دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
تغییر و تحولات سریع در دنیای امروز و پویایی رقابت در سازمان‌ها باعث شده تا سازمان‌ها به دنبال بهبود عملکرد کارکنان خود باشند. یکی از راه‌های بهبود عملکرد کارکنان، به‌روز رسانی دانش و مهارت کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت است. آموزش ضمن خدمت کارکنان در صورت استفاده درست، می‌تواند منافع زیادی را عاید سازمان و شخص سازد، از طرفی ممکن است با به‌کارگیری نادرست آموزش ضمن خدمت کارکنان ، منابع مادی و معنوی زیادی هدر رود. بررسی تاثیر دوره‌های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان می‌تواند تا حدودی به این پرسش پاسخ دهد که آیا سازمان در حال هدر دادن منابع از طریق هزینه‌کردن در این دوره‌ها است یا در حال سرمایه‌گذاری در این دوره‌ها؟ از طرفی بهتر است تاثیر متغیری مانند سرمایه‌ اجتماعی بر این رابطه نیز بررسی شود و در سنجش تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان آن را هم مورد توجه قرار داد.
پژوهش حاضر با عنوان” بررسی تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان با تاکید بر سرمایه اجتماعی” است. متغیر‌های پژوهش عبارتند از: ‌آموزش ضمن خدمت به عنوان متغیر مستقل، عملکرد کارکنان شامل عملکرد حرفه‌ای، مهارت‌های زبان انگلیسی، انضباط، انگیزش و تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل‌گر است. این پژوهش در اداره کل مراقبت پرواز شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور انجام شد. جامعه آماری شامل 240 نفر از کارکنان مراقبت پرواز اداره کل مذکور که در طی سال‌های 1389 تا پایان سال 1391 در اداره کل مراقبت پرواز مشغول به کار بودند، است. بر اساس آن تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌ها با رجوع به اسناد و مدارک و همچنین با استفاده از پرسشنامه جمع‌آور شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ، آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنا داری دارد و همچنین سرمایه اجتماعی بر رایطه آموزش ضمن خدمت و عملکرد تاثیرگذار است. همچنین فرضیه تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای(ایمنی) مورد تایید قرار نگرفت. تاثیر سرمایه اجتماعی بر رابطه آموزش ضمن خدمت با عملکرد حرفه‌ای، مهارت زبان انگلیسی و انضباط تایید نشد.
وازگان کلیدی پژوهش: آموزش ضمن خدمت، عملکرد کارکنان، مراقبت پرواز، سرمایه اجتماعی

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 4
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری……………………………………………………………………. 4
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی…………………………………………………………………. 4
1-3)هدفهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 5
الف) هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………… 5
ب)هدف‌های فرعی…………………………………………………………………………………………………………. 5
1-4) سوال‌ها/فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 5
الف) فرضیه‌های اصلی ………………………………………………………………………………………………………. 5
ب) فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5)تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش………………………………………………………………… 6
الف) تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………… 6
ب) تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش……………………………. 9
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-1) آموزش ضمن خدمت کارکنان …………………………………………………………………………….. 10
2-1-1 ) تعریف آموزش ………………………………………………………………………………………. 10
2-1-2) مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش کارکنان ……………………………………………………. 12
آموزش و بهسازی کارکنان …………………………………………………………………………….. 14
الف) اهداف برنامه آموزشی و بهسازی …………………………………………………………… 15
ب‌) برنامه ریزی و استراتژی سازی برای آموزش کارکنان ……………………………….. 16
پ)مزایای آموزش کارکنان…………………………………………………………………………….. 19
ت) مسئول طراحی و اجرای برنامه آموزشی برعهده کیست؟……………………………… 20
پیوند آموزش و بهسازی کارکنان با الگوی زبده گزینی ……………………………………. 21
مراحل مختلف فرآیند آموزش ……………………………………………………………………… 23
اهداف و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت………………………………………….. 27
الف)اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………. 27
ب‌) چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت……………………………….. 29
روش‌های آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………….. 30
الف) گردش شغلی……………………………………………………………………………………… 30
ب) آموزش کارگاهی ………………………………………………………………………………. 31
پ) مربی‌گری ……………………………………………………………………………………….. 32
ت ) جانشین موقت ……………………………………………………………………………….. 33
ث) استاد شاگردی ……………………………………………………………………………….. 33
مدیریت یادگیری در سازمان …………………………………………………………………… 34
الف) تعریف یادگیری …………………………………………………………………………….. 34
ب)سازمان های یادگیرنده………………………………………………………………………. 35
حلقه ها و فرایند یادگیری …………………………………………………………………….. 38
الف) حلقه های یادگیری……………………………………………………………………….. 38
ب)فرایند یادگیری ………………………………………………………………………………. 40
2-2) عملکرد کارکنان…………………………………………………………………………………………….. 41
2-2-1) مفهوم عملکرد…………………………………………………………………………………….. 41
2-2-3) مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………. 44
2-2-3-1) ماهیت مدیریت عملکرد ……………………………………………………………… 44
2-2-3-2) هدف مدیریت عملکرد…………………………………………………………………. 44
2-2-4) ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………….. 45
2-2-4-1) تعریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….. 45
2-2-4-2) فلسفه ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………….. 46
2-2-4-3)اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد ……………………………………………………. 46
2-2-4-4)عوامل عمده ارزیابی عملکرد کارکنان………………………………………………… 48
2-2-4-5)انواع ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………… 49
2-2-4-6)اهداف و مقاصد سازمانی ارزیابی عملکرد…………………………………………….. 50
2-2-4-7)کاربرد های ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………. 51
2-2-4-8)فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………. 52
2-2-4-9)روش‌های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………… 55
2-2-5)عملکرد کارکنان درسازمانهای دولتی…………………………………………………………………. 55
2-2-6)تعهد کارکنان……………………………………………………………………………………………………….. 58
2-2-6-1) اهمیت تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………. 59
2-2-6-2) تعهد و عملکرد ………………………………………………………………………………………… 60
2-2-7) انگیزش ……………………………………………………………………………………………………………… 61
الف) نظریه برابری …………………………………………………………………………………………………….. 64
ب) نظریه انتظار ………………………………………………………………………………………………………… 65
2-2-8)انضباط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع سازمان، فروش خدمات، دورکاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، سرمایه اجتماعی، عملکرد کارکنان