دانلود تحقیق با موضوع بازده مورد انتظار، ثروت سهامداران، بازده مورد انتظار سهامدار، سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

1-5- فرضيههاي تحقيق 6
1-6- روش انجام تحقيق 7
1-7- متغيرهاي تحقيق 7
1-7-1 متغيرهاي وابسته 7
1-7-2- متغيرهاي مستقل 7
1-7-3- متغير کنترلي 7
1-8- روش گردآوري دادهها 7
1-9- قلمرو تحقيق 7
1-10- تعريف واژههاي عملياتي 8
1-11- ساختار تحقيق 8
1-12- خلاصه فصل 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول سود 11
2-1- تعريف سود 11
2-3- پيشبيني سود 11
2-4- چرا شرکت ها سود تقسيم مي کنند؟ 12
2-5- اهميت تقسيم سود 13
2-6- روش هاي پرداخت سود سهام 14
2-6-1 سود تقسيمي نقدي 15
2-6-2 سود تقسيمي به صورت اوراق قرضه 15
2-6-3 سود سهمي 16
2-6-3-1 مزیت های سودسهمی 16
2-6-3-1- الف مزيت هاي سود سهمي براي سهامداران 16
2-6-3-1- ب مزيت هاي سود سهمي براي شرکت 17
2-6-3-2- محدوديت هاي سود سهمي 18
2-6-4 تجزيه سهام 19
2-6-5 تجميع سهام 19
2-6-6 بازخريد سهام 19
2-7- سياست هاي تقسيم سود 20
2-7-1 سياست تقسيم سود منظم 20
2-7-1-1 روش درصد ثابتي از سود هر سهم 21
2-7-1-2 روش مبلغي ثابت 22
2-7-1-3 روش درصدي از ارزش اسمي 24
2-7-2 سياست تقسيم سود نامنظم 24
2-7-3 سياست تقسيم سود باقيمانده 24
2-7-3-1 سياست تقسيم سود مطلقاً باقيمانده 25
2-7-3-2 سياست پرداخت درصد ثابتي از سود باقيمانده 25
2-7-3-3 سياست تقسيم سود باقيمانده يکنواخت 25
2-8- محدوديتها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سياست تقسيم سود 26
2-9- بازده 27
2-9-1- تعريف سرمايه گذاري 27
2-9-2 فرضيه بازارهاي کارا (EMH) 28
2-9-2-1 سطح کارآيي ضعيف 29
2-9-2-2 سطح کارايي نيمه قوي 29
2-9-2-3 سطح کارايي قوي 29
2-9-3- بازده سرمايه گذاري 29
2-9-3-1 بازده کمي 29
2-9-3-2 بازده کيفي 30
2-9-4 نرخ بازده مورد انتظار يا نرخ بازده واقعي 31
2-9-4-1 نرخ بازده مورد انتظار 31
2-9-4-2 نرخ بازده واقعي سهام (روش اول) 32
2-9-4-3 نرخ بازده واقعي سهام (روش دوم) 34
2-10- مروري بر پيشينه تحقيق 35
2-10-1 تحقيقات خارجي 35
2-10-2 تحقيقات داخلي 36
2-11- خلاصه فصل 37
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه 39
3-2- اهداف تحقيق 39
3-3- سوالات تحقيق 39
3-4- فرضيههاي تحقيق 40
3-5- تعريف متغيرهاي مفهومي و عملياتي تحقيق 40
3-5-1 غيرهاي وابسته 40
3-5-1-1 بازده مورد انتظار سهامدار. 40
3-5-1-2 قيمت سهام 41
3-5-2 متغيرهاي مستقل تحقيق 41
3-5-2-1 متغير مستقل اصلي: سود تقسيمي هر سهم 41
3-5-2-2 متغيرهاي مستقل فرعي 41
3-5-2-2-الف نسبت حاشيه سود ناخالص 41
3-5-2-2-ب نسبت ارزشيابي سود (Price/ Earning) 42
3-5-2-2-ج نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام 43
3-5-3 متغير کنترلي و نحوه محاسبه آن 43
3-5-3-1 اندازه شرکت (Company Size) 43
3-6- قلمرو تحقيق 43
3-6-1 جامعه آماري 43
3-6-2 نمونه آماري 43
3-7- نحوه جمع آوري اطلاعات 44
3-8- روش آماري و آزمون فرضيهها 44
3-8-1 آزمونهاي تشخيص در دادههاي ترکيبي 44
3-8-1-1 آزمون چاو 44
3-8-1-2 آزمون هاسمن 45
3-8-2 رگرسيون پنل ديتا 45
3-8-3 همبستگي سريالي جملات خطا 46
3-8-4 آزمون نرمال بودن 46
3-9- خلاصه فصل 47
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
4-1- مقدمه 49
4-2- آمار توصيفي 49
4-3- آزمون تشخيص در داده هاي ترکيبي 50
4-3-1 نتايج آزمون چاو 50
4-3-2 نتايج آزمون هاسمن 51
4-4- نتايج آزمون فرضيهها 52
4-5- خلاصه فصل 54
فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادات
5-1- مقدمه 56
5-2- خلاصه تحقيق 56
5-3- نتايج تحقيق 57
5-4- محدوديت هاي تحقيق 58
5-5- پيشنهادات کاربردي تحقيق 58
5-6- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 58
5-7- خلاصه فصل 59
منابع و مأخذ 60
فهرست منابع فارسی 60
فهرست منابع انگلیسی 63
پيوست ها 64
چکیده انگلیسی 67

