پایان نامه با کلمات کلیدی هموار سازی، هموارسازی سود، تقسیم سود، هموار سازی سود

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس بیکران پروردگاری را که دل به نور عقل و دیده را به روشنایی دانش منور گردانید.
از کلیه اساتید ارجمندم تشکر میکنم که افتخار شاگردیشان را داشتهام.
از استاد بزرگم جناب آقای دکتر محمود صمدی لرگانی که در این تحقیق مرا راهنمایی و تشویق نمودند تشکر میکنم.

باسمه تعالی
«تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب امید دارابی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری حرفه ای / دکتری تخصصی در رشته حسابداری که در تاریخ 11/3/93 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان: تاثیر ساختارمالکیت بر هموارسازی سود در صنایع غذایی و شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره 16 و درجه خوب دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورد های علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

2) این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

4) چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./

نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات 2
1-1مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5
1-4 اهداف پژوهش 6
1-5 قلمرو پژوهش 7
1-6 کاربران پژوهش 7
1-7 سوالات تحقیق: 8
8-1 فرضيات‏ تحقیق: 8
1-9 روش تحقیق 8
1-10جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 9
1-11 واژگان 9
فصل دوم ادبیات تحقیق 11
2-1- مقدمه 12
2-2 ساختار مالکیت 13
2-3 مبانی تئوری ساختار مالکیت 13
2-3-1 تئوری حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی 14
2-3-2 مفهوم حاکمیت شرکتی 14
2-3-3 نظریه نمایندگی 15
2-3-4 تئوری تضاد منافع 15
2-3-5 تئوری عدم تقارن اطلاعاتی 18
2-4 ساختار مالکیت و سهامداران نهادی و عمده 19
2-4-1 تعریف مالکیت نهادی 19
2-4-2 پیامدهای وجود سهامداران نهادی 20
2-4-3 تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی 21
2-4-3-1 فرضیه نظارت کارا 21
2-4-3-2 فرضیه همسویی استراتژیک 21
2-5 تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی 21
نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکت ها 22
2-6 سود سهام 22
2-6-1 تقسیم سود 23
2-6-2 سود نقدی 25
2-7- سیاست تقسیم سود و تئوریهای آن 26
2-8 مدل های نظری و تجربی تقسیم سود 28
2-8-1 مدلهای مبتنی بر اطلاعات کامل: عامل مالیات 28
2-8-2 مدلهای مبتنی بر اطلاعات نامتقارن 29
2-8-2-1 مدلهای پیام رسانی 29
2-8-2-2 مدلهای مبتنی بر هزینه نمایندگی 29
2-8-2-3 مدلهای مبتنی بر فرضیه جریان نقدی آزاد 30
2-8-3 مدلهای رفتاری 30
2-8-3-1 بررسی رفتار مدیران 31
2-8-3-2 مدلهای رفتاری نظری 32
2-9 چرخه عمر سازمان و سیاستهای تقسیم سود 32
2-10 مبانی نظری تقسیم سود 34
2- 10 – 1 چرا شرکتها سود تقسیم می کنند؟ 34
2-10-2 عوامل موثر بر تقسیم سود 35
2-10-3 خط مشی های تقسیم سود 36
2-11 نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادي 37
2-12 بورس اوراق بهادار تهران 39
2-13 هموارسازی سود 41
2-13-1 تعاریف هموارسازی سود 41
2-13-2 اهداف وانگیزه های هموار سازی سود 43
2-13-3 انواع هموارسازی سود 45
2-13-4 روشهای هموارسازی سود 45
2-13-5 عوامل موثر بر هموار سازی سود 47
2-13-5-1 اندازه شرکت و هموار سازی سود : 47
2-13-5-2 سود آوری و هموار سازی سود : 48
2-13-5-3 نوع صنعت و هموار سازی : 49
2-13-5-4 فعالیت صادراتی و هموار سازی سود : 49
2-14پیشینه تحقیق 50
2-14-1پیشینه خارجی 50
2-14-2 پیشینه داخلی 53
فصل سوم روش شناسی تحقیق 57
مقدمه: 58
3-1- روش شناسی 58
3-2- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 59
3-3 جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش 59
3-4 – روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات 60
3-4-1 روش مطالعه نظری (کتابخانه ای) 60
3-4-2 روش میدانی 61
3-5- متغیرهای تحقیق 61
3-6- سوالات تحقیق 63
3-8 فرضیه های تحقیق 64
3-7- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 64
3-8- روایی ابزار گردآوری دادهها 65
3-9- ضریب تعیین 65
3-10-آزمون معنی داری 66
3-11- آزمون هاسمن 68
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 70
4-1 مقدمه 71
4-2 جامعه آماري 71
4-3 آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته و آمار توصیفی 71
4-3-1 آزمون ریشه واحد 71
4-3-2 آمار توصیفی 74
4-4 برآورد مدلهای رگرسيون 75
الف) مدل جونز 75
تعیین روش برآورد مدل 75
آزمون هاسمن برای مدل جونز 76
تخمین مدل 77
ب) مدل جونز اصلاح شده 77
تعیین روش برآورد مدل 77
آزمون هاسمن برای مدل جونز اصلاح شده 78
تخمین مدل 79
ج) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل جونز) 80
د) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل اصلاح شده جونز) 80
4-6 نتایج آزمون فرضیه 81
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 83
5-1 مقدمه 84
5-2 خلاصه تحقیق 84
5-3 فرضیات و نتایج بررسی مدلها: 86
5-4 محدودیت های تحقیق 88
5-5پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق 88
5-6 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 89
منابع فارسي 90
منابع لاتین 92
Abstract 95

