پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، جرم سقط جنین، حمایت کیفری، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

سئوالات تحقیق 6
فرضیه ها 6
مبحث نخست: جنین 8
گفتار اول: تعریف جنین 8
گفتار دوم: مراحل تکامل جنین 9
بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: 9
بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی 11
مبحث دوم: سقط جنین 12
گفتار اول: تعریف سقط جنین 12
گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه 13
بند اول: سقط جنین وقتل 13
بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد 18
گفتار سوم: انواع سقط جنین 19
بند اول: سقط جنین غیر ارادی 19
بند دوم: سقط جنین ارادی: 21
بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی 31
بند چهارم : سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی 32
گفتار سوم : بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی 33
بند اول : سقط جنین غیر درمانی 34
فصل دوم:
نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین
مقدمه 42
مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق 42
گفتار اول: قداست حیات 44
گفتار دوم: حق حیات جنین: 46
گفتار سوم:حق انتخاب جنین 47
گفتار چهارم: حفظ حق جامعه 47
مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47
گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48
بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51
بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52
بندسوم: حق انتخاب زن: 52
گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52

فصل سوم :
مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان
بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران 56
جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین 56
مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین 56
گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58
بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق 59
بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392 63
گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین 64
بند اول: رفتار مرتکب: 64
بند دوم: بارداری زن 65
بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66
بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67
گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68
بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68
بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69
گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین 70
بند اول : دیه 70
بند دوم: تعزیر: 71
مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76
گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76
گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76
گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76
بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان 78
حمایت از حق حیات جنین Error! Bookmark not defined.
مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین 78
مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان 79
گفتار اول: فرآيند قانونگذاري سقط جنين پيش از تصويب قانون1967 79
گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967 88
بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی 95
بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی 96
بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی 99
نتیجه گیری 101
پیشنهادات : 102
منابع : 138

چکیده
جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاههای حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاههای جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری ارائه داده اند .
تمایل انسان به حفظ موجودیت و ادامه نسل ،در ذات آدمی نهفته است با این وصف مسئله ی سقط جنین از جمله موضوعاتی است که افزون بر لطمه به حقوق اجتماعی ،از رزایل اخلاقی نیزمحسوب می شود . لذا در متون اسلامی مورد نهی قرار گرفته و در نظام حقوقی کشور ها تدابیری برای مقابله با ان پیش بینی شده است . این مقاله به مطالعه ی تطبیقی سقط جنین و مجازات ان در نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلستان می پردازد .
واژگان کلیدی :
جرم ،حمل ، سقط جنین ،مجازات، سقط درمانی ،قانون،انگلستان،ایران

