دانلود تحقیق در مورد گردشگری مذهبی، محصول گردشگری، رتبه بندی، جاذبه های گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگذاری
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند.
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین می کند و سلامت امانت هایی را که دستش سپرده اند، تضمین؛ از پدر و مادر عزیزم… این دو معلم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند.
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر مهدی سقایی که در کمال سعه و صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننموده اند تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

چکیده
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی ( قم ، شیراز و مشهد)

نام نویسنده : جعفر کول آبادی
نام استاد راهنما : دکتر مهدی سقایی
نام استاد مشاور : دکتر اسماعیل تاجیک
گروه : علوم جهانگردی
رشته تحصیلی: مدیریت جهانگردی
تاريخ تصویب : 5/6/1393
تاريخ دفاع : 5/6/1393
مقطع : کارشناسی ارشد ⃝* دکتری ⃝
تعداد صفحات : 134
چکیده پایان نامه : از آنجا که مطالعات تطبیقی از دوران گذشته تا به حال در مطالعات علمی جایگاه ویژه ای داشته و این گونه مطالعات با بررسی و در کنار هم قرار دادن حداقل دو پدیده به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آن می پردازد در این راستا این پایانامه در چارچوب یک روش تحلیلی و توصیفی به بررسی و مطالعه تطبیقی گردشگری مذهبی و وضعیت محصول گردشگری مذهبی در سه کلان شهر مشهد، قم و شیراز و نقش و تاثیر آن در توسعه گردشگری در این سه کلان شهر می پردازد. در راستاي انجام این تحقیق علمی از یک مدل مفهومی محصول گردشگری، وضعیت محصول گردشگری مذهبی در این سه کلان شهر ارائه شده است. ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه، مطالعه اسناد، مقالات و مدارک موجود است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج این تحقیق وزن های نسبی معیارها و زیر معیارها در مدل مفهومی ارزیابی محصول گردشگری مذهبی به روش کارت امتیازی متوازن را نشان می دهد. نتایج تکنیک AHP در مطالعه تطبیقی این سه کلان شهر نشان می دهد که ترتیب اهمیت شاخص های تاثیر گذار در محصول گردشگری مذهبی به ترتیب به صورت شاخص جاذبه (0.350) ، شاخص خدمات اقامتی (0.200) ، شاخص دسترسی (0.131) ، شاخص خدمات پذیرایی (0.69)، شاخص حمل ونقل،(0.69)، شاخص خدمات تجاری و تفریحی(0.69)، شاخص خدمات درمانی(0.69) و شاخص عناصر نهادی و سازمانی(0.44)، و به طور کلی از نتایج بدست آمده به وضوح دیده می شود که وضعیت محصول گردشگری مذهبی به صورت کلی دراین سه کلان شهر به ترتیب مشهد با (0.475)، از وضعیت مطلوب تری نسبت به دو شهر دیگر دارا بوده و در جایگاه بعدی شهر شیراز با(0.290) با اختلافی نه چندان زیاد نسب به قم (0.235) قرار گرفته و در نهایت در شهر قم وضعیت نشان دهنده وضعیت مطلوبی از محصول گردشگری نمی باشد.
کلید واژه: گردشگری مذهبی، محصول گردشگری، مطالعه تطبیقی،مدل AHP،کلان شهر مذهبی

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 1
2-1- بیان مسئله 2
3-1- ضرورت تحقیق 4
4-1- اهداف 5
1-4-1- هدف اصلی 5
2-4-2- اهداف فرعی 5
5-1- سوال ها یا فرضیه های تحقیق 5
6-1- پیشینه تحقیق 6
7-1- روش تحقیق 7
1-7-1- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 9

فصل دوم : مبانی نظری

1-2- ماهیت و مفاهیم گردشگری 14
1-1-2- گردشگری به عنوان یک محصول 14
1-2-2- الگو های فضایی گردشگری 15
3-1-2- گونه شناسی گردشگری 15
2-2- ماهیت و مفاهیم گردشگری 18
1-2-2- تاریخچه گردشگری مذهبی 18
2-2-2- گردشگری مذهبی 19
3-2-2- تعاریف گردشگری مذهبی 21
4-2-2- اهمیت گردشگری مذهبی 22
5-2-2- اقسام گردشگری مذهبی 23
6-2-2- ویژگی های سفر های مذهبی 28
7-2-2- جایگاه زیارت در گردشگری مذهبی 29
9-2-2- جایگاه گردشگری مذهبی و زیارتی نزد شیعیان 29
11-2-2- جاذبه های گردشگری مذهبی 29
12-2-2- عرضه و تقاضای گردشگری 31
13-2-2- ارکان تقاضای گردشگری مذهبی 32
14-2-2- فرایند تقاضای گردشگری 34
15-2-2- قابلیت های گردشگری مذهبی ایران 35
3-2- گردشگری مذهبی در شهرها و کلان شهرها 36
1-3-2- ساختار اکواوژیکی شهرهای مذهبی 36
3-3-2- اقتصاد گردشگری در شهر های مذهبی 37
2-4-2- عوامل جذب گردشگران مذهبی 38
3-3-2- عوامل ایستایی گردشگری مذهبی 42
4-3-2- گونه شناسی گردشگری مذهبی 42
5-3-2 پیامد های گردشگری در شهرهای مذهبی 43
4-2- مدلی مفهومی از گردشگری مذهبی 45

