پایان نامه با واژگان کلیدی قابلیت پیش بینی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به
مقدسترین واژه ها در لغت نامه دلم، مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم.
پدر، مهربانی مشفق، بردبار و حامی.
همسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من است..

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق 2
1-2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق 2
1-3- اهداف تحقیق 3
1-4- فرضیه تحقیق 4
1-5- قلمرو تحقیق 5
1-6-جامعه و نمونه تحقیق 5
1-7- روش تحقیق 5
1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
1-9- مدل مفهومي تحقیق 6
1-10- ساختار تحقيق 9
فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2-راهبري(حاکميت) شرکتی 10
2-3-تعاریف حاکمیت شرکتی 13
2-3-1- تئوری نمایندگی 15
2-3-2-تئوری هزینه معاملات 15
2-3-3- تئوری ذینفعان 16
2-4- شاخصه های حاکمیت شرکتی 18
2-4-1- معرفی شرکت سهامی 22
2-5-اداره شرکت سهامی 24
2-5-1-ترکیب هیأت مدیره 25
2-5-2-تعداد اعضای هیات مدیره 25
2-5-3-رئیس هیات مدیره 26
2-5-4-اختیارات هیأت مدیره 27
2-6- پيشينه تحقيق 28
2-6-1-تحقیقات داخلی 28
2-6-2 تحقیقات خارجی 34
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 41
3-2- روش تحقیق 41
3-2-1- از نظر هدف 42
3-2-2- ازنظرروش 42
3-3 جامعه آماری و نمونه 42
3-4-روشهای گردآوری داده ها 43
3-5- روش گرداوری اطلاعات 43
3-6- فرضیه تحقیق 44
3-7-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 45
3-8-روش تجزیه وتحلیل 45
3-9-معرفی آزمون‌های آماری 47
3-9-1-تخمین مدلهای رگرسیون با دادهای پانل 47
3-9-2-آزمون های انتخاب مدل در پانل دیتا 48
3-9-2-1-آزمون چاو(f) 48
3-9-2-2- آزمون هاسمن 49
3-9-2-3- آزمون white cross section 50
3-9-3-آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه ها 50
3-9-3-1- آماره f 50
3-9-3-2 آزمون خود همبستگی 51
3-10-آزمون فرضیه ها 51
3-10-1- ضریب همبستگی 52
3-10-2- ضریب تشخیص یا تبیین 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 – مقدمه 54
4-2- تجزیه وتحلیل 54
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه 56
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 61
5-2- خلاصه تحقیق 61
5-3- تفسیر نتایج 62
5-4- پیشنهادهای تحقیق 67
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 67
5-4-2- پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 68
5-4-3- سایر پیشنهادات 69
5-5- محدودیت های تحقیق 69
منابع 70
چکیده انگلیسی 74

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1- تعريف متغیرها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 8
جدول ‏4–1- آماره توصیفی متغيرهاي تحقیق 55
جدول ‏4–2- ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق 55
جدول ‏43- نتایج اثرات ثابت مقطعی 57
جدول‏44- نتایج اثرات ثابت زمانی 58
جدول ‏45- نتایج آزمون هاسمن 58
جدول ‏4–6- تجزیه و تحلیل فرضیه ها 59
جدول ‏4–7- خلاصه آزمون فرضیات 60

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1. مدل مفهومي 7
نمودار 1-2. ساختار تحقيق 9

چکیده
محققان زيادي، مباني نظري و شواهد تجربي مرتبط با قابلیت پیش بینی سود را فراهم آورده اند. در واقع، سود حسابداري از معیارهایی است که همواره در تصمیم گیري سرمایه گذاران کاربرد فراوانی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد.
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزمهای ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وگزارش نتایج این بررسی به استفاده كنندگان جهت کمک به آنها در اتخاذتصمیمات سرمایه گذاری آنهاست. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی همبستگی بوده و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره در قالب داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه تحقیق مشتمل بر 149 شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند . دوره زمانی تحقیق حاضر بین سال های1388 تا 1392 بوده است .نتايج تحقيق حاكي از آن است كه استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، در صد مالکیت مدیریتی و سهام شناورآزاد شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد. با وجود اين، جلسات کمیته حسابرسی و در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوسانات بازده سهام تأثیر گذار نیست.

کلمات کلیدی: استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی

1-1- مقدمه
محققان زيادي، مباني نظري و شواهد تجربي مرتبط با قابلیت پیش بینی سود را فراهم آورده اند. سود حسابداري یکی از مهم ترین اطلاعاتی است که در صورت هاي مالی افشا می شود و در صورتی که صحیح باشد باعث افزایش کیفیت و شفافیت افشا در صورت هاي مالی خواهد شد . در واقع، سود حسابداري از معیارهایی است که همواره در تصمیم گیري سرمایه گذاران کاربرد فراوانی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد . مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، پیش بینی هاي سود ارائه شده به وسیله آن ها در فواصل زمانی معین است (ملکیان و احمدپور، 1389 ؛ علوي طبري و جلیلی، 1385 ؛ و باگینسکی و هسل، 1997).

