منابع مقاله درمورد بودجه بندی، تعهد سازمانی، عدالت رویه ای، تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه ارشد

تأیید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
توجه : این فرم بدون امضای مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است.

تقدير و تشكر:

نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاری گرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقای قنبریان که خالصانه زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال تقدیر و تشکر را دارم. بی شک رهنمودهای ارزنده ایشان همچون چراغی روشن کننده راهم بوده است.
از استاد عزیزم جناب آقای دکتر آقایی که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم.
از استاد عزیزم جناب آقای دکتر محفوظی که زحمت داوری را بر عهده داشتند و همواره نگارنده را مورد لطف ومحبت خود قرار داده اند.

تقدیم به:
مقدسترین واژه ها در لغت نامه دلم، مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم.
پدر، مهربانی مشفق، بردبار و حامی.
برادر و خواهرانم، همراهان همیشگی و پشتوانه های زندگیم .

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- مدل مفهومی پژوهش 7
1-4- ضرورت انجام تحقیق 7
1-5- اهداف تحقیق 8
1-5-1- هدف اصلی 8
1-5-2- اهداف فرعی 8
1-6- فرضیه های تحقیق 8
1-7- تعاریف متغیرها 9
1-7-1- تعریف مفهومی متغیر های تحقیق 9
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق 9
1-8- قلمرو تحقيق 10
1-8-1- قلمرو موضوعي 10
1-8-2- قلمرو مكاني 10
1-8-3- قلمرو زماني 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- عملکرد مدیریت 12
2-1-1- مقدمه 12
2-1-2- عملکرد، تعاریف ومفاهیم آن 12
2-1-3- هدف از تعریف عملکرد 14
2-1-4- ارزيابي عملكرد 14
2-1-5- نقش رضایتمندی عملکرد 15
2-1-6- مديريت عملكرد 16
2-1-7- تعریف مدیریت عملکرد 17
2-1-8- ویژگیها و مزیت های سیستم مدیریت عملکرد موفق 19
2-1-9- خط مشی مديريت عملكرد 20
2-1-10- اندازه گیری عملکرد مدیریت 21
2-1-11-مدیریت بهبود عملکرد 21
2-1-12- عناصر اصلي مديريت عملكرد 22
2-1-13- چالش های مدیریت در عملکرد 23
2-1-14- نقش واهمیت بودجه ریزی درعملکرد مدیریت 23
2-2- بودجه ریزی مشارکتی 24
2-2-1- تاریخچه بودجه ریزی در ایران 25
2-2-2- مديريت بودجه يي ايران 26
2-2-3- تعاریف بودجه 27
2-2-4- بودجه ریزی به معنی عام و خاص 28
2-2-5- فرایند بودجه ریزی 29
2-2-6- رابطه بین اطلاعات حسابداری و بودجه 30
2-2-7- نقش اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی 31
2-2-8- تخصیص منابع در نظام بودجه ریزی 32
2-2-8-1- بودجه نمایشی 32
2-2-8-2- بودجه غیر مستقیم 32
2-2-8-3- بودجه مستقیم 32
2-2-9- انواع سیستم های بودجه بندی 33
2-2-9-1- بودجه بندی سنتی 33
2-2-9-2- سیستم بودجه بندی بر مبنای برنامه 33
2-2-9-3- بودجه بندی برمبنای عملکرد 33
2-2-9-4- بودجه بندی برمبنای فعالیت 33
2-2-9-5- بودجه بندی بر مبنای صفر 34
2-2-10- بودجه بندی دستوری 34
2-2- 11- مفهوم مشارکت در بودجه بندی 35
2-2-12- مزیت مشارکت در بودجه‌بندی 36
2-2-13- نقش کارکنان در مشارکت بودجه بندی 38
2-2-14- نقش مدیران در مشارکت بودجه 39
2-2-15- کارکردهای مشارکت در بودجه بندی 40
2-2-16- مشارکت بودجه‌بندی و نقش میانجی تعهد سازمانی بر عملکرد 41
2-3- عدالت رویه ای در بودجه 41
2-3-1- عدالت سازمانی 42
2-3-2- عدالت سازمانی و رفتار سازمانی 43
2-3-3- پیامد رفتاری عدالت در سازمان 44
2-3-4- ابعاد عدالت سازمانی 44
2-3-4-1- عدالت توزیعی 44
2-3-4-2- عدالت مراوده اي 45
2-3-4-3- عدالت رويه اي 45
2-3-5- رویه های عادلانه در سازمان 45
2-3-6- مفهوم عدالت رویه ای 46
2-3-7- جنبه های عدالت رویه اي 47
2-3-7-1- جنبه ساختاری 47
2-3-7-2- جنبه اجتماعی 47
2-3-8- نقش قانونی عدالت رویه اي 48
2-3-9- عدالت رویه ای در بودجه 48
2-3-10- هدف عمده عدالت رویه اي در بودجه 49
2-3-11- عدالت رویه ای و تصمیم گیری در بودجه ریزی 49
2-3- 12- عدالت رویه ای در سازمان 50
2-3-13- عدالت رويه اي بودجه اي بر عملكرد مديريتي 50
2-4- تعهد سازمانی 51
2-4-1- مفهوم تعهد 51
2-4-2- انواع تعهد 52
2-4-3- تعاریف تعهد سازمانی 53
2-4-4- انواع تعهد سازماني 53
2-4-5- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی 54
2-4-5-1- مطالعه کوچ و استیرز 54
2-4-5-2- مطالعه مودی و همکاران 56
2-4-6-کار آمدی تعهد سازمانی 57
2-4-7- التزام تعهد سازمانی بر عملکرد 57
2-4-8- نگرش تعهد سازمانی بر عملکرد 58
2-4-9- ديدگاه هاي نوين درباره تعهد سازماني 58
2-4-10- ارتباط بین مشارکت بودجه، عدالت رویه ای و عملکرد مدیریت 59
2-5- پیشینه تحقیقات 61
2-5-1- تحقیقات خارجی 61
2-5-2- تحقیقات داخلی 62
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 64
3-2- روش پژوهش 64
3-3- جامعه آماری پژوهش 65
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 65
3-5- روشهای گردآوری اطلاعات 66
3-6- پرسشنامه پژوهش 67
3-7- بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش 68
3-7-1- روایی پرسشنامه 68
3-7-2- پایایی پرسشنامه 69
3-8- متغیرهای پژوهش 70
3-9- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 70
3-10- خلاصه فصل 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه 73
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 74
4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 74
4-2-2- توصیف تحصیلات 75
4-2-3- توصیف سن 76
4-3- توصیف متغیر های تحقیق 77
4-4- علائم اختصاری در نمودارها و جداول 77
4-5- بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق 77
4-6- تحلیل عاملی تاییدی 78
4-6-1- تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری 78
4-6-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر بودجه بندی مشارکتی 79
4-6-3- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی 80
4-6-4- تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی 81
4-6-5- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی 82
4-6-6- تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی 83
4-6-7-شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی 84
4-6-8- تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی 85
4-6-9- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر عملکرد مدیریتی 86
4-7- آزمون فرضیات 87
4-7-1- مدل یابی معادلات ساختاری 87
4-7-2- آزمون فرضیات اصلی تحقیق 87
4-7-3- شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق 90
4-7-4- تحلیل مسیر فرضیات 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه 93
5-2- نتایج آمار توصیفی 93
5-2-1- متغیرهای جمعیت شناختی 93
5-2-2- متغیرهای اصلی 94
5-3- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی 94
5-4- نتایج آزمون همبستگی پیرسون 94
5-5- نتایج تحلیل عاملی تاییدی 95
5-5-1- متغیر بودجه بندی مشارکتی 95
5-5-2- عدالت رویه ای در بودجه 95
5-5-3- متغیر تعهد سازمانی 95
5-5-4- متغیرعملکرد مدیریتی 95
5-6- نتایج آزمون فرضیات 96
5-6-1- فرضیه 1 66
5-6-2- فرضیه 2 96
5-6-3- فرضیه 3 96
5-6-4- فرضیه 4 97
5-6-5- فرضیه 5 97
5-7- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق 97
5-8- محدودیتهای تحقیق 99
5-9- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 100
منابع 101