فصل سوم : گردشگری مذهبی در ایران و جهان

1-3- آمار ارقام گردشگری مذهبی در ایران 47
2-3- جاذبه های گردشگری مذهبی در ایران 48
3-3-زیارتگاه ها و اماکن مقدسه در ایران 50
4-3- مکان های زیارتی محبوب دتیا 54
5-3-گردشگری مذهبی در ایران و سایر کشورها 62
6-3- انواع گردشگری مذهبی 64
1-6-3- گردشگری و زیارت در اسلام 64
2-6-3- مفهوم گردشگری در مسیحیت 66
3-6-3- مفهوم سفر و گردشگری در یهودیت 67
7-3- نقش امام زاده ها در گردشگری مذهبی 68
8-3- کلان شهرها و شهرهای مذهبی ایران 70

فصل چهارم : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلان شهرها

1-4- مشهد 76
1-1-4- ویژگی های آماری و جمعیتی گردشگری مذهبی ورودی 76
2-1-4- جاذبه های گردشگری مذهبی مشهد 87
3-1-4- محصول گردشگری مذهبی 81
4-1-4- ویژگی های اقتصادی کلان شهر مذهبی مشهد 94
2-4 قم 95
1-2-4- ویزگی های آماری و جمعیتی شهر قم 95
2-2-4- جاذبه های گردشگری مذهبی شهر قم 96
3-2-4- محصول گردشگری مذهبی قم 98
2-2-4 ویژگی های اقتتصاد گردشگری قم 102
3-4- شیراز 103
1-3-4- آمار گردشگران مذهبی ورودی به شیراز 103
2-3-4- جاذبه های گردشگری مذهبی شیراز 104
3-2-4- محصول گردشگری شیراز 106
4-4- بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در سه کلان شهر 111
1-4-4- اطلاعات مربوط به مناظر هشت گانه 112
2-4-4- اطلاعات مربوط به نرخ سازگاری ماتریس ها 112

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- نتایج بررسی شاخص ها 123
2-5- پاسخ به سوالات تحقیق 125
3-5- پیشنهادات 127