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق 50
جدول 4-2: نتايج آزمون چاو براي فرضيه اول 51
جدول 4-3: نتايج آزمون چاو براي فرضيه دوم 51
جدول 4-4: نتايج آزمون هاسمن براي فرضيه اول 51
جدول 4-5: نتايج آزمون هاسمن براي فرضيه دوم 52
جدول 4-6: خلاصه نتايج آماري حاصل از آزمون فرضيه اول 52
جدول 4-7: خلاصه نتايج آماري حاصل از آزمون فرضيه دوم 53

چکیده
تقسيم سود مي تواند عاملي مؤثر بر استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاريهاي پيش روي شرکتها باشد. هرقدر ميزان سود تقسيمي بيشتر باشد، منابع داخلي شرکت به منظور اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري کمتر خواهد شد و نياز به منابع خارج از شرکت بيشتر ميگردد. اين عامل ميتواند بر قيمت سهام شرکتها در آينده تأثير بسزائي داشته باشد. از آنجايي که بسياري از سهامداران شرکتها خواهان تقسيم سود نقدي ميباشند، مديران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره بايد بين علايق مختلف سهامداران يعني سود نقدي بين سهامداران و سرمايه گذاري در فرصت هاي سودآور تعادلي برقرار نمايند.يکي از معيارهاي اساسي براي تصميم گيري در بورس بازده سهام مي باشد. از اينرو در تحقيق حاضر به بررسي تأثير سود تقسيمي بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنايع مواد دارويي و غذايي بجز قند در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميپردازيم.روش انجام تحقيق شبه تجربي و پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) بوده و جامعه آماري آن شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زماني 10 ساله از 81 تا 90 مي باشد. با توجه به محدوديتهاي تحقيق، تعداد 47 شرکت در دوره زماني مربوط انتخاب شد. به منظور انجام آزمون فرضيات از روش رگرسيون پنل ديتا و براي انجام روش هاي آماري از نرم افزار EViews6 استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر این موضوع است که درصنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند رابطه معناداری بین سودتقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار وجود ندارد و همچنین نتايج آزمون فرضيه دوم در شرکت های مورد مطالعه حکایت از عدم ارتباط معنادار بين سود تقسيمي و قيمت سهام در شرکت هاي مورد مطالعه مي باشد. خریداران سهام در دوره های مذکورسرمایه گذاری در سهام را یک سرمایه گذاری بلندمدت تلقی نموده اند بنابراین توجهی به سود های مقطعی توزیع شده توسط شرکت ها ننموده اند به همین دلیل قیمت سهام به تقسیم سود شرکتهای صنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند حساس نبوده است.

واژگان کليدي: سود تقسيمي، بازده، ضریب بتا، قيمت سهام.

