منبع مقاله با موضوع تقسیم سود، قیمت سهام، سود سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق 7
مقدمه: 9
2-1 تعریف سهام: 9
2-2 انواع سهام: 10
2-2-1 سهم با نام: 10
2-2-2 سهم بی نام: 10
2-2-3 سهام ممتاز: 11
2-2-4 سهم موسس یا انتفاعی: 11
2-3 شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام: 12
2-4 تبدیل سهام: 12
2-5 وثیقه سهام: 13
2-6 تعریف سود 13
2-7 اهداف گزارش گري سود عبارت است از: 13
2-8 اهمیت سود: 13
2-9 دلایل تقسیم سود: 14
2-10 فلسفه تقسيم سود 15
2-11 تئوري هاي تقسيم سود: 15
2-12 روش هاي تقسیم سود: 16
2-12-1 تقسیم سود نقدي : 17
2-12-2 سود متغیر: 17
2-12-3 سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر: 17
2-12-4 سود مازاد : 18
2-12-5 پرداخت سود سهام با اعطاي سهام جایزه: 18
2-12-5-1 دلایل انتشار سهام جایزه : 18
2-12-6 تجزیه سهام: 19
2-12-7 تجمیع سهام: 20
2-12-8 بازخرید سهام: 20
2-12-9 سود سهام به صورت اوراق قرضه: 20
2-12-10 سود سهام به صورت دارایی: 21
2-13 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود : 21
2-13-1 محتواي اطلاعاتی تقسیم سود : 22
2-13-2 علایق سرمایه گذاران : 22
2-13-3 سود آوري فرصت هاي آتی : 22
2-13-4 ملاحظات مالیاتی : 23
2-13-5 الزامات قانونی : 23
2-13-6 نیازهاي نقدینگی : 24
2-13-7 ملاحظات هزینه اي : . در تامین مالی از 24
2-13-8 تورم : 25
2-13-9 کنترل : 25
2-13-10 ثبات سودآوري : 25
2-13-11 قدرت تامین مالی : 25
2-13-12 درجه اهرم مالی : 25
2-13-13 هزینه هاي نقل و انتقال و تقسیم پذیري سهام : 26
2-13-14 منابع و مصارف وجوه : 26
2-20-15 توانایی استقراض : 26
2-13-16 بازپرداخت بدهی : 27
2-13-17 نرخ رشد وتوسعه شرکت : 27
2-3-18 تاثیر دوره هاي تجاري : 27
2-13-19 نوع شرکت : 28
2-13-20 هزینه هاي نمایندگی : 28
2-14 روش هاي تعیین قیمت سهام : 28
2-14-1 ارزش هر سهم عبارت است از : 29
2-14 انواع روش هاي ارزیابی سهام : 29
2-15 تجزیه و تحلیل گران بنیاد گرا : 30
2-16 ابزار محاسبه سهام بنیادگرایان : 30
2-17 تجزیه و تحلیل گران تکنیکی : 31
2-26-1 مفروضات تجزیه تحلیل گران تکنیکی : 31
2-17-2 تکنیک هاي مورد استفاده : 32
2-18 نظریات عدم ارتباط تقسیم سود با ارزش شرکت: 33
2-18-1 نظریه میلر و مودیلیانی: 33
2-18-2 اثبات ریاضی نظریه مولر و مودیلیان: 36
2-18-2 انتقاد از نظریه میلر و مودیلیانی: 37
2-19 غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص: 38
2-20 اثر متقاضی (مشتری): 38
2-21 نظریه درآمد باقیمانده: 39
2-22 نظریات ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت : 40
2-23 مدل ارزیابی گوردون: 41
2-23-1 روابط در مدل تقسیم سود گوردون : 43
2-23-2 تاثیر سیاست تقسیم سود بر قیمت از نظر گوردون : 45
2-24 مدل والتر: 49
2-25 مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور: 51
2-26 در زمینه تحقیقات خارجی : 59
3-1 مقدمه 63
3-2 روش تحقیق 63
3-3 جامعه آماري 64
3-4 نمونه آماری 64
3-5 حجم نمونه آماری 64
3-5-1 روايي نمونه آماري 65
3-5-2 تناسب حجمي نمونه آماري 65
3-7 ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات 67
3-7-1استفاده از اطلاعات و مدارك موجود: 67
3-7-2 مشاهده 67
3-8 متغيرهاي پژوهش 68
3-10-2 نامگذاري متغيرها 68
3-8-2-1 متغير مستقل 69
3-10-2-2 متغیر وابسته 69
11-3 روش تحقیق مورد استفاده 69
3-12 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 69
4-1 مقدمه 72
4-2 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 72
جدول 4 – 1 آزمون کولموگروف اسمیرنوف 73
4-3 بررسی آزمون فرضیات تحقیق با روش ضریب همیستگی پیرسون 73
4-3-1 بررسی فرضیه اول سال 88 73
4-3-3 بررسی فرضیه فرعی اول سال 90 74
4-3-4 بررسی فرضیه فرعی اول سال 91 75
4-3-5 بررسی فرضیه فرعی اول سال 92 75
4-3-7 بررسی فرضیه دوم سال 89 76
4-3-8 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 90 77
4-3-9 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 91 77
4-3-10 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 92 78
5-3-10 بررسی فرضیه فرعی اول تجمعی 78
مقدمه : 82
5-1 خلاصه فصول قبل پژوهش : 82
5-3 محدودیت ها : 83
5-4 پیشنهاد ها : 84
منابع: 86
منابع لاتین : 87

