منبع پایان نامه با موضوع تربیت اخلاقی، طبیعت گرایی، اثبات گرایی، فلسفه ی تحلیلی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده :
پژوهش پیش رو ، ” بررسی تطبیقی مبانی اخلاق طبیعت گرا و اثبات گرا از دیدگاه روسو و مور و دلالتهای آن در تربیت اخلاقی” نام دارد. هدفمان این است که این دو رویکرد را از دیدگاه نمایندگان برجسته ی آنها یعنی ژان ژاک روسو و جورج ادوارد مور، به مقابله بکشیم تا مفهوم تربیت اخلاقی بیشتر و بهتر مشخص شود و از این طریق دریابیم که در عصر حاضر ، در زمینه ی تربیت اخلاقی ، با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف هر دو دیدگاه ، کدام یک می تواند بیشتر کمک کند. مهمترین دلیل انتخاب این موضوع و به مقابله کشیدن این دو دیدگاه ، این مسئله است که دیدگاه اثبات گرایی به نوعی نماینده ی روش های کمیت گرا در مباحث اخلاقی است و دیدگاه طبیعت گرایی نماینده ی روش های کیفیت گرا است. این پژوهش هشت سوال دارد که مهمترین آنها نقاط اشتراک دیدگاه اثبات گرا وطبیعت گرا از دیدگاه مور و روسو در زمینه ی تربیت اخلاقی چیست ؟ نقاط افتراق دیدگاه اثبات گرا وطبیعت گرا از دیدگاه مور و روسو در زمینه ی تربیت اخلاقی چیست ؟ می باشد.روش تحقیق ، از نوع تحقیقات تطبیقی است که شامل استنباط و تطبیق دلالتهای مربوط به اخلاق از دیدگاه روسو و مور از طریق منابع دست اول و دست دوم می باشد. روش تطبیق با استفاده از پژوهش تطبیقی برد ی است که شامل 4 مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه می باشد. در این تحقیق از نمونه گیری هدفمند با توجه به سوالات و اهداف تحقیق استفاده شده و روش نمونه گیری نیز در راستای پاسخگویی به سوالات و اهداف تحقیق ، هدفمند است.نتایج تحقیق نشان داد که مور و روسو تنها در اینکه پاره ای از گزاره های اخلاقی از درون انسان تعیین میشود و همچنین اینکه اصطلاحات اخلاقی برای اختصاص به اشیا کاربرد دارند، هم عقیده هستند و در زمینه ی اخلاق درجه ی اول و دوم ، اهداف ، مبانی ، اصول و روشهای تربیت اخلاقی و نیز اینکه روسو در زمره ی طبیعت گرایان و مور در زمره ی شهود گرایان قرار دارند ، دارای نقاط افتراق هستند.

فهرست مطالب :
فصل اول
1-1 بیان مسئله 2
1-2 اهداف تحقیق 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3-1اهمیت و ضرورت نظری 6
1-3-2 اهمیت و ضرورت عملی 6
1-4 سوالات تحقیق 7
1-5 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 7
1-6 محدودیت های پژوهش 11
2-1 تعریف و تدقیق مفاهیم 13
2-1-1 تعریف اخلاق 13
2-1-2 تربیت اخلاقی 13
2-1-3 علم اخلاق 14
2-1-4 فرااخلاق 16
2-2 مباحث تاریخچه ای 16
2-3 خطوط کلی پژوهش های اخلاقی 30
2-3-1 اخلاق توصيفي 30
2-3-2 اخلاق هنجاري 30
2-3-3 فرا اخلاق 32
2-4تحقیقات انجام یافته 36
2-4-1 تحقیقات داخلی 36
2-4-2 تحقیقات خارجی 41
3-1روش شناسی تحقیق 45
3-2جامعه ی تحقیق 46
3-3 نمونه تحقیق 46
3-4 ابزار تحقیق 46
4-1تجزیه و تحلیل یافته ها 48
4-1-1 دلالتهای مربوط به اخلاق از دیدگاه اثبات گرا 48
4-1-2 دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه طبیعت گرا 58
4-1-3- دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه مور 64
4-1-4 دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه روسو 73
4-1-5 دلالتهای مربوط به تربیت اخلاقی از دیدگاه مور 79
4-1-6 دلالتهای مربوط به تربیت اخلاقی از دیدگاه روسو 81
4-1-7 نقاط اشتراک دیدگاه اثبات گرا وطبیعت گرا از دیدگاه مور و روسو در زمینه ی تربیت اخلاقی 87
4-1-8 نقاط افتراق دیدگاه اثبات گرا و طبیعت گرا از دیدگاه مور و روسو در زمینه ی تربیت اخلاقی 89
5-1 بحث ، نقد و نتیجه گیری 95
5-2محدودیت های پژوهش 99
5-3پیشنهادات 100
5-3-1پیشنهادات حاصل تحقیق 100
5-3-2پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 100
فهرست منابع و مآخذ 102
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

