منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، دارایی ها، اقتصاد دانش، سرمایه ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :
همه خوشحالی نهفته در پشت غرور پدر
و همه اضطراب نهفته در دعاهای مادر

چكيده: 1
فصل اول: كليات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 3
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 5
1-5-اهداف تحقیق 7
1-6-فرضیات تحقیق 7
1-7-قلمرو تحقیق 7
1-7-1- قلمرو موضوعی 7
1-7-2-قلمرو زمانی 7
1-7-3-قلمرو مکانی 8
1-8-تعاریف واژگان و اصطلاحات 8
فصل دوم: موضوع و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه 13
2-2- ادبیات موضوع 13
2-2-1-تاریخچه بانکداری 13
2-2-2- بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن 13
2-2-3- وظايف محوله بانکها 14
2-3-ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد) 16
2-4- شاخص های ارزیابی بانکها 16
2-4-1- شاخصهای عملکردی 16
2-4-1-1- شاخصهای غیرمالی 17
2-4-1-2- شاخصهای مالی 19
2-5- شرايط محيطی حاكم بر نظام بانكی 21
2-6- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 24
‬2-6-1- The Banker‬‬ 24
‫2-6-2- ﺷﺎﺧﺺ ‪CAMEL‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 24‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫2-6-2-1- ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬‬‬‬‬‬‬ 25‬‬‬‬‬‬‬
2-6-2-2-ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ‬ 25
‫2-6-2-3-ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬‬‬‬‬‬‬ 25‬‬‬‬‬‬‬
2-6-2-4-درآﻣﺪﻫﺎ‬ 26
‫ 2-6-2-5- ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ‬‬‬‬‬‬‬ 26‬‬‬‬‬‬‬
2-7- توضیحاتی در باره ی سيستم رتبه بندی کملز 27
2-7-1- سيستم رتبه بندی کملز در حوزه بانكداری اسلامی 28
2-8- درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ( (BSFRS‬ﺗﻮﺳﻂ‬ مودیز 29
2-8-1- ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس‪BSFR‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 29‬‬‬‬‬‬‬
2-9- روشهای رتبه بندی 31
2-10- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر‬ 31
‫ 2-10-1- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان‬‬‬‬‬‬‬ 31‬‬‬‬‬‬‬
‫ 2-10-2- ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ‬‬‬‬‬‬‬ 32‬‬‬‬‬‬‬
2-11- مفهوم و تعاریف سرمایه فکری 32
2-11-1- سرمایه فکری 34
2-11-2- مدیریت سرمایه فکری 35
2-11-3- سرمايه فكری و اجزای آن 35
2-11-4- ویژگیهای سرمایه فکری 36
2-11-5- عناصر سرمایه فکری 36
2-11-5-1- سرمایه انسانی 37
2-11-5-2- اجزاء سرمایه انسانی 39
2-11-5-2-1- قابلیت های کارکنان 39
2-11-5-3- سرمایه رابطه ای 45
2-11-5-4-سرمایه ساختاری 52
2-11-5-4-1- اجزاء سرمایه ساختاری 54
2-11-6- معیارهای سرمایه های فکری 59
2-11-7- اهمیت سرمایه فکری در بافت غیرانتفاعی 60
2-11-8- مقایسه دو رویکرد در مدیریت سرمایه فکری 62
2-11-9- اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 63
2-11-10-روشهای اندازه گیری سرمایه فکری 64
2-11-11- مدیریت سرمایه فکری پس از اندازه گیری سرمایه ها 66
2-11-12- گزارشگری سرمایه فکری 66
2-11-13- سير تكامل و روش‌هاي سنجش سرمايه فكري 67
2-12- پیشینه تحقیق 69
2-12-1- مطالعات داخلی 69
2-12-2- مطالعات خارجی 76
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
3-1-مقدمه 81
3-2- روش تحقیق 81
3-3-روش گردآوری داده ها 82
3-4 -ابزار گردآوری داده ها 82
3-5-روایی ابزار جمع آوری داده ها 83
3-6-پایایی ابزار جمع آوری داده ها 84
3-7- جامعه آماری 85
3-8 -تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 85
3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها 86
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها آزمون فرضیه ها
4-1 مقدمه‏ 91
4-2-توصیف داده های جمعیت شناختی 91
4-2-1-اطلاعات مربوط به سن 92
4-2-2-اطلاعات مربوط به جنسیت 93
4-2-3-اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی 94
4-2-4-اطلاعات مربوط به سابقه کاری 95
4-3-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه های جمعیت شناختی 96
4-3-1-آزمون میانگین برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه جنسیت 96
4-3-2-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سن 96
4-3-3-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه تحصیلات 97
4-3-4-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سابقه کاری 98
4-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق 99
4-5-تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضيه‌ها 100
4-5-1-آزمون فرضيه فرعی اول 103
4-5-2- آزمون فرضيه فرعی دوم 104
4-5-3- آزمون فرضيه فرعی سوم 105
4-5-4-آزمون فرضيه اصلی تحقیق 107
4-6-نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق 107
4-7-بررسی برازش مدل پژوهش 108
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه 111
5-2-نتایج فرضیه های پژوهشی 111
5-2-1-فرضیه فرعی اول 111
5-2-2-فرضیه فرعی دوم 112
5-2-3-فرضیه فرعی سوم 113
5-2-4-فرضیه اصلی 113
5-3-پیشنهادهای تحقیق 114
5-3-1-پیشنهادهای کاربردی 114
5-3-2-پیشنهاد برای تحقیقات آینده 117
5-4-محدودیت های تحقیق 118
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 121
منابع لاتین: 124
پیوست ها
چکیده انگلیسی: 130

