پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

واژگان کلیدی: عملکرد، اعضای هیأت علمی، شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسأله 1
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 3
1-4- متغیرهای تحقیق 4
1-5- فرضیه‌های تحقیق 4
1-5-1- فرضیه اصلی 4
1-5-2- فرضیه‌های فرعی 5
1-6- اهداف اساسی تحقیق 5
1-6-1- هدف کلی 5
1-6-2- اهداف فرعی 5
1-7- قلمرو تحقیق 6
1-7-1- قلمرو مکانی تحقیق 6
1-7-2- قلمرو زمانی تحقیق 6
1-7-3- قلمرو موضوعی تحقیق 6
1-8- جامعه و نمونه آماری 6
1-8-1- جامعه آماری 6
1-8-2- نمونه آماری 7
1-9- شیوه‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات 7
1-10- روش انجام تحقیق 7
1-11- شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 7
1-12- محدودیت‌های انجام تحقیق 8
1-13- تعریف واژه‌های کلیدی 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول-شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی
2-1-1- مقدمه 13
2-1-2- اینترنت و فناوری وب.2 14
2-1-3- رسانه‌های اجتماعی 16
2-1-4- شبکه های اجتماعی مجازی 20
2-1-4-1- مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی 24
2-1-4-2- معایب استفاده از شبکه های اجتماعی 27
2-1-5- شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی 30
2-1-5-1- مزایای شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی 35
2-1-5-2- معایب شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی 37
2-1-6- معرفی شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی 39
2-1-6-1- آکادمیا 39
2-1-6-2- ریسرچ‌گیت 41
2-1-6-3- گوگل‌اسکولار 43
2-1-6-4- لینکدین 44
2-1-6-5- مندلی 46
2-1-6-6- زوترو 48
2-1-6-7- سایت یو لایک 49
2-1-6-8- ریسرچر آیدی 51
2-1-6-9- مایکروسافت آکادمیک ریسرچ 52
2-1-7- جمع بندی 53
بخش دوم: عملکرد
2-2- مقدمه 55
2-2-1- تعریف عملکرد و ویژگی‌های آن 55
2-2-2- عملکرد آموزشی 57
2-2-3- عملکرد پژوهشی 59
2-2-4- عملکرد خدماتی 62
2-2-5- ارزیابی عملکرد 64
2-2-6- اعضای هیأت‌علمی دانشگاه 69
2-2-7- جمع بندی 70
بخش سوم: الگوی مفهومی تحقیق
2-3- مقدمه 72
2-3-1- الگوی مفهومی تحقیق 73
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 75
3-2- روش تحقیق 75
3-3- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات 75
3-4- جامعه و نمونه آماری تحقیق 79
3-5- اعتبار و روایی پرسشنامه 79
3-6- پایایی پرسشنامه 80
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 81
3-8- مکان تحقیق 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه 83
4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 83
4-2-1- دانشگاه 83
4-2-2- جنسیت 84
4-2-3- سن 85
4-2-4- تحصیلات 86
4-2-5- سابقه تدریس 87
4-2-6- مرتبه 87
4-2-7- دانشکده 88
4-2-8- گروه آموزشی 89
4-3- توصیف کمّی متغیرهای پژوهش 90
4-3-1- توصیف کمّی شاخص عملکرد 90
4-3-2- توصیف کمّی متغیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی 92
4-4- بررسی نرمال بودن متغیرها 93
4-5- بررسی فرضیه های پژوهش 95
4-6- بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با جنسیت 100
4-7- بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با سن 102
4-8- بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات 105
4-9- اولویت‌بندی استفاده اعضای هیأت علمی از دیگر رسانه‌های اجتماعی در امر تحقیق 107
4-10- اولویت‌ بندی پر کاربردترین شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی 108
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 111
5-2- نتیجه گیری 111
5-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون همبستگی فرضیه اصلی 111
5-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول 112
5-2-3- نتیجه گیری از آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم 112
5-2-4- نتیجه گیری از آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم 113
5-2-5- نتیجه گیری از بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با جنسیت 113
5-2-6- نتیجه گیری از بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با سن 114
5-2-7- نتیجه گیری از بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات 115
5-2-8- نتیجه‌گیری از اولویت بندی استفاده اعضای هیأت علمی از دیگر رسانه‌های اجتماعی در امر تحقیق و پژوهش 115
5-3- پیشنهادها 116
5-3-1- پیشنهادهای تحقیق 116
5-3-2- مدل پیشنهادی تحقیق 118
5-3-3- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 119
منابع و مآخذ
پیوست ها
پيوست الف: پرسشنامه
پیوست ب: معرفی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ
پیوست ج: خروجی‌های نرم‌افزار spss

