پایان نامه درباره فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، آموزش کارگاهی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

تشکر و قدردانی :
سپاس و ستایش مخصوص خداوند سبحان است . الها من با یاد تو ، به تو تقرب می جویم و تو را به پیشگاه تو شفیع می آورم واز تو خواستارم ، به کرمت ، مرا به خودت نزدیک گردانی و یاد خود را به من الهام کنی و من را به خود وامگذاری .
خداوند منان را سپاسگزارم که توفیق انجام این پژوهش را به من عطا نموده و بعد از سپاس او بر خود لازم می دانم ، مراتب قدردانی و تشکر را از اساتید بزرگوار که این پایان نامه به ارشادات و راهنماییهای آنها به انجام رسیده است به جا آورم .
جناب آقای دکتر سعید وزیری ، جناب اقای دکترمحمد حسن گرامی و سرکار خانم دکتر آسیه السادات مدرسی سریزدی اساتید راهنما ، مشاور و داورم .

تقدیم به :
محضر ارزشمند پدرم که به من آموخت تا چگونه در عرصۀ زندگی ، ایستادگی را تجربه نمایم .
به مادرم ، دریای بیکران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر
به همسرم ، اسطورۀ زندگی ام ، پناه خستگی ام وامید بودنم او که سایۀ مهربانش سایۀ سار زندگیم می باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف پژوهش 7
1-4-1هدف علمی (کلی) 7
1-4-2اهداف کاربردی (جزئی) 7
1-5 فرضیه های پژوهش 8
1-5-1فرضیه اصلی تحقیق 8
1-5-2فرضیه های جزئی تحقیق 8
1-6 تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 8
1-6-1تعریف مفهومی متغییرهای تحقیق 8
1-6-1-1فرسودگی شغلی 8
2-1-6-1تعهد سازمانی 9
1-6-1-3کارگاه آموزشی 9
1-6-2تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق 9
1-6-2-1فرسودگی شغلی 9
1-6-2-2کارگاه آموزشی تعهد سازمانی 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1مقدمه 12
2-2 مباني نظري پژوهش 13
2-2-1 تعريف فرسودگي شغلي: 13
2-2-1-1پیدایش فرسودگي شغلي 14
2-2-1-2 رویکردهای فرسودگی شغلی 16
2-2-1-3فرایند ايجاد فرسودگي شغلي 20
2-2-2تعهد سازمانی 21
2-2-2-1تعریف تعهد سازمانی 21
2-2-2-2 تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟ 23
2-2-2-3 الگوی چند بعدی 23
2-2-3انواع تعهد سازماني 32
2-2-3-1دو ديدگاه درباره تعهد سازماني 33
2-2-3-2تعهد سازماني و عوامل مؤثر بر آن 35
2-2-4 شیوه آموزش کارگاهی 37
2-3 پیشینه های پژوهشی 45
2-3-1 پیشینه پژوهشی داخلی 45
2-3-2پیشینه پژوهشی خارجی 46
فصل سوم : روش پژوهش
3-1 مقدمه 51
3-2 طرح تحقیق 52
3-3 جامعه آماری 53
3-4 نمونه تحقیق و روش نمونه گیری 53
3-5 ابزار تحقیق 53
3-6 روایی و پایایی آزمون 54
3-6-1 روایی آزمون 54
3-6-2 پایایی آزمون 55
3-7 شیوه اجرا 55
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….59
4-2شاخصه های آماری……………………………………………………………………………………………..59
4-2-1 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………59
4-2-2آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………….62
4-3فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………62
4-3-1فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………….62
4-3-2فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….69
5-2یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………70
5-2-1نتایج فرضيه اصلی…………………………………………………………………………………………..70
5-2-2نتایج یافته فرعی اول………………………………………………………………………………………..72
5-2-3نتایج یافته فرعی دوم……………………………………………………………………………………….73
5-2-4نتایج فرضيه فرعی سوم…………………………………………………………………………………….74
5-3محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….75
5-4پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………76
5-5پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………76
منابع و ضمایم…………………………………………………………………………………………………………………………..78

فهرست جدول:

جدول 4ـ 1: فراوانی گروههای نمونه آزمایشی و کنترل 59
جدول4ـ2: توصیف آماری نمرات مرحله پیش آزمون فرسودگی شغلی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل 60
جدول4ـ3: توصیف آماری نمرات مرحله پس آزمون فرسودگی شغلی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل 61
جدول4-4 نتایج آزمون گالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمالیته بودن داده ها 62
جدول4-5: نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها 63
جدول4-6نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه فرسودگی شغلی گروه آزمایش و کنترل) 64
جدول(4-7) نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه خستگی عاطفی گروه آزمایش و کنترل) 65
جدول(4-8) نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه شخصیت زدایی گروه آزمایش و کنترل) 66
جدول(4-9) نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه فقدان موفقیت فردی گروه آزمایش و کنترل) 67

چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر طراحی آموزش کارگاهی تعهد سازمانی در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دخانیات استان یزد و کرمان است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و نمونه آماری 30 نفر به صورت نمونه گیری جایگزینی تصادفی انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان ادارات دخانیات استان های یزد و کرمان در سال 1393 حدود 102 نفر می باشد. متغیر مستقل به شکل آموزش کارگاهی با موضوع تعهد سازمانی برای گروه آزمایش اجرا شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی مثل میانگین ، انحراف معیار و نمودار و همچنین از روش های آمار استنباطی آزمون تحلیل کواریانس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. تحلیل داده های آماری نشان داد که بین میانگین نمرات فرسودگی شغلی گروه آزمایش و گواه بعد از اعمال متغیر مستقل تفاوت معنی داری به وجود آمد.یعنی اعمال متغیر مستقل آموزش کارگاهی تعهد سازمانی میزان فرسودگی گروه آزمایش را کاهش داد. با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش نتایج نشان داد که آموزش تعهد سازمانی موجب کاهش هر سه بعد فرسودگی شغلی یعنی خستگی عاطفی، شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردی کارکنان دخانیات استان یزد می شود.
واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، آموزش کارگاهی، کارکنان ادارات دخانیات

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
هر یک از افراد جامعه بخش زیادی از زمان زندگی خود را صرف کار می کنند. با توجه به اینکه امروزه انجام هر نوع کار عموما با استفاده از انواع متنوعی از ابزارها و تکنولوژیها همراه گشته، عدم استفاده از آنها به منزله عدم توانایی انجام کار، دشوارتر شدن انجام کار و به دنبال آن زدگی از کار و موارد نظیر آن خواهد بود. بنابر این استفاده از تکنولوژیها و ارتباط با دیگران در بسیاری از فعالیتها به ویژه فعالیتهای شغلی در محیط های سازمانی جزء جدایی ناپذیر هر کاری است.
شرایط کار در سازمان میتواند انگیزش، عملکرد و رفتار کارکنان را به کلی تحت تاثیر قرار دهد. طبق تحقیقات انجام شده رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از نگرشهایشان باشد، از این رو، آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند. درواقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است. طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد سه نگرش عمده بیشترین توجه و تحقیق را از سوی محققان به خود جلب کرده اند. این سه نگرش عبارتند از: ۱ – رضایت شغلی۲ – وابستگی شغلی و ۳ – تعهد سازمانی (فرهنگی، 1391).
به اعتقاد مسلچ (2001) زمانی که نگرش افراد به عنوان کارکنان یک سازمان در هر سه حیطه رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی کاهش پبدا کند، فرسودگی شغلی شکل میگیرد. تحقیقات بسیاری در رابطه با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی انجام شده و رابطه بین این دو مفهوم را به شکلهای مختلف کشف کرده اند. در این تحقیق محقق تاثیر آموزش کارگاهی تعهد سازمانی را بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان استانهای یزد و کرمان را به آزمایش گذاشته است که در ادامه بدان پرداخته میشود.

1-2 بیان مسئله
در گذشته صاحب نظران تصور ميكردند سندرم فرسودگي شغلي بيشتر در مشاغل خدمات اجتماعي از قبيل پزشكان، معلمان، پرستاران، كارگران اجتماعي، مشاوران و مأموران رايج است (شیروم و دیگران، 2004). واژه فرسودگي شغلي براي اولين بار در اواخر دهه ۱۹۶۰ توسط فرودنبرگر زماني که وي علائم خستگي را در کارکنان خود مشاهده کرد تعريف شده، او اين پديده را سندرم تحليل قواي جسمي و رواني ناميد که در افراد شاغل در حرفه هاي کمک رسان بوجود مي آید.
اما امروزه اين تصور وجود دارد كه فرسودگي شغلي ممكن است در هر شغلي ايجاد شود. شواهد بيانگر آن است كه اين سندرم براي همة افرادي كه در انواع مشاغل فعاليت مي كنند، مي تواند تهديد بزرگي به شمار آيد. به طوري كه اخیرا مشاغل ديگري مانند کارکنان بخشهای اداری و خدماتی نيز در معرض خطر فرسودگي شغلي قلمداد شده اند. همچنين برخي صاحبنظران معتقدند فرسودگي شغلي بدون در نظر گرفتن نوع شغل در ميان افرادي كه با مردم كار مي كنند به ميزان هاي متفاوت اتفاق مي افتد (هاکانه و دیگران، 2006).

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع نام تجاری، شخصیت برند، مصرف کنندگان، بانک تجارت Next Entries پایان نامه درباره تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، آموزش کارگاهی، استان یزد