پایان نامه با کلید واژه های دورکاری، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدير و تشکر
با سپاس فراوان از زحمات و راهنمايي‌هاي استا دبزرگوارم

كه در راه انجام اين پايان‌نامه همچون چراغي روشنگر راه من بودند.

تقدیم به
پدر و مادرم
که از نگاهشان صلابت
از رفتارشان محبت
و از صبرشان ایستادگی را آموختم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- سوالات و فرضیه‌های تحقیق 5
1-5-1- سوالات تحقیق 5
1-5-2- فرضیه‌های تحقیق 6
1-5-2-1- فرضیه‌های اصلی 6
1-5-2-2- فرضیه‌های فرعی 6
1-6- قلمرو تحقیق 6
1-7- روش شناسی تحقیق 6
1-8- متغیرها و مفاهیم تحقیق 8
1-8-1- کیفیت زندگی کاری: 8
1-8-1-1- پرداخت منصفانه و کافی 8
1-8-1-2- تامین فرصت رشد و امنیت مداوم 8
1-8-1-3- فضای کلی زندگی 9
1-8-2- دورکاری 9
1-8-2-1- حمایت و پشتیبانی 9
1-8-2-2- ارتباطات 9
1-8-2-3- اعتماد 9
1-8-3- فرسودگی شغلی 9
1-8-3-1- خستگی عاطفی 10
1-8-3-2- عملکرد شخصی 10
1-8-3-3- مسخ شخصیت 10
1-8-3-4- درگیری 10
1-8-4- عملکرد سازمانی 10
1-8-4-1- توانایی 10
1-8-4-2- وضوح 10
1-8-4-3- کمک 10
1-8-4-4- مشوق 11
1-8-4-5- ارزیابی 11
1-8-4-6- اعتبار 11
1-8-4-7- محیط 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مدیریت عملکرد 13
2-1-1- مبانی نظری مدیریت عملکرد 13
2-1-2- عوامل تاثیرگذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد 14
2-1-3- اصول مديريت عملكرد 15
2-1-4- مزاياي مديريت عملكرد 16
2-1-5- معايب مديريت عملكرد 17
2-1-6- چالش‌های مدیریت عملکرد 18
2-2- ارزیابی عملکرد 20
2-2-1- تعاریف 20
2-2-2- دیدگاه‌ها 21
2-2-3- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 22
2-2-4- فرایند ارزیابی عملکرد 22
2-2-4-1- تدوین شاخصها 22
2-2-5- معيارهاي ارزيابي عملکرد 23
2-2-6- هدف نهایی از ارزیابی عملکرد 25
2-3- دورکاری 26
2-3-1- تعریف 26
2-3-2- دورکار کیست؟ 27
2-3-3- مهمترين پيش نيازهاي پياده سازي و اجراي برنامه‌هاي دوركاري 27
2-3-3-1- حمایت و پشتیبانی 28
2-3-3-2- ارتباطات 28
2-3-3-3- اعتماد 29
2-3-4- مزایای دورکاری 29
2-3-4-1- صرفه جویی در هزینه‌ها 29
2-3-4-2- افزایش بهره وری 30
2-3-4-3- تقویت انگیزه 30
2-3-4-4- توسعه مهارت به صورت خودآموزی 30
2-3-4-5- انعطاف پذیری 31
2-3-4-6- بهبود ارائه خدمات به مشنریان 32
2-3-4-7- کاهش زمان تردد و هزینه‌های آن برای سازمان 32
2-3-4-8- ایجاد فرصت‌هایی برای بهبود کار 32
2-3-4-9- کاهش اخلال در زندگی 32
2-3-4-10- ایجاد تعادل در کار و زندگی خانوادگی 32
2-3-4-11- مشارکت در جامعه محلی 32
2-3-4-12- ساعات کار اداری انعطاف پذیر 33
2-3-4-13- کاهش حجم ترافیک 33
2-3-4-14- دوستی با محیط زیست 33
2-3-4-15- افزایش گستره استغال و فرصت‌های کار 34
2-3-4-16- دسترسی به کار برای افراد با مشکلات خاص 34
2-3-5- انواع دورکاری 34
2-3-6- مشاغل متناسب با دورکاری 35
2-3-6-1- نمونه‌هایی از کارها و مشاغل متناسب با دورکاری 35
2-3-7- مشکلات کار از راه دور برای سازمان‌های ایرانی 36
2-3-8- راه‌های گسترش کار از راه دور 36
2-4- فرسودگی شغلی 37
2-4-1- تعریف 39
2-4-2- علل فرسودگي شغلي 40
2-4-3- اثرات فرسودگي شغلي 40
2-4-4- علائم و نشانه‌های فرسودگی شغلی 41
2-5- کیفیت زندگی کاری و خانوادگی 42
2-5-1- مفاهيم كيفيت زندگي كاري 44
2-5-2- تاریخچه کیفیت زندگی کاری 45
2-5-3- ويژگي‌هاي كيفيت زندگي كاري از ديدگاه دانشمندان توسعه سازماني 46
2-5-4- افت كيفيت زندگي کاري و كم كاري 50
2-5-5- رابطه كيفيت زندگي كاري با كارآيي و اثر بخشي عملكرد 51
2-5-6- كيفيت زندگي كاري و چگونگي ارتقاي آن 51
2-6- پیشینه تحقیق 52
2-6-1- تحقیقات داخلی 52
2-6-2- تحقیقات خارجی 54
2-7- نتیجه گیری 56
فصل سوم: روش شناسي تحقیق
3-1- مقدمه 59
3-1-1- نوع و روش تحقیق 59
3-2- جامعه آماری مورد بررسی 60
3-2-1- جامعه آماری 60
3-2-2- حجم نمونه 60
3-2-3- واحد تحلیل 60
3-2-4- شیوه نمونه گیری 60
3-2-5- روش و ابزار گردآوری داده‌ها 61
3-2-6- روایی و پایایی داده‌ها 61
3-2-6-1- روایی سازه 61
3-2-6-2- روایی محتوا 62
3-2-7- روایی پرسشنامه 63
3-2-8- پایایی پرسشنامه 63
3-2-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 69
4-2- آمار توصیفی 69
4-2-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای جنسیت پاسخ‌دهندگان 69
4-2-2- توزيع فراواني نمونه آماری بر مبنای سن 70
4-2-3- توزيع فراواني نمونه آماری بر مبنای سابقه خدمت 71
4-2-4- توزيع فراواني نمونه آماری بر مبنای سطح تحصيلات 72
4-3- یافته‌های ناشی ازآزمون فرضیه‌های اصلی پژوهش 73
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه 78
5-2- بررسی فرضیات تحقیق 78
5-2-1- بررسی فرضیات اصلی 78
5-2-2- فرضيات فرعي 79
5-2-2-1- فرضيه اول 79
5-2-2-2- فرضیه دوم 80
5-2-2-3- فرضیه سوم 80
5-3- پیشنهادهای پژوهش 83
5-3-1- پیشنهادات کاربردی 83
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی 85
منابع 86
پیوست: پرسشنامه 89
چكيده انگليسي Error! Bookmark not defined.