فهرست جدول ها
جدول 4-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
جدول 4-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
جدول4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
جدول4-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

فصل اول
کلیات طرح

1-1 بیان مسئله :
يكي از مسائل مهمی كه تعليم و تربيت معاصر با آن رو به‏روست، مسئله تربيت اخلاقي است. اهميت تربيت اخلاقي در نظام‌هاي آموزشي و پرورش، امري بديهي و غير قابل انكار است. اصولاً اخلاق و تربيت اخلاقي، يكي از اركان اساسي فرهنگ بشري را تشكيل مي‏دهد. به همين دليل، اين موضوع از ديرباز مورد توجه بوده و امروزه نيز در بسياري از كشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سازندگي دروني انسان و اصلاح و تهذيب نفس او در سعادت فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي او نقش بسزايي دارد، به طوري كه اگر انسان تمامي علوم را تحصيل كند و كلية نيروهاي طبيعت را به تسخير خويش در آورد، اما از تسخير درون و تسلط بر نفس خود ناتوان باشد، از رسيدن به سعادت و نيل به كمال باز مي‌ماند. تمامي پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي در صورتي كه با اصلاح درون انسان همراه نباشد، كاخ‌هاي سر به فلك كشيده‏اي را مي‌مانند كه بر فراز قله آتشفشان بنا شده باشد. از اين‌رو، تربيت روحي و اخلاقي انسان براي هر جامعه‌اي امري حياتي است. با وجود اين، نگاهي به اوضاع جوامع بشري نشان مي‌دهد آنچه قبل از همه به دست فراموشي سپرده شده، تربيت اخلاقي و معنوي انسان است.(نوروزی ،عاطفت دوست ،53:1930)
در حوزه ی اخلاقیات ، یکی از مباحثی که مطرح است و بویژه مربیان اخلاقی و فیلسوفان اخلاقی بدان توجه داشته اند ، تربیت اخلاقی1است.در اینجا باید به تمایز میان دو واژه ی اتیکز2 و مورال3 اشاره کرد.   واژۀ اتیکز به معناي اخلاق و از واژۀ يوناني Ethiko به معناي شخص گرفته شده و با واژۀ Ethos به معناي خلق و منش مرتبط و هم معنا است و گاه به معناي عرف و عادت 4 يا كاربرد5 و كاركرد ترجمه و استعمال مي‌شود. واژۀ Morality نيز از واژۀ لاتين Moralize گرفته شد و با افعالي كه بدون لحاظ ويژگي‌ها و شخصيت فردي درست يا نادرست‌اند مرتبط است.(حسینی 1387)
در ارتباط با اهمیت تربیت اخلاقی ، بیان خاستگاههای فلسفی به ما کمک میکند به صورت روشن تری به تربیت خلاقی بپردازیم.از جمله ی این موارد روشن کردن مبانی فلسفی هرکدام از دیدگاهها و رویکردهای فلسفی است.در دیدگاهها و رویکردهای تربیت اخلاقی ، 2 رویکرد عمده وجود دارد : رویکرد اثبات گرایانه 6 که در فلسفه با کار فیلسوفانی چون برتراند راسل و جورج ادوارد مور ، بویژه با تولد فلسفه ی تحلیلی به اوج میرسد . رویکرد دوم ، رویکرد طبیعت گرا 7 که به نوعی مقابل رویکرد اثبات گرا بوده و با کار روسو و کانت در قردن هفدهم ادامه پیدا میکند.باید گفت که روشهای کمّی در مباحث مربوط به اخلاقیات از رویکرد اثباتگرایی و روشهای کیفی از طبیعت گرایی نشات میگیرد.
در این پژوهش ،هدفمان این است که این دو رویکرد را از دیدگاه نمایندگان برجسته ی آنها یعنی ژان ژاک روسو و جورج ادوارد مور، به مقابله بکشیم تا مفهوم تربیت اخلاقی بیشتر و بهتر مشخص شود و از این طریق دریابیم که در عصر حاضر ، در زمینه ی تربیت اخلاقی ، با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف هر دو دیدگاه ، کدام یک می تواند بیشتر کمک کند. مهمترین دلیل انتخاب این موضوع و به مقابله کشیدن این دو دیدگاه ، این مسئله است که دیدگاه اثبات گرایی به نوعی نماینده ی روش های کمیت گرا در مباحث اخلاقی است و دیدگاه طبیعت گرایی نماینده ی روش های کیفیت گرا است. در واقع به طور کلی نمایندگان اثبات گرا اخلاق را امری کمی و نمایندگان طبیعت گرا اخلاق را امری کیفی میدانند. به عبارت دیگر ، این دو دیدگاه ، دو قطب یک طیف را تشکیل میدهند.