مقاله درباره اندیشه سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، یونان باستان

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………. 29

فصل دوم: پیشینه مفهومی عدالت در غرب و اسلام
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
۲-۱- عدالت در غرب ………………………………………………………………………………………………………………………. 32
۲-۱ – ۱- یونان باستان …………………………………………………………………………………………………………………….. 32
۲-۱ – ۲- قرون‌وسطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 34
۲-۱ – ۲- عدالت پس از رنسانس …………………………………………………………………………………………………….. 35
۲-۱ – ۳- عدالت در غرب معاصر ……………………………………………………………………………………………………… 36
۲-۲- عدالت در اسلام از دید فقهای شیعه ………………………………………………………………………………………. 38
۲-۲- ۱- فقهای متقدم …………………………………………………………………………………………………………………….. 39
۲-۲- ۲- دوران صفویه …………………………………………………………………………………………………………………… 40
۲-۲- ۳- دوران پس از صفویه ………………………………………………………………………………………………………… 41
۲-۲- ۴- فقهای دوران مشروطه …………………………………………………………………………………………………….. 43
۲-۲- ۵- فقهای معاصر …………………………………………………………………………………………………………………… 44
۲-۳- عدالت اجتماعي در غرب ………………………………………………………………………………………………………… 47
۲-۴-عدالت اجتماعی در اسلام ……………………………………………………………………………………………………….. 49
۲-۵- جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………………. .. 51
فصل سوم: عدالت در اندیشه سیاسی افلاطون
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
۳-۱- زندگی‌نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
۳-۲- مبانی اندیشه سیاسی افلاطون ………………………………………………………………………………………………. 57
۳-۳- اهمیت کتاب جمهور ……………………………………………………………………………………………………………… 62
۳- ۴- عدالت، انواع و ابعاد آن در دیدگاه افلاطون ………………………………………………………………………….. 63
۳- ۴- ۱- منشأ عدالت ……………………………………………………………………………………………………………………. 68
۳- ۴- ۲- عدالت در معنای نظم، هماهنگی و توازن اجزاء در کنار یکدیگر……………………………………. 70
۳- ۴- 3- جایگاه زمامدار ………………………………………………………………………………………………………………. 71
۳- ۴- 4- عدالت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………… 72
۳- ۴- 5- عدالت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 74
۳- ۴- 6- عدالت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………… 75
۳-۷- جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
فصل چهارم: عدالت در اندیشه سیاسی مطهری
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
۴-۱ – زندگی‎نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 80
۴- ۱-۱ – مبانی اندیشه سیاسی مطهری ………………………………………………………………………………………… 83
۴-۲-عدالت، انواع و ابعاد آن از دیدگاه مطهری ……………………………………………………………………………… 86
۴- ۲- ۱- منشاء عدالت ……………………………………………………………………………………………………………………. 87
۴- ۲- ۲- عدالت در معنای مساوات در قانون و عدم تبعیض ……………………………………………………….. 88
۴- ۲- 3- جایگاه زمامدار ………………………………………………………………………………………………………………… 89
۳- ۴- 4- عدالت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 91
۳- ۴- 5- عدالت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 95
۳- ۴- 6- عدالت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………….. 97
۴-۴- جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99
فصل پنجم: مقایسه عدالت در اندیشه سیاسی افلاطون و مطهری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
۵-۱- منشأ عدالت …………………………………………………………………………………………………………………………. 103
۵-۲- جایگاه عدالت زمامدار جامعه از دید افلاطون و مطهری …………………………………………………… 105
۵-۳- ابعاد عدالت در اندیشه افلاطون و مطهری …………………………………………………………………………… 109
۵-۴- جامعه آرمانی عادلانه در اندیشه سیاسی مطهری و افلاطون ……………………………………………. 110
۵-۵- جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………………………… 112
نتیجه‌گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 114
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

فصل اول

کلیات

۱-۱- بیان مسئله
مفهوم عدالت، یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در ادبیات فلسفی و سیاسی قدیم و جدید است؛ که بارها توسط اندیشمندان مختلف مورد تعریف قرارگرفته است. بحث درباره عدالت گستره زمانی به درازاي اندیشه‌های سياسي از عصر کلاسيک تاکنون دارد. در مباحث فلسفه سياسي می‌توان علل گرايش هريک از انديشمندان به تفسير خاصي از عدالت را مورد دقت و بررسي قرارداد. در تعريف و تفسير عدالت نيز گرایش‌های متفاوتي وجود دارد که برخي از آن‌ها عبارت است از: احترام دقيق به شخص و حقوق او، دادن حق هرکس برحسب استحقاق او، مساوات در برخورداري از مواهب طبيعي و امکانات اجتماعي، مساوات افراد به‌تناسب کار و استعداد، تساوي در استفاده از امکانات اوليه و تساوي در مصرف. ما در قرن بيست و یکم از این‌جهت به انديشه سياسي کلاسيک و بعدازآن بها می‌دهیم که اول ريشه بسياري از سؤالات موجود، به‌ویژه در فلسفه سياسي، به عصر کلاسیک ‌برمی‎گردد و آشنايي با سير تطور و دامنه يک بحث به‌خودی‌خود می‌تواند ما را با حقايق جديدي آشنا نمايد.
دوم فهم نظریه‌های جديد منوط به فهم درست انديشه کلاسيک است. به‌عبارت‌ دیگر براي فهم نظريات جديد چاره‌ای جز درک و بررسي فلسفه کلاسيک نداريم. به‌هرحال به اين دلايل است که ما به بررسی مفهوم عدالت، به‌عنوان يکي از کلیدی‌ترین مفاهيم فلسفه سياسي، در زمان یونان باستان در اندیشه سیاسی افلاطون و در دوره معاصر در اندیشه سیاسی مطهری پرداخته‌ایم.
ازنظر افلاطون، زیربنای تشکیل دولت و اجتماع بر عدالت نهاده شده است. افلاطون عدالت را یکی از راه‌ها برای رسیدن انسان کامل می‌داند؛ وی از چهار صفت اساسي که سازنده فضيلت و علو انساني هستند به خرد، شجاعت، رعايت اعتدال و عدالت اشاره دارد. وی معتقد است همان‌طور که برای یک فرد قائل به عدالت هستیم برای یک شهر نیز باید این صفت را قائل شد. به نظر افلاطون پیدا کردن عدالت در شهر و محیط بزرگ، آسان‌تر از محیط کوچک‌تر است. ازاین‌جهت ابتدا به تفسیر عدالت در جامعه و شهر می‌پردازد و سپس آن را به افراد جامعه تعمیم می‌دهد.
به نظر افلاطون عدالت، فضیلت روح است و ظلم رذیلت روح، پس روح عادل خوب زندگی می‌کند و درحالی‌که ظالم زندگی بدی دارد. عادل برخلاف ظالم، کسی است که هیچ‌گاه در پی برتری یافتن بر امثال خود نیست بلکه همواره در پی غلبه بر اضداد است. به نظر افلاطون ملکه عدل و عدالت در سرشت انسان، ‌عقل و خرد است و در اداره جامعه فیلسوف پادشاه است (افلاطون، ۱۳۶۷: ۳۵۰-۳۵۷). وی درباره‌ی عدالت فردی می‌گوید: در فرد نیز عدالت نظام و انتظام مؤثر و منتِج است، هماهنگی قوای یك فرد انسانی است، به این معنی كه هریك از قوا در جای خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع معنویت سازمانی، رضایت شغل، علامه طباطبایی، رضایت شغلی Next Entries مقاله درباره عدالت اجتماعی، بررسی تطبیقی، شهید مطهری، ایران باستان