منابع تحقیق با موضوع شخصیت برند، وفاداری مشتری، نام تجاری، وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد

با تشکر فراوان جناب آقایان دکتر اسماعیل رمضانپور و جناب آقای دکتر اکبری اساتید راهنما ومشاورم
جناب آقایان دکتر دوستان و جناب آقای ابراهیم پور داوران محترم
سپاس گويم مهرباني و لطف شمارا كه سرشار از عشق و يقين است.

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل اول کلیات تحقیق
1-1) مقدّمه 2
1-2) بیان مسأله 2
1-3) مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق 5
1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-5) اهداف تحقیق 8
1-6) فرضیه های تحقیق 6
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9
1-8) قلمرو تحقیق 10
1-9) خلاصه تحقیق 11
فصل دوم ادبیات و پیشینۀ تحقیق
2-1)مقدمه 13
2-2)رضایت و وفاداری به برند 14
2-3) وفاداري مشتریان به نام تجاری 15
2-4) وفاداری به فروشگاه 16
2-5) انواع وفاداری 17
2-6) ابعاد وفاداري 18
2-7) ساختار ادراکی وفاداری 20
2-8) چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندي، اعتماد و وفاداري 21
2-9) مفهوم برند و تاریخچة شخصیت برند 24
2-10) اجزای برند 26
2-10-1) شخصیت برند 26
2-10-2)تصویر برند 27
2-10-3) هویت برند 28
2-11) ابعاد شخصیت و شخصیت برند 29
2-12) نظریه های مربوط به ویژگی های شخصیتی 32
2-13) مفهوم تجانس نام تجاری – خویشتن مصرف کننده 34
2-14) سبك های سازگاری 37
2-15) انواع سازگاری 38
2-16) شخصیت نام تجاری و تجانس (سازگاری با خود) 40
2-17) مدل سازگاری با خود 41
2-18) سازگاري خود پنداره بر وفاداري به برند 42
2-19) جنسیت 43
2-20) پیشینۀ مطالعاتی 44
2-20-1) مقدمه 44
2-20-2) پیشینۀ مطالعاتی در خارج از کشور 44
2-20-3) پیشینۀ مطالعاتی در داخل کشور 47
2-21) معرفی مدل مفهومی پژوهش 53
فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 55
3-2) روش تحقیق 55
3-3) جامعه و نمونه آماری 56
3-3-1) روش نمونه‌گیری و برآورد حجم نمونه 56
3-4) روش‌های گردآوری داده‌ها و اطلاعات 58
3-5) ابزار گردآوری داده‌ها 59
3-5-1) پرسشنامه‌ی تحقیق 59
3-5-2) بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات تحقیق 60
3-6) روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 62
3-7) تحلیل مدل معادلات ساختاری 63
3-8 دلیل استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرمافزار LISREL 64
3-9) خلاصه فصل 64

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4 – 1 ) مقدمه 66
4- 2) توصيف ويژگی های جمعيت شناختي پاسخ دهندگان 66
4 – 3 ) توصیف متغیرهای تحقیق 69
4 –4 ) آزمون نرماليته 70
4- 5) بررسی مدل تحقیق 71
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد 71
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 72
4-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 72
4-6) آزمون فرضیه ها 73
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1) مقدمه 78
5-2) نتایج آمار توصیفی 78
5-2-1) تحلیل متغیرهای تحقیق 78
5-3)میانگین سئوال های متغیرهای تحقیق 79
5-4) نتایج آمار استنباطی 79
5-5) پیشنهادهای تحقیق بر اساس فرضیه های تحقیق 81
5-6) پیشنهادهای تحقیق‌های آتی 81
5-7) محدودیت‌های تحقیق 82
فهرست منابع 83
پیوست ها 90

عنوان صفحه
جدول2-1) ابعاد شخصیت برند 32
جدول2-2) پیشینه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور 50
جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش‌های عددی گزینه‌های پرسشنامه 59
جدول 3-2) متغيرها و تعداد سؤالات پرسشنامه 60
جدول3-3) پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه 62
جدول 4 – 1) توصیف متغیر جنسيت پاسخ دهندگان 66
جدول 4 – 2) توصیف متغیر ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان 67
جدول 4 – 3) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان 68
جدول 4 – 4) توصیف متغیرهای تحقیق 69
جدول 4 – 5) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر های تحقیق 70
جدول 4- 6) شاخص های معنی داری و برازش مدل 73
جدول 4 – 7) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد 76
جدول 5 – 1) توصیف متغیرهای تحقیق 79
جدول 5 – 2) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد 80

