دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
مقدمه 1
سوالات تحقیق 2
فرضیه های تحقیق 2
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….2
نوع روش تحقیق……… 2
روش تحقیق 2
فصل اول کلیات 3
تاريخچه حقوق مالكيت فكري 4
1-مفهوم حقوق مالکیت فکری………. 6
2-1 مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه 9
گفتار دوم 12
تعاريف مال در حقوق ایران 12
مال 12
مالكيت 14
مالكيت فكري 16
1-1-مفهوم حقوق مالكيت فكري…………………………………………………………………………….18
1-1-1-شيوه هاي حمايت……………………………………………………………………………………22
1-1-1-1-شيوه ملي و داخلي…………………………………………………………………………………22
2-1-1-1- شيوه منطقه اي 22
3-1-1-1- شيوه بين المللي 22
2-1-اهميت حمايت از حقوق مالكيت فكري و پيامدهاي تجاري آن 23
1-2-1- تشويق فعاليتهاي خلاقانه 23
2-2-1- حمايت از ابداعات فني 24
3-2-1- افزايش سرمايه گذاري خارجي 24
4-2-1- رقابت منصفانه 25
5-2-1- حمايت از مصرف كننده 25
6-2-1- گسترش انتقال تكنولوژي 25
7-2-1- موازنه ميان حقوق و تعهدات 26
8-2-1- تقليل تقلب هاي تجاري 26
9-2-1- ارتقاء تأمين حقوق بشر 26
3-1- سابقه حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت 27
1-3-1- زمينه مذاكرات 28
2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاكرات دور اروگوئه 28
3-3-1- مذاكرات ناظر بر حقوق مالكيت فكري 30
فصل سوم : ترتيبات حمايتي موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري 31
الف: مقررات عمومي و اصول اساسي 31
1-3- اهداف موافقتنامه 35
2-3- اصول اساسي و تعهدات كلي 36
1-2-3- اصل رفتار ملي 37
2-2-3- اصل رفتار دولت كامله الوداد 37
3-2-3- رابطه تريپس با ديگر كنوانسيون هاي مالكيت فكري 38
4-2-3- موضوع حقوق مالكيت فكري استيفا شده 38
5-2-3- ملاحظات منافع عمومي 39
3-3-آيين اجراي حقوق مالكيت فكري 40
1-3-3- تعهدات كلي 40
1-1-3-3- بي طرفي در رسيدگي 41
2-1-3-3- تجديد نظر قضايي 42
3-1-3-3- پيشگيري از اختلافات و حل و فصل آنها 42
1-3-1-3-3- حل و فصل اختلافات 43
2-3-3- رويه هاي مدني 44
1-2-3-3- ادله 45
2-2-3-3- ساير وسايل جبران خسارت 46
3-3-3- رويه هاي اداري 47
1-3-3-3- اقدامات مرزي 48
4-3-3- رويه هاي كيفري 49
5-3-3- كسب و حفظ حقوق مالكيت فردي 50
1-5-3-3- تشريفات ثبت 50
1-1-5-3-3- بررسي شكلي 50
2-1-5-3-3- بررسي ماهوي 51
3-1-5-3-3- انتشار تقاضا 51
4-1-5-3-3- استماع اعتراض 51
5-1-5-3-3- رد يا پذيرش 51
6-1-5-3-3- تمديد ثبت 52
4-3- ترتيبات انتقالي 52
1-4-3- كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 52
2-4-3- كشورهاي داراي كمترين سطح توسعه يافتگي 54
1-2-4-3- انتقال تكنولوژي 54
2-2-4-3- همكاري فني 54
5-3- شوراي موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري 55
1-5-3- نظارت 55
2-5-3- تجديد نظر 55
3-5-3- اصلاح 56
6-3- مقررات گوناگون 56
1-6-3- همكاري بين المللي 56
2-6-3- حق شرط 57
3-6-3- استثنائات امنيتي 57
7-3 اصول حاکم بر کنوانسیون برن 57
1/ اصل رفتار ملی 57
2/ اصل حمایت بدون تشریفات 58
3/ اصل خلاقیت و نواوری 58
4/ اصل استقلال حقوق 59
3-8 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری 59
1. حق افشای اثر (Divulgation Right) 59
. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62
3. حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
4. حق عدول (Retraction Right) 66
5. حق دسترس به اثر 67
بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی 68
1. مبنای شخصیت 69
2. عناوین اخلاقی 71
3. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع 75
3-9اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار 81
اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار 89
نتيجه‌گيري 100
منابع: 102

