدرت و حکومت، زمانی اهمّیت و ارزش پیدا میکند که در جهت خدمت به اهداف عالیه بشری به کار گرفته شوند. حکومت در نظر ایشان امانت الهی است که زمامدار باید در حفظ و

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات، ارتباطات سیار، مجلس شورای اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد کلیله و دمنه، نهج البلاغه، حکمرانی خوب، کارشناسی ارشد