مقدمه
سقط جنين از جمله جرائمي است كه شايد آمارو رقم سياه آن از خيلي جرائم ديگر بيشترو پنهاني تر است. اقدام به سقط جنين كه در اغلب نظامهاي حقوقي جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد براي آن مجازاتهاي حبس، جزاي نقدي و مجازاتهاي مالي در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقي ايران نيز وجهه كيفري داشته و براي مرتكبين ومعاونين آن مجازاتهايي درنظر گرفته شده است . با وجود اينكه سقط جنين يكي از مسائل مهم وبحث برانگيز محافل مختلف علمي،اجتماعي وفرهنگي كشور است،مع الوصف كمتر پيرامون آن نوشته يا سخن گفته مي شود. به تحقيق مي توان گفت كه گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفيانه و بدور از ديد انديشمندان وصاحب نظران انجام مي گيرد.در دنياي كنوني مسأله سقط جنين يكي از معضلات و مشكلات كليه كشورها به حساب مي آيد و در سراسر دنيا اين مشكل به گو نه اي است كه ديگر سخن از مجازات آن امري عبث و بيهوده است. بديهي است مبارزه باآن به شيوه كيفري از نوع مبارزه با معلول است و شيوع خارج از حد متعارف آن را مي توان معلول تمدن جديد وپيشرفتهاي علمي، صنعتي و اجتماعي عصر حاضر دانست. آزادي مطلق براي سقط جنين نيز امري مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعيت مطلق آن هم بايد با تأمل و تفكر زياد مورد بررسي قرار بگيرد.
در تمام دنيا مشكلات ومسائل سقط جنين مربوط به اين است كه قوانين مربوطه هيچگونه انطباقي با آنچه عملاً بسياري از افراد انجام مي دهند، ندارد.مسائل ومشكلات وابسته به سقط جنين سخت در هم وپيچيده است. اغلب اين دشواريها را تحت عنوان مشكلات اخلاقي، قانوني، اجتماعي و پزشكي طبقه بندي مي كنند.جامعه امروز هر روز بيش از روز پيش، نگران نيكبختي افراد بشر و برخورداري آنان از حقوق و منزلت انساني است. سقط جنين مسأله ديرينه سال، قرون و اعصار است كه طي چند قرن اخير اكثريت قريب باتفاق كشورها آن را در بوته فراموشي نهاده اند، چنين غفلتي شايد در بسياري از زمينه هاي كار بشر سابقه داشته باشد ولي به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلي كه به نوعي با مسائل جنسي مربوط بوده اند، انكار ناپذير مي باشد.
نكته اي كه همواره بايد به آن به عنوان يك مشكل ثانوي توجه داشت، اين است كه عموماً در بحث سقط جنين، جهات اخلاقي و انساني امر،تنها متوجه جنين ساقط شده مي گردد ومادر فراموش مي شود.عموم مردم را عقيده بر آن است كه حيات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحيح نيست. گروهي ديگر را عقيده بر آن است كه تا وقتي جنين قادر به ادامه زندگي در محيط خارج از زهدان نباشد، نمي توان آن را موجود زنده اي فرض كرد. به نظر مي رسد انتخاب يكي از اين نظرات ويافتن پاسخ دقيقي براي اين معما دشوار باشد ولي آنچه مسلم است، اين است كه به طور كلي تصميم و روشي كه به سودعموم باشد ناگزير با منافع و خواست معدودي از افراد تعارض خواهد داشت.
منشأ اصلي وضع قوانين مربوط به محدوديت سقط جنين، وجود اين ديدگاه اخلاقي بوده است ولي ما شواهد فراواني داريم كه مثلاً وضع قوانين ناظر بر اخلاق با حل يك مشكل، صد مشكل ديگرآفريده است. امروزه اين حقيقت انكار ناپذيراست كه تراژدي قوانين مربوط به منع سقط جنين اسف بارتر از خود سقط جنين است.كشورهاي مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبي قوانين متفاوتي را در ارتباط با سقط جنين وضع نموده اند. سقط جنين به عنوان يك معضل اجتماعي در تمامي جوامع تلقي مي شود به طوري كه سلامت خانواده و جامعه را با مشكل مواجه مي نمايد. تعداد زياد اولاد، جنسيت، اختلافات خانوادگي، حاملگي مكرر و ناخواسته، ارتباطات جنسي نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهي دقيق از روشهاي كنترل باروري وجلوگيري از حاملگي هاي ناخواسته، زمينه مساعدي را جهت انجام سقط هاي غير بهداشتي فراهم مي نمايد و در اين ارتباط متأسفانه سقط جنين به عنوان روشي جهت كنترل حاملگي و كنترل خانواده به كار گرفته مي شود. اگر چه محدوديت هاي قانوني وشرعي تا حدي مي تواند نقش بسزايي را در تصميم گيري افراد نسبت به انجام يا عدم انجام اين امر ايفاء نمايد ولي در مواقع اضطراري معمولا تصميم گيري ها از حيطه كنترل فرد خارج مي شود به طور كه فرد عليرغم همه موانع به سقط جنين به هر وسيله وشكلي متوسل مي شود.