عنوان صفحه
نمودار 4 – 1) میله ای متغیر جنسيت پاسخ دهندگان 67
نمودار 4 – 2) میله ای متغیر ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان 68
نمودار 4 – 3) میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان 69
نمودار 4 – 4) راداري متغیرهای تحقیق 70
نمودار 4- 5) آزمون مدل پایه تحقیق (حالت اعداداستاندارد) 71
نمودار 4- 6) آزمون مدل پایه تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 72
نمودار 4- 7) آزمون مدل پایه تحقیق (حالت اعداداستاندارد) :زنان 74
نمودار 4- 8) آزمون مدل پایه تحقیق (حالت اعدادمعنی داری):زنان 74
نمودار 4- 9) آزمون مدل پایه تحقیق (حالت استاندارد): مردان 75
نمودار 4- 10) آزمون مدل پایه تحقیق (حالت اعداد معنی داری): مردان 75

عنوان صفحه
شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق 6
شکل2-1) ابعاد وفاداری 19
شکل2-2) ساختار ادراکی وفاداری 21
شکل2-3) چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندي، اعتماد و وفاداري 21
شکل2-4) ارتباط میان شخصیت نام تجاري،رضایت، ارزش ادراکی، اعتماد و وفاداري 24
شکل2-5) اجزای برند 28
شکل2-6) ابعاد شخصیت برنداز دیدگاه جنیفرآکر 30
شکل2-7) ابعاد شخصیت برنداز دیدگاه جونز 31
شکل2-8) ساختار خویشتن مصرف کننده 35
شکل2-9) مدل سازگاری با خود. 42
شکل2-10) مدل سازگاري خود پنداره بر وفاداري به برند 43

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان هست.مطالعات نشان می‌دهد که نمانام‌ها مانند انسان‌ها دارای شخصیت می‌باشند که آن‌ها را در ذهن مصرف‌کنندگان متمایز می‌نماید.با تمرکز بر مزایای نام تجاری نمادین، محققین تا به امروز، دو جریان شخصیت برند و خود تجانسی را موردبررسی قرار داده‌اند و دریافتند که شخصیت برند و خود تجانسی باعث افزایش سودآوری و پایداری یک شرکت می‌گردد. با افزايش رقابت در دنياي امروز، نياز سازمان‌ها به استفاده از رويكردي مشتري محور در استراتژي بازاریابی‌شان، به‌طور چشمگيري افزایش‌یافته است. شرکت‌ها ياد گرفته‌اند كه جذب مردم كار ساده‌ای است، اما تبديل آن‌ها به مشتريان وفادار به سازمان كاري بس دشوار است. امروزه تحقيقات نشان داده‌اند كه رضايت مشتريان ديگر كافي نيست، بلكه آنچه مهم است نگهداري مشتريان و افزايش وفاداري آن‌ها است. اصلاح نظام توزیع و پخش یکی از محورهای اصلاح ساختاری اقتصادی است. از مهم‌ترین ارکان نظام توزیع و پخش، داروخانه‌ها هستند. به‌منظور رقابتی‌تر کردن و افزایش سهم این نوع فروش، داروخانه‌ها توسعه زیادی در مهروموم‌های اخیر یافته است. در این میان حفظ مشتریان از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران هست. روش تحقیق ازنظر نوع تحقیق ، توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت پخش رازی در استان گیلان می‌باشند . نمونه‌گیری به روش غیر احتمالی در دسترس صورت پذیرفت و حجم نمونه 382 نفر از مشتریان است، ابزار سنجش و اندازه‌گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت بررسی روایی پرسشنامه ازنظر متخصصین و صاحب‌نظران استفاده گردید .برای برآورد ضریب پایائی در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که شخصیت برند و تجانس تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارند.

کلمات کلیدی: شخصیت برند، تجانس، وفاداری مشتریان.