جدول2-1-مبالغ و نرخ رشد نقدينگي و مانده کل سپرده‌هاي سيستم بانک 15
جدول 2-2- مقايسه مفاهيم و الگوهاي سرمايه فكري (دسته بندي‌هاي متفاوت سنجش سرمايه فكري) 68
جدول 3-1-ترکیب سوالات بر اساس متغیر های تحقیق 83
جدول 3-2- میزان پایایی بر اساس متغیرهای تحقیق 84
جدول 4-1-وضعیت سنی پاسخ دهندگان 92
جدول 4-2-وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان 93
جدول 4-3-وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان 94
جدول 4-4-سابقه کاری 95
جدول 4-5-نتایج آزمون t بر اساس جنسیت 96
جدول 4-6-نتایج آزمون ANOVA بر اساس مولفه سن 97
جدول 4-7-نتایج آزمون ANOVA بر اساس مولفه تحصیلات 98
جدول 4-8-نتایج آزمون ANOVA بر اساس مولفه سابقه کاری 99
جدول 4-9-نتایج شاخص های برازش مدل 109
جدول 4-10- نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول 103
جدول 4-11-نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم 104
جدول 4-12-نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم 105
جدول 4-13-نتایج مربوط به فرضیه اصلی تحقیق 107
جدول 4-14-نتایج کلی تحقیق 108

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 7
نمودار2-1-عناصر سرمایه های فکری 37
نمودار 2-2-اعتماد وسرمايه اجتماعي 50
نمودار2-3-فرآیند یادگیری سازمانی 55
نمودار2-4- سرمایه ساختاری 56
نمودار2-5-معیارهای اندازه گیری سرمایه فکری 60
نمودار 4-1-وضعیت سنی پاسخ دهندگان 92
نمودار 4-2-وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان 93
نمودار 4-3-وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان 94
نمودار 4-4-سابقه کاری 95
نمودار 4-5-آماره t برای مدل ساختاری و اندازه گیری فرضیه های فرعی 101
نمودار 4-6-ضرايب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌ گيری برای فرضیه های فرعی 102
نمودار4-7-آماره t مدل ساختاری و اندازه‌ گيری برای فرضیه اصلی تحقیق 106
نمودار4-8-ضرايب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌ گيری برای فرضیه اصلی تحقیق 106