به نظر مي رسد در موضوع سقط جنين بحث بر سر آن است كه يا به قوانين محدود كننده سقط جنين شدت و قاطعيت بيشتربخشيده شود ويا با تجديد نظر وتغيير لازم آنها را با نيازهاي جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسياري از حقوقدانان راه اخير منطقي تر مي باشد. تاريخ و گذشته جوامع بشري به ما آموخته است كه تلاش در راه محكم تر كردن و تشديد موازين قانوني آنگاه كه اكثريت افراد
مشمول، آنرا تحمل ناپذير و غير قابل اجرا مي يابند، نتيجه اي جز دستيابي به را ههاي انحرافي و غلط نداشته ودر عين حال مسأله اصلي همچنان لاينحل باقي مانده و روز به روز نيز بدتر شده است.
اگر وضع و تدوين قوانين، تنها براين اساس باشد كه سقط جنين اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتيجه آن وقوع يك سلسله دشواريها و بلاتكليفي هاي اجتماعي خواهد بود. به جرأت مي توان گفت كه تا به امروز در جهت مبارزه با قوانين محدود كننده سقط جنين توجه و دقتي آنچنان كه بايد مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است كه با تعديل محدوديت هاي قانوني موجود به قطع عوارض و مصائب ناشي از محدوديت هاي قانوني سقط دست زند.لازمه اين كار بالا بودن هر چه بيشتر سطح آگاهي جامعه و تفهيم واقعيت هاي علمي امروز به توده مردم است و براي نيل به اين هدف بايدصريح و صادق بود ولي در ضمن بايد در نظر داشت كه قانوني يا آزاد كردن سقط جنين نيز خود موجب شيوع سقط وحتي در بعضي موارد، انتخاب سقط به جاي روش هاي جلوگيري مي شود و اين امر مسأله اي است كه لازم است قبل از اقدام به تغيير قانون سقط جنين آن را كاملاً مدنظر داشت.
در حال حاضر بااستناد به قسمتي از ماده 17 آئين نامه انتظامي نظام پزشكي كه به استناد نظريه شوراي نگهبان در بعضي قسمتها معتبر شناخته شده و فتاوي معتبر فقهاء كه در موارد سكوت قانون مورد استناد قرار مي گيرد،سقط جنين توسط پزشك، به منظور حفظ جان مادر از خطرات ادامه بارداري، در صورت شرايط زير مجاز است:
1-ادامه بارداري براي جان مادر خطرناك باشد.
2-جنين در مرحله قبل از ولوج روح قرار داشته باشد.
3-رضايت زوج وزوجه تحصيل گردد.
درصورت اظهار نظر پزشكي قانوني مبني بر لزوم قطع بارداري، اگر شوهر يا زن به دلايلي راضي به قطع بارداري نبوده يا زن متوجه وخامت حال خود نباشد و همچنين در موارد فوري رضايت يا عدم رضايت آنها مطرح نيست و اين در صورتي است كه عمل سقط جنين خطرات بيشتري براي مادر به دنبال نداشته باشد.
لازم به ذكر است كه در مورد قصاص و مجازات مقرردر قانون مجازات اسلامي بعداً در بحث مجازات سقط جنين به تفصيل سخن خواهيم گفت.

فصل نخست :
کلیات تحقیق و تعاریف

هدف :
انگیزه نگارنده از انتخاب این موضوع ، بررسی خصیصه اصل جرم سقط جنین در نظام حقوقی ایران و انگلستان است زیرا با مقاله تطبیقی که نقاط ضعف و قوت قوانین آشکار می شود و تحول همیشگی علم حقوق که خصیصه ذاتی آن است ، تضمین میگردد . به قول یکی از حقوق دانان حقوق تطبیقی ، مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواندخصیصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان در حقوقدادن تقویت کند یکی غرور و دیگری تواضع یک حقوقدان با مطالعه نظام حقوقی دیگر کشور ها به نقاط قوت حقوق داخلی خود پی می برد و این باعث افتخار و غرور وی می گردد جنین حقوقدانی در عین حال با مشاهده تلاشها وفعالیت های عالمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، فقه اسلامی، قرآن کریم، جنین شناسی