1-1- مقدمه
سود نقدي معمول ترين توزيع بازده از طريق شركتها به سهام داران ميباشد، ليكن شركت ها در توزيع سودنقدي خود يكسان عمل ننموده و خط مشی هاي متفاوتي را اتخاذ مينمايند. اين سياست ها مي تواند طيفي از عدم پرداخت سود نقدي تا پرداخت تمام عايدات شركت را دربرگیرد. اما ديدگاه سرمايه گذاران مي تواند به مراتب عميق تر باشد ؛ زيرا در اين فرايند آنها داراي بيشترين ريسك بوده و در نهايت خواستار بيشترين بازده نيز مي باشندبه طور كلي ميتوان گفت، هدف اساسي سرمايه گذاران از جمله سرمايهگذاران عادي، كسب بازدهي است (شجاع وشجاع 1391،16).
پیش بینی بازده موردانتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است. در دهه گذشته شرکت هاي ايراني سالانه بيش از دو سوم از سود ويژه خود را به صورت سود تقسيمي پرداخت کردهاند. با وجود اين، سياستهاي تقسيم سود بين شرکتها بسيار متفاوت است. حدود 5% از شرکتها به حداقل پرداخت قانوني سود (10%) اکتفا نمودند و بعضي از شرکتها بيشتر از درآمد خالص خود سود تقسيمي پرداخت نمودند.
تقسيم سود از چند جنبه حائز اهميت است: از يک نظر، تقسيم سود عاملي مؤثر بر استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري هاي پيش روي شرکت هاست. هرقدر ميزان سودتقسيمي بيشتر باشد منابع داخلي شرکت به منظور اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري کمتر خواهد شد. و نياز به منابع مالي خارجي از شرکت بيشتر مي گردد و اين عامل مي تواند بر قيمت سهام شرکت ها در آينده تأثير بسزائي داشته باشد. از طرف ديگر، بسياري از سهامداران شرکت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اينرو مديران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره بايد بين علائق مختلف سهامداران تعادلي برقرار نمايند تا هم فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري را از دست نداده باشند و هم سود نقدي مورد نياز بعضي از سهامداران را بپردازند.
سرمايه گذاران انگيزه هاي مختلفي براي خريد سهام دارند. برخي از آنها با اين انگيزه سهام عادي شرکت را خريداري مي کنند که بطور مستمر ساليانه مبلغي به عنوان سود سهام عادي دريافت کنند، در حالي که برخي ديگر به اميد برخورداري از افزايش قيمت سهام به خريد سهام عادي اقدام ميکنند. برخي ديگر نيز با هدف دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام به صورت توأماً سهام عادي را ميخرند، به همين دليل مديران بايد جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سياست هاي متفاوتي را اتخاذ نمايند.

1-2- بيان مسئله و تشريح موضوع تحقيق
منافعي که سهامدار از بابت سهم در اختيار کسب مي کند عبارتست از: سود تقسیمی، افزایش قیمت سهم، سهام جایزه و رعايت حق تقدم درسهام جدید شرکت. حال با توجه به اينکه يکي از مهمترين اهداف مديريت شرکت افزايش ثروت سهامداران مي باشد، بنابراين تصميم هاي مالي آنان بايد در راستاي تحقق اين هدف اتخاذ گردد. هدف مديريت شرکت به حداکثر رسانيدن ارزش شرکت ودر نتيجه افزايش ثروت سهامداران از طريق فراهم آوردن بازدهي فراتر از بازدهي مورد انتظار آنها است. معمولاً سود نقدي يکي از مهمترين منابع بازدهي براي سهامداران مي باشد. مديران شرکت ها دريافته اند که سهامداران آنها خواهان يک روند پايدار در سود تقسيمي پرداختي هستند زيرا ثبات سود تقسيمي اين پيام را مي دهدکه شرکت وضعيت مالي باثباتي داشته و داراي ريسک تجاري و بازرگاني پايين تري است و باعث ميشود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزايش يابد (سرافراز 1388، 38). تقسيم سود از يك طرف عامل اثرگذار بر سرمايه گذاریهاي پيش روي شركتها است و موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر ، بسياري از سهام داران شركت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل برقرار كنند. مديران بايد در مورد اين مسأله كه چقدر از عايدات شركت را به عنوان سود تقسيمي بين سهام داران توزيع و چه مقدار از آن را در شركت اندوخته نمايند، تصميمگيري كنند. بنابراين، تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت ها اتخاذ مي شود، بسيار حساس و داراي اهميت است (اعتمادي وچالاکی 1384،32).
(بينر1 2001) معتقد است که سياست سود تقسيمي ميتواند اطلاعاتي را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قيمت سهام و رفتار سرمايهگذاران تأثير بگذارد. به همين دليل در دنياي واقعي مديران مالي شرکت هنگام تدوين سياست سود تقسيمي، بايد با بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري آتي شرکت نسبت به منابع داخلي سرمايه تصميمگيري نمايند و بين سود تقسيمي فعلي و رشد آينده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهامداران حداکثر شود.
بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب میشود سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی ازجمله سود تقسیمی وافزایش قیمت سهام بدست می آورند. سرمایه گذاران دربورس ازاطلاعات مالی برای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل سهام استفاده میکنند لذا سود تقسیمی یک متغیراساسی است که هم سرمایه گذاران وهم مدیران در بازار سرمایه باید آن را مد نظر قرار دهند (بهرام فرومهرانی 29، 1383).
دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:
آیا بين سود تقسيمي و بازده مورد انتظار سهامدار در صنايع مواد دارويي و غذايي به جز قند رابطه معني داري وجود دارد یا خیر؟
آیا بين سود تقسيمي و قيمت سهام در صنايع مواد دارويي و غذايي به جز قند رابطه معني داري وجود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، مدیریت سرمایه Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، بازده مورد انتظار سهامدار، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار