دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، انگیزه پیشرفت، مهارت های تفکر انتقادی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

……………..13
5-2 روش تدریس انعکاسی …………………………. ……………………………………………………………….15
6-2 مفاهیم گوناگون انعکاسی بودن ………………………………………… …………………………………………….16
7-2جایگاه تفکر انعکاسی در تعلیم و تربیت ………………………………………….. ……………………………….19
8-2 شیوه‌های تقویت تفکر انعکاسی و ارتقاء اندیشه‌ورزی ……………………………………. …………………20
9-2 مفهوم تفکر انتقادی ………………………. ………………………………………………..23
10-2پرسشگری؛ قلب تفکر انتقادی ……………………………….. …………………………………..24
11-2 اهداف تفکر انتقادی ……………………………. …………………………………………………………..25
12-2 ویژگی های تفکر انتقادی …………………………………….. ………………………………………26
13-2 کنجکاوی اندیشمندانه ……………………………… ………………………………………….26
14-2 ماهیت تفکر انتقادی ……………………………. ………………………………………………………..28
15-2تعریف تفکر انتقادی از دیدگاه های مختلف ………… …………………………………………..30
16-2 چرا تفکر انتقادی باید قسمتی از تمام دروس باشد؟ …………………………… …………………32
17-2مربیان تعلیم وتربیت و تفکرانتقادی …………………………… …………………………………..33
1-17-2سقراط ………………………………………. ……………………………………………………………33
2-17-2 افلاطون …………………………………………………………. …………………………………………………………34
3-17-2کانت ………………………………………………………………………………..35
4-17-2 رابرت انیس …………………………………………………………………………………36
5-17-2ماتیو لیپمن ……………………………………………………………………………………………..38
18-2فرایند تفکر انتقادی ………………………………………………………………39
19-2 ویژگی های افراد دارای تفکر انتقادی ………………………………………………..41
20-2اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………41
21-2تفکر انتقادی و تعلیم وتربیت ……………………………………………………………………………………….43
22-2مهارت های تفکر انتقادی …………………………………………………………………………………….47
23-2انگیزه پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………….50
24-2منشأ انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………………52
25-2الگوی اتکینسون در انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………55
26-2 نظریه مک کللند در انگیزه پیشرفت. ………………………………………………………55
27-2برخی از جنبه های شخصیتی افراد پیشرفت گرا …………………………………………………………………55
28-2آموزش انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………..59
29-2انگیزه پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………60
30-2راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي .. ….62
31-2پیشینه پژوهش فارسی ……………………………….65
32-2پیشینه خارجی ………………………………………………….67
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
1-3 مقدمه . ………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………73
3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………74
4-3 شیوه نمونه گیری وحجم نمونه… ……………………………………………………………………………………74
5-3 روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….74
6-3روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………75
1-6-3 محاسبه ضریب پایایی …………………………………………………………………………….75
2-6-3تعیین روایی ……………………………………………………………………….76
7-3 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….76
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل آماری
1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………78
2-4 توزيع فراواني گروه آزمایش و کنترل .. ………………………………………………………….78
3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………..79
1-3-4آزمون کولموگروف- اسميرنوف …………………………………………………………..79
2-3-4 آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………..80
3-3-4آزمون فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………. 81
4-3-4آزمون فرضيه فرعي اول…………………………………………………………………….. ……………..82
5-3-4آزمون فرضيه فرعي دوم ………………………………………………….. 83
6-3-4آزمون فرضيه فرعي سوم …………………………………………………………………………… 84
7-3-4 آزمون فرضيه فرعي چهارم . ………………………………………………………………….86
8-3-4آزمون فرضيه فرعي پنجم ……………………………………………………………87
9-3-5آزمون تعقیبی شفه ………………………………………………………………………………………88
10-3-5 آزمون تعقیبی شفه برای فرضیه اصلی اول ……………………………………………..89
11-3-5آزمون تعقیبی شفه برای فرضیه اصلی دوم …………………………………….89
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
1-5 مقدمه……………………… 91
2-5 خلاصه نتایج پژوهش ……………………………………………………………………..91
1-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيات ………….92
2-2-5يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيات اصلي 93
3-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي اول 93
4-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي دوم 94
5-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي سوم….. ..94
6-2-5يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي چهارم…… 94
7-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي پنجم.. ………………………………………..95
3-5 بحث و تفسیر ……………………………………………………………………….95
4-5محدودیت های پژوهش………………………………… 96
1-4-5محدودیت های در کنترل پژوهشگر……………………………………………………………. 96
2-4-5 محدودیت ها خارج از کنترل پژوهشگر………………………………………………………… 96
5-5پیشنهادهای پژوهشی 97
1-5-5 پیشنهادهای کاربردی …………………97
2-6-5پیشنهادهای پژوهشی(پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران) ………………….98
منابع……………….. …………………………………………………………….. 99
منابع فارسی ……………………………………………….100
منابع انگلیسی …………………………………………………….102
فهرست جداول
جدول شماره 2-1خلاصه پیشینه پژوهش در داخل ایران ………………69
جدول شماره2-2خلاصه پیشینه پژوهش به زبان انگلیسی ……………………70
جدول 3-1 آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق ………………………………………76
جدول 4-1 توزيع فراواني نسبي و مطلق افراد نمونه بر حسب گروه آزمایش و کنترل.. …….78
جدول 4-2 آزمون کولموگروف- اسميرنوف… ………………………77
جدول 4-3مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی گروههاي آزمایش و كنترل 80
جدول4-4مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر مهارتهای تفکر انتقادی گروههاي كنترل وآزمایش قبل و بعد از مداخله 80
جدول4-5مقايسه ميانگين نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی گروههاي كنترل و آزمایش 80
جدول 4-6مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت گروههاي آزمایش و كنترل. .81
جدول 4-7 مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت گروههاي كنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله .81
جدول4-8مقايسه مقايسه ميانگين نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت گروههاي كنترل و آزمایش… …82
جدول 4-9.مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت تفسیر گروههاي آزمایش و كنترل. .82
جدول 4-10.مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر بر مهارت تفسیر گروههاي كنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله. 83
جدول 4-11.مقايسه ميانگين نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی گروههاي كنترل و آزمایش .83
جدول 4-12.مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل گروههاي آزمایش و كنترل .84
جدول 4-13.مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل گروههاي كنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله.. .84
جدول 4-14.مقايسه ميانگين نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل گروههاي كنترل و آزمایش …84
جدول 4-15.مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر ارزشیابی کردن گروههاي آزمایش و كنترل 85
جدول 4-16.مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر ارزشیابی کردن گروههاي كنترل و آزمایش قبل و بعد از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره روابط بین فردی، منابع استرس، همسانی درونی، روایی محتوا Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، انگیزه پیشرفت، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش