دانلود پایان نامه با موضوع بازارگرایی، فرهنگ سازمانی، چابکی سازمانی، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
کلیات تحقیق 1-1
فصل 1 : کلیات تحقیق 1-1
1-1- مقدمه 1-2
1-2- تعریف مساله 1-4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 1-7
1-4- اهداف تحقیق 1-8
1-5- سؤالهای تحقیق 1-8
1-6- فرضيه ها/ پيش فرض ها 1-8
1-6-1- فرضیههای اصلی 1-8
1-7- قلمرو تحقیق 1-9
1-7-1- قلمروی موضوعی 1-9
1-7-2- قلمروی مکانی و زمانی 1-9
1-8- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق 1-9
فصل 2 : مبانی نظری تحقیق 2-11
2-1- مقدمه 2-12
2-2- بازارگرایی 2-13
2-2-1- مفهوم بازارگرایی 2-14
2-2-2- دیدگاه‌های بازارگرایی 2-18
2-2-2-1- دیدگاه تصمیم گیری 2-19
2-2-2-2- دیدگاه هوشمندی بازار 2-20
2-2-2-3- دیدگاه فرهنگ بازارگرایی 2-21
2-2-2-4- دیدگاه بازاریابی استراتژیک 2-23
2-2-2-5- دیدگاه مشتری گرایی 2-23
2-2-2-6- دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت 2-24
2-2-3- فرهنگ بازارگرایی 2-24
2-2-4- نحوهی شکل گیري بازارگرایی 2-27
2-2-5- رفتارشرکت‌های بازارگرا 2-30
2-2-5-1- رفتارهاي سنتی بازارگرایی: نسل اول بازارگرایی 2-30
2-2-5-2- رفتارهاي مدرن بازارگرایی: نسل دوم بازارگرایی 2-31
2-2-6- مدل های بازارگرایی و عملکرد 2-33
2-2-7- پیشینه ی تجربی تحقیق 2-34
2-2-7-1- مطالعات بازارگرایی در خارج 2-34
2-2-7-2- مطالعات بازارگرایی در داخل 2-38
2-3- تاریخچهی چابکی 2-41
2-3-1- مفهوم چابکی 2-42
2-3-2- ابعاد چابکی 2-44
2-3-3- قابلیتهاي چابکی 2-46
2-3-4- بهبود قابلیتهاي چابکی در سازمان 2-48
2-3-5- ویژگیهاي سازمانهاي چابک 2-50
2-3-6- دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک 2-50
2-3-7- مدلهای دستیابی به چابکی 2-51
2-3-7-1- الگوی گلدمن و ناگل 2-51
2-3-7-2- الگوی شریفی و ژانگ 2-52
2-3-8- 2-3-7-3 الگوی کروکیتو و یوسف 2-54
2-3-8-1- مدل چابکی از نظر تورنگلین و همکاران 2-55
2-3-8-2- مدل گروه مشاوران آتوز 2-57
2-3-9- مزایاي حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی 2-58
2-3-10- تفاوت بين سازمانهای سنتی و سازمانهای چابک 2-59
2-3-11- پیشینه ی تجربی تحقیق 2-60
2-3-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل 2-60
2-3-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج 2-62
2-4- فرهنگ 2-64
2-4-1- تعاریف فرهنگ 2-64
2-4-2- فرهنگ سازمانی 2-66
2-4-3- تاریخچه ی فرهنگ سازمانی 2-68
2-4-4- منشأ فرهنگ سازمانی 2-69
2-4-5- چگونگي تداوم فرهنگ سازماني 2-70
2-4-6- نقش فرهنگ 2-71
2-4-7- ابعاد فرهنگ سازمانی 2-72
2-4-8- مدلهای فرهنگ سازمانی 2-75
2-4-9- 2-5-11 مديريت فرهنگ سازماني 2-83
2-4-10- مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی 2-84
2-4-11- پیشینه ی تجربی تحقیق 2-85
2-4-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل 2-85
2-4-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج 2-89
فصل 3 :روش شناسی تحقیق 3-92
3-1- مقدمه 3-93
3-2- روش تحقیق 3-94
3-2-1- دسته بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف 3-94