1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق
با وجود محدودیت‌های زیاد، سود سهام یکی از عمده معیارهایی است که افراد و شرکت‌ها در انتخاب سهام به کار گرفته و با در نظر گرفتن آن افزایش یا کاهش قیمتشان را پیش‌بینی می‌کنند. تحلیلگران و سرمایه‌گذارانی که سود سهام را به‌عنوان تغییر قیمت آتی سهام به کار می‌برند بایستی از روش‌های حسابداری شرکت‌ها در اندازه گرفتن سود، سود پرداخت شده سهام و نرخ تورم آگاهی کامل داشته باشند. به‌عنوان مثال روند صعودی سود سهام ممکن است به دلیل کم کردن سود پرداخت شده و یا بر اثر تورم باشد.
امروزه سرمایه‌گذاری به شیوه‌های متعدد به خصوص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف در جامعه به صورت وسیعی مورد توجه افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. همچنین افراد برای سرمایه‌گذاری به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع گوناگون می‌باشند. معمولاً هدف اغلب سرمایه‌گذاران و سهام‌داران عادی و حقیقی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش ثروت و کسب سود هر چه بیشتر می‌باشد. لذا وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت در سال‌های آتی می‌تواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایه‌گذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت می‌تواند به مدیران شرکت‌ها هم در جذب سهام‌داران بیشتر کمک نماید. (اردکانی و محمودیان، 1389: 45).

1-2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف از انجام این تحقیق ارائه برآوردي معقول و منطقي تاثیر مکانیزمهای ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده به استفاده كنندگان جهت ارزيابي اوضاع مالي شركت است . ارائه پیش بيني هاي سود همراه با ابزارهاي لازم جهت ارزيابي منطقي اين پيش بيني ها، مسئله اي است كه امروزه در گزارش هاي مالي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است.سود حسابداري یکی از مهمترین شاخص هایی است که به وسیله استفاده کنندگان از صورت هاي مالی براي مقاصد مختلفی مانند ارزش گذاري سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت، تخصیص منابع و… بکار گرفته شده و به آن توجه زیادی می شود. بنابراین تخصیص بهینه منابع در بازارها کاملا به این بستگی دارد که سود حسابداري قابلیت پیش بینی داشته باشد.
ترکيب سهامداري يا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی1 به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب مي‌تواند در کارآیی هر شرکتي تأثير قابل توجهي داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخير، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. این مهم پس از رسوایی هاي مالی اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن، مراجع قانون گذاري بورس هاي کشورهاي مختلف جهان دست به اقدام ها مختلفی زده اند. یکی از این اقدام ها، اصلاح حاکمیت شرکت ها است (جلیس و همکاران،1998 ). سازوکارهاي هاي حاکمیت شرکتی با کاهش مشکلات نمایندگی، می توانند فرصت هاي مدیریت سود را کاهش داده و در نتیجه قابلیت پیش بینی سود را افزایش دهند (مشایخ و اسماعیلی، 1385 ). سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با وجود اطلاع از ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران و مراجع قانونگذاري چگونه میتوانند از پیش بینی سود ارائه شده به وسیله مدیران مطمئن شوند؟

1-3- اهداف تحقیق
تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر تدوین گشته است .
اهداف اصلی1: بررسی تاثیر ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی1-1: بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی2-1: بررسی تاثیر اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی3-1: بررسی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی4-1: بررسی تاثیر جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف اصلی2: بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی1-2: بررسی تاثیر در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی2-2: بررسی تاثیر در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی3-2: بررسی تاثیر درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود.

1-4- فرضیه تحقیق
تحقیق حاضر درصدد بررسي تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه اصلی1 : ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.
فرضیه فرعی 1-1 : استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.
فرضیه فرعی 2-1: اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.
فرضیه فرعی 3-1: استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.
فرضیه فرعی 4-1: جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.
فرضیه اصلی 2: ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.
فرضیه فرعی 1-2 :. در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.
فرضیه فرعی 2-2: در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.
فرضیه فرعی 3-2: درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

1-5- قلمرو تحقیق
1-موضوعی: در حيطه بررسي عوامل موثر بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
2-مکانی: این تحقیق به بررسي تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
3-زمانی:قلمرو زمانی این تحقیق دوره ای 5 ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 است.

1-6-جامعه و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کليه جامعه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع محصولات کشاورزی، بازاریابی، ریسک تولید، ساختار بازار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، بورس اوراق بهادار، کمیته حسابرسی