پایان نامه ارشد درباره حقوق کیفری، حیثیت معنوی، مقررات قانونی، سوء استفاده از اختیارات

دانلود پایان نامه ارشد

بل اندازه گیری و ارزیابی باشد…………………………………………………. 31
1-13-منشاء مسئولیت اداری…………………………………….. ……………………………………………… 32
1-14-مصادیق مسئولیت اداری………………………………… ………………………………………………. 32
1-14-1-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی…………. ……………………………………………………. 33
1-14-2-تخطی از قواعد صلاحیت………………………. ………………………………………………….. 33
1-14-3-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات……….. ……………………………………………………… 33
1-14-4-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی…………………………………………………………. 34
1-15-انواع مسئولیت اداری………………………………………………………………………………………. 34
1-15-1- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو………………………………………………… 34
1-15-2-مسولیت اداری در اعمال قصوری………………………………………………………………….. 35
1-15-3-مسولیت اداری در اعمال تقصیری………………………………………………………………….. 35
1-15-4-مسولیت اداری در اعمال خطایی……………………………………………………………………. 35
1-16-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری………………………………………………………………. 35
1-16-1-رابطه شخصی…………………………………………………………………………………………….. 36
1-16-2-میزان خطا…………………………………………………………………………………………………. 36
1-16-3-انگیزه خطا………………………………………………………………………………………………… 36
1-16-4-هدف خطا…………………………………………………………………………………………………. 36
1-17-مامورین دولتی………………………………………………………………………………………………. 37
1-17-1-تعریف مامورین دولتی………………………………………………………………………………… 38
1-17-2-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری………………………………………..39
1-17-3-معیارهای تعریف مامورین دولتی…………………………………………………………………… 39
1-17-3-1-معیار بودجه…………………………………………………………………………………………… 40
1-17-3-2-معیار موقعیت سازمانی مستخدم………………………………………………………………… 40
1-17-4-ویژگیهای مامورین دولتی…………………………………………………………………………….. 40
1-17-4-1-انجام خدمت………………………………………………………………………………………….. 41
1-17-4-2-محل خدمت………………………………………………………………………………………….. 41
1-17-4-3-قانون حاکم…………………………………………………………………………………………… 41
1-18-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت………………………………………………. 41.
فصل دوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری
2-1-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص…………………………………………46
2-1-1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم……………………………………………………………………….. 46
2-1-2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم……………………………………………………… 49
2-2-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها………………………………………………….. 51
2-2-1-سلب آزادی اشخاص…………………………………………………………… ………………………51
2-2-2-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی…………………………… ………………………………….. 53
2-3-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص…………….. …………………………. 53
2-3-1-هتک حرمت مسکن غیر…………………………………………………… …………………………. 53
2-3-2-استراق سمع……………………………………………………………….. …………………………….. 55
2-4-تعدیات ناشی از ترک فعل……………………………………………………… ………………………. 58
2-4-1-امتناع از قبول شکایت……………………………………………………. ………………………….. 58
2-4-2-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی……………………………….. ……………………… 60
2-5-تعدیات مامورین نسبت به دولت………………………………………………. …………………….. 61
2-5-1-تعدیات نسبت به امنیت کشور………………………………………………. …………………….. 62
2-5-1-1-انتشار و  افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی………………………… ……………………..62
2-5-1-2-جعل اسناد………………………………………………………………. ………………………….. 64
2-5-2-اختلاس…………………………………………………… …………………………………………….. 66
2-6-تعدیات نسبت به عدالت قضائی……………………… ……………………………………………… 69
2-6-1-مساعدت در فرار زندانی…………………………….. …………………………………………….. 69
2-6-1-1-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور……………… …………………………………………… 70
2-6-1-2-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور…………….. ……………………………………….. 71
2-7-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی…………………………………………. 73
2-8-دخالت در امور قضائی…………………………………………………………………………………… 74
فصل سوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق اداری
3-1-1مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي……………………………… 78
3-1-2اجتماع خطاي شخصي و اداري………………………………………………………………… 82
3-2-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری……………………………………………………. 85
3-2-1- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلي يا اداري…………………………………………………….86
3-2-2- نقض قوانين ومقررات مربوط……………………………………………………………………….87
3-2-3-ايجاد نارضايتي درارباب رجوع ياانجام ندادن ياتأخيردرانجام
امورقانونی آنها بدون دليل……………………………………………………………………………………… 87
3-2-4ـايرادتهمت،افتراءوهتك حيثيت…………………………………………………………………….. 88
3-2-5 ـاخاذي……………………………………………………………… ………………………………….. 88
3-2-6-اختلاس………………………………………………………………………………………………….. 89
3-2-7ـ تبعيض يااعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين
ومقررات نسبت به اشخاص………………………………………………………………………………….. 89
3-2-8ـ ترك خدمت درخلال ساعات موظف اداري…………………………………………………. 89
3-2-9ـ تكرار درتأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج
ازآن بدون كسب مجوز………………………………………………………………………………………… 90
3-2-10 ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتي،
ايراد خسارات به اموال دولتي……………………………………………………………………………………90
3-2-11 ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري………………………………………………………….. 90
3-2-12ـ ارتباط وتماس غيرمجاز بااتباع بيگانه…………………………………………………………. 91
3-2-13 ـ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر
درحدود وظايف اداري………………………………………………………………………………………… 91
3-2-14 ـ كم كاري ياسهل انگاري درانجام وظايف محول شده………………………………….. 91
3-2-15 ـ سهل انگاري رؤسا ومديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر……….92
3-2-16 ـ ارائه گواهي ياگزارش خلاف واقع در امور اداري………………………………………..92
3-2-17ـ گرفتن وجوه يغير ازآنچه درقوانين ومقررات تعيين شده يااخذ هرگونه
مالي كه درعرف رشوه خواري تلقي مي شود……………………………………………………………..92
3-2-18 ـ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند يا خودداري
از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا دارند……………………………………………… 93
3-2-19 ـ تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري………………………………………………………… 93
3-2-20- رعايت نكردن حجاب اسلامي…………………………………………………………………. 94
3-2-21 ـرعايت نكردن شؤون و شعائراسلامي………………………………………………………… 94
3-2-22 ـاختفاء،نگهداري،حمل،توزيع وخريد و فروش مواد مخدر……………………………. 94
3-2-23- استعمال يا اعتياد به موادمخدر…………………………. …………………………………… 95
3-2-24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت هاي آموزشي وتحقيقاتي………………… 95
3-2-25- هرنوع استفاده غير مجاز ازشؤون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي…… 96
3-2-26 ـ جعل يا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمي يا دولتي………….. 96
3-2-27 ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارك ودفاتر امتحاني،افشاي
سؤالات امتحاني يا تعويض آنها………………………………………………………………………………. 97
3-2-28- دادن نمره يا امتياز برخلاف

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع طبیعت گرایی، علوم اجتماعی، مشاهده پذیر، جامعه شناسی Next Entries پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری، تخلفات اداری، قانون مجازات، مسئولیت مدنی