دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، ناسازگاری، همسانی درونی

دانلود پایان نامه ارشد

تقبل شدند که بدون مساعدت ایشان ، این پایان نامه به نتیجه مطلوب نمی رسید، کمال تشکر را دارم.
از استاد فرزانه و باتقوا ، جناب آقای دکتر سید حمید رضا علوی و استاد ارجمند جناب آقای دکتر همایون آذری که زحمت داوری این پایان نامه را متقبل شدند ، کمال تشکر و قدردانی را دارم .
از جناب آقای دکتر مسعود فضیلت پور به دلیل یاری ها و راهنمایی های بی چشمداشت ایشان و همچنین از جناب اقای دکتر حسین نگارستانی که راهنمایی های ایشان در اتمام و اکمال این پایان نامه کارساز و سازنده بود، سپاس ویژه ای دارم.

و در نهایت سپاس فراوان دارم از همدلی و همراهی دوستانم ؛که به قول شاعر معاصر سهراب سپهری بهتر از آب روان هستند .
چکیده
بهداشت رواني جامعه يكي از محورهاي ارزيابي سلامتي جوامع مختلف است. سلامت رواني نقش مهمي در تضمين پويايي و كارآمدي هر جامعه ايفا مي كند. ورود به دانشگاه مقطعي بسيار حساس در زندگي نيروهاي كارآمد و فعال جوان در هر كشوري است و با تغييرات زيادي در روابط اجتماعي، انتظارات و نقشها همراه مي باشد. قرار گرفتن در چنين شرايطي غالباً با استرس و نگرا ني توأم بوده و عملكرد و بازدهي دانشجويان را تحت تأثير قرار مي دهد. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت گرفته است . در این پژوهش به روش علی مقایسه ای 350 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی مقیم در خوابگاه های دانشجویی مستقر در داخل دانشگاه شهید باهنر کرمان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه های روابط بین فردی ، استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان و در نرم افزار spss 18 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد . بررسی پایایی پرسشنامه روابط بین فردی از راه همسانی درونی ( ضریب آلفای کرونباخ ) برای مقیاس کلی و سه خرده مقیاس آن صورت گرفت که برای مقیاس کلی 86/0 گزارش می شود .همچنین پایایی پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی از راه همسانی درونی ( ضریب آلفای کرونباخ ) برای مقیاس کلی 90/0 گزارش می شود ودر نهایت ضریب پایایی پرسشنامه سلامت روان برای مقیاس کلی در این پژوهش 83/ 0 می باشد. نتایج حاصل از روش رگرسیون نشان دهنده تأثیر معنادار روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجوی بر سلامت روان است (001/0 P) . همچنین بر طبق نتایج پژوهش تأثیر واکنش (بازخورد ) بر سلامت روان و همچنین تأثیر ناسازگاری ( تعارض ) بر سلامت روان معنادار بوده است و هیچ گونه اختلاف معناداری در تأثیر استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان بر حسب متغیر های جنسیت ، مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل دیده نشده است .