3-2-2- روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش 3-94
3-3- جامعه و نمونهی آماری 3-95
3-4- تعیین حجم نمونه 3-95
3-5- روش نمونهگیری 3-95
3-6- ابزار گردآوری دادهها 3-96
3-6-1- روایی و پایایی 3-98
3-6-1-1- روایی 3-98
3-6-2- اعتبار(پایایی) پرسشنامه 3-100
3-7- متغیرهای تحقیق 3-101
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق 3-102
3-8-1- تحلیل عاملی تأییدی 3-102
3-8-2- مدلیابی معادلات ساختاری 3-103
3-8-3- روش پی.ال.اس 3-105
فصل 4 : تجزیه و تحلیل دادهها 4-108
4-1- مقدمه 4-109
4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه 4-111
4-2-1- جنسیت 4-111
4-2-2- 4-2-2 سن 4-112
4-2-3- تحصیلات 4-112
4-2-4- سابقهی کار در شرکت 4-113
4-2-5- سمت سازمانی 4-114
4-3- تحلیل مدل مفهومی تحقیق 4-114
4-3-1- پایایی 4-114
4-3-2- روایی همگرا 4-115
4-3-3- روایی همگرا 4-120
4-3-4- روایی واگرا 4-121
4-4- آزمون میانگین 4-121
4-5- آزمون فرضیات 4-129
4-5-1- تحلیل فرضیه های اصلی 4-129
4-5-2- تحلیل فرضیه های فرعی 4-131
4-6- نیکویی برازش 4-133
فصل 5 : 5-135
5-1- مقدمه 5-136
5-2- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی 5-137
5-3- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی 5-137
5-3-1- مرور نتایج روایی و پایایی 5-137
5-3-2- نتایج آزمون فرضیه ها 5-138
5-4- محدودیتهای پژوهش 5-142
5-5- پیشنهادها 5-142
5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های تحقیق 5-142
5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 5-143
منابع 5-145
منابع فارسی: 5-145
منابع لاتین: 5-147
پیوستها 5-149

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 2-1 : بازمفهوم سازي بازارگرایی(کادوگان و دیامانتوپولوس،1995) 2-17
شکل 2-2 ابعاد چابکی از دیدگاه نظام مند(فتحیان، شیخ؛1388) 2-46
شکل 2-3 مدل بهبود قابلیت چابکی(نیکپور،برکم؛1391) 2-49
شکل 2-4 الگوی چابکی گلدمن و همکارانش(ابراهیمیان جلودار،1390) 2-52
شکل 2-5 : الگوی مفهومی چابکی سازمان، شریفی و ژانگ(ابراهیمیان جلودار،1390) 2-54
شکل 2-6 مدل چابکی سازمانی کروکیتو و یوسف(حمیدی؛ حسنپور؛ کیایی و موسوی؛1388) 2-55
شکل 2-7 : مدل چابکی سازمانی، تورنگ لین و همکاران، 2005 2-56
شکل 2-8 : مدل چابکی گروه مشاوران آتوز،2007 2-58
شکل 2-9 : منابع و منشاء فرهنگ سازماني(صفراف،1390) 2-70
شکل 2-10 : فرآيند جامعه پذيري(همان) 2-71
شکل 2-11 : مدل فرهنگ سازمانی دنیسون (2007) 2-78
شکل 2-12 : فرايند مديريت فرهنگ سازمان(رعنايي كردشولي،1386) 2-84
شکل 2-13 : مدل مفهومی تحقیق 2-91
4-120
شکل 4-1 بار عاملی متغیرهای تحقیق 4-120
شکل 4-2 : مدل آزمون شدهی تحقیق 4-129
شکل 4-3 : مدل آزمون شدهی تحقیق2 4-131

فهرست جداول
جدول 2-1 تعداد مطالعات مربوط به رابطه بازارگرایی با عملکرد و آثار معنادار آن(لنجرک،2003) 2-33
جدول 2-2 تعاریف ارائه شده از چابکی 2-42
جدول 2-3 : تفاوت بین سازمان های سنتی و چابک(دواداسان و رامش،2007) 2-59
جدول 2-4 : نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از فرهنگ، گردآورنده 2-65
