تحقیق درمورد رفاه فردی، رگرسیون، مدل مفهومی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف و ضرورت تحقیق 5
1-5- فرضیه های تحقیق 6
1-6- مدل مفهومی تحقیق 7
1-7- قلمرو تحقیق 8
1-8- روش تحقیق 8
1-9- جامعه و نمونه آماری 8
1-10- ابزارگردآوری داده ها 9
1-11- شیوه تحلیل داده های تحقیق 10
1-12- تعریف نظری متغیرها 10
1-13-تعریف عملی متغیرها 11
1-14- خلاصه فصل 12
فصل دوم 13
ادبیات تحقیق 13
2-1- مقدمه 14
2-2- قضاوت 15
2-2-1- قضاوت حرفه ای 17
2-2-2- جایگاه قضاوت حرفه ای در حسابرسی 18
2-2-3- قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابرسی 18
2-2-4- شاخص های قضاوت حرفه ای 20
2-2-5- عملکرد قضاوت حسابرسی 20
2-2-6- عوامل موثر برقضاوت حرفه ای در حسابرسی 21
2-3- مفهوم رفاه 24
2-4- مفهوم ماکیاولی گری 26
2-5- مروری بر تحقیقات گذشته 30
2-5-1- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم ماکیاولی گری 30
2-5-1-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 30
2-5-1-2- تحقیق انجام شده در ایران 32
2-5-2- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم قضاوت حسابرس 33
2-5-2-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 33
2-5-2-2- تحقیقات انجام شده در ایران 38
2-5-3- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم رفاه فردی 45
2-5-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 45
2-5-3-2- تحقیقات انجام شده در ایران 46
2-6- جنبه نوآوری پژوهش 52
فصل سوم 53
روش تحقیق 53
3-1- مقدمه 54
3-2- روش تحقیق 54
3-3- فرضیه های تحقیق 55
3-4- قلمرو تحقیق 55
3-5- جامعه آماری و روش نمونه گیری 56
3-6- روش و ابزارگردآوری داده ها 57
3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیق 58
3-8-متغیرهای تحقیق و اندازه گیری آنها 59
3-9- مدل مفهومی تحقیق 61
3-10- روش تحلیل داده ها 62
3-11- روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون 62
3-12- نرمال بودن اجزای خطا 64
3-13- آزمون خود همبستگي 65
3-14- رگرسیون خطی چندگانه 65
3-15- آزمون های مناسب مدل و بررسی رابطه متغیر ها 66
فصل چهارم 72
تجزیه و تحلیل داده ها 72
4-1- مقدمه 73
4-2-آزمون نرمال بودن متغیرها 74
4-3-آمار توصيفي 74
4-4- مقايسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقياس اندازه گيري 75
4-4-1- آزمون میانگین یک جامعه، T یک نمونه ای 76
4-5- آمار استنباطی 78
4-5-1- آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش 78
4-5-1-1- مدل رگرسیونی برای قضاوت تخصصی 78
4-5-1-2- مدل رگرسیونی برای قضاوت عمومی 79
4-5-1-3- مدل رگرسیونی برای قضاوت حرفه ای 81
4-6- آزمون فرضیه ها 82
فصل پنجم 86
نتیجه گیری و پیشنهادات 86
5-1- مقدمه 87
5-2- خلاصه پژوهش 87
5-3- نتایج پژوهش 88
5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 90
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 90
5-6- محدودیت های تحقیق 90

فهرست مطالب
عنوان صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی 7
جدول 2-1- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 48
جدول 2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده در ایران 50
جدول 3- 1 سوالات مربوط به پرسشنامه 59
شکل 3-1- مدل مفهومی 61
جدول 4-1 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف 74
جدول 4-2 مشخصات جمعیت دموگرافیک 75
جدول 4-3 آزمون t یک نمونه برای متغیرهای پژوهش 76
جدول 4-4 آمارتوصیفی متغیرهای قضاوت 77
جدول 4-5 خلاصه مدل 78
جدول 4-6 ضرایب رگرسیونی 78
جدول 4-7 خلاصه مدل 79
جدول 4-8 ضرایب رگرسیونی 80
جدول 4-9 خلاصه مدل 81
جدول 4-10 ضرایب رگرسیونی 81
جدول 4-11 برای فرضیه 1 82
جدول 4-12 برای فرضیه 2 83
جدول 4-13 برای فرضیه 3 83
جدول 4-14 برای فرضیه 4 84
جدول 4-15 برای فرضیه 5 84
جدول 4-16 برای فرضیه 6 85