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- ارزش‌دهی طیف لیکرت در پرسشنامه عملکرد 77
جدول3-2- ارزش‌دهی طیف لیکرت در پرسشنامه شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی 77
جدول3-3- چگونگی تخصیص سوالات پرسشنامه عملکرد به مؤلفه های عملکرد 77
جدول3-4-چگونگی تخصیص سوالات پرسشنامه شبکه‌های اجتماعی به مؤلفه های شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی 78
جدول 3-5- مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخصهای پژوهش 80
جدول 4- 1- توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده از نظر دانشگاه 83
جدول 4- 2- توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده از نظر جنسیت 84
جدول 4- 3- توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده از نظر سن 85
جدول 4- 4- توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده از نظر تحصیلات 86
جدول 4- 5- توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده از نظر سابقه تدریس 87
جدول 4- 6- توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده از نظر مرتبه 88
جدول 4- 7- توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده از نظر دانشکده 88
جدول 4- 8- توزیع فراوانی افراد پاسخ‌دهنده از نظر گروه آموزشی 89
جدول 4-9- مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص شاخص عملکرد(313n=) 91
جدول 4-10- مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی 92
جدول 4-11- نتایج آزمون كولموگروف اسميرنوف متغيرهاي پژوهش 94
جدول4-12- نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی 95
جدول4-13- نتایج آزمون همبستگی بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی و عملکرد 95
جدول4-14- نتایج آزمون همبستگی بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی و عملکرد آموزشی 97
جدول4-15- نتایج آزمون همبستگی بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی و عملکرد پژوهشی 98
جدول4-16- نتایج آزمون همبستگی بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی و عملکرد خدماتی 99
جدول 4-17- نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با متغیرهای پژوهش با توجه به جنسیت 101
جدول4-18- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مقایسه عملکرد با توجه به سن 102
جدول4-19- نتایج آزمون تعقیبی دانکن برای مقایسه عملکرد بین گروههای سنی 103
جدول 4-20- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مقایسه بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی با توجه به سن 104
جدول 4-21- نتایج آزمون تعقیبی دانکن برای مقایسه بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی بین گروههای سنی 104
جدول 4-22- نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با متغیرهای پژوهش با توجه به سطح تحصیلات 105
جدول4-23- نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی استفاده از دیگر رسانه‌های اجتماعی در امر تحقیق و پژوهش 107
جدول4-24- نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی پر کاربردترین شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی 108

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- فناوری‌های مرتبط با رسانه‌های اجتماعی 19
شکل 2-2- چرخه ارتباطی و تحقیقاتی بسته، سنتی 32
شکل 2-3- چرخه ارتباطی و تحقیقاتی باز، جدید 32
شکل 2-4- روند تکامل خدمات اینترنتی برای محققان 34
شکل 5-1- مدل نهایی تحقیق 119

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق 73
نمودار 4-1- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر دانشگاه 84
نمودار 4-2- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر جنسیت 85
نمودار 4-3- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر سن 86
نمودار 4-4- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر تحصیلات 86
نمودار 4-5- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر سابقه تدریس 87
نمودار 4-6- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر مرتبه 88
نمودار 4-7- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر دانشکده 89
نمودار 4-8- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر گروه آموزشی 90
نمودار 4-9- نمودار جعبه ای شاخص عملکرد 91
نمودار4-10- نمودار هیستوگرام شاخص عملکرد 92
نمودار 4-11- نمودار جعبهای متغیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی 93
نمودار4-12- نمودار هیستوگرام متغیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی 93