چكيده:
هدف از اين تحقيق، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه می‌باشد. تحقيق حاضر از لحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی و از حيث اجرا ميدانی می‌باشد. جامعه آماری اين تحقيق شامل کارکنان بانک ملت در استان کرمانشاه می باشد که تعداد اعضای جامعه مورد بررسی بالغ بر 407 نفر می باشد.که با روش نمونه گیری دردسترس تعداد 205 پرسشنامه پخش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه مقاله پیری و همکاران (2013) که پس از تأييد روايی و پايايی آن (ضريب آلفای کرونباخ 83 درصد) بين نمونه توزيع گرديد. در این پژوهش به منظور بررسی روابط مطرح شده بین متغیرهای تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده شده است.
نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه فکری و هر سه بعد آن شامل (سرمایه انسانس، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) تاثیر مثبتی بر عملكرد بانك هاي ملت استان كرمانشاه داشته و تمام فرضیه های مطرح شده پذیرفته شده است.

کلیدواژه: سرمایه فکری ،صنعت بانکداری ، عملکرد بانک‌ها، بانک‌های ملت، تاثیر سرمایه

فصل اول
كليات تحقیق

1-1- مقدمه
قرن 21 قرن اقتصاد دانش محور است. در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فكری به عنوان یك عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیكی، ارجحیت بیشتری پیدا می كند. در نتیجه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیكی در اقتصاد جهانی امروز شده است. با رشد اقتصاد دانش محور، به طور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم كه دارایی های نامشهود شركت ها در مقایسه با دارایی های مشهود، عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها هستند. بنابراین سرمایه فكری و اجزای آن(سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری)مورد علاقه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است و افشای آنها در تصمیم گیری این دو گروه نقش برجسته ای را ایفا میكند. منظور از سرمایه فكری، توسعه و بكارگیری منابع دانش در شركتها است از این رو در هزاره سوم میلادی كه در آن سرمایه فكری نه فیزیكی، زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شركت در اقتصاد دانش محور است، افزایش شناخت و به كارگیری سرمایه فكری به شركت ها كمك می كند تا کاراتر، اثربخش تر، پربازده تر و نوآورتر باشند(دارابی، 1391، 106).
فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می‌دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و درجریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم می‌سازد.
در این فصل موضوعاتی مانند بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق(موضوعی، زمانی، و مکانی) و تعریف عملیاتی واژگان تحقیق بیان می‌شود.

1-2-بیان مسئله
تا اوایل دهه ی 1950، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه میپرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها می شد. اما امروزه ، روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوما تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایههای انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه ی فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسبتری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از داراییهای نامشهود(فکری) سرچشمه میگیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این واقعیت است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود وابسته است تا به دارایی های مشهود(فیزیکی و مالی). لذا، سرمایه ی فکری منبع اصلی توسعه ی اقتصادی محسوب می شود و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه ی مالی در مرتبه ی بعدی اهمیت قرار می گیرند. در چنین شرایطی سرمایه ی فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می رود. مهم ترین مسأله در زمینه ی دارایی های نامشهود، چگونگی مفهوم سازی، درک، ارزیابی و اندازهگیری این دارایی هاست. ابزارها و روش شناسی های مدیریت دانش به سازمانها کمک می کنند تا توانمندیها و قابلیت های خود را برای حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار و در نهایت دستیابی به اقتصاد دانش مدار، تحلیل و شناسایی کنند. چنین ارزیابی هایی می تواند اقتباس عملکردها و راه های مناسب، و هم چنین رشد نظام های دانشی ملی را برای توسعه ی همه جانبه تسهیل کند. از این روی، برای ایران که در سند چشم انداز 20 ساله ی خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید، اقتصاد مبتنی بر دانش می باید ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیتهایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه ی چهارم توسعه باید صورت گیرد، توجه به نظام بانکی کشور است. از کاستی های نظام بانکی کشور، ساختار دولتی آن است. در بحث ساختاری، کاهش تصدی دولت و کوچک کردن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس تهران، معاملات بورس Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی