پایان نامه ارشد با موضوع کشورهای منتخب، سازمان کنفرانس اسلامی، تولید ناخالص داخلی، رفاه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

3-8-1- تحولات جمعیتی طی دوره 1405-1385 40
3-8-2- روند پیری جمعیت ایران 42
3-9- جمعبندی فصل 44
فصل چهارم: روششناسی تحقيق
4-1- مقدمه 46
4-2- مدل تحقیق 46
4-3- تعریف عملیاتی متغیرها 47
4-4- معرفی دادههای پانل و کاربردهای آن 48
4-5- آزمون مانایی در دادههای پانل 50
4-5-1- آزمون مانایی لوین، لین و چو (LLC) 51
4-5-2- آزمون مانایی ایم، پسران و شین (IPS) 53
4-5-3- آزمون مانایی فیشر (ADF) 55
4-6- روش تخمین در دادههای پانلی 57
4-6-1- مدل اثرات ثابت 58
4-6-2- مدل اثرات تصادفی 60
4-7- جمعبندی فصل 61

فصل پنجم: يافتههای تحقيق
5-1- مقدمه 63
5-2- آزمون مانایی دادههای پانلی 63
5-3- برآورد مدل تحقیق و انتخاب روش مناسب تخمین برای پانل دیتا 65
5-3-1- برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی 66
5-3-2- محاسبه آماره هاسمن برای انتخاب روش اثرات ثابت یا روش اثرات تصادفی 66
5-3-3- آزمون والد 68
5-4- برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها 69
5-5- تفسیر نتایج و یافتهها 72
5-5-1- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی 72
5-5-2- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها 73
5-6- نتایج آزمون فرضیه 75
5-7- جمعبندی فصل 76
فصل ششم: جمعبندی، نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها
6-1- مقدمه 78
6-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 78
6-3- بحث و نتیجهگیری 80
6-4- ارائه پیشنهادات سیاستی 82
6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 83
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی 84
ب) منابع انگلیسی 86

پیوستها
خروجی نرم افزار EVIEWS8 و STATA11 92

نمودار (2-1) تئوری مالتوس 11
نمودار( 2-2) الگوی نظری انتقال جمعیت 15
نمودار (3-1) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی 31
نمودار (3-2) روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفرکشورهای منتخب اسلامی 31
نمودار (3-3) روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای منتخب اسلامی 32
نمودار (3-4) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی بالا 33
نمودار (3-5) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی متوسط 34
نمودار (3-6) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی پایین 34
نمودار (3-7) روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفرکشورهای گروه درآمدی بالا 35
نمودار (3-8) روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفرکشورهای گروه درآمدی متوسط 35
نمودار (3-9) روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفرکشورهای گروه درآمدی پایین 36
نمودار (3-10) روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی بالا 36
نمودار (3-11) روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفرکشورهای گروه درآمدی متوسط 37
نمودار (3-12) روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفرکشورهای گروه درآمدی پایین 37
نمودار (3-13) روند تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران 38
نمودار (3-14) روند نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در ایران 39
نمودار (3-15) روند امید به زندگی در بدو تولد در ایران 39
نمودار (3-16) روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در ایران 40
نمودار (3-17) روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل امید به زندگی در بدو تولد در ایران 40
نمودار (3-18) جمعیت کشور قبل و بعد از اولین سرشماری 42
نمودار (3-19) هرم سنی جمعیت ایران 44

جدول (1-1): لیست کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی 7
جدول (2-1): خلاصه مطالعات تجربی صورت گرفته در خارج از کشور 21
جدول (2-2): خلاصه مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور 25
جدول (3-1): تحولات جمعیتی در پیش 1405-1385( جمعیت به میلیون نفر) 41
جدول (3-2): متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور طی سالهای 1405-1385 44
جدول (5-1) نتایج آزمون ریشه واحد (llc) با عرض از مبدأ و روند در سطح 63
جدول (5-2): نتایج آزمون ریشه واحد (ips) با عرض از مبدأ و روند در سطح 64
جدول (5-3): نتایج آزمون ریشه واحد (adf) با عرض از مبدأ و روند در سطح 64
جدول (5-4): نتایج آزمون f برای کلیه کشورها مورد بررسی 66
جدول (5-5): نتایج آزمون هاسمن 67
جدول (5-6): برآورد مدل تحقیق برای کلیه کشورهای مورد بررسی 67
جدول (5-7): نتایج آزمون سارگان برای کلیه کشورهای مورد بررسی 68
جدول (5-8): نتیجه آزمون والد برای مدل 69
جدول (5-9): نتایج آزمون f برای گروه مختلف کشورها 70
جدول (5-10): نتیجه آزمون هاسمن برای گروه مختلف کشورها 70
جدول (5-11): برآورد بلندمدت مدل برای گروه مختلف کشورها 71
جدول (5-12): نتایج آزمون والد برای گروه مختلف کشورها 71