فصل 1
کلیات تحقیق

مقدمه
طی دو دهه گذشته، نحوه دسترسی به اطلاعات تغییرات شگرفی از لحاظ کمّیت و کیفیت داشته است به طوری که در چند سال اخیر رسانه‌های اجتماعی و به طور خاص شبکه‌های اجتماعی، نقش پررنگی در این میان ایفا کرده‌اند. در میان شبکه‌های اجتماعی آنلاین، شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی از خلق و اشتراک دانش حمایت می‌کنند. مزیت این شبکه‌های علمی آنلاین آن است که به محقق این امکان را می‌دهند تا در کنار ایجاد ارتباط با محققین و افراد دیگر از تغییرات دنیای علم با خبر شده و درباره این تغییرات با سایر پژوهشگران و محققین بحث و گفتگو کند. امکان ایجاد یک پرونده کامل از تمام پژوهش‌های محقق از گذشته تا امروز، امکان دادن ایده به محققین دیگر، به اشتراک‌گذاری مقالات به صورت دسته‌بندی شده و به طور رایگان، صرفه‌جویی در زمان جستجو و فراهم آمدن زمینه شغلی و پژوهشی بهتر از دیگر مزایای این سایت‌های پژوهشی می‌باشد.
هر چند اهميت استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری مفید در فعالیتهای تحقيقاتی و توانمندسازی پژوهشگران در به اشتراک‌گذاری نتایج و تجارب خود با یکدیگر، آشکار شده‌‌‌ است، کمتر مطالعه‌ای در خصوص تأثیر شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی بر فعالیت‌های اساتید و پژوهشگران، صورت گرفته‌ است. تحقیق حاضر با مشاهده خلأ موجود در این حوزه، به مطالعه این دسته از شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌پردازد.
بیان مسأله
امروزه پیشرفت سریع و رو‌‌‌‌ به رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و قابلیت‌های کاربردی آن‌ها در حوزه‌های مختلف، باعث ایجاد تحولات عظیمی در تمام جنبه‌‌های زندگی جامعه انسانی شده است. یکی از شیوه‌های برقراری ارتباط بین افراد، ارتباط از طریق رسانه‌های اجتماعی است که کاربران زیادی روزانه از انواع مختلف آن‌ها از قبیل شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها1، ویکی‌ها2 و غیره استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها با استفاده از تکنولوژی نوظهوری به نام وب.23 امکان ایجاد و تبادل اطلاعات را به کاربران می‌دهند.
شبکه‌های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه‌هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه‌ جهانی اینترنت قرار گرفته‌اند. این گونه پایگاه‌ها بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می‌کنند و هرکدام دسته‌ای از کاربران اینترنتی با ویژگی‌های خاص را گرد هم می‌آورند. شبکه‌های اجتماعی را گونه‌ای از رسانه‌های اجتماعی می‌دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده‌اند (سلیمانی‌پور،1389). با توجه به گسترش روزافزون حضور مردم در فضای مجازی، به طور کلی می‌توان شبکه‌های اجتماعی را به دو گروه تقسیم کرد. شبکه‌های اجتماعی عمومی و شبکه‌های اجتماعی اختصاصی. در شبکه‌های اجتماعی عمومی، کاربران با انگیزه‌ها و اهداف مختلفی حضور دارند اما شبکه‌های اجتماعی اختصاصی با اهداف خاصی برای جمع‌آوری عده‌ای خاص مانند علاقمندان به موسیقی، کتاب، عکاسی یا تحقیقات علمی شکل گرفته‌اند (مولایی،1389).
شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی به منظور استفاده مفید پژوهشگران و محققین از فضای مجازی برای تبادل اطلاعات با دیگر محققین ایجاد شده‌اند. از جمله این شبکه‌های علمی می‌توان به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نظیر academia.edu, researchgate.com, linkedin.com, mendeley.com, scholars.google.com, citeulike.org, zotero.com, academic.research.microsoft.com و researcherid.com اشاره کرد.
اما این شبکه‌های اجتماعی تا چه میزان روی عملکرد آکادمیک اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، به عنوان مرکز اصلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تامین کننده، مدیریت کیفیت، نیروی انسانی، ایجاد و توسعه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، شبکه اجتماعی، دانشگاه تهران