چکیده :
حقوق مالكيت فكري در جهان امروز به تكيه‌گاهي مطمئن براي توسعه دانش و فناوري و تجاري‌سازي ايمن و مطمئن دستاوردهاي علمي و فني تبديل شده است. درك اين موضوع از سوي كشورها و دولت‌ها باعث شده است تا مراجع قانونگذاري براي تمهيد قوانين لازم در اين حوزه اقدام و سازوكارهاي لازم براي تعاملات بين‌المللي را فراهم سازند. در اين پایان نامه سعي نگارنده بر اين است كه ضمن ارائه تعاريف مال و مالكيت، جايگاه مالكيت فكري و وجود يا نبود تعريفي مشخص براي آن در حقوق موضوعه را تبيين نمايد. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

کلید واژه: حقوق,مالكيت فكري،مباني قانوني،تدوين نظام مالكيت،حقوق اسلام،حقوق پديد آورندگان،حق تاليف،اسم تجاري.

مقدمه
براي درك اين مطلب كه اساساً چرا عبارت «حقوق مالكيت فكري» براي حمايت از دستاوردهاي جديد علمي، فني و يا هر اثر فكري ديگري مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمايت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فكري اعم از مالكيت ادبي و هنري يا حقوق مالكيت صنعتي چيست، بايد دريابيم كه ريشه مالكيت فكري از كجاست، آيا مالكيت، فكري و غيرفكري دارد يا خير، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هايي با هم دارند. تعريف هر يك چيست و در نظام حقوقي ما از چه جايگاهي برخوردارند. در اين پایان نامه ابتدا تاريخچه كوتاهي در خصوص شكل‌گيري مالكيت فكري در جوامع بشري و طرح آن به عنوان يك نهاد حقوقي لازم و ضروري مطرح و سپس تعريف مال و مالكيت به مفهوم جاري آن در جامعه و متعاقب آن تعريف مالكيت فكري با اشاره به نظر برخي از حقوقدانان به حيطه بيان درخواهد آمد. و در نهايت درخواهيم يافت كه علي‌رغم اعمال حقوق مالكيت فكري در جامعه و وجود برخي قوانين و مقررات در اين ارتباط، آيا در اين خصوص تعريفي در حقوق موضوعه ما وجود دارد يا خير؟
مالكيت هاي فكري در قرن اخير به علت رشد روز افزون تكنولوژي و ارتباط هر چه بيشتر ملتها و بهم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهميت خاصي برخوردار گرديده است.حقوق مالكيت فكري امروزه به عنوان يكي از مسايل زير بنايي سيستمهاي نوين اقتصادي و اباز ر مهم اساسي براي رشد اقتصادي و با ارزش ترين سرمايه در معاملات و داد و ستد هاي تجاري تلقي ميگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتي كه در قوانين و مقررات مربوط به حقوق مالكيت فكري در كشور جمهوري اسلامي ايران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به اين حقوق بي تفاوت نمانده و حمايت و نظارت لازم را نسبت به اين حقوق با وضع قوانين و مقررات شايسته بيشتر نمايند.
از جمله اين نواقص و ابهامات ميتوان به نقص موجود در اختراعات از قبيل:نحوه رسيدگي و ثبت،ضمانت اجرايي و كيفري،حق تقدم،اختراع اشتراكي وچگونگي ثبت اختراع همزمان اشاره كرد.
همچنين در خصوص علايم تجاري و خدماتي كه به عنوان مثال مدت حمايت از اظهارنامه علايم تجاري در صورت عدم پيگيري متقاضي در قانون فعلي مشخص نيست. همچنين در رابطه با اسامي تجاري نيز چون وازرت دادگستري تا كنون آيين نامه لازم را در اجراي ماده 582قانون تجارت تنظيم نكرده است حمايتي وجود ندارد.
بنابر اين به نظر ميرسد با توجه به اسناد بين المللي موجود حمايت از حقوق مالكيت فكري  خصوصا به ابتكار كشورهاي صنعتي مرحله تكاملي را طي كرده و اين روند تبعاتي را براي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه و كشور خودمان در پي خواهد آورد،در گام دوم بررسي پيامد هاي منفي و مثبت حمايت از اين حقوق در ميان اعضاي جامعه جهاني،كشور هاي در حال توسعه وايران به يك استراتژي هدفمند وهمراه با اگاهي احتياج دارد.
هر چند در حقوق كشورهاي پشرفته مطالعات وسيع و دامنه داري در اين موضوع شده و پایان نامه ات وكتب متعددي توسط حقوقدانان به رشته تحرير در آمده است در كشور ما اين موضوع كمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقي به زبان فارسي در اين باب نادر ميباشد.
سوالات تحقیق:
1- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟
2- مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
3- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟
فرضیه های تحقیق :