جدول 2-5 : نمونه ای از تعاریف ارائه شده از فرهنگ سازمانی، گردآورنده 2-66
جدول 2-6 : برخی کارکردهای فرهنگ سازمان(اردکانی، فرحی،1391) 2-71
جدول 2-7 : ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحب نظران(ابزری و دلوی،1388) 2-72
جدول 2-8 : ارزشهای فرهنگي در مؤسسه های ژاپني، آمريکايي و نوعz (صفراف،1390) 2-81
جدول 3-1 : سؤالهای مربوط به بازارگرایی(نارور و اسلاتر،1990)، چابکی استراتژیک( شریفی و ژانگ،2001)، فرهنگ سازمانی( رابینز،1991) 3-97
جدول 3-2 : پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 3-101
جدول 4-1 : اطلاعات مربوط به شرکتهای دارویی و تعداد پرسشنامه های توزیع شده 4-109
جدول 4-2 : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری شده از نظر جنسیت 4-111
جدول 4-3 : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری شده از نظر سن 4-112
جدول 4-4 : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری از نظر تحصیلات 4-113
جدول 4-5 : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری شده از نظر سابقه ی کار 4-113
جدول 4-6 : بار عاملی مربوط به هر یک از سنجه های موجود در سازه ها 4-115
جدول 4-7 : یافته های آزمون میانگین برای متغیر بازارگرایی 4-122
جدول 4-8 : یافته های آزمون میانگین مربوط به چابکی استراتژیک 4-124
جدول 4-9 : یافته های آزمون میانگین مربوط به فرهنگ سازمانی 4-126
جدول 4-10 : رابطه ی بین بازارگرایی و چابکی استراتژیک 4-130
جدول 4-11 : رابطه ی متغیر تعدیل گر فرهنگ سازمانی و بازارگرایی و چابکی استراتژیک 4-130
جدول 4-12 : رابطه ی بین مشتریگرایی و چابکی استراتژیک 4-132
جدول 4-13 : رابطه ی رقیبگرایی و چابکی استراتژیک 4-132
جدول 4-14 : رابطه ی هماهنگی بین بخشی و چابکی استراتژیک 4-133

: کلیات تحقیق

مقدمه
امروزه شناخت و پيش بيني نيازهاي مشتريان براي بنگاه اقتصادي جهت كسب مزيت رقابتي و بخش بندي بازار ضروري است. مشتري عامل كليدي و محوري در تقويت چابكي سازمان قلمداد ميشود و جهت گيري كليه اهداف، استراتژيها و منابع حول محور جذب و نگهداري مشتري ميباشد. حفظ و تقويت وفاداري مشتريان براي شركتهايي كه دغدغه حفظ و توسعه جايگاه رقابتي خويش را در بازار دارند، چالشي استراتژيك تلقي ميشود؛ بنابراين وفاداري مشتريان كليد موفقيت تجاري سازمان محسوب ميشود بدين معنا كه با افزايش وفاداري مشتريان ميتوان انتظار داشت سهم بازار و ميزان سود دهي بنگاه اقتصادي ارتقا مييابد. درك بازار با برنامهريزي و اتخاذ استراتژيهاي مناسب جهت وفادار كردن مشتريان و افزايش نرخ وفاداري آنها منافع بلند مدت براي بنگاههاي اقتصادي را سبب ميشود (حميدي زاده و غمخواري، 1388). بنابراین بازارگرايي به عنوان كاربرد مفهوم بازاريابي از آن رو مورد توجه سازمانهاي عصر حاضر قرار دارد كه مشتري اكنون به دليل پيشي گرفتن توليد بر تقاضا و افزايش رقابت ميان توليدكنندگان انتخابگر شده است (نيكومرام و حيدرزاده، 1385) و عدم توجه به مشتري راهي به سوي نابودي براي هر كسب و كاري محسوب ميشود. بنابراين بازارگرايي پيش نياز عمليات موفق يك كسب و كار ميباشد.