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شكل 2-1- مدل ارتباط بين متغيرها 57
شكل 3-1- مدل تجزيه و تحليل داده‌ها 59
شكل 4-1- مدل معادلات ساختاري فرضيه چهارم پژوهش 75
شكل 4-2- مدل مقادير آماره t فرضيه چهارم پژوهش 76

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای جنسیت پاسخ‌دهندگان 70
نمودار 4-2- توزيع فراواني نمونه آماری بر مبنای سن پاسخ دهندگان 71
نمودار 4-3- توزيع فراواني نمونه آماری بر مبنای سابقه خدمت پاسخ دهندگان 72
نمودار 4-4- توزيع فراواني نمونه آماری بر مبنای سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 73

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- آلفاي کرونباخ هريک از متغيرها 64
جدول 3-2- دولتی شهر یزد به تقکیک نمونه آماری سازمانهای 67
جدول 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای جنسیت پاسخ‌دهندگان 69
جدول 4-2- توزيع فراواني نمونه آماری بر مبنای سن پاسخ دهندگان 70
جدول 4-3- توزيع فراواني نمونه آماری بر مبنای سابقه خدمت پاسخ دهندگان 71
جدول 4-4- توزيع فراواني نمونه آماری بر مبنای سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 72
جدول 4-5- شاخص‌های کیفی پارامترهای فرضیه چهارم 74
جدول 4-6- نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش 74
جدول 4-7- اثرات مستقیم و غیرمستقیم هریک از سازهها بر عملکرد سازمانی 75
جدول 5-1- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي 78
جدول 5-2- فرضيه اول 79
جدول 5-3- فرضیه دوم 80
جدول 5-4- فرضيه سوم 81

