پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، رشد اقتصادی، بازارهای مالی، نظام بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

خت. که با مطالعه داده های جمع آوری شده از سایت بانک مرکزی و بورس با استفاده از نرم افزارSPSS وEVIEWS که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته به این نتیجه می رسیم که نرخ سود سپرده ها روی سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرمیگذارد،همچنین شاخص سهام بر سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت موثر است اما نرخ ارز در سطوح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری تاثیر ندارد.

فهرست
فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7
1-1) بيان و مساله……………………………………………………………………………………………………….8
1-2) اهميت، ضرورت و نتايج احتمالي تحقيق ……………………………………………………………..8
1-3) اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………10
1-4) پرسشهاي اصلي و فرعي تحقيق…………………………………………………………………………11
1-5) فرضيه يا فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………13
1-6) متغيرهاي مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………14
1-7) جنبه نوآوري تحقيق…………………………………………………………………………………………14
1-8) روش انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………14
1-9) جامعه و نمونه آماري………………………………………………………………………………………….16
1-10) روش هاي گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………….17
1-11) تعريف واژهها و اصطلاحات تخصصي………………………………………………………………….17
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ………………………………………………………………………………19
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………20
2-2) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی
2-2-1) بازار مالی……………………………………………………………………………………………………..21
2-2-2 ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی…………………………………………………………………….22
2-2-3) بازار مالی در ایران………………………………………………………………………………………23
2-2-4) بازارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………………………..23
2-3) انواع بازار برای سرمایه گذاری………………………………………………………………………….26
2-4) واسطه های مالی……………………………………………………………………………………………..28
2-4-1) انواع واسطه های مالی………………………………………………………………………………….28
2-5) اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………….29
2-6) مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………29
2-6-1) ساختار مالی بانکپایه (بانک محور)………………………………………………………………30
2-6-2) ساختار مالی بازارپایه (بازار محور)………………………………………………………………..31
2-6-3) نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)……………………………………………………..32
2-6-4) نظریة مالی و حقوقی……………………………………………………………………………………32
2-6-5) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی………………………………………………33
2-6-6) بانک؛ مکمل بازار سرمایه………………………………………………………………………….. 36
2-6-7) بانک؛ رقیب بازار سرمایه……………………………………………………………………………..39
2-7) ارزیابی عملکرد بانک ها……………………………………………………………………………………41
2-8) ساختار نظام بانکی در ایران…………………………………………………………………………….42
2-9) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی…………………………………..46
2-10) بازار سرمایه و نقش آن در تأمین منابع مالی…………………………………………………….48
2-10-1) امتیازات کلی بازار سرمایه……………………………….//……………………………………….52
2-10-2) ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه…………………………………………………………………53
2-11) فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها……………………………………………………55
2-12) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت…………………….56
2-13) سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه……………………………………………….56
2-13-1) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها…………………………………………………57 2-13-2) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه………………………………………………………………….58
2-13-3) وضعیت ارتباط نظام بانكي با بازار سرمايه در اقتصاد ايران…………………………….60
2-13-4) خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه………..62
2-13-5) چالشهای بازار سرمایه در ایران………………………………………………………………….64
2-14) عوامل موثر بر قیمت سهام……………………………………………………………………………..66
2-15) کارکرد بازارهای مالی……………………………………………………………………………………..68
2-16) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه……………………………..73
2-17) جمعبندی……………………………………………………………………………………………………..86
فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………88
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..89
3-2) مدل پیشنهادی تحقیق…………………………………………………………………………………….90
3-3) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………92
3-4) تعریف نظری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..93
3-4– 1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….94
3-4-2 متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………96
3-5 تعریف عملی متغیرها
3-5– 1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….94
3-6-2 متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….96
3-7) تشریح مدل……………………………………………………………………………………………………97
3-8) آزمون مدل ها…………………………………………………………………………………………………99
3-9)تشریح مدل بر اساس فرضیات تحقیق………………………………………………………………101
3-10 بکارگیری و آزمون مدل ها
3-10-1 روش آماری…………………………………………………………………./……………………………105
3-10-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………105
3-10-3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………106
3-11) جمعبندی……………………………………………………………………………………………………..106
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..109
4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..110
4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..111
4-3) پایایی(مانایی) داده ها…………………………………………………………………………………….113
4-4) آزمون خود همبستگي خطاها (آزمون LM)…………………………………………………….114
4-5) آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس)…………………………………………….115
4-6) آزمون همبستگی دادهها…………………………………………………………………………………116
4-7) آزمون همخطی بین متغیر ها؛ عامل تورم واریانس (VIF)…………………………………118
4-8) برآورد مدل رگرسیون چندگانه……………………………………………………………………….119
4-9) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..127
فصل پنجم : خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………128
5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………129
5-2) بیان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اثرات ثابت، رگرسیون، سریهای زمانی، سطح معنی داری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک های خصوصی، سپرده گذاران، بازار سهام، عملکرد مالی