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سیاست تقسیم سود و استراتژي طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه اي بر ساختار سرمایه و قیمت گذاري سهام شرکت را دارد . تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل وارد شدن کشورهاي در حال توسعه به فرآیند توسعه یافتگی است. تشکیل سرمایه مستلزم آن است که قسمتی از منابع کشور صرف سرمایه گذاري در پروژه هاي سرمایه اي شود. در ایران سرمایه گذاري بیشتر به سوي خرید اموال و مستغلات و داراییهاي فیزیکی می رود تا خرید سهام شرکت ها ، وجود بازار بورس یکی از علائم توسعه اقتصادي و فعال بودن آن موجب سهولت تامین مالی شرکت ها ، هدایت سرمایه هاي کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولیدي و جلوگیري از راکد ماندن احتمالی سرمایه هاي کوچک و کسب درآمد براي عموم و سایر مزایاي مربوط به بازار بورس خواهد بود. از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاري می شود و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاري افزایش ثروت می باشد.

1-2 بیان مسئله
در بازارهای پیچیده امروزی برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از بازار ارائه کنیم. باید کلیه عوامل اثرگذار بر آن را بشناسیم. یکی از عوامل تاثیـر گذار در بازارهای مالی سیاست تقسیم سود می باشد،سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی درارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری هـــای مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هریک بر موارد خاصی تمرکز کرده وآن جنبه را مورد توجه قرار داده اند همچنین عواملی که در مورد سیاست تقسیم سود در موسسات انجام شده نشان می دهد که سیاست هاي تقسیم سود به کار گرفته شده از سوي موسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل هاي ارائه شده نیست حال این سوال مطرح است که موسسات چگونه سیاست هاي تقسیم سود خود را اتخاذ می کنند.(علینقیان، 1389)
در مکتب بازارهاي کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می کنند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارج انتشار سهام یکسان است . بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاري هاي واحدهاي انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هریک از دوره هاي مالی، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هرگونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند.
میلر و مودیلیانی( 1961 ) در مقاله اي حاصل کار تئوریکی خود را در این خصوص ارائه دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختی تاثیري بر روي قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاري عاملی است که می تواند از طریق آن درآمد حاصله شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیمات مربوط به سرمایه گذاري، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد. نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی اصلی براي نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید. (کاشانی زاده، 1390)
در تئوري غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار هاي ناقص آنچه اهمیت دارد، ترجیحات سرمایه گذاران است، منظور از ترجیحات سرمایه گذاران اولویت دادن به سود سهام و یا نگهداري آن به عنوان سود انباشته در شرکت است. برخی ادعا می کنند پرداخت سود سهام کمتر، موجب افزایش ارزش سهام می شود و مدیران براي حداکثر نمودن ارزش سهام با نسبت پرداخت بالاي سود موافق هستند. (علینقیان، 1389)
در روش اثر متقاضی، سیاست سود سهام شرکت ها متفاوت است تعدادي نسبت بالاي پرداخت سود سهام دارند و برخی نسبت پرداخت پایین، ترجیحات سرمایه گذاران متفاوت است. هر سرمایه گذار علاقه خاصی دارد تعدادي سود سهام بالا را ترجیح می دهند و برخی دیگر سود سهام پایین و منافع سرمایه اي بالارا ترجیح می دهند. (بیچارا، 2010)
پروفسور والتر چنین استدلال می کند که خط مشی تقسیم سود تقریبا همیشه بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد.
پس مسئله اصلی در این پژوهش ، بررسی سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران وکاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی ،جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت وهمچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور مادر معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد. و با توجه به اینکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک بنگاه به عنوان وظیفه اصلی مدیران بنگاه تعریف می شود. در چارچوب فعالیت در بازار سرمایه حداکثر کردن ارزش دارایی های سهامداران(ثروت)معادل حداکثر کردن ارزش بنگاه است. با این تفسیر می توان انتظار داشت که مدیران بنگاه توجه ویژه ای به قیمت سهام در بازار سرمایه داشته باشند و این قیمت به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری های بنگاه و سیاست گذاری های آن وارد شود.
موضوع این پایان نامه نیز حول همین محور قرار دارد و مدل پاسخ به تقاضای سرمایه گذاران برای سود نیز بر اساس تاثیر گذاری قیمت سهام بر سیاست پرداخت سود بنگاه ایجاد شده است.در این پایان نامه اثرگذاری سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام بنگاه را به تفصیل بررسی می کنیم.

1-4 سوالات پژوهش
آیا سود هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92 در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟
آیا سود تقسیمی هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92 در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟

1-5 اهداف تحقیق
بررسی نقش و تاثیر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم و تاثیر سود هر سهم بر قیمت سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

6-1 فرضیات
1- بین سود هرسهم با قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد
2- بین سود تقسیمی هر سهم با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.

1-7 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق
سود هر سهم: سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، 1385)

سود تقسیمی هر سهم: هر سال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد DPS یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت ها پرداخت می گردد.

1-8 متغیرهای پژوهش
در این پژوهش سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم متغیرهای مستقل و قیمت سهام بعنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است.

1-9 چارچوب نظري و مدل تحقيق

شکل 1 – 1 استخراج شده از مدل پرنده در دست

1-10 قلمرو تحقیق
1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق
سود هر سهم
سود تقسیمی هر سهم
قیمت سهام

1-10-2 قلمرو زمانی تحقیق
بازه 5 سال از ابتدای سال 1388

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع لازاروس،، فولکمن، ، (فولکمن Next Entries منبع مقاله با موضوع سود سهام، صاحبان سهام، شرکت سهامی، تقسیم سود