تحقیق رایگان با موضوع ضریب جینی، توزیع درآمد، مخارج دولت، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

تشکر و قدردانی :
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ”
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر سیّد عبدالمجید جلایی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند تشکر و قدردانی می‌کنم.

چکيده :
یکی از دغدغه‌های هر نظام اقتصادی توزیع درآمد است، در همین راستا استفاده از سیاست‌های ارزی مناسب جهت رسیدن به توزیع درآمد دارای اهمیت بسیار است. بدین منظور در این مقاله ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری(VAR) ومدل تصحیح خطای برداری(VECM) جهش پولی نرخ ارز محاسبه شده و سپس با به کارگیری رهیافت اقتصاد سنجی رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که جهش پولی نرخ ارز در دهک های سوم، پنجم، هشتم، نهم و دهم بر ضریب جینی تأثیر معنادار و غیرمستقیمی گذارده اند یعنی جهش پولی نرخ ارز توزیع درآمد بین این دهک ها را بهتر کرده است که تأثیرپذیرترین دهک، دهک دهم می باشد اما در سایر دهک‌ها جهش پولی نرخ ارز تأثیر معناداری بر توزیع درآمد نگذاشته است. سایر متغیرهای اثر گذار بر ضریب جینی از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروی کار فعال و مخارج دولت به ترتیب در دهک‌های هشتم، چهارم و پنجم تأثیرپذیرترین دهک‌ها بوده‌اند.

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3
1-3- سؤال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-4- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………4
1-5- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-6-اهداف اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-7- نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………………..5
1-8- استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه………………………………………………………………………………………………………..6
1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………6
1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6
1-11- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..6
1-13- مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………………..6
فصل دوم:ادبیات موضوع 8
2-1- مقدمه 9
فصل سوم:مباني نظري و تصريح مدل 20
3-1- مقدمه 23
3-2- روش‌های تحلیل نرخ ارز 23
الف) رهيافت تجاري يا كشش ها 24
ب) نظريه برابري قدرت خريد 24
ج) رويكرد جذب 26
د) مدل ماندل – فلمينگ 27
هـ) مدل پو‌ل‌گرايان (پول‌گرايان جهاني) 27
و) مدل موازنه تراز پورتفوليو(رهيافت تراز موجودي اوراق بهادار) 29
ز) مدل جهش پولي نرخ ارز (مدل دورنبوش) 29
3-3- تصریح مدل 30
3-3-1- مدل ماندل فلمینگ – دورنبوش 30
فصل چهارم:برآورد مدل 35
4-1 مقدمه 36
4-2- معرفی متغیرها 36
4-2-1- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GEG) 36
4-2-2- نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (IXMG) 36
4-2-3- نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (INGD) 36
4-2-4- تفاضل نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی (GAP) 36
4-2-5- درآمدهای نفتی (OILR) 36
4-2-6- نرخ ارز واقعی ( RER) 36
4-2-7- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(IN) 36
4-2-8- ضریب جینی(Gini) 36
4-2-9- شاخص توسعه انسانی(HDI) 37
4-2-10- جمعیت فعال(LABOR) 37
4-2-11- مخارج دولت(gov) 37
4-2-12 – جهش پولی نرخ ارز(OS) 38
4-3- روش‌های تخمین مورد استفاده در پژوهش 38
4-3-1- مدل خودرگرسيون برداري(VAR) 38
4-3-2- مدل تصحيح خطاي برداري (VECM) 39
4-3-3- مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) 40
4-3-3- 1- حداقل مربعات تعمیم ‌یافته 41
4-4-1- مدل VAR 43
4-4-2- مدل VECM 44
4-4-3- مدل SUR 45
فصل پنجم :نتیجه‌گیری ‌و پیشنهادها 51
5-1- مقدمه 52
5-2- اثر متغیرهای مستقل مدل بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی 52
5-2-1- اثر جهش پولی نرخ ارز 52
5-2-2- اثر شاخص توسعه انسانی 52
5-2-3- اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53
5-2-4- اثر جمعیت فعال 53
5-2-5- اثر مخارج دولت 53
5-3- آزمون فرضیه 53
5-3-1- آزمون فرضیه اول 53
5-3-2-آزمون فرضیه دوم 54
5-4- جمع بندی و نتیجه‌گیری 54
5-5- پیشنهادات اجرایی 55
5-6-پیشنهادات تکمیلی 55
پیوست 71