واژگان کلیدی: روابط بین فردی ، استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1- بیان مساله 3
1-2 – اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-3- اهداف تحقیق 7
1-3-1- هدف کلی : 7
1-3-2- اهداف جزئی: 7
1-4- سوالهای تحقیق 8
1-5- تعاریف مفاهیم مطرح شده در سؤال های تحقیق 9
1-5-1- تعاریف مفهومی متغیر ها : 9
1-5-2- تعاریف عملیاتی متغیر ها : 9
فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه تحقیق
مقدمه 12
2- 1- سلامت روان 12
2- 2- ملاک های سلامت روانی 13
2- 3- مبانی نظری سلامت روان 15
2-3- 1- دید گاه اسلام 15
2-3- 2- دیدگاه انسان گرایی 16
2-3- 3- نظریه آدلر 20
2-3- 4- نظریه اریک فروم 20
2-3- 5- نظریه اریکسون 21
2-3- 6- نظریه اسکینر 21
2-3- 7- نظریه هری استارک سالیوان 21
2-3- 8- نظریه هورنای 22
2- 4- تعریف استرس: 23
2- 5- اثرات مفید استرس 25
2- 6- اثرات منفی استرس 25
2-6- 1- اثرات جسمانی استرس 25
2-6- 2- اثرات روانی استرس 26
2- 7- نظریه های استرس 26
2-7- 1- نظریه کانن 26
2-7- 2- نظریه سلیه 26
2-7- 3- نظریه لازاروس 27
2-7- 4- رویدادهای زندگی 28
2- 8- استرس زندگی دانشجویی 28
2- 9- ارتباط 29
2- 10- تقیسم بندی ارتباطات انسانی 30
2- 11- مدل های ارتباط بین فردی 31
2-11- 1- مدل های خطی 31
2-11- 2- مدل تعاملی 31
2-11- 3- مدل تبادلی 32
2- 12- نظریه نفوذ اجتماعی 32
2- 13- نظریه جدل ارتباطی 33
2- 14- عوامل مؤثر براثر بخشی ارتباط میان فردی 33
2- 15- موانع ارتباط بین فردی 34
2- 16- مهمترین انواع روابط بین فردی 35
2-16- 1- روابط خانوادگی: 35
2-16- 2-  روابط همسالان : 35
2-16- 3- روابط عشقی: 36
2- 17- چکیده تحقیقات انجام شده در داخل کشور 38
2- 18- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج کشور 40
2- 19- خلاصه و جمع بندی 42
2- 20- مدل تحلیلی پژوهش 43
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه 45
3- 1- روش اجرای تحقیق 45
3- 2- جامعه آماری 45
3- 3- نمونه و روش نمونه گیری 46
3- 4- انواع متغیر ها 46
3- 5- داده های مورد نیاز 46
3- 6- شیوه گرد آوری داده ها 46
3- 7- ابزار گرد آوری داده ها 47
3-7- 1- پرسشنامه ي سلامت عمومي28 سوالي(GHQ -28) 47
3-7- 2- پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی (SSI ) 48
3-7-3- پرسشنامه روابط بین فردی 49
3- 8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 50
3-8- 1- روش های آمار توصیفی : 50
3-8- 2- روش های آمار استنباطی : 50
فصل چهارم:یافته ها
4-1- مقدمه 52
4-2- ويژگي‌هاي فردي 52
4-2- 1- وضعيت تاهل 52
4-2- 2- مقطع تحصيلي 53
4-2- 3- جنسيت 54
4-3- آمار توصيفي متغيرهاي پ‍‍ژوهش 55
4-4- بررسي فرضيات تحقيق: 58
فرضيه اصلي تحقیق: 58
فرضيات فرعي: 59
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
مقدمه 90
5-1- نتیجه گیری و بحث و بررسی 90
5-1-1- بحث و بررسی فرضیه اصلی 90
5-1-2- بحث و بررسی فرضیه های فرعی 90
5-2- نتیجه گیری 99
5-3- پیشنهاد ها 99
5-4 – محدودیت ها 100
منابع فارسی 101
منابع انگلیسی 109
ضمائم 113

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1. توزيع فراواني وضعيت تاهل 52
جدول 4-2. توزيع فراواني ميزان مقطع تحصيلي 53
جدول 4-3. توزيع فراواني جنسيت دانشجويان 54
جدول 4-4. آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 55
جدول 4-5. جدول ضريب همبستگي در رگرسيون روابط بین فردی و استرس بر سلامت روان 58
جدول 4-6. جدول تحليل واريانس مدل رگرسيوني 59
جدول 4-7. جدول ضرايب رگرسيوني 59
جدول 4-8. جدول ضريب همبستگي در رگرسيون روابط بین فردی بر سلامت روان 60
جدول 4-9. جدول تحليل واريانس مدل رگرسيوني 61
جدول 4-10. جدول ضرايب رگرسيوني 62
جدول 4-11. جدول ضريب همبستگي در رگرسيون استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان 62
جدول 4-12. جدول تحليل واريانس مدل رگرسيوني 64
جدول 4-13. جدول ضرايب رگرسيوني 64
جدول 4-14. جدول آزمون دوجمله اي براي بررسي وضعيت سلامت روان 65
جدول 4-15. جدول آزمون دوجمله اي براي بررسي وضعيت استرس زندگی دانشجویی 66
جدول 4-16. جدول آزمون دوجمله اي براي بررسي وضعيت روابط بين فردي 68
جدول 4-17. جدول ضريب همبستگي روابط بین فردی و سلامت روان 69
جدول 4-18. جدول ضريب همبستگي جزئي روابط بین فردی و سلامت روان 69
جدول 4-19. جدول ضريب همبستگي روابط بین فردی و سلامت روان 70
جدول 4-20. جدول ضريب همبستگي جزئي روابط بین فردی و سلامت روان 71
جدول 4-21. جدول ضريب همبستگي روابط بین فردی و سلامت روان 72
جدول 4-22. جدول ضريب همبستگي جزئي روابط بین فردی و سلامت روان 72
جدول 4-23. جدول ضريب همبستگي استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان 73
جدول 4-24. جدول ضريب همبستگي جزئي استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان 73
جدول 4-25. جدول ضريب همبستگي استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان 74
جدول 4-26. جدول ضريب همبستگي جزئي استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان 75
جدول 4-27. جدول ضريب همبستگي استرس زندگی دانشجویی 76
جدول 4-28. جدول ضريب همبستگي جزئي استرس زندگی دانشجویی 76
جدول 4-29. جدول آزمون من – ويتني 77
جدول 4-30. جدول آزمون كروسكال – واليس 78
جدول 4-31. جدول آزمون من – ويتني 79
جدول 4-32. جدول آزمون من – ويتني 80
جدول 4-33. جدول آزمون كروسكال – واليس 81