1-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.
2- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
3- از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .
اهداف تحقیق :

1-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران
2-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران
3-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری
نوع روش تحقیق:
این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با استفاده از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .
روش تحقیق :
در این پایان نامه به روش کتابخانه ای به جمع آوری مطالب پرداخت شده است.

فصل اول:
کلیات

گفتار اول :
تاريخچه حقوق مالكيت فكري

يكي از موهبت‌هاي الهي كه در وجود انسان به وديعه گذاشته شده است، احساس مسئوليت نسبت به داشته‌هاي خود و اعتقاد به ضرورت حفظ و صيانت از آنهاست؛ احساسي كه در جوامع انساني از آن به عنوان نهاد حقوقي «مالكيت» ياد مي‌شود. ابناء بشر تمايلي قوي به حفظ يافته‌هاي مادي و معنوي و گسترش و افتخار به آنها را در خود دارد. اين احساس در انسان ابتدا نسبت به اموال مادي به وجود آمد. و تا قرون گذشته تلاش‌هاي فكري بشري اگرچه مورد احترام و اكرام بود اما نيازهاي مادي وي اساساً با كار و تلاش فيزيكي و تبادل اموال عيني يا پرداخت پول و ما به ااز ء برطرف مي‌گرديد. اما از زماني كه جوامع مدرن به مفهوم امروزين آن شكل گرفت و شهرنشيني به سبك جديد رواج پيدا كرد، دانش و فن به عنوان انگيزه‌اي براي رشد جوامع مطرح گرديد و رونق پيدا كرد؛ به ويژه از قرن پانزدهم به بعد انديشه‌ورزي و تراوش‌هاي فكري به مبنايي براي كسب ثروت تبديل شد و صبغه اقتصادي به خود گرفت و امروز از آن به عنوان عاملي مهم براي رشد اقتصادي و توسعه جوامع ياد مي‌شود.
با ظهور صنعت چاپ و امكان نشر آسان كتب علمي و ادبي و هنري، سرقت و سوءاستفاده از آثار فكري ديگران نيز ميسر شد. و كم كم صاحبان انديشه و هنر دريافتند كه براي حفظ دستاوردهاي فكري خود مي‌بايست سازوكاري فراهم آورند. اين نهضت ابتدا موجب فراهم آمدن زمينه براي صدور گواهي‌نامه‌هايي از سوي سلاطين اروپايي، تحت عنوان حق امتياز گرديد. اين رويه هم منافع دارنده گواهي را فراهم مي‌ساخت و هم امكان كنترل انديشه‌ها از سوي حكام را به وجود مي‌آورد. اين حمايت‌ها كم‌كم به وضع قوانين ملي انجاميد كه از آن ميان مي‌توان به اولين قانون موضوعه براي حمايت از اختراعات به سال 1474 در ونيز اشاره كرد. قانوني كه حقوق انحصاري لازم را براي مخترع براي مدت 10 سال فراهم مي‌ساخت. و به دنبال آن در سال 1624 در انگلستان حمايت از مالكيت فكري در قالب حمايت از اختراعات آغاز و منتهي به وضع قانون حق مؤلف در 1709 و به تدريج سرايت اين حركت به كشورهاي ديگر گرديد. به طوري كه امروز شاهد نهادينه شدن اين تأسيس حقوقي در تمامي كشورها هستيم.
وضع قوانين در خصوص حقوق مالكيت فكري در ايران با تصويب قانون ثبت علائم تجارتي ايران در 9 فروردين 1304 شروع و با اصلاحات بعدي به تصويب قانون ثبت علائم و اختراعات در 29 تيرماه 1310 منجر گرديد كه به همراه آيين‌نامه اصلاحي آن تا زمان حاضر مورد استناد متقاضيان ثبت علائم و اختراعات قرار گرفته است. به موازت وضع قوانين، در معاهدات مودت و همكاري‌هاي فني و تجاري بين ايران و برخي كشورها، حمايت از علائم

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع آیین دادرسی، اتباع ایران، سند رسمی، اتباع بیگانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، مالکیت صنعتی