منبع پایان نامه با موضوع جرم سیاسی، فرهنگ و تمدن، بررسی تطبیقی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

معاونت پژوهش و فن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش

با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1- اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
2- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسن،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
3- اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
4- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.
5- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
8- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.

معاونت پژوهش و فن آوري
به نام خدا
تعهد اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

ایجانب فرشاد نبی زاده ذوالپیرانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی که در تاریخ24/06/1394 از پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی تطبیقی فقهی جرم محاربه و بغی به جرم سیاسی ” با کسب نمره 75/15 دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه, کتاب, مقاله و…) استفاده نموده ام, مطابق ضوابط و رویه موجود, نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه قبلاً برای هیچ مدرک تحصیلی( هم سطح, پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل, قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب, ثبت اختراع و … از پایان نامه داشته باشم, از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود, عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………2
2- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….3
3- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………3
4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………3
فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………………….5
1-1- پیشینه تاریخی …………………………………………………………………………………………………………………….6
1-2- واژه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-2-1- محاربه …………………………………………………………………………………………….. ……………………………8
1-2-2- جرم سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………10
1-2-3- مفسد فی الارض……………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-3-1- فساد ………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-2-3-2- سعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-2-3-3- فی الارض …………………………………………………………………………………………………………………13
1-2-3-4- بغی …………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-3- مبانی جرم بغی…………………………………………………………………………………………………………………….15
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-3-1- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-3-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………………………………….22
1-5- تفاوت باغی با محارب…………………………………………………………………………………………………………..23
1-6- شرایط اصلی محاربه……………………………………………………………………………………………………………..25
1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی ……………………………………………………………………………..25
1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه ……………………………………………………………………………………………………25
1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه ……………………………………………………………………………………………………26
فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون ……………………………………………………………..28
2-1- مبنای فقهی محاربه ………………………………………………………………………………………………………………31
2-1-1- آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-1-2- اخبار ………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-1-3- کلمات فقها …………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2- ارکان جرم محاربه ……………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-1-رکن مادی جرم ………………………………………………………………………………………………………………..38

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-1-1- رفتار مرتکب ……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-2 -وسیله ………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-3-موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-4- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………..39
2-2-2- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………………………………….40
تاثیر انگیزه در جرم محاربه ………………………………………………………………………………………………………………41
2-4- شروع محاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….41
2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ……………………………………………………………………………………42
2-6- راههای ثبوت و علل اسقاط جرم …………………………………………………………………………………………….43
2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه …………………………………………………………………………………………………….43
2-6-1-1- علم قاضی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره روابط جنسی، کتاب مقدس، حل اختلاف Next Entries منبع پایان نامه با موضوع جرم سیاسی، حکومت اسلامی، حقوق ایران، نظم و امنیت