جدول 4-34. جدول آزمون من – ويتني 82
جدول 4-35. جدول ضرايب همبستگي واکنش (بازخورد) و سلامت روان 84
جدول 4-37. جدول ضرايب رگرسيوني واکنش (بازخورد) و سلامت روان 85
جدول 4-38. جدول ضرايب همبستگي ناسازگاری(تعارض) و سلامت روان 86
جدول 4-39. جدول تحليل واريانس مدل رگرسيوني ناسازگاری(تعارض) و سلامت روان 87
جدول 4-40. جدول ضرايب رگرسيوني ناسازگاری(تعارض) و سلامت روان 88

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. درصد فراواني وضعيت تاهل 53
نمودار 4-2. درصد فراواني مقطع تحصيلي 54
نمودار 4-3. درصد فراواني جنسيت دانشجويان 55
نمودار 4-4. نمودار هيستوگرام متغير سلامت روان دانشجويان 56
نمودار 4-5. نمودار هيستوگرام متغير روابط بين فردي دانشجويان 56
نمودار 4-6. نمودار هيستوگرام متغير استرس زندگي دانشجويي 57
نمودار 4-7. نمودار جعبه اي متغيرهاي پژوهش 58
نمودار 4-8. نمودار پراكنش روابط بين فردي و سلامت روان 61
نمودار 4-9. نمودار پراكنش استرس و سلامت روان 63
نمودار 4-10. نمودار ميله اي سلامت روان 65
نمودار 4-11. نمودار ميله اي استرس 67
نمودار 4-12. نمودار ميله اي روابط بين فردي 68
نمودار 4-13. نمودار جعبه اي روابط بين فردي بر حسب جنسيت 77
نمودار 4-14. نمودار جعبه اي روابط بين فردي بر حسب مقطع تحصيلي 78
نمودار 4-15. نمودار جعبه اي روابط بين فردي بر حسب وضعيت تاهل 79
نمودار 4-16. نمودار جعبه اي استرس زندگي دانشجويي بر حسب جنسيت 80
نمودار 4-17. نمودار جعبه اي استرس زندگي دانشجويي بر حسب مقطع تحصيلي 82
نمودار 4-18. نمودار جعبه اي استرس زندگي دانشجويي بر حسب وضعيت تاهل 83
نمودار 4-19. نمودار پراكنش واکنش (بازخورد) و سلامت روان 84
نمودار 4-20. نمودار پراكنش ناسازگاری(تعارض) و سلامت روان 87

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 دسته بندی ارتباطات انسانی 30
شکل 2-2 مدل تبادلی ارتباط 37

مقدمه
دانشجویان، آینده سازان جوامع به حساب می آیند و در کشور ما به دلیل جوان بودن جمعیت ، اهمیت آنها در اداره ی آینده کشور دوچندان می گردد. بنابراین سلامت جسم و به ویژه روان آنها با سلامت جامعه ی آینده و آینده ی کشور در ارتباط مستقیم می باشند. امروزه دانشجویان به دلیل نقش مهمی که در اداره ی آینده کشور دارند ، یکی از اقشار مهم جامعه به حساب می آیند . اهمیت این نقش در این است که دانشجویان، نه تنها بخش اصلی متخصصان زمینه های گوناگون علمی ، فنی و هنری هر را کشور را تشکیل می دهند، بلکه این گروه، مدیران اصلی در اداره ی آینده ی کشور هستند و رهبر سایر اقشار جامعه در هدایت به سمت کمال و اهداف کشور می باشند. از سوی دیگر، بخشی از دانشجویان در آینده، عهده دار آموزش و پرورش نسل های بعد از خود خواهند بود و از این طریق به طور غیر مستقیم در کمال نسل های بعدی جامعه نیز دخالت دارند(آزاد مرز آبادی ، 1383).
ورود به دانشگاه، تغيير عمده اي در زندگي اجتماعي، خانوادگي و فردي به وجود مي آورد. در اين دوره، فرد با تغييرات زيادي در روابط اجتماعي و انساني روبرو شده و نقش هاي جديدي را عهده دار خواهدشد. آشنا نبودن بسياري از دانشجويان با محيط

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد رفاه فردی، روش تحقیق، حسابداران، سوگیری Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، بهداشت روان، بهداشت روانی