چکیده
بازار سرمایه محل تعامل دو گروه عمده سرمایه گذار و سرمایه پذیر است و حسابداری به عنوان رکن سوم و پیوند دهنده این دو گروه می باشد. برای برقراری پیوند مناسب بین این دو گروه و به لحاظ لزوم رعایت انصاف، لازم بود گزارش های شفاف حسابرسی توسط حسابرسان تهیه و به تایید حسابرسان مستقل برسد. حسابرسان در بررسی گزارش های مالی به کرات از قضاوت های ارزشی و حرفه ای استفاده می کنند که این قضاوت ها تابع عوامل متعددی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنهاست، بنابراین با استفاده از متغیرهای رفاه فردی و ماکیاولی گری به عنوان متغیرهای مستقل، و قضاوت حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفت. در این تحقیق شش فرضیه مطرح شد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش اجرا همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل حسابرسان بخش خصوصی می باشد که با استفاده از نمونه تصادفی ساده، 90 نمونه جمع آوری شده است و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. نرم افزارهای SPSS21 و EXCEL برای دسته بندی و طبقه بندی داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رفاه فردی بر قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار است، هم چنین بر اساس یافته های تحقیق، ماکیاولی گری بر هیچ یک از قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار نمی باشد.
کلمات کلیدی: ماکیاولی گری، رفاه فردی، قضاوت حرفه ای، قضاوت عمومی، قضاوت تخصصی

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه ای مقدور است(نیکخواه، آزاد، 1379 ،52). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی های فردی خود را به کار می گیرند و محدودیت های شناختی نیز منجربه انحراف قضاوت های آنان می شود. یکی از جالب ترین و مهمترین جنبه های سیاسی قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند (حساس یگانه و تالانه، 1382، 60)؛ دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای است. در ادامه این فصل ضمن تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، متغیر ها و فرضیه های تحقیق، قلمرو و روش های انجام تحقیق، جامعه آماری و در نهایت استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق ارائه می گردد.
1-2- بیان مساله

ماکیاولی گری از مجموعه اصول و روشهایی نشات می گیرد که ماکیاولی ارائه کرده است وی معتقد است برای دستیابی به هدف در سیاست، به کاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز ترسید.
حسابرسان در شرکتهای حسابرسی با چالشهای متعددی در حرفه مواجه هستند که برخی از آنها ناشی از ماهیت خود کار است مثل فشارهای کار، منابع ناکافی یا ابهامات در کار و شغل این چالشها سبب شده که در قضاوت حسابرسی بی دقتی صورت بگیرد و کیفیت قضاوت حسابرس تحت تاثیر واقع شود. حسابرسی بیش از هر چیز یک فرایند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگون ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان پاسخ تعداد زیادی از ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است، تنها با اتکاء قضاوت حرفه ای مقدور است. در واقع برای تصمیم گیری و قضاوت است که به حسابرس حق الزحمه داده می شود. انجمن حسابرسان کانادا قضاوت را اینگونه تعریف می کنند: قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم به کارگیری دانش و تجربه در محیط استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راهکار مناسب از بین راهکارهای مختلف انتخاب شود (انجمن حسابرسان کانادا، 1995).
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیا ولی گری بر قضاوت حسابرس است.با توجه به مطالب و با در نظرگرفتن موضوع این تحقیق مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که رفاه فردی و ماکیاولی گری بر عملکرد قضاوت حسابرسان چگونه تاثیر می گذارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

