منبع پایان نامه با موضوع بازاریابی، رقابت پذیری، تحلیل داده، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق
1
1-1- مقدمه

2
1-2 تعریف و تبیین مسئله تحقیق

2
1-3 – اهداف تحقیق

4
1-4- ضرورت انجام تحقيق

4
1-5- جنبه نوآوری تحقیق

6
1-6- قلمرو تحقیق

6
1-6-1 چارچوب موضوعی تحقیق

6
1-6-2 چارچوب مکانی تحقیق

6
1-6-3 چارچوب زمانی تحقیق

6
1-7- تعاریف واژه های عملیاتی تحقیق

6
1-7-1- فرآوری
6
1-7-2- ریسک
6
1-7-3- آفلاتوکسین
6
1-7-4- نوع فرآوری و فروش
7
1-7-5- روش مشارکتی
7
1-7-6- روش غیر مشارکتی
7
1-8- خلاصه فصل اول

7
1-9- مباحث فصول آينده
7
فصل دوم: مباحث نظری تحقیق
8
2-1- مقدمه

9
2-2- فرآوری محصول پسته

9
2-2-1- تعریف فرآوری

9
2-2-2- لزوم فرآوری پسته

10
2-2-3-تقسیم بندی سیستم های فرآوری پسته

10
2-2-3-1- سیستم های غیر مکانیزه (سنتی)
10
2-2-3-2- سیستم های نیمه مکانیزه
11
2-2-3-3- سیستم های تمام مکانیزه
11
2-2-4- مشکلات فرآوری

12
2-2-5- ویژگی های بهداشتی پایانه فرآوری پسته

12
2-2-6- مساحت واحد فرآوری

12
2-2-7- ساختمان و تأسیسات واحد فرآوری

12
2-2-8- عملیات فرآوری

17
2-2– 8-1- پوست گیری

16
2-2-8-2- شستشو و تمیز کردن

17
2-2-8-3- تانک های شناوری (حوض آبی)

17
2-2-8-4- گوگیر

18
2-2-8-5- نم گیر

18
2-2-8-6- جداسازی پسته های ریز

18
2-2-8-7- حذف پسته های پوک

19
2-2-8-8- جدا کردن پسته های دهان بست
19
2-2-8-9- نوار بازرسی

19
2-2-8-10- خشک کردن

19
2-2-9- فرآوری پسته در آمریکا

22
2-2- 9-1-فرآوری تر

22
2-2-9- 2-فرآوری خشک

23
2-2-10- برشته کردن و بسته بندی

23
2-2-11-کیفیت و درجه بندی

23
2-4- صادرات محصول پسته

24
2-4-1- مشکلات موجود برسر راه صادرات پسته ایران

26
2-4-2- قرارداد های متقابل و تجارت محصولات کشاورزی

26
2-5- بازاریابی محصول پسته

26
2-5-1- ساختار بازار پسته در ایران و جهان

26
2-6- روش های(سیستم های)فعال در فرآوری و فروش محصول پسته

28
2-6-1- قرادادهای متقابل کشاورزی (مشارکتی)

28
2 -6-1-1- پیشینه تاریخی، ماهیت و دامنه شکل گیری قراردادهای متقابل کشاورزی
28
2-6-1-2- نمونه های بارز قرارداد های کشاورزی

30
2-6-1-3-مزایای قراردادهای متقابل

30
2-6-1-3-1- مزایا برای کشاورزان
31
2-6-1-3-2- مزایا برای سرمایه گذار
31
2-6-1-4- پیش شرطهای لازم برای انعقاد و اجرای موفقیت آمیز قرارداد های متقابل

32
2-6-1-5- معرفی سیستم مشارکتی فعال در بازار پسته شهرستان رفسنجان(ترمینال ضبط پسته امین):

33
2-6-1-6- سیستم های غیر مشارکتی فعال

35
2-6-1-7- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان

35
2-6-1-8- شرکت پسته ایرانیان

36
2-7- ریسک فروش محصول پسته
36
2-7-1- انواع ریسک
38
2-7-2- ریسک و قراردادهای متقابل

38
2-7- 3- نا سازگاری در بازار نهاده ها ی محصول پسته و قابلیت قراردادهای متقابل برای کاهش آن

39

2-7-4- ویژگیهای محصول پسته که زمینه را برای بکار گیری قراردادهای متقابل را فراهم می نمایند