1-1- مقدمه
امروزه جمعیت و ویژگیهای مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامهریزی و سیاستگذاری میباشد. در واقع جمعیت از جمله مؤلفههای مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعهای میباشد که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر میگذارد و در عین حال از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر میپذیرد (فتحی، 1388).
هر کشوری برای رسیدن به رفاه و توسعه همه جانبه ناچار به پیش بینی نیازها و امکانات خود در دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت و سپس طراحی و اجرای برنامههای اقتصادی و اجتماعی در جهت تأمین آن نیازها میباشد. در این راستا پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی و تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی میباشد که در برخی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاستهای تشویقی اعمال میشود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن سیاستهای بازدارنده اعمال میگردد. در این مورد میتوان از کشور چین که سیاست تک فرزندی و اروپای غربی که سیاست تشویقی را اعمال میکنند، نام برد (ضیایی بیگدلی و همکاران1385). طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد نرخ باروری کل1 از حدود 7 فرزند در سال 1960 به 3 فرزند در سال 2006 کاهش یافته است و این زنگ خطر برای کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی میباشد که در آینده نزدیک با جمعیت پیر مواجه خواهند شد. از جنبه دیگر دستیابی به نرخ رشد بالا و مستمر اقتصادی که با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشود، هدف کمی بسیاری از کشورها میباشد. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار روی رشد اقتصادی نیروی انسانی متخصص و فعال میباشد که این مهم نیازمند سیاستهای باروری مناسب میباشد. در این سیاستها ایجاد رفاه برای جامعه در درجه اول اهمیت قرار دارد. در این مطالعه سعی بر این هست که تأثیر نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.

1-2- بیان مسأله
رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه از نشانههای مهم رفاه هر جامعهای میباشند. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی باروی می باشد و از عوامل تأثیرگذار بر باروری، نرخ خام تولد در هر 10002 نفر میباشد. برخی اوقات افزایش جمعیت و نبود تقاضای مناسب نیروی کار باعث معضل بیکاری میشود و گاهی وجود نیروی فعال باعث رشد اقتصادی و رفاه جامعه میشود. به عبارتی هیچ اتفاق نظری در مورد اینکه رشد جمعیت برای رشد اقتصادی کشورها مفید یا مضر است وجود ندارد. در مطالعات انجام گرفته همیشه تناقض میان افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت بوده است. برخی همچون مالتوسینها معتقدند جمعیت مانع رشد و توسعه اقتصادی است. آنها بر این باورند که سرانجام، رشد اقتصادی به واسطه رشد جمعیت محدود شده و بالاخره متوقف خواهد شد. در مقابل کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرفداری کرده و آن را شرط اول توسعه و رفاه دانستهاند. گروهی استدلال میکنند که کاهش باروری باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی از طریق اثر منفی آن بر عرضه نیروی کار است. با این حال بحثهای نظری نشان میدهد که اثر کاهش باروری بر عرضه نیروی کار مؤثر میتواند توسط تغییرات رفتاری مرتبط با آن جبران شود. در واقع یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر نظر اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته است، بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی بوده است.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
در بسیاری از کشورها جمعیت جوان و تحصیلکرده یکی از مهمترین عوامل پیشرفت هر جامعهای میباشد. کشور ایران از جمله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سومین کشور سریع جهان در رسیدن به مرز سالمندی است و طبق پیشبینیهای سازمان جمعیت جهانی هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن است و این وضعیت نشان میدهد که جمعیت کشور که در حال حاضر جمعیت جوانی میباشد، در سالهای آتی به سوی سالمندی متمایل خواهد شد. معمولاً کشورهای توسعهنیافته یا درحال توسعه پر جمعیت و جوان هستند و بعد ازدستیابی به مرزهای توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی گرفتار میشوند، در واقع کارشناسان معتقدند که آنچه در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی به لحاظ جمعیتی معضل محسوب میشود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه و ضرورت مهم، تحول در باروری کل است که با کاهش باروری مواجه هستیم. و چنانچه سرعت رشد جمعیت کم باشد، جامعه با تهدید روبه رو خواهد شد بدین معنا که اگر چه جامعه از سلامت، رفاه و آموزش خوبی برخوردار است اما از نیروی انسانی کافی بهرهمند نیست و قدرت ملی تضعیف میشود. اهمیت و طرح این موضوع، علاوه بر ساختارهای سنی در حال تغییر، فرصتها و چالشهای پیش رو، برخاسته از این نکته میباشد که اگر روندهای جدید گذارهای ساختار سنی3 به درستی مدیریت شود و سیاستهای مناسب و مؤثر اتخاذ شود، میتواند زمینه بهرهبرداری از پنجره فرصت جمعیتی4 را فراهم آورده و ابعاد مختلف رفاه اقتصادی را بهبود بخشد. اما در مقابل اگر ضعیف مدیریت شود نه تنها این فرصت از دست خواهد رفت، بلکه با روی دیگر سکه یعنی تهدیدها و چالشها روبرو خواهد شد. با در نظر گرفتن دیدگاههای مختلف در مورد اثر باروری بر رفاه اقتصادی از یکسو و متفاوت بودن نتایج مطالعات اقتصادی در این زمینه اهمیت بررسی تأثیرات باروری بر رفاه اقتصادی به وضوح مشخص میشود که بایستی بررسی شود.
1-4- اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را میتوان به دو دسته اهداف اصلی و فرعی طبقهبندی کرد که عبارتند از:
هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:
بررسی تأثیر نرخ خام تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی میباشد.

هدف فرعی این تحقیق عبارت است از:
بررسی اثر امید به زندگی در بدو تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی میباشد.
1-5- سؤالات تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از:
نرخ خام تولد چه تأثیری بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی میگذارد؟
سؤال فرعی این تحقیق عبارت است از:
امید به زندگی در بدو تولد چه تأثیری بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی میگذارد؟
1-6- فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از:
نرخ خام تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی دارد.
فرضیه فرعی این تحقیق عبارت است از:
امید به زندگی در بدو تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی میگذارد.

1-7- روش تحقیق
مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی میباشد.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، تقسیم سود، سود سهام، دارایی ها Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رشد جمعیت، سازمان کنفرانس اسلامی، مواد غذایی، رشد اقتصادی