در این بین ، نگاهی به پژوهش های انجام شده در این زمینه ، نشان میدهد که تاکنون پژوهش دقیقی در زمینه ی مقایسه این دو دیدگاه درباره ی مبانی اخلاق و تربیت اخلاقی انجام نشده است.در حالی که دو رویکرد مزبور و بویژه نمایندگان آن از صاحبنظران برجسته ی اخلاق و تربیت اخلاقی می باشند.در مورد تربیت اخلاقی از منظر روسو پژوهش های بسیار اندکی انجام شده است که عمده ی آن شامل موارد زیر می باشد: تحول اندیشه تربیت منفی و نقش آن در نظریه ژان ژاک روسو ، کانت و فروبل (سراوانی ، 1383).نتیجه ی این تحقیق نشان میدهد که هر چند روسو نخستین کسی است که بحث تربیت منفی را مطرح کرد و آن را رویاروی روش مرسوم تعلیم و تربیت قرار داد اما کانت زیاده روی های روسو در تربیت منفی را کنار گذاشت و فروبل نیز بر تربیت واگذارنده تاکید کرد .در تحقیق دیگری تحت عنوان اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر(جوانبخت ، 1387) روسو از این ایده دفاع می کند که در حالت طبیعی، بدی کردن غیر ممکن است. طبق این نظر، در جامعه باید با ایجاد عدالتی قابل قبول که محکوم و جبران کند به اخلاق پرداخت . با این شیوه می توان انسانها را به مبارزه برضد خودخواهی و تمایلاتشان هدایت کرد. در مورد تربیت یک نوجوان، روسو استدلال می کند که برای غیرطبیعی نکردن ذهنیات نوجوان درباره اخلق، ایده آل آن است که شناخت او را به حسیات محدود کنیم تا او فردی قابل قبول برای اجتماع شود.در مورد اندیشه های اخلاقی و تربیت اخلاقی جورج ادوارد مور نیز ، پژوهشها بسیار اندک و محدود به ترجمه ی آثار و نقد آنها می باشد. پایان نامه ای با عنوان مبانی اخلاق (شهلایی مقدم ،1378)صرفا به ترجمه ی کتاب مبانی اخلاق جورج ادوارد مور پرداخته و در مقدمه ی کتاب ، تحلیلی مختصر درباره ی محتوای کلی کتاب ، فلسفه ی تحلیلی ، نگاه مور نسبت به اخلاق و.. ارائه شده است .از این رو در این پژوهش تلاشمان بر این است که به این سوال پاسخ دهیم که نقاط افتراق و اشتراک اندیشه های طبیعت گرایی و اثبات گرایی در مورد مبانی اخلاق و تربیت اخلاقی از دیدگاه روسو و مور ، چیست؟ این دو رویکرد چه نگاهی به مبانی اخلاق و تربیت اخلاقی دارند ؟
1-2 اهداف تحقیق :
هدف کلی :
بررسی و تعیین نقاط افتراق و اشتراک دو نظریه ی اخلاقی اثبات گرا ( از دیدگاه مور ) و طبیعت گرا ( از دیدگاه روسو ) در خصوص تربیت اخلاقی
اهداف جزئی:
-تعیین دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه روسو
-تعیین دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه مور
-تعیین دلالت های مربوط به تربیت اخلاقی از دیدگاه مور
-تعیین دلالت های مربوط به تربیت اخلاقی از دیدگاه روسو
-احصاء نکات افتراق این دو دیدگاه در خصوص تربیت اخلاقی
-احصاء نکات اشتراک این دو دیدگاه درخصوص تربیت اخلاقی
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :
1-3-1اهمیت و ضرورت نظری :
الف ) بسط و گسترش دامنه ی نظری مربوط به اخلاق و تربیت خلاقی
ب) کمک فکری نظری جهت حل چالشها و تنگناهای نظری در حوزه ی مفهوم سازی اخلاق و تربیت اخلاقی
1-3-2 اهمیت و ضرورت عملی :
الف ) کمک و مساعدت به معلمان بویژه معلمان دینی ، اخلاق و الهیات در خصوص روشنگری بیشتر مفاهیم تربیت اخلاقی
ب) کمک به برنامه ریزان آموزشی و درسی در حوزه کیفیت بخشی به برنامه های آموزش دینی و اخلاقی
ج) کمک به کارشناسان آموزشی و مدیران اجرایی در جهت برنامه ریزی بهینه در حوزه ی آموزشهای اخلاقی
1-4 سوالات تحقیق :
1- دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه اثبات گرا چیست ؟
2- دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه طبیعت گرا چیست ؟
3- دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه مور چیست؟
4- دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه روسو چیست؟
5- دلالتهای مربوط به تربیت اخلاقی از

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد گردشگری مذهبی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع تربیت اخلاقی، سعادت و کمال، تعلیم و تربیت، فلسفه اخلاق