39
2-8- آفلاتوکسین در محصول پسته

41
2-8-1- آلودگی آفلاتوکسین

41
2-8-2- تاریخچه موضوع آفلاتوکسین در پسته ایران

41
2-8-3- نشانه ها و قارچ های مولد آفلاتوکسین

42
2-8-4- منابع آلودگی پسته به آفلاتوکسین و راههای کاهش این آلودگیها

43
2-8-5-کنترل آلودگی به آفلاتوکسین

44
2-9- پیشینه تحقیق

44
2-10- نتیجه گیری

46
فصل سوم: روش تحقیق
48
3-1- مقدمه

49
3-2- روش تحقیق

49
3-3- جامعه آماری تحقیق

50
3-4- روش نمونه گیری

50
3-5- برآورد حجم نمونه

51
3-6- روش گردآوری اطلاعات
51
3-7- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

52
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه

52
3-9- متغیرهای تحقیق

53
3-10- فرضیات تحقیق

54
3-10-1- فرضیه های اصلی

54
3-10-2- فرضیه های فرعی

55
3-11- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

55
3-12- خلاصه فصل سوم

56
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
57
4-1- مقدمه

58
4-2- توصيف شاخص هاي دموگرافيک (بررسي ويژگي هاي عمومي)

59
4-2-1- وضعیت سن پاسخگویان

59
4-2-2- وضعیت ميزان سواد

60
4-2-3- وضعیت شغل اصلی پاسخگویان
61
4-2-4- وضعیت شغل فرعی پاسخگویان
63
4-2-5- نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط پاسخگویان
65
4-3- آزمون فرضیه های تحقیق

66
4-3-1- فرضیه های اصلی
66
4-3-1-1- فرضیه اصلی اول
66
4-3-1- 2- فرضیه اصلی دوم
68
4-3-1-3- فرضیه اصلی سوم
70
4-3-1-4- فرضیه اصلی چهارم
72
4-3-2- فرضیه های فرعی
74

4-3-2-1- فرضیه فرعی اول
74
4- 3-2-2- فرضیه فرعی دوم
75
4- 3-2-3- فرضیه فرعی سوم
77
4- 3-2-4- فرضیه فرعی چهارم
80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
82
5-1 – مقدمه

83
5-2 – بحث و نتیجه گیری

84
5-3- پیشنهادات

86
5-4 پیشنهادت به محققین آتی

87
5-5 محدودیت ها تحقیق
87
5-5 – خلاصه فصل 5

88
منابع ومآخذ :

89
پیوست ها
94

فهرست نگاره ها
نگاره شماره2-1: نمودار مراحل عملیاتی فرآوری پسته تر در ایران
14
نگاره شماره2-2: نمودار مراحل فرآوری پسته خشک در ایران

20
نگاره شماره2-3 : نمودار مراحل پوک گیری به روش آبی وخشک

21
نگاره شماره2-4 نمودار مسیرهای بازار رسانی پسته کرمان

28
نگاره شماره 1-3- نمودار مدل مفهومی تحقیق
54
نگاره شماره 4-1: جدول توزيع فراواني وضعيت سن پاسخگویان
59
نگاره شماره 4-2: نمودار توزیع درصدي وضعيت سن پاسخگویان
60
نگاره شماره 4-3: جدول توزيع فراواني وضعيت ميزان تحصيلات پاسخگویان
61
نگاره شماره 4-4: نمودار توزیع درصدی ميزان تحصيلات پاسخگویان
62
نگاره شماره 4-5: جدول توزيع فراواني وضعيت شغل اصلی پاسخگویان
63
äÇÑå ÔãÇÑå 4-6: نمودار توزیع درصدی شغل اصلی پاسخگویان
63
نگاره شماره 4-7: جدول توزيع فراواني وضعيت شغل فرعی پاسخگویان
64
نمودار 4-8: توزیع درصدی شغل فرعی پاسخگویان

64
نگاره شماره 4-9: جدول توزيع فراواني نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط پاسخگویان

65
نگاره شماره 4-10: نمودار توزیع درصدي نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط پاسخگویان

65
نگاره شماره 4-11 : جدول آماره هاي آزمون T براي مقايسه ميانگين رقابت پذیری عرضه محصول پسته
67
نگاره شمار 4-12: نمودار جعبه‌اي براي مقايسه ميانگين رقابت پذیری عرضه محصول پسته
67
نگاره شمار 4-13 : جدول آماره هاي آزمون Uمن- ويتني براي مقايسه کاهش هزینه ها با توجه به نوع فرآوری و فروش
68
نگاره شماره 4-14 : نمودار جعبه‌اي براي مقايسه کاهش هزینه ها با توجه به نوع فرآوری و فروش
69
نگاره شماره 4-15 : جدول آماره هاي آزمون T براي مقايسه کاهش آلودگی پسته به سم آفلا توکسین
71
نگاره شماره 4-16: نمودار جعبه‌اي براي مقايسه کاهش آلودگی پسته به سم آفلا توکسین
71
نگاره شماره 4-17 : جدول آماره هاي آزمون T براي مقايسه ميانگين کاهش ریسک فروش محصول
73
نگاره شماره 4-18: نمودار جعبه‌اي براي مقايسه کاهش ریسک فرآوری و فروش محصول
73
نگاره شماره 4-19: جدول آماره هاي آزمون کاي دو سن پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته آنها

