منابع پایان نامه ارشد درمورد کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی، کشورهای توسعه یافته، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………….42
3-2-1) مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-2-2) مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-3) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
فصل چهارم:برآورد الگوها و تحلیل نتایج
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
4-2) مروری بر الگوی داده‌های تابلویی……………………………………………………………………………………………………………….53
4-2-1) مزیت استفاده از الگوی دادههای تابلویی……………………………………………………………………………………………53
4-2-2) روشهای برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………….54
4-2-2-1) روش دادههای ترکیبی………………………………………………………………………………………………………55
4-2-2-2) روش اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………….56
4-2-2-3)روش اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………58
4-3) معرفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 60
4-4) نتایج برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
4-4-1) برآورد الگو برای گروه کشورهای در حال توسعه………………………………………………………………………………64
4-4-2) برآورد الگو برای گروه کشورهای توسعه یافته…………………………………………………………………………………..67
4-5)جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1)جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
5-2) پیشنهادهای سیاستی………………………………………………………………………………………………………………………………..76
5-3) پیشنهادهای مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….77

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79.

فهرست جداول
عنوان شمار صفحه
جدول2-1) آثار اقتصادی مثبت و منفی گردشگری…………………………………………………………………………………………………….3
جدول2-2) آثار مثبت و منفی فرهنگی_اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………………….3
جدول2-3) آثار مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری…………………………………………………………………………………………….
جدول4-1) متغیرهای مورد استفاده در مدل……………………………………………………………………………………………………………….6
جدول4-2) نتایج آزمون چاو و هاسمن در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب………………………………………………………..6
جدول4-3) نتایج آزمون F-ANOVA در کشورهای در حال توسعه منتخب…………………………………………………………….65
جدول4-5) نتایج آزمون چاو و هاسمن در گروه کشورهای توسعه یافته منتخب………………………………………………………….67
جدول4-6) نتایج آزمون F-ANOVA در کشورهلی توسعه یافه منتخب………………………………………………………………….68
جدول 4-7) نتایج برآورد الگو در کشورهای توسعه یافته منتخب………………………………………………………………………………68

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار4-1) درآمد توریسم بر حسب میلیون دلار آمریکا…………………………………………………………………………………………62
در کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه
نمودار4-2) درآمد توریسم بر حسب میلیون دلار آمریکا………………………………………………………………………………………….62
در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه
نمودار4-3) درآمد توریسم بر حسب میلیون دلار آمریکا………………………………………………………………………………………63
در دوگروه مورد مطالعه

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق و مسأله اصلی تحقیق پرداخته میشود. پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق ذکر میشود. سپس فرضیههای تحقیق، هدف اصلی انجام این تحقیق و روش انجام پژوهش ارائه میشود. در ادامه واژهها و اصطلاحات تخصصی بیان خواهد شد.
1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع
جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال میکند که دلیل این مسأله نیز وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد(یاوری و دیگران،1389:2). رشد اقتصادی یکی از شاخصهای کمّی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. این شاخصها از عوامل متعددی تأثیر میپذیرد که در این میان ظرفیتهای صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه زیرساختها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی، افزایش صادرات و افزایش امکان سرمایهگذاری خارجی از دلایل اصلی است که در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژه ای داشت. با درک موقعیت برتر این صنعت در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی، میتوان رشد اقتصادی کشور را تقویت کرد.
بررسی اقتصاد توریست مانند روند صادرات کالاست به طوری که ورود توریست سبب افزایش صادرات میشود. اقتصاد توریست یعنی ورود ارزهای خارجی به شریان های اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای سطح معیشت دهکهای پایین اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها(محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387).
فرضیه صادرات منجر به رشد1، فرض می کند که رشد اقتصادی نه تنها به وسیله افزایش در میزان نیروی کار و سرمایهگذاری در اقتصاد ایجاد میشود، بلکه به وسیله توسعه صادرات نیز حاصل میگردد. مستقیماً از این فرضیه، فرضیه گردشگری موجد رشد2 اقتباس شده است. زیرا اولاً گردشگری بینالمللی به عنوان یک منبع تأمین مالی، نوعی صادرات جدید محسوب میشود و ثانیاً یک عامل استراتژژیک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب میآید که مبنای بسیاری از مطالعات اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته و در بیشتر موارد درستی آن به اثبات رسیده است که تنها تفاوت آن با صادرات کالا و خدمات این است که مصرف کننده، آن را در کشور میزبان مصرف میکند. این نظریه استدلال میکند که رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات و عوامل دیگر در آن کشور است بلکه میتواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد به آن کشور نیز باشد(شریفی رنانی و دیگران1389:5).
ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری سبب فراهم کردن اطلاعات برای شکلگیری سیاستهای توسعهی گردشگری میشود. این سیاستها تعیین کنندهی کل ساختار مورد نیاز یک کشور برای دست یافتن به مناسبترین نوع تولید در گردشگری است. مزایای اقتصادی اولیهی گردشگری عموماً عبارتند از: کمک به درآمد ارزی و ترازپرداختها، ایجاد اشتغال و درآمد، بهبود ساختارهای اقتصادی، تشویق فعالیتهای کارآفرینی و افزایش درآمدهای مالیاتی. شواهد مربوط به مناطق توریستی کشورهای در حال توسعه، ترکیبی از کلیهی این موارد را نشان میدهد. هزینههای اقتصادی گردشگری بین المللی به خوبی شناخته نشدهاند اما به نظر می رسد که شاید شامل این موارد باشند: افزایش تورم، فصلی شدن تولید و اشتغال، مشکلات مربوط به وابستگی بیش از حد به یک محصول و هزینههای سنگین زیرساختها(لی3،71:1378).

گردشگری از جنبه های زیر بر رشد اقتصادی اثر میگذارد:
کسب درآمد ارزی: یکی از جنبههای بسیار مهم گردشگری در کشور میزبان افزایش درآمدهای ارزی آن کشور است. بدیهی است که مسافران خارجی در بدو ورود باید پول خود را به پول کشور میزبان تبدیل کنند. بنابراین، میزان تبدیل پول گردشگر به درآمد ارزی کشور میزبان به اضافه میشود. این امر برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از اهمیت بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است، زیرا آنان به علت وابستگی به ویژه در مسائلی مانند فناوری که ارزبری فراوانی دارد نیاز به مقدار زیادی ارز برای واردات دارند و به همین دلیل است که در برخی از کشورهای در حال توسعه، گردشگری و توسعه آن از بالاترین اولویتها برخوردار است(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:8).
افزایش درآمد ملی جامعه میزبان: مخارجی که یک گردشگر در کشور میزبان صرف میکند به اقتصاد آن جامعه یا منطقه تزریق میشود. وقتی که گردشگری به کشور مقصد میرود، پولی را که در کشور خود کسب کرده در این کشور خرج می کند. بنابراین این پول به اقتصاد کشور میزبان تزریق میشود و مخارجی را که گردشگران در کشور میزبان هزینه میکنند را میتوان به عنوان صادرات خدمات گردشگری کشور میزبان تعریف کرد. وقتی که گردشگری در یک کشور مقصد پول خرج میکند این خرج او باعث درآمد برای شخص دیگری میشود. مثلاً شخصی که به ایران میآید و به هتل دار خود هزینه هتل را میپردازد، این هزینه برای هتل دار درآمد ایجاد میکند. این اولین منفعتی است که از گردشگری حاصل میگردد. هتل دار بخشی از این درآمد را بابت هزینههای خود(از قبیل دستمزد و خرید کالا) میپردازد. بنابراین پول برای یک دسته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد نرخ بهره، ریسک اعتباری، موسسات مالی، خطر اخلاقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، صنعت گردشگری، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه