پایان نامه با کلمات کلیدی معرفت شناسی، مبناگرایی، شیخ اشراق، علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده:

شیخ اشراق وعلامه طباطبایی دوتن ازفیلسوفان مطرح درجهان اسلام می باشند که نظرات بدیعی رادرمباحث فلسفی واردکرده ودرحوزه معرفت شناسی ، مبناگرابوده اند.هرچندهیچ کدام ، واژه ای دراین باره نداشته اند، اما استنباط کلام ایشان این تصور رابه ذهن می آوردکه مبناگرایی برای آنهابه عنوان مساله مطرح بوده است.دراین مقال قبل از ورود به بحث اصلی- یعنی مبناگرایی- و بررسی تمایزات و تشابهات آراء این دوفیلسوف، مباحثی در مورد معرفت شناسی این دو تن به طور اجمال مطرح می گردد .
هدف مهم ازتحقیق پیش رو، تبیین فرآیند رشد و توسعه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی می باشد .این دوفیلسوف به عنوان دوشاخص برگزیده شدند ـ شیخ به عنوان نمونه پس از مشائیان و کسی که نظرات بدیعی را پس از مکتب مشاء ارائه دادو علامه به عنوان اولین فیلسوف مسلمان که مبحث معرفت شناسی را در فصل جداگانه ای مطرح کرد ـ لذا بدیهی است تطبیق آراء آن دو در یکی از مسائل مطروحه در معرفت شناسی نوع عقلانی سازی و پیشرفت درحوزه ی معرفت شناسی را در میان فلاسفه اسلامی آشکار خواهدساخت.
از آنجا که پرداختن به همه حوزه های این بحث و بررسی آراء دوفیلسوف در این پژوهش غیر ممکن بود لذا فقط به بررسی یکی از مسائل مهم این حوزه یعنی مبناگرائی و به تطبیق نظرات آن دو پرداخته ایم . ازمسائل مهمی که در بحث مبناگرائی مطرح می شود بدیهیات و علم حضوری است ،لذادراین پژوهش ،این دو مولفه ونقش آن درمبناگرایی شیخ اشراق وعلامه طباطبایی مورد توجه قرار گرفته است .

تقدیم به آنکه زندگی مرادرمسیر عشق قراردادوبه دخترم ستایش
که حضورش آرام بخش پدروامیددهنده است.

ازاساتید ارجمند؛
دکترعباس شیخ شعاعی ودکترنادرشکراللهی
که بارهنمودهای ارزشمندشان مرادراین پژوهش یاری رساندند ، سپاسگزارم.

فهرست
فصل اول (کلیات )………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
1ـ بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
2ـ سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2ـ 1ـ سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2ـ 2ـ سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………23
3ـ فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………24
3ـ 1ـ فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
3ـ 2ـ فرضیه فرعی 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
3ـ 3ـ فرضیه فرعی 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
3ـ 4 ـ فرضیه فرعی 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………24
3ـ 5 ـ فرضیه فرعی 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………24
4ـ هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
5ـ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
6ـ روش و مراحل انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………26
6ـ 1ـ الگوی کلی روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………26
6ـ 2ـ روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ………………………………………………………………………………………..26
فصل دوم (مفاهیم ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
1ـ معرفت شناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
1ـ 1ـ تعریف معرفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………29
1ـ 2ـ هویت معرفت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
1ـ 3ـ ارزش معرفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
1ـ3ـ1ـ تئوری های چیستی صدق ………………………………………………………………………………………………………………………….32
1ـ3ـ1ـ1ـ تئوری انسجام گرائی ………………………………………………………………………………………………………………………………32
1ـ3ـ1ـ2ـ تئوری عمل گرائی …………………………………………………………………………………………………………………………………33
1ـ3ـ1ـ 3ـ تئوری نسبی گرائی ……………………………………………………………………………………………………………………………….33
1ـ3ـ 1ـ4ـ تئوری کاهش گرا ، حشو اظهاری …………………………………………………………………………………………………………..33
1ـ3ـ1ـ5ـ تئوری مطابقت ………………………………………………………………………………………………………………………………………34
1ـ3ـ2ـ تئوری های مقام اثبات صدق (توجیه ) ………………………………………………………………………………………………………..35
1ـ3ـ2ـ1ـ تئوری نسبی گرائی ………………………………………………………………………………………………………………………………..35
1ـ3ـ2ـ2ـ تئوری انسجام گرائی ………………………………………………………………………………………………………………………………35
1ـ3ـ2ـ3ـ تئوری فایده گرائی …………………………………………………………………………………………………………………………………35
1ـ3ـ2ـ4ـ تئوری مبنا گرائی …………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2ـ مبنا گرائی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2ـ1ـ انواع مبنا گرائی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
2ـ 1ـ 1ـ مبنا گرائی کلاسیک …………………………………………………………………………………………………………………………………40
2ـ 1ـ 2ـ مبنا گرائی معاصر ……………………………………………………………………………………………………………………………………40
2ـ1ـ 3ـ مبناگرائی قوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2ـ 1ـ4ـ مبناگرائی ضعیف ……………………………………………………………………………………………………………………………………..40
2ـ 1ـ 5ـ مبناگرائی معتدل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2ـ1ـ6ـ مبناگرائی ذهنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2ـ 1ـ 7ـ مبناگرائی عقیدتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………41
2ـ1ـ 8ـ مبناگرائی غیر عقیدتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….41
2ـ1ـ 9ـ مبناگرائی درون گرا …………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2ـ1ـ10ـ مبناگرائی برون گرا ………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2ـ1ـ 11ـ مبناگرائی خطا پذیر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالكيت، اجراي، غير، تريپس Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی علم حضوری، معرفت شناسی، مبناگرایی، فلسفه اسلامی