پایان نامه رایگان با موضوع هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، آزمون فرضیه، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

تاریخ و امضاء:

تقدیم به

دخترم ثمین
و کلیه تلاشگران در عرصه ارتقای ارزشهای انسانی

قدرداني
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر عبدالکریم مقدم استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر هادی هاشمی استاد مشاور ، دکتر علیرضا مومنی استاد داور، صمیمانه تشکر می نمایم و برایشان توفیقات روزافزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو می کنم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
2.1) بیان مسئله 4
3.1) ضرورت انجام تحقیق
4.1) اهداف تحقیق
5.1) مدل تحقیق
1.5.1) متغیر وابسته
2.5.1) متغیرهای مستقل
3.5.1) متغیرهای کنترل
4.5.1) مدل تحقیق
6.1) فرضیه های تحقیق
7.1) تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1.2) مقدمه
2.2) كيفيت حسابرسي
3.2) تخصص حابرسی صنعت
1.3.2) رويكرد سهم بازار
2.3.2) رویکرد سهم پرتفوی
4.2) تداوم انتخاب حسابرس
5.2) هزینه سرمایه
6.2) پیشنه تحقیق
فصل سوم : روش تحقيق
1.3) مقدمه
3.2) طرح تحقیق
3.3) نوع تحقیق
4.3) قلمرو تحقیق
5.3)جامعه اماری
6.3)فرضیه های تحقیق
7.3) متغیرهای تحقیق
8.3) مدل تحقیق
9.3) روش گرداوری داده ها
10.3) الگوی اقتصاد نجی
11.3) آزمون های تشخیصی
12.3) آزمون پایایی متغیرهای تحقیق
13.3) خلاصه فصل
فصل چهارم :
1.4) مقدمه
2.4) آمار توصیفی
3.4) بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق
4.4) بررسی نتایج کمی براورد مدل تحقیق
1.4.4) نتایج آزمون فرضیه اول
2.4.4) نتایج آزمون فرضیه دوم
5.4) خلاصه و نتیجه گیری
فصل پنجم :
1.5) مقدمه
2.5) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
1.2.5) نتایج آزمون فرضیه اول
2.2.5) نتایج آزمون فرضیه دوم
3.5) بحث و نتیجه گیری
4.5) پیشنهادهای تحقیق
5.5) محدودیت های تحقیق
6.5) خلاصه فصل
فهرست جداول و نمودارها
جدول (1-4)جدول آمار توصیفی متغیرها
جدول2-4 نتایج آزمون F لیمر
جدول 3-4 نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق
جدول 1-5 نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو معیار تخصص و تداوم انتخاب حسابرس به عنوان معیارهایی برای کیفیت حسابرسی بر متغیر وابستهی هزینه سرمایه است. جهت بررسي این تاثیر در شرايط بازار سرمايه ايران در دوره زماني 1388-1392 جامعه مطالعاتي شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه با استفاده از روش حذف سيستماتيك شركت هايي كه اطلاعات مورد نياز پژوهش ما را فراهم نكردند حذف و تعداد 95 شركت انتخاب شوند. سپس متغير هاي پژوهش مورد شناسايي قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي به دست آمده از نرم افزار هاي رهاورد نوين، براي محاسبه متغير هاي پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است.
هدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسي تاثير تخصص موسسه حسابرسی بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در این فرضيه پيش بيني شده است كه بين تخصص حسابرس و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از این فرضیه بر خلاف مبانی نظری و تحقیقات پیشین است. به عبارتي اين فرضيه رد شده است.
تدوام انتخاب حسابرس به دليل اينكه موجب آشنايي و شناخت حسابرس از محيط صاحبكار ميشود، نقش نظارتي و اطلاعاتي حسابرس را پررنگتر کرده، ريسك اطلاعاتي را كاهش میدهد. در فرضیه دوم رابطه تداوم انتخاب حسابرس با هزینه سرمایه بررسی شد.نتایج نشان داد که بین تداوم انتخاب حسابرس و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد

فصل اول
کلیات تحقیق

1.1) مقدمه
وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد بازاري منظم و دائمي براي خريد و فروش انواع اوراق بهادار است كه از آن طريق جذب سرمايه‌هاي مردمي توسط شركت ها، امكان‌پذير باشد. اين وظيفه وقتي به نحو صحيح انجام مي‌شود كه بازار به شكل يك بازار رقابت كامل عمل كرده و از درجه تخصصي بالايي برخوردار باشد. يكي از ويژگي هاي اساسي رقابت كامل، در دسترس بودن اطلاعات كامل به صورت رايگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به ميل خود سرمايه‌گذاري كنند بايد اطلاعات مربوط به طور كامل و شفاف در اختيار مردم قرار داده شود. بورس بايد حائز شرايطي باشد كه در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقيق منتشر كرده و با تفسير آن در ويژگي هاي مورد نظر سرمايه‌گذاران، در هر لحظه ارزيابي صحيح از وضع و عملكرد اقتصادي شركت ها و همچنين قيمت سهام آنها ارائه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نيز بايد براي تامين امنيت فعاليت در اين بازار و حفاظت از منافع سرمايه‌گذاري عمل كند. از عمده‌ترين استفاده‌كنندگان اطلاعات شركت‌هاي سهامي در بورس، سرمايه‌گذاران بالقوه در سهام شركت‌ها هستند. اين گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طريق بورس بدست مي‌آورند. بنابراين سهامداران و سرمايه‌گذاران از بازار سرمايه اين انتظار را دارند كه صحت اطلاعات واصله توسط شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس را مورد تاييد قرار دهد تا آن‌ها به مزاياي خريد و نگهداري و فروش سهام خود نائل شوند. در این میان حسابرسی با نقش اعتبار دهی که دارد می تواند بسیاری از چالش های پیش روی سرمایه گذاران را حل کرده و به آنها اطمینان دهد که اطلاعاتی که انها از ان استفاده می کنند از قابلیت اتکای قابل قبولی برخوردار هستند.از طرف دیگر و به دنبال ورشکستگی شرکت های بزرگ موسسات حسابرس به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی خود هستند تا از این طریق علاوه بر افزایش درامد خود مسئولیت خود را به بهترین شکل و با کیفیت بالا انجام دهند.
کیفیت حسابرسی دارای ابعاد مختلفی است و به طور ذاتی غیر قابل مشاهده می باشد . به همین دلیل برای سنجش ان معیارهای مختلفی در نظر گرفته می شود در این تحقیق دو معیار تخصص و تداوم انتخاب حسابرس به عنوان معیارهایی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده ست
2.1) بيان مسئله
گسترش روزافزون واحدهاي اقتصادي و پيچيدگي آن، افزايش جدي سهم سهامداران كوچك در شركتها و به دنبال آن تضاد منافع، نيازهاي نظارتي را بيش از پيش ضروري مينمايد. در اين محيط کاربران به اطلاعات مختلفي از جمله اطلاعات مالي منتشر شده در صورت هاي مالي برای محاسبه عوامل موثر در تصمیم گیری های خود از جمله هزینه سرمایه(كه يكي از عوامل مهم و تاثیر گذار بر تصمیم گیری های مالی است)نياز دارند. به کارگیري هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایهگذاري،استفاده از آن به عنوان مبنایی براي ایجاد ساختاربهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن،استفاده ازآن دراجاره ها ي سرمایهاي وبه کارگیري دراندازهگیري شاخص هاي عملکرد واصولااستفاده از آن در تنزیل جریانهاي نقدي آتی براي تعیین ارزش،همه ازمواردي است که میتوان درتوصیف اهمیت هزینه سرمایه بیانکرد (عثمانی،1381 ). اما مسئلهي مهم ترديد در مورد قابل اتكاي اطلاعات مزبور است. به دنبال ورشكستگي به تقصير و تقلب شركتهاي بزرگ و بعضا چند مليتي كه باعث بدنامي موسسات بزرگ حسابرسي جهان و انحلال آنها شده است، كيفيت حسابرسي، نظارت و دسترسي به اطلاعاتي قابل اعتماد، نقشي برجستهتر پيدا كرد.
فلسفهی اصلی حسابرسی اعتبار بخشی به اطلاعات منعكس شده در صورتهاي مالي است. زیرا، اطلاعات مزبور مبنای تصمیمگیریهای گروههاي مختلفي نظير سهامداران، سرمایهگذاران بالقوه، كارگزاران، مديران، مشاوران مالي، تحليلگران، اعتباردهندگان ودولت قرار ميگيرد. بنابراین، حسابرسی از دیدگاه کاربران مزبور به ویژه سرمایهگذاران، زمانی سودمند است که حسابرسان طی رسیدگیهاي خود به بررسی و ارزیابی برقراری تداوم فعالیت، عاری بودن صورتهای مالی از اشتباه، تخلف، تقلب با اهمیت و اعمال غیر قانونی مؤثر بر فعالیت واحد مورد رسیدگی بپردازندومیزان موافقت خود را با رعایت موارد مزبور اعلام كنند تا سرمایهگذاران بر مبنای اظهار نظر آنان، برای مقاصد خود( از جمله انجام تصمیم گیری) از این اطلاعات استفاده کنند (مجتهد زاده و اقایي، 1383).
تخصص در صنعت معياري مهم براي مؤسسههاي حسابرسي است كه ميتوان براي همراستا شدن حسابرس با ويژگيهاي مشتري خاص و نيازهاي خدماتي او، مورد استفاده قرار گيرد. برای نمونه در تحقیقی که توسط دیوان محاسبات عمومی1 امریکا (GAO)در سال 2003 انجام شد مشخص شد که حدود 80 درصد ار پاسخ دهندگان، تخصص حسابرس را یک عامل مهم یا خیلی مهم برای انتخاب حسابرس، هنگام انتخاب حسابرس میدانستند. تخصص صنعتي حسابرس اجازه ميدهد كه موسسههاي حسابرسي از استراتژي متمايزي براي خدمت دادن به گروه نسبتا بزرگي از مشتريان كه ويژگيهاي اساسي مشابهاي دارند، استفاده كنند(ميهو و ويلكينز2، 2003). تداوم انتخاب حسابرس با ارتباط مستقیم با کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات ارایه شده میتواند توانایی سرمایهگذاران و کاربران براي تصميم گیری با فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و جلب اعتماد آنها به این اطلاعات، تحت تاثیر قرار دهد.
تحقيقات متعددي در خصوص نقش انتخاب خط مشي هاي مناسب با هدف كمينه نمودن هزينه سرمايه در كسب بهترين نتايج عمليات را صورت گرفته است.اما تاکنون کمتر به بررسی رابطه عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از قبیل تخصص حسابرس و تداوم انتخاب حسابرس بر هزینه سرمایه پرداخته شده است. لذا مسئله اصلي تحقیق حاضر بررسی این مسئله است که آیا تخصص حسابرس و تداوم انتخاب ان می تواند از طریق فراهم کردن اطلاعات قابل اتکاء، ريسك اطلاعاتی و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش دهد یا خیر؟
3.1) اهمیت و ضرورت تحقيق
رابطه بین كيفيت صورت هاي مالي و هزینه سرمایه درادبیات مالی حسابداري حائزاهمیت است. افزایش كيفيت صورت هاي مالي موجب کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسرمایهگذاران می گرددو کاهش تقارن اطلاعاتی بااثرگذاري بربازارسرمایه،موجب کاهش بازده موردانتظار سرمایهگذاران می گردد. این بازده موردانتظارهمان هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام براي شرکت میباشد،که اطلاعات مالی افشاءشده ازسوي شرکت با کیفیت ومحتواي اطلاعاتی بالا می تواند بر آن اثرگذارباشد. این اطلاعات توان اثرگذاري برانتظارسهامداران،تغییر قیمتها وایجاد فرصتهاي جدیدبراي شرکت رادارد . بنابراین رابطه بین كيفيت صورت هاي مالي وهزینه سرمایه مفهوم کلیدي و با اهمیت درگزارشگري مالی میباشد.
از طرفی کیفیت صورت های مالی با کیفیت کار حسابرسان ارتباط مستقیم دارد. بدیهی است که اگر حسابرسان کار خود را به درستی و با کیفیت بالا انجام دهند کیفیت صورت های مالی و قابلیت.اتکای آن ها افزایش می یابد. عوامل زیادی وجود دارند که میتوانند بر کیفیت کار حسابرسان تاثیر بگذارند. تخصص موسسهی حسابرسی در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس به عنوان شاخصهای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شدهاند. با افزايش تخصص در سطح انفرادي، تخصص صنعت در سطح شركت افزايش مييابد. مزاياي تخصص حسابرس در صنعت در سطح شركت انباشت و افزايش مييابد، زيرا تخصص صنعت انتقال دانش به دست آمده و فناوري ايجاد شده را از يك صاحبكار به ديگر صاحبكاران مشابه تسهيل ميكند. بنابراين، انتظار ميرود حسابرسان متخصص در صنعت، حسابرسيهاي باكيفيت بالاتري را نسبت به غير متخصصان فراهم كنند. مؤسسههاي حسابرسي متخصص صنعت با شناختي كه از پيچيدگيها و مسائل خاص يك صنعت دارند، نقش نظارتي و اطلاعاتي بارزتري نسبت به ديگر مؤسسههاي حسابرسي در آن صنعت خاص، ايفا ميكنند و ميتوانند اطلاعات قابل اتكايي را براي سرمايهگذاران فراهم کنند و به اين ترتيب ريسك اطلاعاتي بازار را كاهش میدهند(فرناندو و همكاران، 2008). همچنین، تدوام بلندمدت انتخاب حسابرس به دليل اينكه موجب آشنايي و شناخت حسابرس از محيط صاحبكار ميشود، نقش نظارتي و اطلاعاتي حسابرس را پررنگتر ميكند.تداوم انتخاب حسابرس هزينههاي نمايندگي و ريسك اطلاعاتي را كاهش داده و با افزایش قابلیت اتکای اطلاعات و جلب توجهی سرمایهگذاران به این اطلاعات برای استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، نفت و گاز Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، سهم بازار، گزارشگری مالی