چکیده
مفهوم عملکردسازمانی در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف محوري آن تبدیل شده است و رونق روز افزون فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر گسترده آن بر تمامی شئون جامعه از جمله کار و شغل، موجب بروز پدیده کار از راه دور یا همان دور کاری گشته است. از سوی دیگر، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی از جمله مباحث مهم منابع انسانی است که تاثیرات زیادی روی عملکرد سازمانی و گرایش به سمت دورکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از رو ش توصیفی- پیمایشی به ارائه مدلی جهت ارزیابی جنبههای گوناگون دورکاری و عملکرد سازمانی و فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی و تاثیر آنها بر عملکرد سازمانی میپردازیم. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان سازمانهای دولتی شهر یزد است که مشتمل بر 3000 نفر میباشد. تعداد نمونه 342 نفرمیباشد که با استفاده از روش تصادفی ساده و از میان کارکنان بخشهای مختلف سازمانها انتخاب شده است. برای جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است، برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها، نشان داد که بین مولفههای کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی، دورکاری و عملکرد سازمانی، فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی، فرسودگی شغلی و دورکاری با ضرایب مسیر584/0، 369/0، 281/0-، 572/0 رابطه معنیداری وجود دارد ولی بین مولفههای کیفیت زندگی و دورکاری با ضریب مسیر102/0 رابطه معنیداری وجود ندارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که با فراهمآوردن زمینههای دورکاری با در نظر گرفتن مولفههای کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی میتوان عملکرد سازمانی را افزایش داد.

واژگان کلیدی:
عملکرد سازمانی، دورکاری، فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی، سازمانهای دولتی شهر یزد، مدلسازی معادلات ساختاری

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه
کار در آینده معادل آن چیزی است که به عنوان ارزش از آن یاد می شود. حضور ماندگار در فضا و بازار رقابتی موجود در جامعه اطلاعاتی نیازمند ارائه محصولات و خدمات شخصی به مشتریان، و نیز پذیرش تغییرات در محیط کاری و جامعه است. باید پذیرفت که دیگر، استخدام مادام العمر، معنی و مفهومی در محیط رقابتی امروز ندارد و نهادها و سازمانها باید با تحلیل مناسب محیط کسب و کار پیرامون خود ،استخراج نیازها و مهارتهای مرتبط، به استخدام نیروی انسانی دانش محور، کارا و موثر بنا بر احتیاجاتشان مبادرت ورزند(تافلر، 1389) بر این اساس شاید مفاهیمی چون کار تمام وقت و یا تک شغلی بودن افراد، دیگر مانند گذشته کاربردی نداشته باشد و انواع و گونه‌های جدیدی از کار بوجود آید. فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأثیر بر وجوه مختلف جامعه، بر کار و مشاغل نیز تأثیر عمده ای گذاشته است. پدیده ای که از آن بعنوان کار از راه دور و یا دورکاری نام برده می شود. اين روزها بحث دوركاری در كشور ما بسيار داغ است. دوركاری يعني اينکه كارمند اداره می تواند كار خود را بدون حضور فيزيكی در محل كار و از طريق وسايل ارتباطی مثل اينترنت , تلفن, ايميل و مانند اينها انجام داده و با اداره درتماس باشد. برای جامع عمل پوشاندن به اين طرح بايد مراحل زيادی را طی كند وهمچنين ابزارهای سخت افزاری ونرم افزاری مورد نياز اين كار بايد فراهم گردد. درست است که دوركاری در كشورما موضوع جديدی به حساب می آيد و اين در حالی است كه دوركاری در ساير كشورها سالهاست که تجربه شده و مورد تأييد است. همچنین در سازمانهای امروزی عملکرد سازمانی به منظور دستیابی به نتایج و پیامدهاي مورد انتظار از سازمان‌هاي دولتی و نیز پاسخگویی به ذينفعان و عامه مردم در قبال هزینه‌هایی که از منابع عمومی می شود، بسیار حائز اهمیت است و اعتماد مردم را به دولت افزایش می دهد(برمن و کرنی، 2009) با توجه به مهم بودن نفش کارکنان در سطح عملکرد سازمانی دو موضوع کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی مورد اهمیت قرارمیگیرد. بررسی در این زمینه نشان میدهد كه دو پديده زندگي كاري وزندگي شخصي اثرات متقابل و تشديد كننده اي بر يكديگر دارند. فردي كه در زندگي خانوادگي و شخصي خود مشكلات زيادي دارد، به طور قطع اين مشكلات، بر روي تمركز، رضايت از كار، بهره وري و شادابي وي در محيط كار اثر مي گذارد(شیرآشتیانی، 1388) همچنین یکی از عمدهترین مسائل شغلي كه معمولاً به شكل واكنش در برابر فشارهاي شغلي و سازماني در ميان كاركنان خدمات انساني ديده مي شود، پديده فرسودگي شغلي است . فرسودگي شغلي كاهش قدرت سازگاري فرد با عوامل فشارزاست و سندرمي است مركب از خستگي جسمي و عاطفي كه منجر به ايجاد خود پنداره ي منفي در فرد، نگرش منفي نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظيفه مي شود.ما برآنیم تا در این پژوهش ضمن بررسی کامل موضوعات فوق به بررسی تاثیر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تمرین مقاومتی، قدرت عضلانی، تمرینات مقاومتی، تمرین تناوبی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دورکاری، کیفیت زندگی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی