پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، شبکه اجتماعی، متغیر مستقل، کنش ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

که در تمامی ابعاد مورد بررسی کاربران تا حد زیادی تحت تاثیر فضای کلوب هویت بازتابی دارند.
واژه های کلیدی:
شبکه اجتماعی، شبکه اجتماعی کلوب دات کام، کاربران، هویت اجتماعی

فهرست مطالب:
عنوان
صفحه
1-فصل اول

– مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
1-1.بیان مساله ‏…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5
1-2.اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9
1-3. اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10
2-فصل دوم

– مقدمه

2-1.پیشینه نظری (داخلی وخارجی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12
2-2.مروری بر نظریات مرتبط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
30
– مقدمه

دید2گاه نظریه پردازان سطح کلان

2 -2-1.امیل دورکیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
30
2-2-2.کاستلز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
34
دیدگاه کنش گرایان متقابل

2-2-3.جرج هربرت مید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
36
2-2-4.چارلز هورتون کولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
36
2-2-5.روزنبرگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
37
2-2-6.آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
39
2-2-7.پیربوردیو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
43
2-2-8.ریچارد جنکینز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
44
دیدگاه های جدید هویت اجتماعی

2-2-9.تاجفل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
45
2-2-10.پیتربورک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
47
2-2-11.گافمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50
2-2-12-شری ترکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
51
نظریه های ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
52
2-2-13.کاستلز(جامعه شبکه ای) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
52
2-2-14.مک کامبز و شاو(برجسته سازی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
53
2-2-15.الیهوکاتز(استفاده ورضامندی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
54
2-2-16. بال روکیچ و دی فلور(وابستگی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
54
2-2-17.هابرماس(حوزه عمومی و کنش ارتباطی) ……………………………………………………………………………………………………………………..
56
2-2-18.گربنر(کاشت) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
57
2-2-19.استوارت هال(بازنمایی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
59
2-3.چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
60
2-3-1.استفاده ورضامندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
60
2-3-2.کاشت(پرورش)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
61
2-3-3.ساخت یابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
63
2-3-4.جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
67
2-4. فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
69
2-5. مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
72
3-فصل سوم

3-1. روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
74
3-2. شیوه گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
74
3-3. ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
75
3-4.واحد تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
77
3-5. تعریف نظری وعملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
78
3-5-1.تعریف نظری .

3-5-1-1. متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
78
3-5-1-2. متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
82
3-6.اعتبار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
100
3-7.روایی گردآوری داده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
100
3-8.جامعه آماری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اوقات فراغت، سن ازدواج Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی، توزیع فراوانی