فهرست جداول
جدول 1-1 : مقایسات زوجی طیف ساعتی 9
جدول 2-1 : مقادیر شاخص تصادفی(RI) 12
جدول1-3: ورود گردشگران بین المللی به کشور بر اساس مدل سفر در سال 1388   و 1389 47
جدول2-3: نام و توزیع کلیساهای مهم کشور 50
جدول 1-4 : مسافر داخلی 77
جدول 2-4 : مسافرین خارجی 77
جدول 3-4: مسافر داخلي ورودي به مشهد( 1392) 78
جدول 4-4: تقسیم بندی انواع جاذبه های گردشگری مشهد براساس کارکرد 79
جدول شماره5-4: تعداد و نوع تاکسی های فعال در آژنس های تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد. 85
جدول شماره 6-4 : مشخصات تاكسي هاي مستقر در محدوده شهرداري ثامن (اطراف حرم مطهر) 86
جدول7-4: تعداد اقامتگاه های مختلف شهر مشهد 87
جدول شماره 8-4: کمپ های اسکان زائران مشهد 88
جدول شماره 9-4 رستورانها و غذاخوري هاي مهم شهر مشهد 90
جدول شماره 10-4: مراكز تجاري مهم شهر مشهد 91
جدول 11-4: بیانگر نوع و تعداد این کاربری ها در شهر مشهد را نشان می دهد 92
جدول 12-4: تعداد پارک های سطح شهر به تفکیک مناطق و نوع پارک ها 93
جدول 13-4: آمار گردشگران خارجی وارد شده به ایران در مقاطع سالانه(87- 1380) 95
جدول 14-4: آمار گردشگران وارد شده به قم در مقاطع سالانه(87- 1380) 95
جدول 15-4: تقسیم بندی جاذبه های گردشگری شهر قم و نزدیک آن بر اساس کارکرد های مختلف 97
جدول 16-4: اطلاعات کلی استان قم 98
جدول 17-4: وضعیت شبکه معابر و کمربندی 98
جدول18-4: اطلاعات خطوط و ناوگان اتوبوس رانی و مینی بوس رانی 99
جدول 19-:4 تعداد ناوگان تاکسی بر حسب نوع کارکرد 100
جدول 20-4: وضعیت کلی واحدهای اقامتی شهر قم در سال 1387 100
جدول 21-4: وضعیت کلی عناصر محصول گردشگری قم 101
جدول 22-4: آمار تعداد گردشگران وارد شده به شهر شیراز 88- 1385 103
جدول 23-4: تقسیم بندی جاذبه های گردشگری شهر شیراز و نزدیک آن بر اساس کارکرد های مختلف 105
جدول 24-4: اولويت بندي مقاصد گردشگري در مسير بهينه گردشگري شماره 1 106
جدول 25-4: اولويت بندي مقاصد گردشگري در مسير بهينه گردشگري شماره 2 107
جدول26-4: اولويت بندي مقاصد گردشگري در مسير بهينه گردشگري شماره 3 108
جدول 27-4: تعداد خدمات اقامتی و درمانی شیراز 110
جدول28-4: شاخص های هفت گانه 111
جدول 29-4: نرخ سازگاری ماتریس مقایسات زوجی 112
جدول 30-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث جاذبه 113
جدول 31-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث دسترسی 113
جدول 32-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث خدمات اقامتی 114
جدول 33-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث خدمات پذیرایی 115
جدول 34-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث خدمات درمانی 116
جدول 35-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث حمل ونقل 116
جدول 36-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث خدمات تفریحی و تجاری 117
جدول 37-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث عناصر نهادی و سازمانی 118
جدول 38-4: نتایج و رتبه بندی شهرها به صورت کلی بر اساس فرایند AHP 118

فهرست شکل ها
شکل 1-1 : درخت سلسله مراتب تصمیم در فن AHP 8
شکل 1-2 : جریان های گردشگری مذهبی 20
شکل 2-2 : عوامل موثر بر جذب گردشگری مذهبی 38
شکل 3-2 : مدلی مفهومی از گردشگری مذهبی 45
شکل شماره 1-3 : موقیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 72
شکل2-3: موقعیت شهر قم در استان قم و ایران 74
نمودار 1-4 : تعداد زائران ورودی به کلان شهر مشهد از سال 1365 تا 1390 76
شکل2-4: نمودار تعغیرات نحوه سفر مسافران داخلی 78
شکل3-4: نمودار تعغیرات نحوه سفر مسافرا خارجی 78
شکل4-4 : گونه شناسی جاذبه های گردشگری کلان شهر مشهد 80
شکل 5-4 : شبکه خیابانی شهر مشهد 82
نقشه شماره 6-4: الگوی پراکنش تاسیسات اقامتی(هتل ها و هتل آپارتمان ها) در شهر مشهد 93
نقشه7-4: شبکه راه ها 99
نمودار8-4: وضعیت حمل ونقل درون شهری 100

نمودار9-4: مقايسه تعداد گردشگران وارد شده به شهر شيراز 88-1385 104
شکل 10-4: نقشه مسير اول گردشگري شهري شيراز از سمت دروازه جنوب شرقي 107
شكل 11-4 : نقشه مسير بهينه گردشگري از ورودي غربي كلانشهر شيراز 108
شكل 12-4: نقشه مسير بهينه گردشگري از ورودي شمالي كلانشهر شيراز 109
شکل 13-4: رتبه بندی شاخص های هشت گانه کارت امتیازی متوازن 112
شکل14-4: مقایسه تطبیقی محصول گردشگری مذهبی(مشهد، قم و شیراز) 119
نمودار15-4: وضعیت خدمات وامکانات گردشگری در سه کلان شهر 127

پیوست ها
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………..129
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………134
پیوست

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی توسعه ملی کشورها و به خصوص در بخش های اقتصادی و تجاری که می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد، مبحث گردشگری و مسافرت می باشد. امروزه ما در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، به موازات رشد اقتصادی این کشورها، رشد گردشگری را نیز شاهد هستیم در واقع این دو بخش لازم و ملزوم یکدیگر می باشند. در جهان امروز، بسیاری از کشورهای دنیا که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستند، درآمد های حاصل از گردشگری را به عنوان یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی خود

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، صدام حسین، انتخابات سراسری Next Entries دانلود تحقیق در مورد گردشگری مذهبی، کلان شهر مشهد، محصول گردشگری، جاذبه های گردشگری