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول2-1- مقایسه ویژگیهای انواع تكنیكهای بودجه بندی 34
جدول 2-2- مقايسه مدل‌هاي فرهنگ 39
جدول 3-1- ارزش‌گذاری طیف لیکرت 67
جدول 3-2- فراوانی سوالات پرسشنامه 67
جدول 3-3- محاسبه پایایی پرسشنامه 70
جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 74
جدول4-2- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 75
جدول4-3- توصیف سن 76
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیرهای اصلی و فرعی 77
جدول 4-5- فهرست علائم اختصاری تحلیل 77
جدول4-6- آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر های تحقیق 78
جدول 4-7- شاخصهای برازش متغیر بودجه بندی مشارکتی 80
جدول 4-8- شاخصهای برازش متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی 82
جدول 4-9- شاخصهای برازش متغیر تعهد سازمانی 84
جدول 4-10- شاخصهای برازش متغیر عملکرد مدیریتی 86
جدول 4-11- شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق 90
جدول 4-12- مسیرهای مستقیم مورد بررسی 91
جدول 4-13- مسیرهای غیرمستقیم مورد بررسی 91

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار4-1- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 74
نمودار 4-2- نمودار میله ای تحصیلات 75
نمودار 4-3- نمودار میله ای سابقه کار 76
نمودار 4-4- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت بار عاملی 79
نمودار 4-5- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت ضرایب معناداری 80
نمودار 4-6- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی در حالت بارهای عاملی 81
نمودار 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی در حالت ضرایب معناداری 82
نمودار 4-8- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی در حالت بارهای عاملی 83
نمودار 4-9- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی در حالت ضرایب معناداری 84
نمودار 4-10- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی در حالت بارهای عاملی 85
نمودار 4-11- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی در حالت ضرایب معناداری 86
نمودار 4-12- مدل فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری 88
نمودار 4-13- مدل فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب ساختاری 89
نمودار 4-14- مدل تحلیل مسیر فرضیات فرعی 90

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 7
شکل 2-1- عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی 55
شکل 2-2- پیش شرطهای تعهد سازمانی 56

چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر بودجه ریزی مشارکتی (با نقش میانجی عدالت رویه ای بودجه و تعهد سازمانی) بر عملکرد مدیریتی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 32 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي سنجش متغیرها نیز از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران درگیر در بودجه در مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ می باشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 110 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بودجه ریزی مشارکتی، عدالت رویه ای بودجه و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران تاثیرگذار می باشد. همچنین نتایج نشان از میزان تاثیر غیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی از طریق متغیر میانجی عدالت رویه ای می باشد. میزان تاثیر غیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی به مقدار 0.27 می باشد که می توان نتیجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارزشیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد، هیأت علمی، عملکرد آموزشی Next Entries منابع مقاله درمورد تعهد سازمانی، عدالت رویه ای، بودجه ریزی، مدیریت دولتی