74
نگاره شماره 4-20: نمودار ميله اي رابطه سن پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته آنها
75
نگاره شماره 4-21: جدول آماره هاي آزمون کاي دو مربوط به رابطه بين میزان سواد پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط آنها

76
نگاره شماره 4-22: نمودار ميله اي رابطه میزان سواد پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته آنها
77
نگاره شماره 4-23: جدول آماره هاي آزمون کاي دو مربوط به رابطه بين شغل اصلی پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط آنها

78
نگاره شماره 4-24: نمودار ميله اي رابطه شغل اصلی پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته آنها

79
نگاره شماره 4-25: جدول آماره هاي آزمون کاي دو مربوط به رابطه بين شغل فرعی پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط آنها
80
نگاره شماره 4-26: نمودار ميله اي رابطه شغل فرعی پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته
81

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
بازاريابي‌ يكي‌ از مسائل‌ مورد توجه‌ در زمينه‌ فعاليتهاي‌ پس‌ از توليد محصولات‌ كشاورزي‌ و بويژه ‌محصولات‌ باغباني‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. توجه‌ به‌ امر بازاريابي‌ مناسب‌، زمينه‌ را براي‌ اقتصادي‌ كردن‌ توليد فراهم‌ ساخته‌ و سبب‌ ايجاد ارزش‌ افزوده‌ اقتصادي‌ مي‌گردد. اين‌ امر (ايجاد ارزش‌ افزوده‌ اقتصادي)‌ با دستيابي‌ به‌ بازارهاي‌ بالقوه‌ و جديد و يا حفظ و تقويت‌ بازارهاي‌ بالفعل‌ محقق‌ مي‌گردد. طبيعي‌ است‌ كه‌ عدم‌توجه‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ مطلوب‌ بازاريابي‌ سبب‌ از دست‌ دادن‌ بازارهاي‌ موجود و عدم‌ دستيابي‌ به‌ بازارهاي ‌بالقوه‌ مي‌گردد( عبدالهي عزت آبادي و همکاران،1387). در سالهای گذشته کشت پسته در مناطق مختلف کشور از جمله استان کرمان در حال افزایش بوده در حالی که بستر لازم برای بازاررسانی مناسب و متناسب با افزایش تولید این محصول فراهم نیامده است. ادامه این روند، در صورتی که بازنگری اساسی و منطقی در این زمینه انجام نپذیرد، هم در سطح تولید کننده و هم در سطح ملی، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت . پرواضح است که پس از تولید هر محصول، مهمترین مساله، رساندن آن به بهترین شیوه به دست مصرف کننده است و این مهم بر عهده یک سیستم بازاریابی منسجم و کار ا می باشد؛ از اینرو می توان به نقش پراهمیت بازاریابی پی برد .از طرفی با توجه به اینکه محصول پسته یکی از اقلام مهم صادراتی کشور را تشکیل داده و از منابع مهم غیرنفتی تامین ارز کشور می باشد می توان اهمیت این مساله را بیشتر درک نمود. مطالعات موجود نیز نشا ن می دهد که پسته ایران دچار ضعف بازاریابی است و در امر خدمات بازاریابی محصول بویژه بسته بندی، انبارداری و توزیع، مشکلاتی وجود دارد که این موضوع خود شناسایی نقاط ضعف و نارساییها و علل بوجودآورنده آنها را بارز می نماید(اردستانی و موذنی،1390). از این رو در این تحقیق بر آن شدیم تا با بررسی روش های مختلف فرآوری و فروش محصول پسته توانمندی هر کدام را در عرضه مناسب و موفق این محصول را در بازارهای هدف مورد ارزیابی قرار دهیم.
1-2 تعریف و تبیین مسئله تحقیق
براساس آمارهای موجود می توان گفت عمده ترین کشورهای تولید کننده پسته جهان ایران ، آمریکا ، سوریه ، ترکیه ، چین ، یونان ، ایتالیا ، افغانستان ، تونس و ماداگاسکار هستند که در بین این کشورها ایران همواره بیشترین سطح زیر کشت و تولید را داشته است. (به عنوان مثال در سال2000 سطح زیر کشت و تولید پسته در ایران به ترتیب 230 هزار هکتار و 200 هزار تن بوده در حالی که در آمریکا، دومین تولید کننده این محصول ، به ترتیب 31 هزار هکتار و 94170 تن بوده است .آمارهای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد انگیزه پیشرفت، اجتماعی شدن، ویژگی های شخصیت، یادگیری اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رقابت پذیری، بازاریابی، روش مشارکتی، میزان صادرات