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
سامان دادن نظام ارزي كشور در نگاه اول شايد در مقابل ديگر شاخص‌ها بي‌اهميت جلوه كند ولي در واقعيت اصلاً اينطور نيست. مهم‌ترين دليل اهميت اين امر تأثير مستقيم آن بر زندگي مردم است. معيشت مردم مي‌تواند با نوسان نرخ ارز رونق پيدا كند يا بالعكس، آن‌ها را به سمت فقر يا نداري سوق دهد. متغیر نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود چرا که تمایز میان اثرات سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و … بر سایر بخش‌های اقتصاد از کانال ارز ظاهر می‌شود. با توجه به اهمیت مباحث ارزی طی دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است. نقش حياتي اثرات شوك‌هاي پولي بر روي متغيرهاي حقيقي و اسمي اقتصاد امروزه در اقتصاد كلان به خوبي شناخته شده است. همچنين كاملا ًمشخص است كه نوع رژيم ارزي هر كشور در تأثيرگذاري تغييرات حجم پول بر سيستم اقتصادي، بسيار حايز اهميت مي‌باشد. این مطالعه به بررسی یکی از رفتارهای غیرنرمال نرخ ارز می‌پردازد که از آن به جهش پولی نرخ ارز1 تعبیر می‌شود. این پدیده اولین بار توسط رودیگر دورنبوش2 در سال 1976 مطرح گردید و جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست انبساطی پولی موقتی و غیرمنتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. سیاست‌های مربوط به نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی، سبب تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه تغییر در توزیع درآمد می‌شود. سیاست‌های پولی نیز توزیع درآمد را از طریق آثار تورمی متأثر می‌سازد. تاريخچه علم اقتصاد گواه آن است كه گرچه در مورد توزيع درآمد از لحاظ روش‌شناسي و ميزان پرداختن به آن اختلاف نظر وجود داشته؛ اما همواره داراي اهميتي در خور و جايگاهي ويژه بوده است. موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست‌گذاری اهمیت بسیاری پیدا نموده است، به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و امروزه ریشه کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه می‌باشد.

تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق
تأثیر شوک‌های پولی بر نرخ ارز همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در علم اقتصاد بوده است. این از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت اثرات شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. در این میان رهیافت‌های پولی در اقتصاد کلان همواره از جایگاه خاصی در تبیین این مسأله برخوردار بوده اند. در طی دهه شصت و هفتاد میلادی این رهیافت‌ها به خوبی توانایی توضیح نوسان‌ها و عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی را با توجه به شوک های پولی دارا بودند. اما بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سال‌های 1973-1971 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسان‌های شدیدی در نرخ ارز مشاهده گردید که حتی بدبین ترین افراد نسبت به سیستم‌های ارزی شناور، این تغییرپذیری شدید نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کردند. این نوسان‌های شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها و … تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست مجدداً با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی دانشگاه شیکاگو، به بسط و توضیح نوسان‌های به وجود آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیر قابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز بازی می‌کند. از آنجا که نوسان‌های نرخ ارز در سیستم‌های ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مقامات پولی هر اقتصادی مطرح بوده است، بنابراین آگاهی از وجود یا عدم وجود پدیده جهش پولی نرخ ارز در هر اقتصادی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در افزایش کارایی نظام ارزی در آن اقتصاد و استفاده از مزایای این سیستم ارزی ایفا کند. از سوی دیگر يکي از هدفهاي مهم در جامعه، برقراري عدالت اقتصادي است که بعد مهمي از آن را عدالت در زمينه توزيع درآمد تشکيل ميدهد. اگر چه مسئله توزيع درآمد ابعاد زياد و گوناگوني دارد اما آنچه مستقيماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادي ميشود، توزيع درآمد بين افراد و خانوارها يا توزيع شخصي است که در بسياري از کشورها و در دوران‌هاي طولاني يکي از مهمترين مسائل سياست عمومي بوده است. توزيع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعي است که امروزه اقتصاددانان بيش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهميت توزيع درآمد در جامعه به حدي است که تقريباً تمامي اقتصاددانان يکي از اهداف و وظايف عمدهي دولت را توزيع درآمد ذکر مي‌کنند. با توجه به شرایط فعلی ایران، که در سال‌های اخیر با حجم نقدینگی قابل توجه ای روبرو بوده و نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج شده است و از آنجا که این مسأله از جمله عوامل مهمی است که بر شاخص های درآمدی اثر گذار است لذا مسئله اصلی این است که این جهش پولی نرخ ارز چه تأثیری می‌تواند بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران داشته باشد. لذا بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

سؤال اصلی تحقیق
آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟

ضرورت انجام تحقیق
جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاست‌های پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمت‌ها در بازار کالاها پس از

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره جریان نقدی، جریان نقدی آزاد، ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توزیع درآمد، ضریب جینی، نابرابری درآمد، میزان نابرابری