1-1) مقدّمه
با افزایش رقابت در دنیای امروز نیاز سازمان ها به استفاده از رویکردی مشتری محور در استراتژی بازاریابیشان به طور چشم گیری افزایش یافته است. شرکت ها یاد گرفته اند که جذب مردم کار ساده ای است اما تبدیل آن ها به مشتریان وفادار به سازمان کاری دشوار است، از سوی دیگر برندهایی ظهور نموده اند که امروزه اولویت انتخاب ها را به خود معطوف کرده و معنایی نمادین را به مصرف کنندگان منتقل می نمایند که باعث میشود به آن مارک مراجعه نمایند. تاثیر نشانه های مارک ها یا برندها ممکن است بر روی تصور مصرف کنندگان برند یا شخصیتی که از آن برند به دست می آورند تاثیر بگذارد، تمرکز بر مزایای نمادین برند تحقیق بر روی دو سازه شخصیت برند و تجانس( سازگاری با خود) را در حوزه رفتار مصرف کننده مهم و ضروری می نماید. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر دو سازه شخصیت برند و تجانس( سازگاری با خود) بر وفاداری مشتریان به فروشگاه می باشد .
در این فصل کلیاتی در مورد پژوهش بیان می گردد در ابتدا سعی شده است که در بیان مساله موضوع اصلی پژوهش به طور کامل تشریح گردد، با ارایه مدل مطالعاتی پژوهش متغیرهای تحقیق تعریف شده و سپس اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش به طور کامل تشریح و در ادامه با بیان اهداف و فرضیات و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش راهنمای اجرایی ما در پژوهش نشان داده می شود.در ادامه برای تمرکز بر پژوهش قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش بیان می گردد.

1-2) بیان مسأله
در هر سازمانی چه تولیدی و چه خدماتی ، مهم ترین عامل برای حفظ و رشد سازمان مشتریان آنند ، به طوری که اگر ، سازمان در جلب رضایت و وفاداری آن ها موفق شود و بتواند آن ها را حفظ کند ، زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود را فراهم کرده است. با افزایش رقابت ، نیاز به وفاداری مشتری و حفظ آن نیز ، اهمیت ویژه ای می یابد در واقع می توان گفت که مهمترین خروجی ارائه دهندگان محصول و خدمات وفاداری مشتریان آنها می باشد ( p.115, 2010,Usakli and Balogiu ). . حفظ و گسترش وفاداری به نام تجاری ، بزرگترین چالش رقابت های بی امان بازارها محسوب می شود. به همین دلیل ، امروزه یک گرایش جهانی به بازاریابی وفاداری وجود دارد و از جمله موضوعات محبوب در میان بازاریابان می باشد . شرکت های بسیاری در اغلب صنایع ، به مطالعه ، ارزیابی و اجرای راهبردهای وفاداری و برنامه هایی با هدف پرورش روابط قوی با مشتریان خود می پردازند (Das,2013). شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنها می باشند ، زیرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند ، رقابت در حال افزایش است و هزینه های جذب مشتریان جدید نیز به شدت افزایش یافته است ( رنجبریان و براری ، 1388 ، ص 84 ) .
وفاداری مشتری ، امری مهم تر از تکرار خرید است . در واقع حتی اگر کسی ، بارها از شرکتی خرید کند ، به این معنا نیست که نسبت به آن شرکت وفادار است ، بلکه ممکن است فقط در دام سکون یا بی تفاوتی افتاده باشد و یا ممکن است ، موانعی توسط شرکت ایجاد شده باشد که باعث چنین رفتارهایی می شود . از طرف دیگر مشتری وفادار ممکن است ، چندمین بار یک نام تجاری یا یک محصول را نخرد تنها به این دلیل که ، نیاز او به آن کالا کاهش یافته باشد ( ابراهیمی و همکاران، 1393، ص102).
به دلیل افزایش شدت رقابت ، استراتژی شرکت ها از تمرکز صرف بر جذب مشتریان جدید ، به تمرکز بر تامین امنیت و بهبود وفاداری مشتری ، تغییر پیدا کرده است .
وقتی مشتریان به فراورده ها و خدمات یک شرکت علاقه مند می شوند ، به تبع این موضوع ، نه تنها حجم خریدشان را از آن شرکت افزایش می دهند ، بلکه برخورد مثبتی در مورد آن شرکت دارند و شرکت مورد علاقه خود را به دوستان و خویشاوندان خود معرفی نموده و خرید از آن را توصیه می کنند.
امروزه مديران موفّق به اين نتيجه رسيده اند كه وفادار ساختن مشتريان و نگاه داشتن آنها در سبد مشتريان تنها در پرتوي جلب اعتماد آنها به سازمان ميسّر خواهد بود بنابراين تغيير جهت بازاريابي و تكيه بر مشتري گرايي مبتني بر اعتماد براي شركت ها يك الزام است تا يك فرصت اختياري .
بطور کلی همه مارک های تجاری نمی توانند باعث جلب توجّه و جذب مشتریان وفادار گردند.توسعه و نگهداری از مصرف کننده وفادار به نام تجاری در قلب برنامه های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدل مفهومی Next Entries منابع تحقیق با موضوع نام تجاری، وفاداری مشتری، مصرف کنندگان، وفاداری مشتریان