همانطور که بیان شد، مشتری عاملی کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد میشود. تغيير، باثبات ترين مشخصهاي است كه ميتوان براي دنياي كنوني كسب وكار معرفي كر د(الفت، زنجیرچی، 1389). امروزه شركت ها با رقابتي بسيار شديد رو به رو هستند كه از تغييرات تكنولوژيكي و تغيير در تقاضاي مشتريان ناشي ميشود. اين وضعيت باعث زير سؤال رفتن صحت مدلهاي سنتي مديريت شده است( جعفرنژاد و درویش،1388). شركتها بايد به طور مؤثر بر تغييرات مستمر و غيرمنتظره و همچنين چالشهاي جديد مشتريان با هزينه اندك فايق آيند؛ بنابراين، توانايي واكنش سريع و اثربخش ، رقابت مبتني بر زمان و تأمين نيازهاي مشتري، مشخصهي قطعي رقابت جويي شده است. در واقع چابكي ضرورتي براي بقا در مقابل رقبا، تحت محيطهاي متغير براي برخورد با چالشهای تحويل سريع محصولات و خدمات، كيفيت و رضايت مشتري است(صدیقه و محفوظی،1389). توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار، چابکی نامیده میشود که امروزه عامل اصلی بقای بنگاهها تلقی میشود(محمدی و امیری،1391).
با توجه به مطالب عنوان شده، در این تحقیق به بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی پرداخته شده است.
همچنین شایان ذکر است که در این تحقیق منظور از چابکی استراتژیک همان چابکی سازمان میباشد.

تعریف مساله
گرایش بازار به طور کلی بیانگر پاسخ یک شرکت به نیازهای فعلی بازارش است (چانگ1، 2011). نارور2 و اسلاتر3 (1990) گرایش بازار را به این صورت تعریف کردند: “فرهنگ سازمانیای که به موثرترین و کاراترین شکل، رفتارهای ضروری جهت ایجاد ارزش افزوده برای خریداران و در پی آن عملکرد بالاتری برای کسب و کار را به وجود میآورد. “بازارگرایی نه تنها برای خارج از سازمان بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخل یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی و جهانی هم مورد توجه میباشد (لی و همکاران، 2006). تمرکز بر نیازهای مشتری به شرکت این اجازه را میدهد تا ارزش افزوده بالاتری را تأمین کرده و بدین ترتیب منجر به سطوح بالاتری از رضایت مشتری میشود (دیبرل4، 2011). یک سازمان بازارگرا با نظارت مستمر بر نیازهای مشتریان، سعی در جلب رضایت آنها به وسیله اصلاح خروجیهای خود با حفظ سود قابل قبول مینماید (کوهلی5 و جاروسکی6 ،1990، نارور و اسلاتر، 1990).
از طرفی دیگر بهکارگیری چابکی استراتژیک7 در سازمانها، راهبردی برای موفقیت در محیطهای رقابتی و نامطمئن امروزی است. بنابراین چابکی استراتژیک در محیطهای فوق رقابتی امروز بسیار نیاز است. مفهوم چابکی برای اولین بار توسط ناگل و داو8(1992) در مؤسسهی آیوکوک معرفی شد. همانطور که سازمانها در محیطهایی متلاطم فعالیت میکردند، این مفهوم توجه زیادی را به خود جلب نمود و سازمانها اهمیت پاسخگویی سریع به نیازها و تقاضاهای متغیر محیطی با روشهای کارآمد هزینهای را دریافتند.(سیگور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع انحراف معیار، سطح معنادار، ریشه واحد، رگرسیون Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع بازارگرایی، فرهنگ سازمانی، صنعت دارو، بازاریابی