پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثربخشی تبلیغات، درگیری ذهنی، روش پژوهش، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :

پدر و مادر و برادر
عزیز و بزرگوارم که علیرغم تحمل سختی ها و دشواریهای فراوان مسیر پرپیچ و خم کسب دانش و معرفت را برایم هموار نموده و از دعای خیرشان بی نصیب نبوده ام.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 – بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4 – اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5 – فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-6 – مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 6
1-7 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-8 – قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-8-1- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-8-2- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-9 – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. 7
1-10 – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………… 7
1-11 – روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….. 7
1-12 – واژه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-13 – خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………….. 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-2 – ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-3 – چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-3-1- تبلیغات ……………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-3-2- جنبه های کاربردی تبلیغات …………………………………………………………………………………………… 15
2-3-2-1- ویژگی های محصول ………………………………………………………………………………………….. 15
2-3-2-2- عملکرد محصول ………………………………………………………………………………………………… 16
2-3-3- جنبه های تجربی تبلیغات ……………………………………………………………………………………………… 16
2-3-4- شناخت محصول …………………………………………………………………………………………………………. 17
2-3-5- احساسات ………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-3-6- درگیری محصول …………………………………………………………………………………………………………. 20
2-3-6-1- انواع درگیری ذهنی ……………………………………………………………………………………………. 21
2-3-6-2- طبقه بندی درگیری ذهنی مصرف کننده ………………………………………………………………….. 23
2-3-7- اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-3-8- نگرش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-3-9- قصد خرید …………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-3-9-1- قصد خرید مجدد ……………………………………………………………………………………………….. 28
2-3-9-2- قصد خرید اینترنتی …………………………………………………………………………………………….. 28
2-3-9-3- قصد خرید آنلاین ………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-10- اثربخشی تبلیغات و ارزیابی آن ……………………………………………………………………………………. 30
2-3-10-1- عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات ………………………………………………………………………… 30
2-3-10-2- مدل های مربوط به تبلیغات و اثربخشی تبلیغات ……………………………………………………. 31
2-4 – تاریخچه و سابقه موضوع پژوهش (پیشینه تحقیق) …………………………………………………………………….. 35
2-4-1- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-4-2- پیشینه بین المللی …………………………………………………………………………………………………………. 39
2-5 – بیان جنبه نوآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 43
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
3-2 – روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-1- دسته بندی روش های تحقیق براساس هدف …………………………………………………………………….. 44
3-2-1-1- تحقیق بنیادی …………………………………………………………………………………………………….. 44
3-2-1-2- تحقیق کاربردی …………………………………………………………………………………………………. 44
3-2-2- دسته بندی روش های تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها …………………………………………….. 44
3-2-2-1- تحقیق توصیفی یا غیرآزمایشی ……………………………………………………………………………… 45
3-2-2-2- تحقیق آزمایشی …………………………………………………………………………………………………. 45
3-3 – قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 46
3-3-1- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46
3-3-2- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46
3-4 – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………. 46
3-5 – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. 46
3-5-1- نمونه گیری تصادفی ساده …………………………………………………………………………………………….. 47
3-5-2- نمونه گیری طبقه ای …………………………………………………………………………………………………….. 47
3-5-3- نمونه گیری خوشه ای ………………………………………………………………………………………………….. 47
3-6 – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….. 48
3-6-1- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود ……………………………………………………………………………… 49
3-6-2- مشاهده ………………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-6-3- مصاحبه ……………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-6-4- پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-7 – روایی و پایایی پژوهش

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تعهد سازمانی، عدالت رویه ای، منابع انسانی، احساس عدالت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، تحلیل داده، اثربخشی تبلیغات