دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، تفکیک قوا

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………… 25
پ- کارکردهای قوای قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………. 29
بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه ………………………………………………….. 32
الف- اشکال قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
ب- نظام های احزاب سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
پ- متخصصان سیاستگذاری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 41
مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ………………………………………………………………………………………………………….. 46
گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ……………………………………………………………………………………………………………… 46
بند اول: قوانین اساسی جدید …………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
بند دوم: تاثیر قوای مقننه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
الف – ساختار دستگاه اجرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 52
1- ساختار قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 53
2- ساختار دستگاه اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 54
3- نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی ………………………………………………………………………………………………. 55
4- گروه های نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
ب- ویژگی های درونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
1- احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
2- کمیسیون های پارلمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 59
3- صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
4- روابط نمایندگان و شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………… 61
فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………… 62
مبحث اول- مقدمهای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان ……………………………………………………….. 63
گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران ………………………………………………………………………………….. 71
بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق …………………………………………………………………………………………………………… 75
بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ………………………………………………………………………………………………………… 84
مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………………………………………. 95
گفتار اول- اصل تفکیک قوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی …………………………………………………………………………………………………………………. 105
گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی ……………………………………………………………………… 108
گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ………………………………………………………………………………………………………….. 109
گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان …………………………………………………………………………………………………… 109
گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری …………………………………………………………………………………………………….. 110
فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………………………………. 112
مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور……………………………………………………………………………………………………… 113
گفتار اول- مبانی مشروعیت نظامها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114
گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها …………………………………………………………………………………………………………………. 114
بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط ………………………………………………………………………………………………….. 116
بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی ………………………………………………………………………………………………. 116
بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ……………………………………………………………………………………………….. 118
گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم …………………………………………………………………………………………………… 118
بند اول- نظام جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
بند دوم- نظام پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
بند سوم- نظام دموکراتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… 120
بند چهارم- نظام فدرالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
بند پنجم- نظام اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
مبحث دوم- بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………… 122
گفتار اول- مقایسه قوای مقننه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 123
بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس  دوم در کشورهای بسیط ……………………………………………………………….. 124
بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ……………………………………………………………….. 125
بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ………………………………………………………………………………………………………….. 126
1-اصول تشکیلاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 126
الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………. 126
ب- مصونیت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ………………………………………………………………………………………………………….. 128
د-استقلال مالی نمایندگان مجلس …………………………………………………………………………………………………………………. 128
ه-مانعة الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ………………………………………………………………………. 128
2-کمیسیون های پارلمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) …………………………………………………….. 130
الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس …………………………………………………………………………………………. 130
ب-اعلام وصول و ارجاع به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره عشق و محبت Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری، قانون اساسی، نظام سیاسی، مطالعه تطبیقی