بحرانهای مالی واحد های اقتصادی و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و غیره می تواند لطمه های زیادی به این واحد ها زده و خسارت فراوانی به گروه های مختلف وارد نماید. وجود اطلاعات قابل اتکا و به موقع تا حدود زیادی می تواند از این صدمه ها جلو گیری کند که در اینجا نقش حسابرسان و قضاوت آنان به طور ملموسی احساس می شود. حسابرسی حرفه ای است که شباهت زیادی به قضاوت در دادگاه دارد.هم قاضی و هم حسابرس با ادعاهایی مواجه هستند، شواهد پشتوانه ادعاها را جمع آوری و ارزیابی می کنند و نهایتا بر اساس معیارهایی که در اختیار آنها قرار داده شده نظر می دهند و قضاوت می کنند. هر دوی آنها در اظهار نظر و قضاوت خود باید انصاف را رعایت کنند(ماتزوشرف1،1961).
در دنیای امروز، واحد حسابداری در هر سازمانی، به عنوان قلب سازمان محسوب می‌شود و از آنجایی که مسئولیت ثبت و نگهداری اطلاعات مالی و نیز تجزیه و تحلیل صورت های مالی به عهده حسابداران و مدیران مالی می‌باشد، لذا پرداختن به روحیات و انگیزه‌های آنها و همچنین پیشرفت حرفه‌ای آنها و اثرات پیشرفت حرفه‌ای از جمله رفاه مالی، رفاه ذهنی و رفاه جسمی و عوامل تأثیرگذار بر اشکال مختلف رفاه از اهمیت بالایی برخوردار است (دینر و همکاران2، 2003).
درایران اخیرا به لحاظ قانونی حسابرسی و لزوم انجام آن برای اغلب شرکت ها ضروری شده و با توجه به اینکه اداره امور مالیاتی و سایر استفاده کنندگان، به صورت های مالی حسابرسی شده اتکاء می نمایند، حساسیت نسبت به شفافیت و قابلیت اعتماد چنین گزارشاتی افزایش می یابد. این گزارش ها بر اساس استاندارد های حسابداری و حسابرسی و تحت قضاوت های حسابرسان تهیه می گردد، لذا با توجه به نقش مهم قضاوت حسابرس در این گزارش ها، بررسی و شناسایی عوامل موثر برچنین قضاوت هایی و نیز چگونگی تاثیر گذاری این عوامل می تواند ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید می نماید. تاکنون در رابطه با تاثیر متغیر های مختلف از قبیل تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس و استقلال حسابرسی و عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و غیره تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر رفاه فردی و ماکیا ولی گری حسابرسان بر قضاوت آنها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است؛ از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.

1-4- اهداف و ضرورت تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف ونتایج خاصی صورت می پذیرد بنابراین مهمترین اهدف تحقیق عبارتست از :
1. بررسی تاثیر رفاه فردی بر قضاوت تخصصی حسابرس.
2. بررسی تاثیر رفاه فردی بر قضاوت عمومی حسابرس.
3. بررسی تاثیر رفاه فردی بر قضاوت حرفه ای حسابرس.
4 بررسی تاثیر ماکیاولی گری بر قضاوت تخصصی حسابرس.
5. بررسی تاثیر ماکیاولی گری بر قضاوت عمومی حسابرس.
6. بررسی تاثیر ماکیاولی گری بر قضاوت حرفه ای حسابرس.
1-5- فرضیه های تحقیق

فرضيه حدسي است زيرکانه و علمي که بايد به کمک وقايع (داده‌ها) مورد بررسي قرار گرفته و سپس تاييد يا رد گردد. به طورکلي فرضيه‌هاي زير در رابطه با اين تحقیق مطرح مي‌باشند:
فرضیه 1: رفاه فردی بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 2: ماکیا ولی گری بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 3: رفاه فردی بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 4: ماکیا ولی گری بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 5: رفاه فردی بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 6: ماکیا ولی گری بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.
1-6- مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر است.
شکل 1-1- مدل مفهومی

1-7- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آنها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، توانایی ها، ماهیت کار Next Entries تحقیق درمورد رفاه فردی، استانداردهای حسابداری، صورت های مالی، حسابداران