چکیده
شناخت بورس از جنبه هاي مختلف مي تواند ضمن پيش بيني بهتر آينده بورس و تغييرات آن، ريسك سرمايه گذاريها را كاهش داده و يا بازده بيشتري را نصیب سرمایه گذاران نماید. يكي از معيارهاي ارزيابي موفقيت در سرمایه گذاری وجود بازده هاي غيرعادي و سود نقدي مي باشد.
هدف اين پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنايع شيميايي و مواد غذايي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و براي آزمون فرضيه ها از تحليل رگرسيون استفاده شده است همچنين به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي آماري با كمك نرم افزارspss استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل 29 شرکت که همگی عضو صنایع شیمیایی و مواد غذایی می باشد که برای سالهای 1385 تا 1390 بررسی شده اند. ونتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش نشان داد که مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بالا و مالکیت نهادی هر سه دارای تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود بودند .
واژگان كليدي : سود سهام ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی ، هموارسازی سود

فصل اول
کلیات

1-1مقدمه
موضوع هموار سازی سود مدتی است که مبحث جالب و سوال برانگیز در حسابداری و مدیریت مالی می باشد و تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند. دریافت سود سهام یکی از راههای کسب بازدهی است و سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.
یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آن به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری است و می توان ادعا کرد که، فرآیند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این مسئله بازاری روان و کار را برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد میکند. بر خلاف آن، فرآیند تخصیص بیمار گونه سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره وری می شود و بازار سهام را تضعیف میکند( جعفری، 1383). در این بازار دوگروه اصلی فعال هستند که یک گروه عرضه کننده پول و گروه دیگر تقاضا کننده آن است آنچه برای گروه اول (سرمایه گذاران) اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود تصمیم گیری کنند، از طرفی دیگر، مدیریت شرکت ها نیز تلاشی می کنند تا ثروت سرمایه گذاران ( سهامداران ) را حداکثر کنند آنان نیز برای دستیابی به هدفشان، باید تصمیمات مناسب و مربوط اتخاذ کنند .
ما در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی در بورس تهران می پردازیم . انتظار می رود سرمایه گذاران مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و مدیران ارشد دولتی بتوانند در تصمیمات خود برای تخصیص بهینه منابع ، از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

1-2 بیان مسئله
در دنياي كه با اطلاعات ناكافي و كنترل هاي هزينه بر سروكار داريم، تباين سودها بين سهامداران و مديريت مي تواند منجر به تصميمات مديريتي بهينه گردد. بخصوص در رابطه با صنايع شيميايي و مواد غذايي اين مطلب بيشتر به چشم مي خورد. مديران درآمدها را به گونه اي مديريت مي كنند كه سود سهامداران شان به حداكثر برسد.
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت ، گزینه بهترین راه کار برای سرمایه گذاری وجوه و تشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه است. گزینه بهترین روش تامین مالی باید با در نظر گرفتن مخارج و هزینه های تامین مالی صورت پذیرد که در ادبیات مالی از آن به عنوان هزینه سرمایه یاد می شود و در حقیقت همان ساختار مالکیت را به دنبال دارد. امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. سود واحد تجاری تحت تاثیر رویه هایی که مدیریت شرکت اتخاذ می کند محاسبه شده و امکان گزینه نمودن رویه های حسابداری به مدیریت واحد تجاری فرصت می دهد تا در مورد زمان شناسایی و اندازه گیری در آمد ها و هزینه ها تصمیم گیری نمایند .
از طرفی دیگر، هموار سازی سود، کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود است که سود شرکت را عادی نشان می دهد و فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، نوسان کمی داشته باشد، تا زمانی که سبب افزایش درآمد گزارش شده در بلند مدت نشود. یکی از اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی به ارزیابی سود آوری و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت پرداخته و با در نظر گرفتن پیوند منطقی بین سود آوری و جریانهای نقدی آتی ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس پیش بینی ها تصمیم گیری می نمایند
تئوري نمايندگي بيان مي كند كه مكانيسم هاي كنترل مي توانند گرايش های مديران و سهامداران را در يك راستا قرار داده و هرگونه رفتار فرصت طلبانه ناشي از تعارض در گرايش ها را كاهش دهد. حسابداري در آمدها يكي از شاخص هاي اصلي عملكرد مالي يك شركت مي باشد. به طور طبيعي امروزه پديده ي هموارسازی سود توجه محققان ، تنظيم كننده هاي بازارهاي مالي و سرمايه گذاران را به خود جلب كرده است .
هرچند ممكن است دستكاري در سود بر كيفيت اطلاعات افشا شده و مفيد بودن آنها جهت تصميم گيري در خصوص سرمايه گذاري تاثير داشته باشد و اعتماد سرمايه گذاران به فرايند گزارشگري مالي را تقليل داده و ممكن است موجب تخصيص نادرست منابع كمياب اقتصادي به سمت سرمايه گذاري هايي با كارايي اندك گردد . ولي هموارسازي سود، مي تواند سودمند باشد چرا كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شرکت سهامی، افزایش سرمایه، مجمع عمومی، هیات مدیره Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هموارسازی سود، ساختار مالکیت، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار تهران