منابع تحقیق با موضوع نرخ بهره، رشد اقتصادی، سیاست پولی، رشد تولید

دانلود پایان نامه ارشد

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…

پدرانمان
مادرانمان
استادانمان

چکیده
یکی از ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود بانکی است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده بلکه باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. در اين مطالعه اين مسأله پيگيري مي‌ شود كه تاثیر سیاستهای پولی  بر رشد اقتصادی چیست؟ در این تحقیق متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، نرخ اسمی ارز، نرخ تورم، پایه پولی به عنوان متغیر مستقل می باشد. میزان تولید ملی به عنوان متغیر وابسته که تابعی از متغیرهای مستقل مذکور می باشد. داده های مورد بررسی برای نرخ سود موجود در ايران طي دوره 1390- 1352 میباشد که از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل برداشت می باشد.
برای این منظور، با بهرهگیری از روش تخمین مدل خود رگرسیونی با توزیع وقفه های زمانی1 استفاده شده که متغیر نرخ ذخیره قانونی به همراه متغیرهای پایه پولی، نرخ تورم و نرخ اسمی ارز در مدل لحاظ شده است. نتایج برآورد نشان میدهد که متغیر وقفهدار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنیدار بر مقدار رشد اقتصادی در دوره جاری داشته و متغیر نرخ ذخیره قانونی در سال جاری تأثیر منفی و با یک وقفه تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد تولید داشته است. در خصوص تأثیر نرخ ذخیره قانونی بر رشد تولید میتوان بیان کرد که با گذشت زمان به تدریج با افزایش نرخ ذخیره قانونی از رشد اقتصادی کاسته می شود. متغیر نرخ اسمی ارز نیز در سال جاری تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی داشته است. متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنیدار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی داشته است. پایه پولی نیز عمدتاً دارای تاثیرگذاری منفی بر رشد اقتصادی بوده است. بنابراین بایستی در اجرای این سیاست با نخبگان اقتصادی و علمی مشورت شود.
کلید واژه : سیاستهای پولی، مدل ARDL،رشد اقتصادی ایران

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2-بیان مساله 7
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق 9
1-4- اهداف تحقیق 13
1-5- فرضيه های تحقیق 13
1-6- مفهوم عملیاتی متغیرها 14
1-7- روش و ابزار گردآوري اطلاعات 14
1-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 14
1-9- جمع بندی 14

فصل دوم: مبانی نظری
2-1-مقدمه 16
2-2-کلیاتی در مورد سیاستهای پولی 16
2-3-تعریف سیاست هاي پولی 19
2-4-انواع سیاست پولی 20
2-4-1- سیاست پولی انبساطی 20
2-4-2- سیاست پولی انقباضی 20
2-5-لزوم سیاست گذاري پولی 20
2-6-اهداف سیاست پولی 21
2-7-ابزارهای سیاست گذاری پولی 21
2-8-ابزارهای سیاست پولی در ایران 22
2-8-1- ابزارهای مستقیم 22
2-8-2- ابزارهای غیرمستقیم 23
2-9-تاریخ سیاست پولی 25
2-10- سیاست های مالی و پولی از منظر اسلام 26
2-11-اثربخشی سیاست های پولی 28
2-12- مطالعات اقتصاد اسلامی در زمینه سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن 32
2-12-1- نهاد تعيين‌كنندة اهداف سياست پولي در نظام دموكراسي غربي 34
2-12-2- نهاد تعيين‌كنندة اهداف سياست پولي در نظام مردم‌سالار ديني 37
2-12-3- حفظ ارزش پول به‌عنوان هدف مهم سياست‌هاي پولي در نظام اقتصادي اسلام (استنباط مستقيم) 40
2-13- تحليل ماهيت پول در مطالعات اسلامی 40
2-14- تحليل ماهيت پول كنوني 42
2-15- برخورد دولت و مردم با پول 44
2-15-1- معناي عقد 45
2-15-2- عدم لزوم بيان عقد و عهد به زبان 45
2-15-3- اهميت رعايت عهد وپيمان در اسلام و در سيره عقلا 46
2-15-4- پول و مسئلة عهد و پيمان 47
2-16- حفظ ارزش پول به‌عنوان هدف مهم سياست‌هاي پولي (استنباط غيرمستقيم) 49
2-16-1- پول واحد محاسبه ارزش اموال 49
2-16-2- پول وسيله‌اي براي ذخيرة ارزش‏ 51
2-17- رابطه عقود مشاركتي با كاهش فقر 52
2-17-1- توزيع ناعادلانه ثروت 52
2-17-2- فقدان سرمايه 53
2-17-3- فقدان امكانات شغلي 54
2-17-4- پايين بودن بهره وري و سود 54
2-17-5- پايين بودن سطح توليد 54
2-17-6- افزايش بي رويه قيمت ها 55
2-17-7- بي ثباتي اقتصادي 55
2-17-8- آسيب پذيري در برابر شوك ها 56
2-18- رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر 56
2-19- بررسی عملکرد عقود در سیستم بانکی ایران 58
2-20- خصوصیات اقتصادی ایران 59
2-20-1 – ویژگی های طرف تقاضا 59
2-20-2- ویژگیهای طرف عرضه 60
2-21- پيشينه تحقيق 62
2-21-1- مطالعات داخلی 62
2-21-2- مطالعات خارجی 65

فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مقدمه 69
3-2- آزمونهای پایایی متغیرها 69
3-2-1- آزمون ريشه واحد ديكي- فولر تعميم يافته 70
3-2-2- تعيين وقفه هاي بهينه الگو 70
3-2-3- آزمون ريشه واحد فيليپس- پرون 71
3-3- معرفي آزمون هم انباشتگي خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی 72
3-4- ارائه الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) 73
3-5- معرفی مدل تحقیق و پایگاه دادههای آماری 75
3-6- جمع بندی فصل 76

فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 78
4-2- معرفی مدل تحقیق و پایگاه داده های آماری 78
4-3- آزمون پایایی متغیرهای تحقیق 78
4-4- نتایج تخمین مدل و تحلیل یافته های تحقیق 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 90
5-2-پیشنهادات 95

پیوستها 97
فهرست منابع و مآخذ 100
فهرست جداول، نمودارها
عنوان صفحه

ب – منابع مالی و سیاستهای مالی : 59
ج – سیاستهای پولی : 60
جدول (4-1). نتایج آزمون ریشه واحد ADF و PP 79
جدول (4-2). نتایج آزمون ریشه واحد زیوت و اندریوز و لامزداین و پاپل 80
جدول (4-3). نتایج برآورد الگوی پویا به روش ARDL(1,1,0,0,0) 81
جدول (4-4). نتایج آزمونهای تشخیص الگوی پویا 85
جدول (4-5). نتایج تخمین الگوی تصحیح خطا (ECM) 86
نمودار (4-1). نتایج آزمونهای ثبات و پایداری ضرایب مدل ……………………………………………………86
جدول (4-6). نتایج مربوط به برآورد ضرایب بلندمدت مدل 87

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
یکی از ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود بانکی است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت میگردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند. از دیدگاه خانوارها میتوان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد.نرخبهره را میتوان بصورتهای گوناگونی تعریف کرد. در بین مردممبلغی که درهنگام بهرهبرداری از سرمایه پرداخت میگردد به بهره معروف است. چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود به آن اندازه یا نرخ بهره گفته می شود. 
از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت میگردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد میتواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند. از این رو هر فرد با توجه به نرخ بهره جاری میسنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد.پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی میکند. (گلریز،1367: 56).
در شناختی که از نرخ بهره بدست آمد، دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند، اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عامل بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت میدهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند. بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را برعهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان میدهد. نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پساندازهای خانوارها و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی برقرار میشود، نقش تعیین کنندهای بازی میکند. 
خانوارها با توجه به انتظارات خود از آینده، نرخ تورم، … و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم
میگیرند که چه میزان از درآمدهای خود را پسانداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج میتوانند برای درآمدهای پولی خود برنامهریزی و تصمیمگیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا میکند. خانوارها میتوانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره، سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار، سپردهگذاری در بانک، خرید اوراق قرضه، … یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی میکند. مصرفکنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پسانداز تصمیم خواهند گرفت. آنها در هر زمان از خود میپرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پسانداز در جهت سرمایهگذاری هدایت کنند (توتونچیان، 1367: 20).
نرخ بهره به جامعه علامت میدهد و به آنها میگوید که چگونه از منابع مالی استفاده کنند. نرخ بهره به مردم میگوید که هزینه اجاره پول چه میزان است. نرخ بهره به تولیدکنندگان علامت میدهد که چگونه منابع مالی را تخصیص دهند و کارفرمایان از خود میپرسند که سرمایهگذاری با توجه به نرخ بهره رایج چه منافع و ریسکهایی را به ارمغان میآورد. تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی دوست دارند که منابع مالی ارزان قیمت بدست آورند، اما اگر نرخ بهره در نقطه تعادل خود قرار نگیرد، ممکن است تقاضای آنها برای کالاهای سرمایهگذاری و یا موجودی انبارها تقاضای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و یا ممکن است خوش بینی آنها نسبت به آینده و سرمایهگذاری های آنها تولید را به سطحی برساند که با تقاضای برنامهریزی شده خانوارها فاصله زیادی بگیرد. شکاف عرضه و تقاضای کل و دورههای کسب و کار میتواند تحت تاثیر نرخ بهره قرار گیرد و این مساله باعث میشود که بانکهای مرکزی در مورد تغییرات نرخ بهره با دقت و هوشیاری عمل کنند. نرخ بهره در اقتصاد سازوکاری را ایجاد میکند که جامعه را در تصمیم به چگونگی تخصیص درآمد به کالاها و خدمات در طی زمان راهنمایی میکند. این همان کاری است که قیمتها در اقتصاد انجام میدهند. آیا جز این است که در اقتصاد قیمتها میتوانند وظیفه تخصیص کالاها یا خدمات را برعهده گیرند و هر فرد را به گزینش کالا یا خدمت و ارزشگذاری نسبت به آنها راهنمایی میسازد. روشن است که نرخ بهره جایگاه کلیدی در اقتصاد دارد و نظریهپردازان در الگوهای اقتصادی ارتباط نیرومندی بین نرخ بهره و میزان درآمد یا تولید ملی برقرار میکنند.  در شکل چرخه ساده اقتصاد با پنج جز مهم آن (بنگاههای اقتصادی، بازار نهاده های تولید، خانوارها، بازار کالاها و خدمات و بازارهای مالی) به تصویر کشیده می شود. سطح نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی مهم و سطح اشتغال، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی به عنوان عاملهای اقتصادی مهم برجسته شدهاند.
کینز به عنوان یک اقتصاددان برجسته به بهره به صورت ویژهای مینگرد. از نظر وی بهره نرخی است که میزان تمایل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین میکند و بعبارت دیگر نرخ بهره تعادل بین صورت های مختلف دارایی و میزان پول نقد را موجب می شود. همچنین او معتقد بود که نرخ بهره مبلغی است که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخته میشود. بر اساس نظریات

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع بازده مورد انتظار، سود سهام، ارزش افزوده، اوراق قرضه Next Entries منابع تحقیق با موضوع سیاست پولی، نرخ بهره، اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی